АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование

Критерии за кандидатстване:

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си.

Партньори: 

Технически университет, гр. София и Технически университет - София, филиал Пловдив

Размер на стипендията:

7700 лв. годишно и еднократно плащане през първата година за закупуване на компютър

Продължителност на финансовата подкрепа:

Максимален срок от 5 учебни години*
* Стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне.

Допълнителни активности:

• Ментор от АББ по време на целия период на стипендията;  
• Онлайн курс по английски език; 
• Възможност за участие в Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години;
• Възможност за летен стаж в АББ;

Процедура за подбор:

Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва по документи и интервю.

Срок за кандидатстване:
Очаквайте през март 2024 г.

Критерии:

1. Студенти, редовно обучение, обучаващи се в Технически университет, гр. София и филиал Пловдив, които са студенти за първи път;

2. Първи или втори курс (NB! през учебната 2023/2024) от факултети: Факултет Автоматика, Електротехнически факултет, Енергомашиностроителен факултет, Факултет Електронна техника и технологии, Машинно-технологичен Факултет, Машиностроителен факултет, Факултет по приложна математика и информатика, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение -Технически университет София и филиали: Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене - Технически университет - филиал Пловдив.

3. Общ успех от зимен семестър семестър 2023/2024 - равен на или по-висок от Мн.добър 4,50;

4. Общ брутен доход на двамата родители – по-нисък или равен на 3600 лв. месечно;

5. Мотивация и лични качества;

Документи за кандидатстване:

1. Удостоверение от университета с информация за общ успех зимен семестър семестър 2023/2024;

2. Служебни бележки, удостоверяващи доходи за периода 01.01.2023 - 31.12.2023г от:

  • Родители/настойници
  • Получени стипендии
  • Трудово правоотношение

3. Автобиография на английски език;

4. Мотивационно писмо на английски език, съдържащо следната информация: 
• кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
• причините, поради които мислите, че фондацията трябва да подкрепи Вашето обучение;
• мотивацията за обучение и развитие в инженерната област;

5. Копие на диплома за средно образование;

6. Препоръка от преподавател от средно или висше образование, включваща:
• кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на препоръчвания, включително продължителност;
• причините, поради които го препоръчва;
• участие в конкретно събитие или дейност, която подкрепя причините за препоръката;

Моля, обърнете внимание: Препоръката, трябва да бъде адресирана конкретно към АББ България и контактното лице за фондацията.

Комплектът с документи за кандидатстване се подготвя на български език с изключение на т.3 и 4, които е необходимо да се подготвят на английски език.

При нужда от съдействие или въпроси за попълването на регистрационната форма виж нашия Наръчник тук

или използвай контактите.

 

Контакти:

АББ България ЕООД - Клон Раковски
Индустриален път 1, № 18
4142 Стряма
Весела Кузова
тел: +359 882 431 434

Контактно лице за фондация Юрген Дорман в България:
Весела Кузова
тел: +359 882 431 434
vesela.kuzova@bg.abb.com

Запознайте се с нашите стипендианти 2023:

 

Select region / language