Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование

Критерии за кандидатстване:

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си.

Партньори: 

Технически университет, гр. София и Технически университет - София, филиал Пловдив

Размер на стипендията:

7700 лв. годишно и еднократно плащане през първата година за закупуване на компютър

Продължителност на финансовата подкрепа:

Максимален срок от 5 учебни години*
* Стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне.

Допълнителни активности:

• Ментор от АББ по време на целия период на стипендията;  
• Онлайн курс по английски език; 
• Възможност за участие в Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години;
• Възможност за летен стаж в АББ;

Процедура за подбор:

Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва по документи и интервю.

Срок за кандидатстване:

от 01.04.2022 до 31.05.2022г.

Критерии:

1. Студенти, редовно обучение, обучаващи се в Технически университет, гр. София и филиал Пловдив, които са студенти за първи път;

2. Първи или втори курс, от факултети: Факултет Автоматика, Електротехнически факултет, Енергомашиностроителен факултет, Факултет Електронна техника и технологии, Машинно-технологичен Факултет, Машиностроителен факултет, Факултет по приложна математика и информатика, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение -Технически университет София и филиали: Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене - Технически университет - филиал Пловдив.

3. Общ успех от зимен семестър 2021/2022 - равен на или по-висок от Мн.добър 4,50;

4. Общ брутен доход на двамата родители – по-нисък или равен на 3600 лв. месечно;

5. Мотивация и лични качества;

Документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване /Stipend Application Form/ - може да бъде свален от бутона "Форма за кандидатстване" в началото на страницата. Попълненият формуляр се заверява от университета.

2. Удостоверение от университета с информация за общ успех зимен семестър 2021/2022;

3. Служебни бележки, удостоверяващи доходи за периода 01.01.2021 - 31.12.2021г от:

  • Родители/настойници
  • Получени стипендии
  • Трудово правоотношение

4. Автобиография на английски език;

5. Мотивационно писмо на английски език, съдържащо следната информация: 
• кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
• причините, поради които мислите, че фондацията трябва да подкрепи Вашето обучение;
• мотивацията за обучение и развитие в инженерната област;

6. Копие на диплома за средно образование;

7. Препоръка от преподавател от средно или висше образование, включваща:
• кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на препоръчвания, включително продължителност;
• причините, поради които го препоръчва;
• участие в конкретно събитие или дейност, която подкрепя причините за препоръката;

Моля, обърнете внимание: Препоръката, трябва да бъде адресирана конкретно към АББ България и контактното лице за фондацията.

Комплектът с документи за кандидатстване се подготвя на български език с изключение на т.1, 4 и 5, които е необходимо да се подготвят на английски език.

Документите се подават онлайн, чрез попълване на следната форма.
Всички необходими документи се прикачват сканирани към формата. След потвърждение от страна на АББ в рамките на няколко дни, че са получени, оригиналите трябва да бъдат изпратени на адрес:

АББ България ЕООД - Клон Раковски
Индустриален път 1, № 18
4142 Стряма
Вилиана Бакалова
тел: +359 885 884 772

Обратна връзка за резултата от подбора ще бъде изпратена до 31.07.2022г.

Контактно лице за фондация Юрген Дорман в България:
Вилиана Бакалова
тел.+359 885 884 772
viliana.bakalova@bg.abb.com