Hajautettujen ohjausjärjestelmien Lifecycle Policy -ohjelma

ABB on sitoutunut tukemaan asiakkaiden asennettua laitekantaa.

Haluamme maksimoida asiakkaan investointien käyttöiän ja rohkaista asiakkaita luottamaan siihen, että ABB:n järjestelmille on olemassa selkeä tuki ja suunnitelma myös tulevaisuudessa.  

ABB on määrittänyt prosessiautomaation ohjausjärjestelmilleen ja -tuotteilleen tuotetuen elinkaarimenettelyn (Lifecycle Policy), jonka avulla asiakkaat voivat ennakoida automaatiolaitteistojen tukitarpeita. Elinkaarimenettely muodostaa perustan ABB:n Automation Software Maintenance -ohjelmalle, joka on ainutlaatuinen ohjausjärjestelmien elinkaarenhallintaohjelma.

Lifecycle Policy

ABB:n ohjausjärjestelmät on suunniteltu mahdollistamaan niiden jatkuva evoluutio. ABB:n tavoitteena on suojata asiakkaiden aineettomia investointeja (sovellusohjelmistoja) alustan (laitteisto ja sen ohjelmistot) käyttöiän ylittävällä ajanjaksolla.

ABB ei poista aktiivisesta myynnistä mitään tuotetta tai tuoteperhettä, ennen kuin sille on saatavana vastaava korvaava tuote. Kun tuote on poistettu aktiivisesta myynnistä, ABB jatkaa tuotteen tukipalveluja vielä vähintään 10 vuoden ajan. Poikkeuksena voivat olla tuotteet, joihin ABB ei enää saa komponentteja tai tekniikkaa. 

Tämän tukikauden aikana ABB ilmoittaa viimeisestä ostomahdollisuudesta vähintään 12 kuukautta ennen valmistuksen lopettamista (ei tapauksissa, joissa saatavana on poistuvan tuotteen suoraan korvaava muodoltaan, käyttöympäristöltään ja toiminnoiltaan samanlainen tuote). ABB:n tarkoituksena on tuottaa tukipalveluja valmistuksen päättymisen jälkeen niin kauan kuin asiakkailla on siihen merkittävää tarvetta. Tukipalvelut ovat kenttäpalveluja, korjausta ja varaosien tuottamista (uusien osien valmistuksena tai vanhojen kunnostuksena).

Tarvitsetko lisätietoa?

Elinkaaren hallintamalli

Elinkaaren hallintamalli jakaa tuotteen elinkaaren neljään vaiheeseen: aktiivinen vaihe, klassinen vaihe, rajoitettu vaihe ja vanhentuneen tuotteen vaihe. Eri vaiheisiin liittyy erilaisia palvelujen ja tuen tuottamiseen liittyviä asiakkaan kannalta merkityksellisiä tekijöitä. 

Periaatteena on, että kaikki järjestelmät pysyvät aktiivisessa vaiheessa, kun taas yksittäiset komponentit ja tuotteet (laitteet ja ohjelmat) siirtyvät elinkaaren vaiheiden läpi ja korvataan uudella teknologialla ja tuotevalikoimilla.

Aktiivinen
Klassinen
Rajoitettu
Vanhentunut

Tuote aloittaa kulkunsa aktiivisesta vaiheesta, kun se tulee markkinoille ja sitä aletaan aktiivisesti myydä uusiin laitoksiin ja projekteihin.  Aktiivisen vaiheen kesto vaihtelee markkinaolosuhteiden ja teknologian kehityksen mukaan. Siihen vaikuttaa myös se, miten pitkään tarvittavat laite- ja ohjelmistokomponentit ovat ABB:n saatavilla.

Tämän vaiheen aikana tuotteen kehitys on aktiivista ja siihen luodaan uusia toimintomahdollisuuksia. Käytettävissä ovat ABB:n täydet elinkaaripalvelut, varaosat ja kunnossapitoaineistot.

ABB:n tavoitteena on kehittää ja markkinoida tuotteita, jotka voidaan päivittää helposti asiakkaan prosessia häiritsemättä. 

Tuotteen poistamisesta aktiivisesta myynnistä ilmoitetaan aina hyvissä ajoin. Ilmoitus annetaan viimeistään 12 kuukautta ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Ilmoitusta ei välttämättä anneta, jos tuotteen korvaajaksi on kehitetty muodoltaan, ympäristöltään ja toiminnoiltaan täsmälleen vastaava tuote.

Elinkaaren toinen vaihe on klassinen vaihe. Tämän vaiheen aikana tyypillinen kunnossapito rajoittuu tuotteiden vaihtoon komponenttien saatavuuden päättymisen tai vakavien tuotteen toimintaan vaikuttavien piilevien ongelmien vuoksi.

Tämän vaiheen aikana ABB:n kaikki elinkaaripalvelut, varaosapalvelut ja kunnossapitoaineistot ovat käytettävissä. Aktiivisessa vaiheessa saatavina olevien valikoimien lisäksi järjestelmiä voidaan päivittää ja täydentää uuden teknologisen kehityksen mukaisiksi, jolloin niiden suorituskyky paranee ja käyttöikä pitenee.

Klassiseen vaiheeseen sisältyy myös vaihe, jolloin tuotteen myynti on päättymässä. Tuotejohto ilmoittaa, milloin tuote siirtyy tähän vaiheeseen. Ilmoitus annetaan viimeistään 12 kuukautta ennen myynnin päättymistä. Aikaväli saattaa olla myös lyhyempi, jos siihen vaikuttaa ABB:n alihankkijan ilmoitus komponenttien toimittamisen loppumisesta. Kun tämä vaihe päättyy, tuotteen valmistus loppuu. Tuoteorganisaation tuottama tuki ja valmistustoiminta päättyvät. Menettelyssä voi olla poikkeuksia, jos ohjelmisto- tai laitteistokomponenttien tai teknologian hankkiminen ei ole enää ABB:lle taloudellisesti mahdollista.

Elinkaaren kolmas vaihe on rajoitettu vaihe. Tämän vaiheen aikana tuotevastuu siirtyy palveluorganisaatiolle, joka vastaa kaiken tuotetuen toimittamisesta. Tuki rajoittuu tyypillisesti kenttäpalveluun, korjaamotyöhön ja kunnostettuihin varaosiin. 

Tämän vaiheen aikana käyttäjien on suositeltavaa alkaa suunnitella uuteen tekniikkaan siirtymistä, ennen kuin tuotetuki päättyy. Varaosapalvelut jatkuvat niin kauan kuin komponentteja ja materiaaleja on saatavana. Kunnostettujen osien osuus kasvaa ajan myötä.

Kaikki nämä palvelut tuotetaan mahdollisuuksien mukaan, ja ne ovat saatavina niin kauan kuin niiden tuottaminen on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Vaihe pitenee, jos käyttökelpoista laitteistoa palautuu aktiivisesti. Klassisesta rajoitettuun vaiheeseen siirtymisessä voidaan joustaa sen mukaan, minkä verran laitteistoa on saatavana. Tavoitteena on, että klassisen ja rajoitetun ajan yhteenlaskettu kesto on kymmenen vuotta siitä, kun tuote on siirtynyt klassiseen vaiheeseen.

Elinkaaren neljäs vaihe on vanhentuneen tuotteen vaihe, johon siirrytään silloin, kun automaatiopalveluorganisaatio toteaa, ettei tuen tarjoaminen tuotteelle ole enää teknisesti mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. Tästä ilmoitetaan vähintään 6 kuukautta ennen vanhentuneen tuotteen vaiheeseen siirtymistä.

Varaosien saatavuus

Varaosien saatavuus on turvattu aktiivisessa, klassisessa ja rajoitetussa vaiheessa. Uusia varaosia valmistetaan aktiivisen ja klassisen vaiheen aikana. Rajoitetussa vaiheessa varaosavarastoja täydennetään muilla varaosapalveluilla, kuten varaosien korjaus- ja kunnostuspalveluilla. 

Varaosien tuki jatkuu 10 vuoden ajan siitä, kun tuote on siirtynyt klassiseen vaiheeseen. Kun tuote siirtyy vanhentuneen tuotteen vaiheeseen, varaosien saatavuutta ei voida enää taata. Palveluorganisaatio saattaa kuitenkin edelleen pystyä tukemaan tuotetta tai sen osia sen mukaan, onko saatavilla osia ja komponentteja.

ABB voi asiakkaan pyynnöstä tarjota laajennetun käyttöiän tukisopimuksia, joiden perusteella yksittäisille asiakkaille voidaan tarjota varaosapalveluja tuotteen normaalia käyttöikää pidempänä sitoumuksena. Laajennetun käyttöiän tukisopimus voi sisältää varaosat, varaosien korjauspalvelun ja varaosien kunnostuspalvelun tuotteen käyttöiän ajan.

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language