SattLine Series 200 hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

ABB:n SattLine Series 200 -keskusmoduuli hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään yhdistää hajautetun ohjausjärjestelmän toiminnallisuuden ja tehokkaan laitteistoarkkitehtuurin joustavuuden.

Graafinen operaattorikäyttöliittymä, logiikan ohjaus ja valvontatoiminnot määritetään samalla graafisella objektipohjaisella ohjelmointikielellä. Ohjelman rakenne noudattaa samaa logiikkaa ja vuota kuin prosessi ja mahdollistaa erittäin joustavan ohjelmoinnin, mikä vähentää kehitysaikaa ja varmistaa ohjelmiston eheyden.

Järjestelmä on avoin, ja se on helppo integroida Microsoft Windows -ympäristöön. Tiedonvaihto ulkoisten ohjelmien ja tietokantojen kanssa onnistuu Microsoft-vakioprotokollien, kuten ODBC:n ja OLE/OPC:n, avulla. 

Sattline Series 200 -laitteiden elinkaaren vaihe
Sattline Series 200 on elinkaarensa aktiivisessa vaiheessa.
ABB:llä on valmiit, useissa suurissa laitoksissa käytetyt muuntotyökalut SattLine Series 200 -järjestelmän korvaamiseen System 800xA -järjestelmällä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Yleistä
Sovellus

SattLine näyttää samalta, toimii samoin ja sisältää samat toiminnot kaikissa sovelluksissa ja kaikenkokoisina järjestelminä. Samaa järjestelmää voidaan siis kasvattaa ilman tarvetta poistaa tai konfiguroida uudelleen jo käytössä olevia osia. Järjestelmä koostuu ohjelmisto- ja laitteisto-osasta.

Ohjelmistoarkkitehtuuri koostuu konfiguraatiosta, ohjelmista, kirjastoista ja moduuleista.

Moduulit
SattLine-ohjausohjelmat rakennetaan suunnittelemalla ja kokoamalla moduuleita (objekteja). Alemman tason moduuleilla toteutetaan prosessiobjekteja, kuten venttiileitä, ja perustoimintoja, kuten tapahtumien tunnistusta.

Moduulit tallennetaan kirjastoihin, jotka sisältävät grafiikan ja ohjelmakoodin. Perusobjekteista voidaan muodostaa ylemmän tason hierarkioita, kuten sekoitussäiliö tai raaka-aineiden syöttöjärjestelmä.

Ohjelmistojen uudelleenkäytettävyys nopeuttaa ohjelmointia ja parantaa kehitystyön laatua ja yhdenmukaisuutta samalla kun joustavuus säilyy.

Laitoksen kaikki ohjelmistot muodostavat yhdessä sen ohjelmakokoonpanon. Siihen sisältyy ohjelmia ja kirjastoja.

Ohjelma
Ohjelma on hierarkkinen moduulikokoelma, joka sisältää mm. grafiikkaa, yhtälöitä ja muuttujia. Ohjelma voi olla hajautettu niin, että asema tai ohjain voi suorittaa useita ohjelmia.

Ohjelma voi viitata kirjastoihin, jotka sisältävät moduulien ja datatyyppien määritykset. Ohjelmat voivat myös vaihtaa tietoja.

Kirjasto
Kirjasto on hyvin samantyyppinen komponentti kuin ohjelmakin, mutta sitä käytetään vain moduulien ja datatyyppien määrittämiseen. Kirjastot voivat viitata muihin kirjastoihin, ja monet ohjelmat voivat käyttää niitä samanaikaisesti.

Tiedonsiirto
Järjestelmä määrittää asemien ja ohjaimen välisen ohjelmien sisäisen tiedonsiirron automaattisesti. Mukana on integraatiotoimintoja, kuten tietokantatiedonsiirto ODBC:n avulla ja ohjelman tiedonsiirto OLE/OPC:n avulla. Muita Windows-ohjelmia voidaan käynnistää SattLine-järjestelmän sisäisillä komennoilla.

Laitteistoarkkitehtuuri koostuu käyttöliittymästä, ohjausjärjestelmästä ja tiedonsiirrosta.

Käyttöliittymä
Käyttöliittymä koostuu neljästä lisenssityypistä, jotka toimivat Microsoft Windows- ja PC/Intel-järjestelmissä.

Työasemaa voidaan käyttää valvontaan, ohjelmointiin, ylläpitoon ja tietojen tallennukseen. Kaikilla käyttäjillä on käytettävissään sama käyttöliittymä ja toimintaperiaatteet. Kehittynyt käyttöoikeusjärjestelmä varmistaa turvallisuuden. Työasemalisensseissä on useita kokovaihtoehtoja. Toiminnot ovat samat, mutta sovelluksen koko vaihtelee.

Viewer-aseman lisenssi on edullinen, ja se on rajattu muutaman tunnin käyttöön aina käynnistyksen jälkeen. Ohjelmointimahdollisuutta ei ole.

Local-asema on paikallinen operaattoriasemalisenssi tehdastiloissa tapahtuvaan valvontaan. Lisenssissä on järjestelmän kokorajoitus, eikä siinä ole ohjelmointimahdollisuutta.

Programming-asemalisenssi on tarkoitettu vain ohjelmointiin ja testaukseen.

Ohjausjärjestelmä
Ohjausjärjestelmä on modulaarinen, ja se asennetaan DIN-vakiokiskoon. Järjestelmä koostuu moduuleista, joita ovat tehonsyöttö, keskusyksikkö, Ethernet-tiedonsiirto, kenttäväylä ja sarjatiedonsiirto. Moduuleja voidaan yhdistellä vapaasti.

Keskusyksiköstä on saatavana useita muisti- ja nopeusvaihtoehtoja. Kaikki keskusyksikkötyypit ovat toimintojensa suhteen yhteensopivia, mikä helpottaa laitteiden päivittämistä tehokkaampiin.

I/O-järjestelmä perustuu kolmeen moduulityyppiin: sovittimeen, liitäntäosaan ja elektroniikkaosaan. Saatavana on digitaalisia ja analogisia I/O-moduuleja sekä pulssimoduuleja ja moduuleja, joissa on yhdistettyjä tulo- ja lähtöliitäntöjä. Liitäntäosia on myös useita. Laitteet ovat pienikokoisia, ja niistä voidaan muodostaa kompakti kokoonpano.

I/O-järjestelmä voi olla keskitetty tai hajautettu. Kenttäkaapelointia ja dokumentaatiota tarvitaan näin vähemmän. I/O-moduulit voidaan vaihtaa käytön aikana, ja I/O-järjestelmä voidaan määrittää vikasietoiseksi.

Tiedonsiirto
SattLine-noodien välinen tiedonsiirto perustuu MMS-tekniikkaan ja tavalliseen Ethernet-yhteyteen (yksittäinen tai redundanttinen). Yhteiskäyttö ja integraatio muiden laitteiden ja ohjelmien kanssa on mahdollista erikoistoimintojen avulla. Käytettävissä on useita eri tiedonsiirtotoimintoja, kuten Profibus, COMLI, SattBus ja ABDH+.

SattLine-toiminnot
SattLine sisältää useita kirjastoja. Kirjastoihin tallennettuja moduuleja käytetään yleisten toimintojen toteuttamiseen rakennettaessa hajautetulta ohjausjärjestelmältä vaadittavaa prosessinohjausta.

Moduuleilla kuvataan ohjausratkaisujen eri tasoja. SattLine-kirjastot sisältävät fyysisten kohteiden, kuten venttiilien tai moottorien, moduuleja, analogisten ohjausalgoritmien moduuleja sekä erikoistoimintomoduuleja.

Moduuleihin sisältyy esimerkiksi hälytysten ja tapahtumien hallinnan toimintoja, historialokeja ja lokien käsittelyä, ohjauspiirimoduuleja, raporttien konfigurointimoduuleja ja I/O-konfigurointimoduuleja.

Moduulit sisältävät yleensä sekvensseistä ja yhtälölohkoista koostuvien ohjausalgoritmien lisäksi näiden algoritmien muuttujia ja parametreja sekä esitys- ja vuorovaikutusgrafiikkaa sekä muita moduuleja.

Hälytysten ja tapahtumien hallinta

Prosessin tilamuutokset vaativat järjestelmältä ja operaattorilta nopeaa reagointia. Tämä mahdollistetaan tapahtumien ja hälytysten käsittelytoiminnoilla.

Hälytykset ja tapahtumat eivät liity pelkästään järjestelmän muuttujan arvon muutokseen, vaan niistä on olemassa myös muuta tietoa: tunnisteita, tapahtumatekstejä, vakavuusmääritys, luokka, tapahtuman tyyppi, aikasuodattimia ja tilateksti.

Aikaleimattuja tapahtumia voidaan esittää erilaisissa luetteloissa, tulostaa eri tulostimiin tai kuitata/kirjata eri työasemista.

Jotta reagointi on mahdollisimman nopeaa, tapahtuma voi käynnistää prosessikomennon tai avata ikkunan, jossa on lisätietoja ja ohjeita operaattorille. Tapahtumien kuittaamiseen tarvitaan asianmukaiset käyttöoikeudet.

Historialokit
Historiatietoja voidaan kirjata lokitiedostoon yhden tai usean työaseman levylle. 

Loki voi sisältää historiatietojen lisäksi myös datan tilannekuvia tai manuaalisesti syötettyjä tietoja. Lokiin voidaan kirjoittaa ja sitä voidaan lukea mistä tahansa työasemasta tai prosessinohjaimesta.

Lokin tietoihin on liitetty aikamerkintä ja tunniste. Lokiin voidaan tallentaa kokonaislukuja, reaalilukuja, loogisia operaatiota ja käyttäjän määrittämiä tietotyyppejä. Tallennus tapahtuu sykleinä, tapahtumien laukaisemana tai näiden yhdistelmänä. Erilaisia tietoja voidaan tallentaa yhdessä esimerkiksi panostuotantolokiin, jossa on tiettyyn tuotantoerään liittyviä tapahtumia, historiatrendejä ja raportteja. Loki voidaan esittää kuvaajana.

Säätöpiirit
PID-moduulien ja niitä tukevien moduulien avulla voidaan luoda kaskadi- ja myötäkytkentäsäätöpiirejä sekä aluejakoisia säätöpiirejä. 

PID-toiminnossa on integraalin kertymisen rajoitus, saumaton siirtyminen manuaalisen ja automaattisen tilan välillä, derivaatan alipäästösuodin, muuttuvalla vahvistuksella varustettu automaattinen viritys sekä kuolleen ajan ohjaustoiminto. Erikoismoduuleina saatavina ovat sumea ohjaus kokoonpanoihin, joissa tiedonsiirto tapahtuu yhdestä tulosta tai lähdöstä useisiin, ohjausventtiilien lepokitkan kompensointi sekä säätöpiirin suorituskyvyn valvonta oskillaation tunnistukseen. Analogisille signaaleille voidaan suorittaa skaalaus, suodatus, linearisointi, rajoitus, integrointi tai derivointi.

Säätösilmukkakirjasto sisältää moduuleita asetusarvon ramppien ja muiden profiilien muodostukseen, PID-säätimien yhdistämiseen multipleksereiden, suurimman tai pienimmän arvon valitsimien tai takaisinkytkettyjen kolmipisteohjaimien avulla.

Säätöpiiritoimintoa käsitellään ponnahdusikkunoissa. Vakioikkunat ovat pylväsdiagrammeja, trendikuvaajia ja parametriluetteloja.

Aikakanavamoduulit, takaisinkytkentäsignaalien automaattinen tarkistus, aikaohjattu hälytysten aktivointi ja objektin käyntiajan valvonta

- Aikakanavamoduulien avulla prosessiobjekti voidaan käynnistää ja pysäyttää jaksoittaisesti esimerkiksi järjestelmäkellon, viikonpäivien tai loma-aikojen mukaan.
- Esim. venttiilien takaisinkytkentäsignaalien automaattista tarkastusta voidaan valvoa vakiomoduuleilla.
- Käytettävissä on aikaohjattu hälytysten aktivointi esimerkiksi avautumisen tai sulkeutumisen perusteella.
- Objektin käyntiajan valvonta seuraa esimerkiksi moottorien kokonaiskäyntiaikaa.

Validointia sovelletaan monissa lääketeollisuuden osissa. Esimerkkejä ovat palvelut, laitteistot, tietokoneen, prosessit ja puhdistus. Kaikissa näissä tapauksissa tavoitteena on muodostaa dokumentoitu näyttö siitä, että prosessi tuottaa jatkuvasti spesifikaation ja vaaditun laatutason mukaisen tuotteen.

SattLine näyttää samalta, toimii samoin ja sisältää samat toiminnot kaikissa sovelluksissa ja kaikenkokoisina järjestelminä. Samaa järjestelmää voidaan siis kasvattaa ilman tarvetta poistaa tai konfiguroida uudelleen jo käytössä olevia osia.

Automaatiojärjestelmien todennusasiakirjoja voidaan tuottaa asianmukaisesti vain, jos järjestelmäintegraation metodologiasta on olemassa täydellinen spesifikaatio. 

Hajautettu SattLine-ohjausjärjestelmä on kehitetty ja sitä ylläpidetään tarkan laatujärjestelmän mukaisesti, ja se sisältää ominaisuuksia, jotka varmistavat hyvien valmistuskäytäntöjen vaatimusten ja odotusten täyttymisen. 

Sovelluksissa käytetään elinkaarimallin mukaista järjestelmäintegraation metodologiaa. Tuloksena oleva laaturaportti sisällytetään validointiraporttiin. Näin voidaan tuottaa ohjausjärjestelmä, joka täyttää hyvien valmistuskäytäntöjen vaatimukset.

Auditoitu toimittaja
Maailman johtavat lääketeollisuuden edustajat ovat auditoineet ABB Automation -yksikön kehitys-, tuotanto-, koulutus-, jälkimyynti- ja kunnossapito-osastot.

Auditoinneissa on osoitettu, että valmistajat luottavat ABB:n kykyyn toimittaa validoituja automaatiojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Tämä on todistettu monissa laitoksissa ja tilojen onnistuneissa viranomaistarkastuksissa. ABB:n asiakkaita ovat esimerkiksi Novo Nordisk, Hoffmann-La Roche, Novartis, Astra ja monet muut yhtiöt.

Järjestelmäintegraation metodologia
Lääketeollisuuden SattLine-sovellusten kehitysprojektien toteutus on kuvattu suunnitteluohjeissa (Engineering Guidelines, EGL) lääketeollisuuden ohjeiden (Pharmaceutical Guidelines, PGL) laajennuksena.

Elinkaarimallin eri vaiheiden tarkoitus, hyväksymiskriteerit ja tarkastustoimenpiteet on määritetty ja dokumentoitu.

Järjestelmän oikean ja spesifikaatioiden mukaisen toiminnan todistavat testit on määritetty. Sovellusjärjestelmän toiminnot varmistetaan suorittamalla ja tarkastamalla tarvittavat testit.

Projektin valmistuessa siitä luodaan laaturaportti, joka toimii validointiraportin lähdemateriaalina.

Tue ja ylläpidä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language