SattLine Engineering Station -työkalu hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

ABB:n SattLine Engineering Station on hajautetun Satt-ohjausjärjestelmän lisenssiperusteinen suunnittelu- ja ohjelmointityökalu SattLine Series 200 -ohjaimille.

Suunnittelu perustuu kolmiulotteisiin objekteihin, jotka edustavat joko prosessin osia tai järjestelmän toimintoja. Objektit rakennetaan korkean tason graafisella ohjelmointikielellä.

Testauksen jälkeen ne tallennetaan objektikirjastoihin tulevaa käyttöä varten. Objektit – pumput, venttiilit, paineastiat, kokonaiset prosessit jne. – ovat valmiita liitettäviksi paikoilleen.

Muutokset tehdään kirjastomoduuliin, ja muut identtiset objektit perivät ne. Muokkaus on helppoa. Näin säästyy paljon konfigurointiaikaa, ja teknisen suunnittelun kustannukset pienenevät.

Sattline Engineering Station -järjestelmän elinkaaren vaihe
Sattline Engineering Station on elinkaarensa aktiivisessa vaiheessa.
ABB:llä on valmiit muuntotyökalut SattLine-asemien korvaamiseen System 800xA -järjestelmillä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Yleistä
Sovellus

Moduulit ja kirjastot

Ohjelmoijan kokemus voidaan kerryttää moduuleiksi, jotka tallennetaan kirjastoihin uudelleen käytettäviksi. Kirjastojen moduuleja voidaan käyttää laitosohjelman muissa kohdissa.

Ohjelmat rakennetaan suunnittelemalla ja lisäämällä moduuleja objektiperusteisen rakenteen mukaisesti. Kaikki prosessiobjektin, prosessiyksikön tai tuotantosolun aspektit voidaan koota moduuliin: ohjauskoodi, valvonta, datan tallennus, grafiikka, toiminta muiden moduulien kanssa jne.

Ohjelmoija rakentaa ja kierrättää instantioituja moduuleja, jotka suorittavat ohjausta ja laskentaa, toimivat toimilohkoina tai vastaavat prosessiobjekteja.

Moduuleja yhdistetään hierarkkisesti suuremmiksi ja monimutkaisemmiksi prosessiobjekteiksi.

Editointiympäristö

- Rinnakkaisohjelmointi
Ohjelmoijat voivat kehittää ja testata ohjelmia rinnakkain eri työasemilla työskennellen.

- Validointi
Yhdessä graafisen ohjelmointikielen kanssa validointi parantaa ohjelmien laatua.

- Automaattinen jakelu
Työasemassa luotu ohjelmakoodi jaetaan automaattisesti verkon kautta sekä ohjaimiin että toisiin työasemiin.

- Muutosloki
Ohjelmaversioita seurataan muutoslokin avulla.

- Suoritustilan ohjelmat
Ohjelmat suoritetaan hajautetuissa asemissa asianmukaisilla muuttujien arvoilla.

- Simulointitila
Simulointia käytetään ohjelmien offline-testaukseen työasemassa.

- Editointitila
Kaikki ohjelmien, moduulien ja kuvien syötön ja muokkauksen toiminnot ovat käytettävissä.

Editointityökalut
Ohjelmoijan apuna on useita työkaluja:

  • Online-oppaat nopeaan ohjeiden hakuun.
  • Ohjelmaversion verkkojakelu.
  • Moduulien yleisnäkymäikkuna, joka helpottaa siirtymistä moduulihierarkiassa.
  • Virheiden ilmaisu graafisesti ja tekstinä: esittelemättömät muuttujat, kelpaamattomat yhdistelmät ja virheelliset proseduurien kutsut.
  • Mahdollisuus pyytää ohjelman todennus milloin tahansa.

Editointi ja näyttö
Moduulien ohjelmalliset objektit (yhtälöt ja sekvenssit) ohjelmoidaan ja näytetään graafisesti. Sekvenssit esitetään Grafcet- ja IEC-standardien vuokaaviosääntöjen mukaisesti. Yhtälöissä käytetään neljää esitystapaa: toimilohkoja, kaavoja, rakenteista tekstiä ja tikaskaaviota.

Kuvat ja ohjelmat rakennetaan perusobjekteista ja järjestelmässä määritetyistä objekteista, kuten yhtälöistä, sekvensseistä ja graafisista objekteista. Toiminnallisesti ylemmillä objektitasoilla perusobjekteja, moduulimalleja ja kirjastomoduuleja yhdistetään, muokataan ja sovitetaan niitä yhdistävien parametrien avulla. Kaikki tasot ovat käytössä, kun uusia moduuleja suunnitellaan sovellusalueelle tai tiettyyn projektiin.

Graafiset objektit ja moduulit poimitaan valikoista ja vedetään oikeaan paikkaan. Niille valitaan attribuutteja valikosta. Objekteja voidaan esimerkiksi siirtää, kopioida, poistaa ja kiertää.

Liitäntämoduulit voidaan luoda graafisesti lisäämällä polyline-viivat moduulien väliin tai käyttämällä muuttujien, parametrien ja liitäntöjen valintaikkunoita. I/O-signaalit konfiguroidaan I/O-moduulin graafisen kuvan avulla. Signaalit valitaan luettelosta.

Tue ja ylläpidä ohjausjäjestelmääsi

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language