Töötervishoid ja -ohutus

Ohutut töökeskkonda peame põhitegevuse lahutamatuks osaks ja meie töötajad kohustuvad järgima kõiki vastavaid seaduseid, määruseid, standardeid ning juhendeid. Tagame turvalise ja ohutu töökeskkonna loomise ja säilitamise kõikides tegevuspaikades, rakendades meetmeid tööõnnetuste ja tervisekahjustuste riskide hindamiseks, ennetamiseks ning ärahoidmiseks. Oma töökorralduses pöörame tähelepanu töökeskkonna riskide ja ohtude põhjuste minimeerimisele võimalikus praktilises ulatuses.

Tõhus töötervishoiu ja tööohutuse süsteem peab toetama alljärgnevate tegevuste toimimist.


Juhtimine, pühendumus, vastutus

Juhtimine ja vastutus


Määratleme oma ettevõttes kõikidele töötajatele selged ja konkreetsed töötervishoiu- ja tööohutusalased vastutused. Kõikidel meie töötajatel on personaalne vastutus töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmise ees. Juhifunktsioonis olevad töötajad kindlustavad, et äri ja otsustusprotsessides võetakse arvesse tööohutusalaseid eesmärke, mis peavad toetama parema, ohutuma ja tervislikuma töökeskkonna loomist ning säilitamist.

Kompetentsus

Kõikidel meie või meie heaks töötavatel töötajatel on asjaomased oskused ja ohutusalased teadmised, neile antud tööülesannete ohutuks läbiviimiseks. Me ei luba tööle asuda töötajal, kellel puudub vajalik pädevus.

Juhtkonnapoolne ülevaatus

Teostame regulaarselt juhtkonnapoolset tööohutussüsteemi ülevaatust ja analüüsi, et kindlustada tööohutuskultuuri jätkuv parendamine. Juhtkond omab regulaarselt ülevaadet tööohutuse hetkeolukorrast.

Ohutud operatsioonid

Töökeskkonna riskide ohjamine

Nii mõnedki meie töötajad puutuvad oma tööülesannete täitmisel kokku erinevate tööohutusalaste ja tervise riskidega. Üheks ennetusprotsessi oluliseks osaks on töötervishoiu ja tööohutusalaste riskide hindamine. Selleks on ettevõttes välja töötatud ja sisse viidud tegevuspõhine riskide ana-lüüsimise protsess. Tööohutuslaste riskide juhtimisel / kontrolli all hoidmisel lähtutakse põhimõt-test: 1) defineerida tegevuste sammud; 2) leida iga sammu juures ohud; 3) hinnata iga sammu juu-res ohu riski; 4) panna paika meetmed riski vähendamiseks. Lisaks viiakse kogu ettevõtte tasandil läbi regulaarseid tööohutusringkäike, millesse on kaasatud ka ettevõtte juhtkond.

Muudatuste juhtimine

Arvestame töökeskkonnas toimuvate muutustega. Muutustega kaasnevalt vaatame üle muudatust puudutava valdkonna riskianalüüsid, hindame töötajate täiendava juhendamise ja koolitamise vajadust. Muudatused on õigeaegselt kommunikeeritud.

Alltöövõtjad ja koostööpartnerid

Töölõikudes, kus teeme koostööd alltöövõtjate ja koostööpartneritega, kehtestame vastastikused ohutusalased reeglid ja sõlmime vastavad kokkulepped. Üksteise ohutusalane suunamine, abistamine ja koostöö aitab vähendada tööohutusalaste intsidentide tekkevõimalusi. Teeme koostööd näiteks ühiste tööde riskide hindamisel ja koolitamisel.

Ennetustöö

Tööõnnetuste analüüs ja korrigeerivad tegevused

Kõik ettevõttes toimunud tööohutusalased intsidendid registreeritakse ja neid analüüsitakse põhjalikult. Tööõnnetuste uurimisel peame oluliseks nende toimumisele viinud juurpõhjuste avastamist. Kõikide korrigeerivate tegevuste seadmisel lähtume põhimõttest, et sarnast õnnetust tulevikus vältida. Väga oluliseks peame ka peaaegu juhtunud õnnetuste ja ohuolukordadega tegelemist, st nende märkamist, nendele tähelepanu pööramist ning nendest avatult rääkimist. See loob samuti olulised eeldused tööõnnetuste ja tervisekahjustuste vältimiseks.

Hädaolukordades tegutsemine

Identifitseerime oma põhitegevustega seonduvad võimalikud hädaolukorrad ja kehtestame tegutsemisviisid nende ilmnemisel. Koolitame oma töötajaid tegutsema tulekahju ja tööõnnetuste korral. Operatiivne ja korrektne tegutsemine hädaolukordades, aitab kaitsta töötajaid, keskkonda ja ettevõtte vara.

Lisainfo

Select region / language