Ουσιαστικότητα

Οι τομείς εστίασης της βιωσιμότητας καθορίστηκαν μέσω μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης ουσιαστικότητας των προσδοκιών και των απαιτήσεων των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων πελατών, εκπροσώπων της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών, αναλυτών, προμηθευτών, τοπικών κοινοτήτων και άλλων. Οι αξιολογήσεις ουσιαστικότητας που διεξάγουμε αποτελούν τη βάση των αναφορών μας.

Ο πίνακας ουσιαστικότητάς μας υπόκειται σε τακτικές αναθεωρήσεις και διασφαλίζουμε τακτικά ότι η στρατηγική και οι αναφορές μας είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες μέσω της συνεργασίας με μια εξωτερική ομάδα ενδιαφερομένων, που εκπροσωπεί βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης, συγκρίνουμε τις πρακτικές και τους στόχους μας έναντι προτύπων που παρέχονται από βιομηχανικούς οργανισμούς, όπως το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WBCSD), καθώς και ομότιμες εταιρείες.

Μετακινήστε το ποντίκι σας επάνω στην εικόνα για να δείτε την περιγραφή του κάθε θέματος ουσιαστικότητας.


Η πιο πρόσφατη διαδικασία εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2020. Ζητήθηκε η γνώμη περίπου 300 ενδιαφερόμενων μερών των Επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, παρέχοντας περισσότερες από 400 ώρες συνεντεύξεων. Επιπλέον, αναλύθηκαν περισσότερα από 40.000 σχόλια από την ετήσια Έρευνα Συμμετοχής Εργαζομένων.

Με βάση τις προκύπτουσες πληροφορίες, αναπτύξαμε έναν ενημερωμένο πίνακα ουσιαστικότητας για καθεμία από τις τέσσερις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Αυτοί οι πίνακες χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για να καταρτίσουν τον πίνακα ουσιαστικότητας του Ομίλου μας, καθώς και τους στόχους και τους τομείς εστίασης για τη στρατηγική μας για την αειφορία 2030.

Select region / language