Στρατηγική βιωσιμότητας 2030

Η ανάγκη για δράση για την αλλαγή του κλίματος γίνεται ολοένα και πιο επείγουσα. Τα πιο ζεστά χρόνια καταγράφονται από το 1998 και αυξάνονται σε συχνότητα. Ταυτόχρονα, η υπερβολική χρήση των πόρων της γης και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές τεράστιου αριθμού ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Τις επόμενες δεκαετίες, η πίεση στο περιβάλλον θα αυξηθεί: ο σημερινός παγκόσμιος πληθυσμός 7,8 δισεκατομμυρίων αναμένεται να φτάσει στα 9,7 δισεκατομμύρια έως το 2050 (ΟΗΕ). Περίπου το 80 τοις εκατό των ανθρώπων θα ζουν σε πόλεις, δημιουργώντας τεράστια πίεση στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα νερού, τροφίμων, ενέργειας και μεταφορών.

Με τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα του 2030, στοχεύουμε σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και σε συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας να εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα αξίας μας και τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των λύσεών μας. Είμαστε εξίσου αφοσιωμένοι στην προώθηση της κοινωνικής προόδου, μαζί με τους προμηθευτές μας και στις κοινότητές μας.

Η προώυθηση της βιωσιμότητας είναι μέρος της δέσμευσης της ABB για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ολοκληρωμένου πλαισίου διακυβέρνησής μας, με βάση την ακεραιότητα και τη διαφάνεια. Το πλαίσιο μας υποστηρίζεται από τις πέντε αρχές ακεραιότητας στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, οι οποίες καθοδηγούν τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές μας να κάνουν το σωστό και περιέχουν δέσμευση κατά των αντιποίνων.

Ένα βασικό μέρος της στρατηγικής μας για την αειφορία είναι να συμβάλλουμε ενεργά σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με το σενάριο 1,5 °C της Συμφωνίας του Παρισιού και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της πρωτοβουλίας «Στόχοι που βασίζονται στην επιστήμη». Η ABB δεσμεύτηκε να θέσει στόχους με βάση την επιστήμη τους επόμενους μήνες.

Για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, οι στόχοι μας για τη βιωσιμότητα ενσωματώνονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Κύριοι στόχοι αειφορίας

Στην ABB, συμβάλλουμε ενεργά σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο, δίνοντας το παράδειγμα στις δικές μας επιχειρήσεις και δημιουργώντας συνεργαζσίες με πελάτες και προμηθευτές για να συμβάλουμε σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, να διατηρήσουμε πόρους και να προωθήσουμε την κοινωνική πρόοδο.

Select region / language