7 причини да изградите система за енергиен мениджмънт във вашето предприятие

7 причини да изградите система за енергиен мениджмънт във вашето предприятие

Постигането на енергийна ефективност е все по-актуална тема за много предприятия. В тази статия ще разгледаме защо изграждането на система за енергиен мениджмънт е една от най-важните стъпки за това.

Много често организациите нямат детайлна информация относно тяхното потребление на енергия, а необходимостта от оптимизиране на разходите за консумирана енергия, наред с осигуряване на висока надеждност, е по-голяма от всякога.

За постигането на добра енергийна ефективност, първата и най-важна стъпка в управлението на енергията е ясно да се идентифицира по какъв начин се потребява тя. Това става чрез изграждане на система за мониторинг и енергиен мениджмънт.

АББ предлага точно такъв тип система – „ABB AbilityТМ Energy and Asset Manager“, чрез която могат да се постигнат значителни спестявания на разходи и поддръжка чрез непрекъсната оценка на оперативните данни.

По-долу ще ви представим някои ползи от изграждането на такъв тип система:

1.    Проверка на сметката за енергия

center

Обикновено фактурата за ел. енергия предоставя само крайното потребление на енергия и надбавките. Често няма начин потребителят да провери доколко данните са коректни или да се даде възможност за анализ на тези стойности. Инсталирането на система за енергиен мениджмънт може да осигури тази възможност.

Възможността да се следят използваните киловатчасове, както активна / реактивна мощност и да се сравнят тези данни с тарифите, публикувани в договора, ще помогне да се идентифицират грешки или погрешни разчитания.

2.    Валидиране на различни комунални услуги

center

Търговските или индустриалните обекти обикновено имат различни доставчици на енергия, вода и други комунални услуги. Сметките (например за вода) обикновено се основават на различни времеви рамки (месечно, двумесечно, тримесечно и др.) и често не се проверяват съвсем точно.

Малки, но непрекъснати течове често остават неоткрити за дълги периоди време, което води до неочаквани високи сметки. Мониторингът на данни може да спомогне за алармиране и ранно откриване на неефективности, което позволява навременна намеса и спестяване на разходи.

3.    Проследяване на товарови профили

center

Проследяването на профилите на натоварване помага за ранно идентифициране признаци на лошо състояние на оборудването. Да предположим, че от момента на инсталиране товарът на съответния обект достига пик в 6 часа сутринта и спада в края на деня. Проследяването на натоварването веднага ще помогне да се забележи, ако има промяна в този модел и по този начин лесно ще се разкрие основен потенциален проблем – например неизправно работещ компресор или забравено оборудване да работи през нощта, което не е необходимо. Сравнението на данни може да помогне на енергийния / фасилити мениджъра при оценката на ситуация и планиране за корекция още преди проблемът да стане сериозен.

4.    Сравнение на няколко обекта

center

По-добро качество и непрекъснат поток от информация ще има значително влияние върху организациите с голяма структура от много обекти – например верига магазини.

Наличието на по-точно сравнение между различни идентични обекти позволява хармонизация на операциите и разходите.

Да кажем, че има две еквивалентни производствени линии в два различни завода. При нормално натоварване едната производствена линия консумира повече енергия от другата поради лошо функциониращо оборудване. Многообектовото сравнение на консумацията на енергия и качеството на мощността помага да се определи къде е проблемът, позволявайки подходящо коригиращо действие.

5.    Mаксимално увеличаване производителността на оборудването

center

Хармонично изкривяване, причинено от нелинейни натоварвания, е често срещан проблем, който може да повреди електрическите компоненти. По същия начин преходни процеси, пропадания на напрежението и пренапрежения могат да имат негативен ефект върху оборудването.

Например, голям дисбаланс на двигателите ще причини неефективна производителност, което потенциално води до голямо количество изразходвана енергия и се увеличава вероятността за повреда.

Възможността за следене качеството на електроенергията, която ни предоставя системата, съчетана с обща информация за устройството, може да помогне за идентифициране на проблема рано, така че щетите и времето за престой на оборудването да могат да бъдат сведени до минимум или елиминиран изцяло.

6.    Избягва се заплащане на нежелани надбавки за реактивната енергия

center

За повечето организации е от изключителна важност да поддържат фактора на мощността в точно определени граници, съгласно изискванията. Ако той излезе извън определените норми, се заплащат надбавки, което означава допълнителни разходи за съответната организация.

Със системите за енергиен мениджмънт това не може да се допусне, тъй като факторът на мощността се следи непрекъснато. Благодарение на функцията за алармиране при наличие на проблем, системата ще предупреди отговорното лице да вземе навременно необходимите мерки, за да не се допусне заплащане на нежелани надбавки.

7.   В помощ при сертифициране по ISO 50001 – Системи за управление на енергията

center

За много организации ISO 50001 е път към създаване и прилагане на стратегии, които значително намаляват разходите за енергия и вредни емисиите и поддържат тези спестявания във времето.

Важна част от този процес е измерването и анализа на потреблението на енергия, което системата за енергиен мениджмънт позволява. Благодарение на нея лесно може да се постигне измеримост на ефикасността на приложените стратегии.

Това са само 7 от многото важни причини да обмислите изграждането на система за енергиен мениджмънт във вашето предприятие. Една такава система може да ви донесе множество ползи и да ви помогне да постигнете своите цели за ниска консумация на електроенергия и, съответно, за по-малък въглероден отпечатък.

Научете повече за решенията на АББ, които могат да ви бъдат полезни за постигането на тези цели, чрез линка по-долу.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp