Групови резултати за трето тримесечие (Q3) на 2023 г.

Групови резултати за трето тримесечие (Q3) на 2023 г.

Положително съотношение между получени и реализирани поръчки, висок марж и силни парични потоци

Ad hoc съобщение съгласно чл. 53 Правилата за листинг на Швейцарска фондова борса SIX.

Q3 2023

  • Поръчки 8 052 млн. щ. долара, -2%; +2% на сравнима база1
  • Приходи 7 968млн. щ. долара, +8%; на сравнима база1 +11%
  • Доход от дейности 1 259 млн. щ. долара; марж 15,8%
  • Оперативна печалба EBITA1 1 392 млн. щ. долара; марж1 17,4%
  • Базова печалба на акция EPS $ 0,48;+ +149%2
  • Парични потоци от оперативни дейности 41 351 млн. щ. долара; +71%

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ
ПРОМЯНА
ПРОМЯНА


(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q3 2023

Q3 2022

US$

На сравн. база1

9M 2023

9M 2022

US$

На сравн. база1

Поръчки

8 052

8 188

-2%

2%

26 169

26 368

-1%

4%

Приходи

7 968

7 406

8%

11%

23 990

21 622

11%

16%

Брутна печалба

2 762

2 481

11%


8 366

7 052

19%


    като% от приходите

34,7%

33,5%

+1,2 п.


34,9%

32,6%

+2,3 п.


Доход от дейности

1 259

708

78%


3 755

2 152

74%


Оперативна печалба EBITA1

1 392

1 231

13%

11% 3

4 094

3 364

22%

22% 3

    като % от оперативните приходи1

17,4%

16,6%

+0,8 п.


17,0%

15,5%

+1,5 п.


Приходи от продължаващи оперативни дейности, без данъци

905

420

115%


2 902

1 469

98%


Нетен доход за АББ

882

360

145%


2 824

1 343

110%


Основна печалба на акция (щ. долара)

0,48

0,19

149%2


1,52

0,70

116%2


Парични потоци от операт. дейности4

1 351

791

71%


2 393

600

299%


1За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация за третото тримесечие на 2023 г.
2Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми.
3Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
4Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.

„Третото тримесечие на 2023 г. беше силно тримесечие за АББ, включително положително съотношение между получени и реализирани поръчки, оперативен марж EBITA отново над 17% и силен паричен поток, което ни поставя в добра позиция да постигнем годишен свободен паричен поток от около $3 милиарда."

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Резюме на изпълнителния директор

Третото тримесечие се разви до голяма степен според плана и съм доволен от сравнимия ръст на поръчките от 2%, поддържащ съотношение между получени и реализирани поръчки от 1,01. Това означава, че сме изпълнили тримесечните си очаквания за положително съотношение между получени и реализирани поръчки, въпреки двуцифреното сравнимо увеличение на приходите. Имахме още едно тримесечие със силно оперативно представяне в бизнес направленията и този път съчетано с много силно генериране на паричен поток, което ни дава възможност да постигнем свободен паричен поток от около $3 милиарда през 2023г.

Общо оперативната печалба EBITA се увеличи с 13% и постигнахме марж на оперативната печалба EBITA от 17,4%, подобрение с 80 базисни пункта спрямо съответния период на миналата година. Това беше подкрепено от силен ценови принос, който превъзмогна въздействията от инфлацията върху разходите за труд, с допълнителна подкрепа от ефективното изпълнение на по-големи обеми в производството. Беше добре да видим, че нашият фокус върху преобразуването на парични средства даде резултати с паричен поток от оперативни дейности в размер на $1,4 милиарда, увеличение с $560 милиона спрямо миналата година, подкрепено главно от по-високи печалби и по-добро управление на нетния оборотен капитал.

Както през последните тримесечия, развитието на поръчките беше силно в бизнесите, свързани с проекти и системи, които често са свързани с нашите различни предложения за средно напрежение. Това повече от компенсира въздействието от спада в частите от бизнеса с кратък цикъл. Като цяло повечето клиентски сегменти остават стабилни или са се подобрили, като спадовете са главно в сегментите за дискретна автоматизация и строителство. Ръстът на поръчките беше най-висок в бизнес направление „Автоматизация на процесите“, подкрепен от силен основен пазар и добавения принос от голяма поръчка, в размер на приблизително 285 млн. щатски долара. Напротив, приемането на поръчки в „Роботика и дискретна автоматизация“ претърпя спад поради нормализираните модели на поръчване на клиентите в период на скъсяване на времето за доставка, с добавен натиск от корекции на материалните запаси сред свързаните с роботика канали за дистрибуция в Китай.

От географска гледна точка, районът на Америка беше водещ в растежа на поръчките, в резултат на двуцифрен ръст в САЩ на сравнима база и графика на записаните големи поръчки. Също така, Азия, Близкият изток и Африка се подобриха на сравнима база, където Индия отбеляза още едно тримесечие със силно развитие на годишна база. За разлика от тях, поръчките в Китай намаляха до ниска едноцифрена стойност на сравнителния темп на растеж, особено затруднен от слабото търсене в роботиката и строителството. Извън тези сегменти и в края на тримесечието забелязахме някои индикации за стабилизиране на основния китайски пазар, въпреки че несигурността остава висока. В Европа се наблюдава спад с нисък двуцифрен процент и докато базовият пазар се смекчи, темпото на спад беше подчертано от висок сравним миналогодишен процент поради графика на резервираните по-големи поръчки.

Устойчивостта е част от всичко, което правим, и за наша радост това беше признато от MSCI с надграждането на АББ до най-високия ESG рейтинг AAA, което означава, че попадаме в топ 10% сред подобните ни компании.

През тримесечието „Автоматизация на процесите“ разшири партньорството си с Northvolt, предоставяйки технологии за електрификация и автоматизация за захранване на най-голямото съоръжение за рециклиране на батерии в света Revolt Ett. Заводът за рециклиране ще обработва 125 000 тона излезли от употреба батерии и отпадъци от производството на батерии всяка година – което го прави най-големият завод от този вид в света.

Наскоро предприехме допълнителни стъпки, за да подкрепим нашите клиенти по пътя им към по-устойчиво и гъвкаво производство с „Роботика & Дискретна автоматизация“, разширявайки своето семейство роботи с четири модела в 22 варианта и спестяване на енергия до 20 процента. Обявихме и нашите планове да инвестираме 280 млн. щатски долара в нашия бизнес с роботика в Швеция. Обектът ще служи като европейски център и допълнително ще засили нашите възможности в обслужването на нашите клиенти в Европа с локално произведени продукти на разрастващ се пазар. Той ще замени съществуващите стари съоръжения за роботика в обекта, а новият кампус се планира да отвори врати в края на 2026 г.

За да отбележим завършването на всички продажби на портфейли на дивизии, обявени в края на 2020 г., ние успешно приключихме продажбата на дивизията за Преобразуване на енергия. Занапред ние непрекъснато ще преглеждаме продуктовите групи във всички дивизии, за да оптимизираме портфолиото като част от оперативния модел ABB Way.

Бьорн Розенгрен, Изпълнителен директор
Бьорн Розенгрен, Изпълнителен директор
center

Прогноза

В четвъртото тримесечие на 2023 г, ние очакваме нисък до среден едноцифрен ръст на приходите на сравнима база. Освен това очакваме историческият модел да се повтори, като маржът на оперативната печалба EBITA през Q4 ще бъде последователно по-нисък от Q3 и ще бъде около 16%.

През цялата 2023 г, ние очакваме ръстът на приходите на сравнима база да бъде в ниския двуцифрен диапазон и очакваме маржът на оперативната печалба EBITA да бъде в диапазона от 16,5% - 17,0%.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp