Обявa

от „АББ България“ ЕООД клон Раковски, с. Стряма, Община: Раковски п.к. 4142, ул. „Индустриалне път 1” № 14,
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Преустройство на част от зарядно помещение в офис и пристройки към навес за отпадъци“ към Предприятие за производство на електрокомпоненти за ниско и средно напрежение в УПИ XХX - производствена и складова дейност, Кв. 105, по плана на ИЗ "Раковски", село Стряма, Община Раковски.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Раковски, гр. Раковски, пл.“България” № 1, Кметство с. Стряма,  ул. „П.Евтимии“ № 2 или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица" № 122.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp