Групови резултати на АББ за първо тримесечие на 2020 г.

COVID-19 въздейства върху резултатите и влияе върху перспективите

 • Поръчки 7,3 млрд. щ. долара, -4%;+ 1% на сравнима база
 • Приходи 6,2 млрд. щ. долара, -9%; -7% на сравнима база
 • Доход от дейности 373 млн. щ. долара; марж 6.0%
 • Оперативна печалба EBITA 636 млн. щ. долара; марж 10,2%, включително 30 базисни пункта невъзвращаеми разходи
 • Нетен доход 376 млн. щ. долара, -30%
 • Базова печалба на акция EPS 0.18 щ. долара, -30%; оперативна печалба на акция EPS 0.30 щ. долара, -2%
 • Парични потоци от оперативни дейности -577 млн. щ. долара

Документи за изтегляне

- Q1-2020 резултати: Съобщение за медиите - английски език(PDF/80kB)
- Q1-2020-резултати: Съобщение за медиите - немски език (PDF/130kB)
- Q1-2020-резултати: отчети с финансова информация - английски език(XLSX/35kB)
- Q1-2020-резултати: финансова информация - английски език (PDF/1.3MB)
- Q1-2020-резултати: - групова презентация на резултатите - английски език (PDF/1.2MB)

„Пандемията от COVID-19 повлия на резултатите ни от първото тримесечие като намали приходите и оперативните маржове във всички наши бизнес направления, въпреки че ръстът на поръчките се задържа. Ние правим всичко възможно, за да гарантираме здравето и безопасността на нашите служители, като същевременно поддържаме непрекъснатостта на бизнеса, обслужваме нашите клиенти и продължаваме да инвестираме в научноизследователска и развойна дейност в дългосрочен план“, заяви Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор на АББ.

„През второто тримесечие очакваме дейностите на АББ да бъдат значително затруднени от рязък спад в търсенето поради спирането на бизнеси в много части на света. Независимо от това, ние ще увеличим усилията си да управляваме разходите и да запазим ликвидността, като същевременно напредваме с децентрализирането на групата и целта ни да завършим продажбата на „Енергийни мрежи“ в края на второто тримесечие.“

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

ПРОМЯНА

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q1 2020

Q1 2019

US$

На сравн. база

Поръчки

7,346

7,613

-4%

+1%

Приходи

6,216

6,847

-9%

-7%

Доход от дейности

373

590

-37%


Оперативна печалба EBITA

636

766

-17%

-16%

като % от оперативните приходи

10.2

11.2

-1.0 pts


Доход от продължаващи дейности, без вкл. данък

326

415

-21%


Нетен доход за АББ

376

535

-30%


Осн. печалба на акция EPS ($)

0.18

0.25

-30%


Операт. печалба на акция EPS ($)

0.30

0.30

-2%

-1%

Парични потоци от операт. дейности

(577)

(256)

-125%


На 17 декември 2018 година АББ обяви договорена продажба на своето бизнес направление „Енергийни мрежи“. Следователно резултатите на бизнес направление „Енергийни мрежи“ са представени като преустановена дейност.

Обобщение

На фона на ситуацията с COVID-19 поръчките за първото тримесечие останаха стабилни, като и „Задвижване“, и „Индустриална автоматизация“ имаха силни, големи поръчки. Приходите обаче намаляват във всички бизнес направления, отразявайки спад в търсенето на продукти поради пандемията, първо в Китай, а след това и в други части на света, като ограниченията за в мобилността също ограничават инсталацията на системите и дейностите по услугите. Тези развития от своя страна оказаха влияние върху оперативните маржове във всички предприятия, отразявайки, че определени разходи остават съществени за непрекъснатостта на бизнеса.

Поръчки

През тримесечието поръчките бяха по-ниски с 4% (с 1 % повече на сравнима база) спрямо същия период на предходната година. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха нетно негативно въздействие от 3% и промените в портфолиото оказаха негативно нетно въздействие от 2%. Натрупаните поръчки бяха с 1% по-ниски (с 8% повече на сравнима база) в края на тримесечието.

Преглед по региони

 •  Поръчките от Европа бяха с 1% по-високи (5% на сравнима база). На национално ниво представянето беше смесено. Швеция, Норвегия, Холандия и Великобритания имаха силно представяне, но в Германия, Швейцария, Италия и Испания, където COVID-19 оказа влияние по-рано, поръчките намаляха в сравнение с периода от предходната година. В Германия поръчките се понижиха със 7% (5% на сравнима база).
 •  Поръчките от Америките бяха стабилни (с 2% повече на сравнима база), отразявайки по-късното начало на COVID-19 в региона. Поръчките от Съединените щати се повишиха с 2% (с 2% повече на сравнима база).
 •  В Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA), поръчките се понижиха с 12% (7% на сравнима база). Индия, Южна Корея, Тайланд и Индонезия напредваха добре, докато поръчките от Австралия, Сингапур и Япония изостанаха. В Китай, където въздействието на COVID-19 се прояви най-рано, поръчките намаляха с 21% (16% на сравнима база).

Преглед на крайните пазари

 • В дискретните отрасли поръчките бяха нарушени в повечето крайни пазари, докато поръчките от автомобилния сектор и свързаните с него отрасли бяха значително по-ниски.
 • В преработвателните отрасли АББ наблюдава солидно търсене от клиентите в секторите за добив и за целулоза и хартия. Неконвенционалното производство на нефт и газ и конвенционалното производство на електроенергия останаха затруднени.
 • В транспортно-инфраструктурния сектор инвестициите бяха стабилни, със силен ръст при пристанища, железопътни линии и отпадни води, както и с добър ръст на поръчките в разпределителните услуги.
 • Активността на строителния пазар намаля, тъй като строителните фирми се сблъскваха с все по-големи ограничения за дейностите си поради карантинните условия.

Приходи

Приходите бяха с 9% по-ниски на годишна база (7% на сравнима база). Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха негативно въздействие от 1% върху поръчките и промените в портфолиото оказаха негативно въздействие от 1%. Съотношението между получени и реализирани поръчки за тримесечието бе 1,18x., в сравнение с 1,11х за същия период на миналата година.

Доход от дейности и оперативна печалба EBITA

Доходите от дейности в размер на 373 млн. щ. долара намаляха с 37 %. Резултатът включва комбинирани 263 млн. щ. долара неоперативни позиции, включително амортизация, свързана с придобиване в размер 65 млн. щ. долара, нетна загуба в размер 80 млн. щ. долара, свързана с времевите разлики на стоки и валути, такси за преструктуриране на програмата за опростяване на ABB-OS, както и транзакции и разходи, свързани с отделянето на бизнес направленията „Енергийни мрежи“ и „Соларни инвертори“.

Оперативната печалба EBITA в размер 636 млн. щ. долара бе със 17% по-ниска (16% в местни валути). Маржът на оперативната печалба от 10,2% беше със 100 базисни пункта по-нисък на годишна сравнима база. Всички бизнес направления отчитат по-ниски маржове в сравнение с периода от предходната година, отчасти компенсирани от подобрените маржове на „Корпоративни и други“, главно поради по-ниските неосновни и невъзвръщаеми разходи. Невъзвръщаеми разходи в размер на 21 млн. щ. долара бяха отразени в „Корпоративни и други“.

Нетен доход и основна печалба на акция

Нетният доход от продължаващи дейности бе в размер на 326 млн. щ. долара, което представлява понижение от 21% на годишна сравнима база. Нетният доход от прекратени дейности в размер 54 млн. щ. долара беше по-нисък, като бизнесът бе повлиян от прехвърлянето на невъзвращаеми разходи, текущи разходи за преструктуриране и нетни загуби, свързани с времевите разлики на стоки и валути.

основната печалба на акция - 0,18 щ. долара, и двете с 30% по-ниски на годишна сравнима база. Ефективната данъчна ставка на групата е 19,5% и включва положителните ефекти от разрешаването на определени прогнозни данъчни условни ситуации. Оперативната печалба на акция EPS в размер 0,30 щ. долара бе с 2% по-ниска в сравнение с периода от предходната година.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричните потоци от оперативни дейности намаляха до - 577 млн. щ. долара, в сравнение с - 256 млн. щ. долара през първото тримесечие на 2019 г., включително 22 млн. щ. долара по-нисък паричен поток от оперативни дейности от преустановени дейности спрямо преди година.

Паричният поток от продължаващи оперативни дейности беше повлиян спрямо периода от предходната година главно от времевите разлики в плащанията за стимулиране на служителите, тази година разпределени през първото тримесечие, за разлика от второто тримесечие през миналата година, както и от по-ниския доход от дейности и по-малко благоприятни срокове на данъчните плащания. Това отчасти се компенсира от подобрения в управлението на работния капитал, включително по-добра хармонизация на условията за плащане по търговски задължения. Нетният работен капитал като процент от приходите бе 12,3% към края на тримесечието.

Бизнес резултати за първо тримесечие (Q1) на 2020 г.

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Поръчки

Промяна

Приходи

Промяна

Марж на оперативната печалба EBITA

Промяна

US$

на сравн.
база

US$

на сравн.
база

Електроснабдяване и електрообзавеждане

3,121

-7%

-2%

2,773

-9%

-7%

11.4%

-1.0 п.

Индустриална автоматизация

1,757

+5%

+8%

1,462

-4%

-1%

9.7%

-3.8 п.

Задвижване

1,901

+6%

+8%

1,510

-6%

-4%

15.3%

-1.1 п.

Роботика & Дискретна автоматизация

811

-16%

-14%

671

-21%

-19%

8.8%

-2.4 п.

Корпоративни и други

(244)(200)(115)


AББ Груп

7,346

-4%

+1%

6,216

-9%

-7%

10.2%

-1.0 п.

Бизнес направление “Енергийни мрежи” бе преместено от продължаваща към преустановена дейност, което влезе в сила от 1 октомври 2018 г. Поръчките и приходите за „Корпоративни и други“ основно представляват междусегментни елиминации.

Електроснабдяване и електрообзавеждане

 • Намаленото краткосрочно индустриално търсене и забавянето на търсенето в строителния сектор доведе до намаляване на поръчките, докато избрани пазари, включително разпределителни услуги и инфраструктура, се оказаха устойчиви. По региони, в сравними стойности, поръчките бяха леко повишени в Европа, спаднали в Америка и затруднени в зона AMEA, особено в Китай.
 • Приходите бяха по-ниски поради ограничените дейности по проекти и по-ниските продажби на продукти, произтичащи от прекъсвания на производството, главно в Азия.
 • Маржовете бяха понижени от по-малките обеми и слабо представяне в областта на слънчевата енергия. Това отчасти беше смекчено чрез подобряване на производителността на Инсталационни продукти и разходни инициативи.

Индустриална автоматизация

 • Силното развитие в поръчките на бизнес направление Индустриална автоматизация беше обусловено от големи поръчки, получени в сегментите за добив, производство на целулоза и хартия и пристанища. Конвенционалното производство на електроенергия остава в затруднение, докато нефтено-газовата промишленост, особено неконвенционалната, се забавя. Имаше ръст на поръчките във всички региони, водени от Европа.
 • Съпоставимото развитие на приходите отразява текущите затруднения пред дейностите от получаване до реализация на поръчките и все по-ограничени дейности по инсталиране и обслужване на проекти.
 • Маржовете спаднаха поради неблагоприятния бизнес микс, закъсненията в изпълнението на проекти и ограничените от мобилността дейности по услугите.

Задвижване

 • Силният ръст на дългосрочните поръчки беше воден от големите поръчки в железопътния и водния сектор. Освен това, бизнес направлението спечели и поръчки от нови клиенти, производители на оригинално оборудване (ОЕМ), и завърши силно тримесечието в Китай. Тези положителни аспекти изпревариха широкообхватното влошаване на търсенето с къс цикъл, особено за задвижвания. Начело на ръста на поръчките бяха Европа и AMEA, докато Америките бяха стабилни.
 • Приходите отразяват по-ниското съотношение между получени и реализирани поръчки и отлагане на доставките, когато обектите на клиенти са затворени.
 • Свиването на маржовете беше обусловено от по-малки обеми и нарастващи логистични разходи, частично компенсирани от намаляване на разходите.

Роботика и Дискретна автоматизация

 • Развитието на поръчките за роботика отразява продължителното влошаване на автомобилния сектор и свързаните с него отрасли, плюс отслабване в общите отрасли и търсенето в отрасъла 3C - Компютри, комуникации и потребителска електроника. Машинната автоматизация отбеляза силен растеж, като се възползва от предишни печеливши дизайни и запасяване от страна на клиентите.
 • Растежът беше силен в Америките, но поръчките бяха слаби в Европа и затруднени в зона AMEA.
 • Приходите бяха повлияни от по-слабото търсене, особено за системи и сервизни дейности, особено в Китай, поради блокажите заради COVID-19.
 • Свиването на маржовете отразява главно по-ниските обеми, частично смекчени от икономията на разходи.

Корпоративни и други

 • Оперативната печалба EBITA на „Корпоративни и други“ се повиши до - 115 млн. щ. долара. В сравнение с предходната година, това отразява по-ниските невъзвращаеми и неосновни разходи и по-ниските текущи корпоративни разходи, отчасти компенсирани от липсата на печалби, които бяха в полза на резултата от първото тримесечие на 2019 г.
 • През първото тримесечие на 2020 г. бяха отчетени невъзвращаеми разходи в размер на 21 млн. щ. долара, които повлияха на оперативната печалба EBITA с 30 базисни пункта.

Отговор на COVID-19

Основният приоритет на АББ е да гарантира здравето и безопасността на своите служители, като същевременно поддържа непрекъснатостта на бизнеса. АББ постоянно следи развиващата се ситуация и взема всички необходими предпазни мерки, в съответствие с насоките на местните власти и СЗО. При продължаващата пандемия COVID-19, АББ работи постоянно с клиенти и партньори, за да поддържа снабдяването със стоки и услуги. Като част от този отговор, АББ максимално се възползва от инструменти за дистанционно обслужване и дигиталните решения ABB Ability ™, включително безплатни дистанционни услуги. Понастоящем по-голямата част от производствените мощности на АББ остават изцяло или частично в експлоатация, като някои прекъсвания се наблюдават в производствени и сервизни обекти в конкретни държави. Където е възможно, компанията коригира ресурсите, за да отговори на очакваното забавяне на търсенето, и елиминира несъществени разходи.

Бордът на директорите и Изпълнителният комитет на АББ доброволно предприеха 10-процентно намаление на компенсацията и заплатите на борда по време на кризата. В допълнение, АББ ще дари 1 милион швейцарски франка за усилията на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) за борба с COVID-19.

Компанията и нейните служители помагат на общностите, например, използвайки ресурсите на АББ, за да доставят защитни средства на болници и работници на първа линия в някои от най-засегнатите страни като Китай и Италия, както и чрез дарения на оборудване и усилия за набиране на средства.

Напредък в трансформацията

В подготовка за продажбата, „Енергийни мрежи“ работи напълно самостоятелно. АББ елиминира по-голямата част от ~ 290 млн. щ. долара годишни разходи, които бяха резултат от деконсолидирането на „Енергийни мрежи“. АББ има за цел да разреши всички останали компоненти от отделянето чрез програмата за опростяване ABB-OS. Предвидено е продажбата да приключи в края на второто тримесечие, както бе планирано, и АББ запазва ангажимента си с програма за обратно изкупуване на акции, използвайки нетни парични постъпления от транзакцията. АББ планира да изпълни това по ефикасен и отговорен начин, като отчита преобладаващите обстоятелства.

Децентрализацията и усъвършенстването на оперативния модел на АББ чрез ABB-OS продължава, което позволява на бизнеса бързо да реагира на обстоятелствата около COVID-19, докато работи за постигане на икономии на разходите за Групата, както е планирано.

През тримесечието бизнес направлението „Електроснабдяване“ завърши продажбата на дейностите със соларни инвертори на FIMER SpA на 29 февруари 2020 г. На 17 март 2020 г. „АББ Електроснабдяване“ завърши придобиването на мажоритарен дял в Chargedot Shanghai New Energy Technology Co., Ltd. Покупката разширява връзката на АББ с водещи производители на електрически превозни средства в Китай и разширява предлагането си с хардуер и софтуер, разработен специално за местните изисквания. Освен това, на 3 март 2020 г. бизнес направление „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ придоби Cylon Controls Ltd, като подобри портфолиото си с Интелигентни сгради в сегмента на търговските сгради.

Краткосрочни изгледи за бъдещето

Очаква се световната икономика да се свие през 2020 г. след бързо влошаване на перспективите, предизвикано от пандемията от COVID-19. Въпреки безпрецедентните стимули от страна на правителствата и централните банки по света и първоначалните признаци за възстановяване на икономическата активност в Китай, макроиндикаторите сочат глобална рецесия с неясна продължителност, тъй като много страни, включително САЩ, продължават да се сблъскват с ограничения с очаквани дългосрочни икономически последици.

Въздействието на COVID-19, както и спадът в цените на петрола, повлияха значително на краткосрочните перспективи на конкретни крайни пазари като нефт и газ, конвенционално производство на електроенергия, автомобилни и морски отрасли. Някои крайни пазари като дистрибуторски услуги, центрове за данни, логистика и железопътна мрежа продължават да показват относителна устойчивост.

В момента АББ не предоставя насоки за цялата 2020 година. АББ очаква резултатите да бъдат значително повлияни през второто тримесечие. Очаква се поръчките и приходите да покажат съществен пореден спад във всички бизнес направления, като се очаква „Роботика и дискретна автоматизация“ да има спад с над 30 процента спрямо предходната година. Компанията предприема бързи действия за адаптиране на своята дейност и разходна база, за да запази доходността, тя също така очаква загубата на обем да намали допълнително маржовете. Въпреки краткосрочните прекъсвания, АББ има увереност в основната устойчивост на своя бизнес и оперативен модел. Компанията има стабилен баланс и е уверена, че нуждите от ликвидност ще бъдат добре покрити.

Повече информация

Съобщението за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от първото тримесечие на 2020 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news и на начална страница “Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations. Запис на уебкаст за анализатори и инвеститори ще бъде наличен на уебсайта на АББ.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Продължавайки своята над 130-годишна история на иновации, АББ управлява четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и Дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес „Енергийни мрежи“ на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 144 000 служители.

Инвеститорски календар

Първи перспективи на изпълнителния директор (уебкаст)

10 юни 2020 г.

Групови резултати за второ тримесечие (Q2) на 2020 г.

22 юли 2020 г.

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Отговор на COVID-19“, „Напредък в трансформацията“, „Краткосрочни изгледи за бъдещето”. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, “цели”, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 28 април 2020 г.

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Endnotes

 1. За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация за първото тримесечие на 2020 г.
 2. Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2019 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)
 3. Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
 4. Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp