Групови резултати за четвърто тримесечие (Q4) на 2021 г.

Групови резултати за четвърто тримесечие (Q4) на 2021 г.

Силно търсене, повишени печалби и марж поддържат стабилен паричен поток

Ad hoc съобщение съгласно чл. 53 Правилата за листинг на Швейцарска фондова борса SIX.

Q4 2021

 • Поръчки 8,3 млрд. щ. долара, +18%; +21% на сравнима база1
 • Приходи 7,6 млрд. щ. долара, +5%; на сравнима база +8%
 • Доход от дейности 2975 млн. щ. долара; марж 39,3%
 • Оперативна печалба EBITA1 988 млн. щ. долара; марж13.1%
 • Базова печалба на акция EPS 1,34 щ. долара; от -0,04 щ. долара на годишна база
 • Паричният поток от оперативни дейности е 1020 млн. щ. долара и от продължаващи оперативни дейности е 1033 млн. щ. долара

ФГ 2021

 • Поръчки 31,9 млрд. щ. долара, +20%; +17% на сравнима база1
 • Приходи 28,9 млрд. щ. долара, +11%; на сравнима база +8%
 • Доход от дейности 5718 млн. щ. долара; марж 19,8%
 • Оперативна печалба EBITA1 $4122 млн. щ. долара; марж14.2%
 • Базова печалба на акция EPS 0,25 щ. долара; -7%2
 • Паричният поток от оперативни дейности е 3330 млн. щ. долара и от продължаващи оперативни дейности е 3338 млн. щ. долара
 • Предложение в размер на 0,82 швейцарски франка на акция в сравнение с 0,80 швейцарски франка миналата година
КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ
(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)
ПРОМЯНА
ПРОМЯНА
Q4 2021 Q4 2020 US$ На сравн. база1 FY 2021 FY 2020 US$ На сравн. база1
Поръчки 8,257 7,003 18% 21% 31,868 26,512 20% 17%
Приходи 7,567 7,182 5% 8% 29,945 26,134 11% 8%
Брутна печалба 2,397 2,147 12%
9,467 7,878 20%
    като% от приходите 31.7% 29.9% +1.8 п.
32.7% 30.1% +2.6 п.
Доход от дейности 2,975 578 415%
5,718 1,593 259%
Оперативна печалба EBITA1 988 825 20% 22%3 4,122 2,899 42% 37%3
    като % от оперативните приходи1 13.1% 11.5% +1.6 п.
14.2% 11.1% +3.1 п.
Приходи (загуби) от продължаващи оперативни дейности, без данъци 2,703 127 няма
4,730 345 няма
Нетен доход за АББ 2,640 (79) няма
4,546 5,146 -12%
Основна печалба на акция (щ. долара) 1.34 (0.04) няма2
2.27 2,44 -7%2
Парични потоци от операт. дейности4 1,020 1,182 -14%
3,330 1,693 97%
Парични потоци от  оперативни дейности в продължаващи операции 1,033 1,225 -16%
3,338 1,875 78%

За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация за четвъртото тримесечие на 2021 г
2  Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми.
3  Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
4  Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.

“2021 беше добра година със силно търсене, подобрена доходност, консолидация на нашето портфолио и силен паричен поток. Гледаме уверено напред към 2022 г.”

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Обобщение на изпълнителния директор

През четвъртото тримесечие търсенето нарасна значително и поръчките се увеличиха с 18% на годишна база (21% на сравнима база) във всички бизнес области, региони и повечето клиентски сегменти. Ръстът на приходите от 5% (8% на сравнима база) беше по-силен от очакваното, дължащ се главно на по-големите доставки за проекти към края на периода и въпреки прекъсванията на веригата за доставки в части от нашия бизнес. Очакваме ограниченията на веригата за доставки да преобладават в краткосрочен план. Важно е, че не сме имали необичайни анулирания на поръчки, което е добре, предвид високия брой изостанали поръчки на стойност 16,6 млрд. долара, което е с 16% повече на годишна база (21% сравнима база).

Оперативната печалба EBITA нарасна с 20% на годишна база и въпреки неблагоприятните въздействия от дисбаланса във веригата за доставки и известна инфлация на разходите, постигнахме подобрение от 160 б.п. на марж на оперативната печалба EBITA до 13,1%. Това подобрение включва миналогодишното неблагоприятно въздействие върху маржа от 80 б.п. поради таксите, предизвикани от проекта Кусиле в Южна Африка, както и неосновни елементи.

Поддържахме стабилно генериране на парични средства в размер на 1,0 млрд. долара през четвъртото тримесечие и съм доволен от това, че приключихме 2021 г. с общ паричен поток от оперативни дейности при продължаващи операции от 3,3 млрд. долара, което представлява годишно подобрение от 1,5 млрд. долара.

Успешно приключихме продажбата на дивизията за Механично предаване на енергия (Dodge) на 1 ноември. Това доведе до постъпления в размер 2,2 млрд. долара, отчетени в доход от дейности. Това бележи завършването на обявената първа стъпка за фокусиране на бизнес портфолиото върху нашата водеща позиция в електрификацията и автоматизацията. Като част от тези действия назначихме нов ръководител на отдела за турбокомпресори и макар отделянето на бизнеса да изглежда по-вероятно, ще вземем окончателно решение към края на първото тримесечие. Междувременно, усилията за отделна регистрация на борсата на бизнеса с електрическа мобилност напредват и ние се стремим да приключим с това през второто тримесечие на 2022 г.

На основата на допълнителната увереност за нашия бъдещ растеж и доходност, ние повишихме дългосрочните си цели на Деня на капиталовите пазари през декември. Нашата водеща позиция в постигането на ефективност на ресурсите чрез електрификация и автоматизация, нови начини на работа чрез децентрализиран оперативен модел, подобрена система за управление на производителността и ускоряване на стимулите за екологичното, социалното и корпоративното управление, се очаква да доведат до ръст на приходите ни през целия цикъл до 4-7%, при постоянна валута. Това е общо 3-5% органичен растеж и 1-2% придобит растеж. Ние също така затегнахме нашата цел за марж за оперативна печалба EBITA да бъде най-малко 15% от 2023 г. през всяка дадена година.

Затвърдихме амбицията си да засилим лидерството в индустрията в кръговите решения. До 2030 г. целта е 80% от продуктите и решенията на АББ да бъдат обхванати от нашия общ подход за кръгови клиентски решения и кръгови решения в собствените ни операции.

В подкрепа на нашите амбиции и водещи предложения, ние инвестирахме в стартиращата компания BrainBox AI, която е пионер в използването на изкуствен интелект за намаляване на разходите за енергия и въглеродните емисии от системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) в търговски сгради. Освен това влязохме в стратегическо партньорство със стартиращата компания Sevensense, за да подобрим нашето ново предложение за автономна мобилна роботика (AMR) с изкуствен интелект и технология за 3D визуално картографиране.

След края на тримесечието отделът за електрическа мобилност предприе действия за укрепване на позицията си на пазара в САЩ като увеличи участието си в InCharge Energy до контролиращите 60%. InCharge Energy адаптира цялостни решения за инфраструктура за зареждане на електромобили, включително закупуване, инсталиране, експлоатация и поддръжка на системи за зареждане и предоставя базирани в облака софтуерни услуги за оптимизиране на управлението на енергията.

Отчитайки подобреното представяне, силния паричен поток и стабилния баланс, Бордът на директорите предлага разпределяне на обикновен дивидент от CHF 0,82 на акция. Повишаване от CHF 0,80 през предходната година и в съответствие с дългосрочната амбиция за нарастващ устойчив дивидент на акция с течение на времето, като същевременно даваме приоритет на продължаващия баланс, за да подкрепим нашите амбиции за растеж. Планираме да продължим обратното изкупуване на акции за цялата 2022 г., също надвишавайки програмата за възвръщане на капитала на PG.

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор
Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор
center

Прогноза

В първото тримесечие на 2022 г, АББ очаква пазарната активност да остане като цяло стабилна в сравнение с предходното тримесечие. Приходите през първото тримесечие са склонни да са сезонно по-слаби в абсолютно изражение. АББ очаква маржът на оперативната печалба EBITA да остане стабилен или леко да се повиши в сравнение с предходното тримесечие.

През цялата 2022 г, очакваме стабилно повишаване на маржа към целта за 2023 г. от най-малко 15%, базирано на подобрена ефективност, тъй като напълно включваме децентрализирания оперативен модел и културата на ефективност във всички наши дивизии. Освен това, ние очакваме подкрепа от очакваната положителна пазарна инерция и големия брой изостанали поръчки.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp