Групови резултати за първо тримесечие (Q1) на 2022 г.

Групови резултати за първо тримесечие (Q1) на 2022 г.

Стабилно представяне в несигурна среда

Ad hoc съобщение съгласно чл. 53 Правилата за листинг на Швейцарска фондова борса SIX

  • Поръчки 9,4 млрд. щ. долара, +21%; +28% на сравнима база1
  • Приходи 7,0 млрд. щ. долара, +1%; на сравнима база +7%
  • Доход от дейности 857 млн. щ. долара; марж 12,3%
  • Оперативна печалба EBITA1 997 млн. щ. долара; марж1 14,3%
  • Базова печалба на акция EPS 0,31 щ. долара; 25%2
  • Паричен поток от оперативни дейности -573 млн. щ. долара; паричен поток от продължаващи оперативни дейности -564 млн. щ. долара

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

ПРОМЯНА

Q1 2022

Q1 2021

US$

На сравн. база1

Поръчки

9 373

7 756

21%

28%

Приходи

6 965

6 901

1%

7%

Брутна печалба

2 281

2 268

1%

     като% от приходите

32,7%

32,9%

-0,2 п.

Доход от дейности

857

797

8%

Оперативна печалба EBITA1

997

959

4%

8%3

     като % от оперативните приходи1

14,3%

13,8%

+0,5 п.

Приходи (загуби) от продължаващи оперативни дейности, без данъци

643

551

17%

Нетен доход за АББ

604

502

20%

Основна печалба на акция (щ. долара)

0,31

0,25

25%2

Парични потоци от операт. дейности4

(573)

543

няма

Парични потоци от оперативни дейности в продължаващи операции

(564)

523

няма

1За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация за първото тримесечие на 2022 г.
2Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми.
3Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
4Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.

„АББ започна годината за обещаващо представяне в лицето на множество външни несигурности. Очаквам тази година да доведе до повишена доходност, солидни парични потоци и изпълнение на нашите планирани дейности относно портфолиото.“ Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Резюме на изпълнителния директор

През първото тримесечие ние наблюдавахте началото на войната в Украйна - една човешка трагедия - и в следствие един от нашите основни приоритети беше да гарантираме безопасността на благополучието на нашите служители. В опит да подкрепим народа на Украйна, ние направихме значително дарение на Международния комитет на Червения кръст. Преди прекратяването на приемането на нови поръчки от Русия, те представляваха само 1-2% от приходите на АББ.

Дейността на клиентите беше силна през цялото тримесечие, което доведе до много висок ръст на поръчките от 21% на годишна база (28% сравнима база). Повечето основни клиентски сегменти и региони се развиха благоприятно и три от четирите бизнес направления отчетоха двуцифрен ръст. Следва да се отбележи, че високият ръст на поръчките беше стимулиран от общата активност на клиентите, а не от големи поръчки, и включва отписване на 190 млн. щ. долара в перо „Автоматизация на процесите“.

Видяхме увеличение на приходите, които се подобриха с 1% (7% на сравнима база), подкрепено от положително развитие във всички бизнес направление освен „Роботика и Дискретна автоматизация“, което беше затруднено от недостиг на компоненти. Натрупаните поръчки се увеличиха с 18,9 млрд. щ. долара към края на периода, увеличение с 28% на годишна база (32% сравнима база.) Стратегията за нулев Covid в Китай не оказа съществено влияние върху нашата способност да изпълняваме доставките на клиентите през първото тримесечие. При все това, ние наблюдаваме ситуацията и въпреки че е трудно да се изрази количествено, не изключваме известно неблагоприятно въздействие върху дейностите в краткосрочен план поради локалните блокажи.

Като цяло постигнахме марж на оперативната печалба EBITA в размер 14,3%. Поради подкрепата на по-големите обеми и успешни ценови дейности успяхме да компенсираме неблагоприятните въздействия от инфлацията, свързани основно с цените на суровини, определени компоненти, логистика и затегнати пазари на труда. Резултатът беше подкрепен също така и от ниските разходи за перо „Корпоративни и други“. Да напомним, миналогодишният марж на оперативната печалба EBITA от 13,8% беше положително повлиян с 30 базисни пункта от наскоро продадения бизнес „Механично предаване на енергия“. При разглеждане на основните операции със задоволство споделям, че успяхме леко да подобрим маржа на оперативната печалба EBITA в настоящата среда на инфлация и натоварена верига на доставките. Това отразява резултатите от нашата упорита работа за повишаване на отчетността, прозрачността и бързината.

Паричните потоци от оперативни дейности се равняват на -577 млн. щ. долара. Според очакванията те спаднаха в сравнение с миналата година, но спадът беше по-рязък от очакваното основно поради по-високото от очакваното натрупване на нетен оборотен капитал в подкрепа на доставките на натрупани поръчки. Доставката на парични средства очевидно ще бъде на фокус занапред и аз очаквам солиден паричен поток през цялата година.

Цялостно през 2021 постигнахме добър напредък към нашите цели за устойчивост за 2030 г., както беше публикувано в нашия Доклад за устойчивост през март. Например намалихме собствените си CO2е емисии с 39% спрямо базовата 2019 г. Освен това нашите продукти, услуги и решения, продадени през последната година, ще позволят на клиентите ни да намалят своите Co2e емисии с 1,5 мегатона след първата година, което е добро начало към нашата цел от повече от 100 мегатона до 2030 г.

Постигнахме напредък с дейностите по портфолиото. Планираме излизане от бизнеса с Турбокомпресори, въпреки че геополитическата несигурност ни накара да отложим окончателното решение за продажба или отделяне за второто тримесечие. В подготовка за отделянето, ние пуснахме новото име и бранд на компанията – Accelleron. За бизнеса с електромобили, нашият план за отделна регистрация на борсата остава валиден, стига да има конструктивни пазарни условия.

Очаквам с нетърпение въздействието от смяната на ръководството на „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Задвижване“. Имам голямо доверие както на Тарак, така и на Мортен и очаквам те да продължат да подобряват оперативните резултати, както за растежа, така и за доходността. Промяната влезе в сила от 1 април.

И накрая, с удоволствие съобщавам, че обявихме продължение на обратното изкупуване на акции за до 3 млрд. щ. долара, включително изпълнение на обещанието за връщане на 1,2 млрд. постъпления, свързани с продажбата на „Енергийни мрежи“. Тази нова програма за обратно изкупуване стартира на 1 април.

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор
Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор
center

Прогноза

В първото тримесечие на 2022 г, АББ очаква пазарната активност да остане доста подобна в сравнение с предходното тримесечие. Приходите през второто тримесечие като цяло са последователно по-силни в абсолютно изражение, в подкрепа на леко последователно увеличение на маржа, ако се приеме, че няма ескалация на блокажите в Китай.

През цялата 2022 г, очакваме стабилно подобряване на маржа към целта за 2023 г. от най-малко 15%, базирано на повишена ефективност, тъй като напълно включваме децентрализирания оперативен модел и културата на ефективност във всички наши подразделения. Освен това, ние очакваме подкрепа от очакваната положителна пазарна инерция и големия брой изостанали поръчки.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp