Tutkimus paljastaa energiahuolien vaikuttavan yritysten kilpailukykyyn, työvoimaan ja hiilestä irtautumiseen

Tutkimus paljastaa energiahuolien vaikuttavan yritysten kilpailukykyyn, työvoimaan ja hiilestä irtautumiseen

  • 92 prosenttia tutkimukseen vastanneista yritysjohtajista uskoo, että energiakustannusten vaihtelevuus ja epävakaus ovat yhä uhka yritysten kilpailukyvylle
  • Työvoimaan tilanne vaikuttaa muun muassa siten, että rekrytointiin, koulutukseen, kehitykseen ja palkkoihin kohdistuvat investoinnit vähenevät
  • Neljä viidestä on myös huolissaan energiansaannin varmuudesta, ja yli puolet nosti esiin vaikutukset tavoitteisiin, jotka koskevat yritysten hiilestä irtautumista  

Tutkimus osoittaa yritysten kaikkialla maailmassa olevan yhä huolissaan siitä, miten energiavarmuuteen ja energian hintoihin kohdistuvat vaikutukset voivat heijastua ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. ABB Electrification on tehnyt Energy Insights -tutkimuksen1,  johon vastasi 2 300 eri aloilla toimivien pienten ja suurten yritysten johtajaa. 92 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että jatkuva energiansaannin epävarmuus on uhka yritysten kannattavuudelle ja kilpailukyvylle. Energiakustannukset ja energiansaannin epävarmuus vaikuttavat merkittävästi työvoimaan, koska investoinnit työntekijöihin ovat vähentyneet. Yritysjohtajat ovat huolissaan myös mahdollisista vaikutuksista yritysten kestävyystavoitteiden saavuttamiseen.

Rajoittaa yritysten investointeja ja kasvua  

Nousevat energiakustannukset ja lisääntyvä epävakaus pakottavat yritysjohtajat miettimään uudelleen toimintatapoja ja investointikohteita yrityksissään, jotta yritykset voivat edelleen kasvaa ja pysyä kilpailukykyisinä. Viimeksi kuluneen vuoden aikana nousseiden energiakustannusten keskeisimpiä vaikutuksia ovat olleet pienemmät katetuotot (34 prosentin lasku) ja kululeikkaukset joillakin alueilla (34 prosenttia). Tämän seurauksena investointeja on suunnattu pois tutkimus- ja kehitystyöstä sekä muista yritysten kasvuhankkeista. Yli kolmannes (38 prosenttia) on vähentänyt tai aikoo vähentää teknologiainvestointeja, kun taas kolmannes (33 prosenttia) uskoo, että rahankäyttöä infrastruktuuriin leikataan, ja 31 prosenttia ennakoi markkinointikulujen leikkauksia.

Vaikutus työntekijöihin

Yritykset kertovat vähentäneensä investointeja työvoimaansa viimeksi kuluneen vuoden aikana, koska energiakustannukset ovat nousseet ja niiden on täytynyt ottaa käyttöön vaikutuksia lieventäviä toimia. Tämän odotetaan jatkuvan vielä 3–5 vuotta, jos energiaongelmat jatkuvat. Kolme viidestä eniten esiin nostetuista liiketoiminnan alueista, joihin rajoituksia kohdistuu, liittyvät työvoimaan: 42 prosenttia yrityksistä aikoo käyttää vähemmän rahaa rekrytointiin, 38 prosenttia aikoo vähentää palkka-, ylityö- ja bonusmenoja ja 37 prosenttia aikoo vähentää investointeja henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

Hiilestä irtautuminen viivästyy  

Vastaajat mainitsevat olevansa huolissaan myös siitä, että energian hinnoittelu ja energiansaannin epävarmuus voivat viivästyttää ilmastonmuutoksen vastaisten toimien edistymistä. Heidän mielestään hiilen vähentämissitoumuksia pidetään nyt vähemmän tärkeinä kuin energiakustannusten alentamista. Yli puolet (58 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista sanoi, että energian hinta voi viivästyttää yrityksen kestävyys- ja hiilen vähentämistavoitteiden saavuttamista yhdestä viiteen vuotta. Energiakustannusten alentaminen on ensisijaisen tärkeää 61 prosentille yrityksistä, kun taas vain 40 prosentille hiilipäästöjen vähentäminen on nyt yleisten liiketoiminnan prioriteettien joukossa.

Energiavarmuus

83 prosenttia yritysjohtajista kertoo olevansa huolissaan yrityksensä energiansaannin varmuudesta. Monet ovat myös ryhtyneet toimiin, joilla pyritään lieventämään energiansaannin epävarmuuden ja energian hintojen vaihtelun vaikutuksia. Yli kolmannes (36 prosenttia) on huolissaan energiakustannusten nousun jatkumisesta, 31 prosenttia on huolissaan sähkökatkoista ja neljännes energian säännöstelystä. Toisaalta 34 prosenttia on jo lisännyt erityisesti yrityksen energiatehokkuuden parantamiseen suunnattuja investointeja ja 40 prosenttia selvittää mahdollisuutta asentaa toimipaikkaan uusiutuvan energian tuotantoa, jotta yritys olisi vähemmän riippuvainen sähköverkosta.  

ABB Electrification -yksikön johtaja Morten Wierod sanoo: ”Yrityksissä ollaan sitä mieltä, että niiden täytyy eristää itsensä energian hinnoista ja epävarmuudesta, ja niissä arvioidaan uudelleen nykyisiä ja tulevia rahankäyttösuunnitelmia. Tätä lieventäviin toimiin ryhtymistä pidetään selvästi ensisijaisen tärkeänä, mutta sen ei tarvitse olla katalyytti mahdollisille työvoimaan ja ympäristöön kohdistuville vaikutuksille. Kun yrityksen investoivat älykkäisiin ja kestäviin uusiutuviin energiantuotantoratkaisuihin ja energiatehokkaaseen teknologiaan, ne voivat samanaikaisesti vähentää kustannuksiaan ja päästöjään. Oikealla lähestymistavalla teollisuus voi saavuttaa kustannussäästöjä tinkimättä kilpailukyvystä, työvoimasta tai hiilestä irtautumisesta.”

Toimiin ryhtyminen

Yritykset haluavat yleisesti ottaen ratkaista energiahaasteitaan ennakoivasti. Kolmannes yrityksistä kuitenkin empii energiatehokkuustoimien käyttöönoton kanssa kustannusten takia ja lähes puolet (49 prosenttia) yrityksistä kokee, ettei niillä ole tarvittavaa osaamista tai resursseja.  

Paljon teknologiaa, joka voi auttaa yrityksiä – suuria tai pieniä – optimoimaan energianhallintansa ja vähentämään kustannuksiaan, on jo laajalti saatavilla kohtuulliseen hintaan. Esimerkiksi Esimerkiksi telekommunikaatioyrityksen pääkonttorissa Hanoissa, älytaloteknologia alensi energiakustannuksia 20 prosenttia. ABB:n tehtaalla Porvoossa taas on onnistuttu säästämään energiaa 21 prosenttia energianhallintaratkaisuilla ja jälkiasentamalla laitteistoja.

Lisätietoja siitä, miten me ABB:llä teemme yhteistyötä ja ratkaisemme asiakkaidemme energiaan liittyviä haasteita, on verkkosivulla Sustainability in Electrification. Yritykset voivat myös liittyä mukaan ABB:n Energy Efficiency Movement -hankkeeseen. Tällä maailmanlaajuisella foorumilla yli 300 organisaatiota jakaa ideoita ja ratkaisuja, jotka voivat auttaa teollisuutta alentamaan kustannuksia, ratkaisemaan energiaan liittyviä haasteita ja vauhdittamaan ilmastotoimia.

 1ABB Energy Insights Survey tammikuussa 2023  ABB:n tutkimuksessa oli mukana 2 300 suurten ja pienten yritysten toimitusjohtajaa ja muuta esimiestason päätöksentekijää. Yritysten toimialoja olivat muun muassa valmistus, IT ja viestintä, vähittäiskauppa, rakennusala, koulutus, tekniikka, terveydenhuolto, kuljetus ja logistiikka, rahoitus sekä elintarvike- ja juomateollisuus. Tutkimuksen teki 3Gem Global Market Research & Insights 12.12.2022–6.1.2023. Vastaajia valittiin mukaan Australiasta, Brasiliasta, Intiasta, Italiasta, Kiinasta, Ruotsista, Saksasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista ja Yhdysvalloista. 3Gem Research & Insights käyttää alan standardin mukaisia kyselynhallintajärjestelmiä ja noudattaa tiukkoja laadunvalvontamenettelyjä sekä double opt-in -menetelmää, GDPR:n vaatimukset täyttäviä kuluttaja- ja yrityskyselytutkimuksia.  

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp