Sähköistyksestä tehoa Bolidenin kaivoksen malmin kuljetukseen

Ruotsalainen Boliden on kestävän kaivosteollisuuden edelläkävijä, jonka sähkökäyttöiset malminkuljetusrekat saavat tehonsa ABB:n uudenlaisesta syöttöjärjestelmästä.

Uuden järjestelmän avulla vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja parannetaan tuottavuutta Aitikin kaivoksella. Näin edistetään samalla kestävää kaivostaloutta.

ABB:n järjestelmän myötä Bolidenin Aitikin kaivoksen tavoitteena on kuljettaa vuosittain 70 miljoonaa tonnia malmia ilman fossiilisia polttoaineita.
ABB:n järjestelmän myötä Bolidenin Aitikin kaivoksen tavoitteena on kuljettaa vuosittain 70 miljoonaa tonnia malmia ilman fossiilisia polttoaineita.

Kaivosdumppereiden sähköistyspilotti

ABB suunnitteli, toimitti ja otti käyttöön tehokkaan sähkönsyöttöjärjestelmän, joka antaa käyttötehon useille Boliden AB:n Aitikin kaivoksen sähkökäyttöisille malminkuljetusrekoille eli dumppereille ja korvaa näin osia kaivoksen aiemmasta kuljetusjärjestelmästä. Kohde on Ruotsin suurin kuparia tuottava avolouhos.

Sähköajoneuvot yleistyvät jatkuvasti, kun yhä useammat yritykset pyrkivät pienentämään hiilidioksidipäästöjään siirtymällä sähköajoneuvoihin. ABB auttaa luomaan perustan tälle merkittävälle sähkönkäytön ja digitalisaation murrokselle.

Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa sijaitsevalla Aitikin kaivoksella Boliden pyrki parantamaan tässä pilottiprojektissa laitoksen käyttöhenkilökunnan terveyttä, lisäämään tuottavuutta, vähentämään kuljetuskaluston päästöjä sekä saamaan kustannussäästöjä. Osa kaivoksen kuljetuskalustosta korvataan sähkökäyttöisillä dumppereilla, ja toteutuksessa hyödynnetään ABB:n sähköverkkoratkaisua; tavoitteena on kuljettaa vuosittain 70 miljoonaa tonnia malmia ilman fossiilisia polttoaineita. 

”ABB toimitti meille tasasuuntaajasähköaseman, ja heidän kokenut tiiminsä lähti viemään projektia eteenpäin erinomaisella yhteistyöasenteella", tekninen projektipäällikkö Jonas Ranggård Bolidenin Aitikin kaivokselta kertoo. "Meillä oli hyviä kokemuksia laajojen teknisten ratkaisujen käyttöönotosta yhteistyössä ABB:n kanssa, ja luotimme siihen, että ABB vastaa tarpeisiimme tälläkin kertaa.” 

Pienemmät hiilidioksidipäästöt ja säästöä kustannuksissa

ABB:n ratkaisu auttaa ruotsalaista kaivosta säästämään vuositasolla 830 m3 dieselpolttoainetta ja pienentämään sen kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla. ABB toimitti pilottihankkeeseen digitaalisen sähköaseman, jossa on 4,8 megawatin tasasuuntaaja, ja sähköasema on liitetty ABB Ability™ System 800xA -ohjausjärjestelmään. Järjestelmä on ABB:n ensimmäinen kaivoksen raskaalle liikkuvalle kalustolle suunniteltu sovellus.  ABB:n toimialarajat ylittävä digitaalisten ratkaisujen valikoima ABB Ability™ varmistaa huippuluokan toiminnallisuuden.

ABB:n tasasuuntaaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi hyvällä hyötysuhteella ja pitää tuottavuuden korkealla tasolla. Digitaalisen sähköaseman myötä merkittävästi edullisemmat valokuitukaapelit ovat korvanneet perinteiset kuparikaapelit tiedonsiirrossa; se myös takaa turvallisuuden, ja järjestelmiä monitoroidaan digitaalisesti ilman tarvetta manuaalisiin huoltotoimenpiteisiin.

Verkkoon liitetyt ABB Ability™ MineOptimize -ratkaisut

Kaivosdumppereiden sähköistyshankkeen kivijalka on ABB Ability™ MineOptimize - valikoima, joka sisältää digitaaliset verkkoon liitetyt ratkaisut, tuotteet ja palvelut. Digitaalinen järjestelmä ilmoittaa huoltotarpeista jo varhaisessa vaiheessa ja parantaa laitteistojen suorituskykyä etävalvonnalla ja antamalla reaaliaikaisia ohjeita. ABB Ability™ MineOptimize -valikoima yhdistää ABB:n parhaan teknologian asiakkaan asiantuntemukseen ja tavoitteisiin ja antaa ABB:n projektinhallinnan, teknisen suunnittelun ja palvelujen tiimeille parhaat työkalut kunkin projektin tavoitteiden saavuttamiseen.

Kestävän kaivostoiminnan eturintamassa

Kaivosdumppereiden sähkönsyöttöprojekti on saanut tukea Ruotsin Energiavirastolta, ja mukana on useita yhteistyökumppaneita. Eitech ja ABB tekevät yhteistyötä sähköjärjestelmien rakentamisessa, ja Caterpillar ja Pon Equipment huolehtivat dumppereiden muutostöistä. ABB on ollut laajasti mukana luomassa perustaa täysin sähköiselle kaivostoiminnalle ja toimittaa useita ratkaisuja sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Nämä kolme teknologian avainaluetta tuovat mukanaan suuria muutoksia kaivostoimintaan. ABB ja Boliden tekevät yhteistyötä myös kaivosten automatisoinnissa tavoitteenaan pitää tuotanto käynnissä ympäri vuorokauden. Samalla parannetaan toiminnan turvallisuutta.

ABB ja Boliden ovat nostaneet automatisoinnin ja ohjauksen uudelle tasolle ja optimoineet toimintaa sekä kaivoksen maanalaisissa osissa että maan pinnalla. Yhteistyön vankkana perustana on yritysten 90-vuotinen kumppanuussuhde. ABB on toteuttanut vuosien saatossa Bolidenin kanssa useita erillisiä projekteja, kuten ensimmäisen tietokonekäyttöisen malmin nostokoneen käyttöönoton Bolidenin kaivoksessa sekä viime aikoina mm. System 800xA -ohjausjärjestelmän asennuksen Aitikin kaivoksessa.

Aitikin sähköistysprojekti on merkittävä, koska kuparin kysynnän odotetaan kasvavan sähköajoneuvojen tuotannon lisääntyessä ja uusiutuvan energian käytön yleistyessä. Tuottavuutta ja turvallisuutta lisänneet ABB:n ratkaisut auttavat Bolidenia vastaamaan kuparin kasvavaan kysyntään kestävällä tavalla. Projekti onkin erinomainen esimerkki ABB:n tavoitteesta vaikuttaa toimintaan maailmassa kuluttamatta planeettamme resursseja loppuun.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp