Resultater Q2 2021

Resultater Q2 2021

Sterkt resultat i et gjenopphentingskvartal

  • Ordrer 8,0 milliarder dollar, +32%; sammenlignbart1 +24%
  • Inntekter 7,4 milliarder dollar, +21%; sammenlignbart +14%
  • Driftsinntekter 1 094 millioner dollar; margin 14,7%
  • Operativ EBITA-margin1 1 113 millioner dollar; Margin1 15,0%
  • Basisresultat per aksje 0,37 dollar, +150%2
  • Kontantstrøm fra driften og driften i den gjenstående virksomheten utgjorde 663 millioner dollar
"Jeg er glad for at vi har levert et klart forbedret resultat. Den sterke oppgangen i operativ EBITA-margin gjenspeiler gjenopphentingen i etterspørsel i kombinasjon med økt, intern effektivitet og styrken i ABBs tilbud innen elektrifisering og automatisering. Vi vil fortsette å skjerpe fokuset på lønnsomhet gjennom innovasjon, bærekraft og digitalisering, samtidig som vi aktivt styrer vår portefølje."

Björn Rosengren, CEO

Konsernsjefens sammendrag

Den underliggende kundeaktiviteten i andre kvartal økte noe på en sekvensiell basis. Imidlertid økte ordrer og inntekter betydelig sammenlignet med fjorårets lave nivåer, da COVID-19-pandemien hadde en negativ påvirkning på virksomheten. Alle forretningsområdene rapporterte tosifret ordrevekst, drevet av en generell forbedring i de fleste kundesegmenter med korte sykluser og en positiv utvikling i flere prosessrelaterte virksomheter. Veksten ble til en viss grad støttet av at kundene bygde lager.

Vi forbedret operativ EBITA med 71 prosent og den operative EBITA-marginen økte til det høye nivået på 15,0%, opp 440 basispoeng fra året før. Resultatene ble støttet av etterspørsel i kombinasjon med effekten fra tidligere gjennomførte kostnadstiltak, samt pågående begrensede reiseutgifter. En ekstra effekt ble hentet fra proaktive pristiltak som ble tatt for å møte forventete kostnadsøkning fra høyere råvarepriser. Jeg er glad for å se hvor godt teamet har håndtert komponentmangel på enkelte områder, og derved begrenset innvirkning på kundeleveranser. Til tross for aktiv forvaltning forventes situasjonen med mangel på visse komponenter som halvledere å fortsette i det kommende kvartalet. Det sterke resultatet førte til en kontantstrøm fra løpende drift på 663 millioner dollar, en forbedring fra i fjor. Jeg er fornøyd med hvordan teamet klarte å holde netto arbeidskapital stort sett stabilt sammenlignet med året før, selv i dette sterke vekstmiljøet. Vår sterke kontantgenerering i første halvår gir et godt grunnlag for å levere på våre mål om en solid kontantstrøm i 2021.

I løpet av andre kvartal utvidet Robotics & Discrete Automation tilbudet innen automatisering til byggesektoren. Robotisering er foreløpig ikke mye brukt i denne bransjen, og vi ser et potensial for å øke effektiviteten i områder som produksjon av prefabrikkerte modulhus, sveising og materialhåndtering. I tillegg er vi glade for å ha mottatt den prestisjetunge prisen Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation (IERA) for vår PixelPaint – robotteknologien for bilindustrien som eliminerer overlakkering.

Vi gjorde ytterligere fremskritt mot vårt langsiktige bærekraftsmål om å redusere utslipp og oppnå karbonnøytralitet i vår egen virksomhet innen 2030, ved å delta i tre prosjekter ledet av den internasjonale, ideelle organisasjonen Climate Group. Prosjektene inkluderer elektrifisering av bilparken vår på over 10 000 biler, innkjøp av 100 prosent fornybar elektrisitet, samt å etablere mål for energieffektivitet og fortsette å ta i bruk energihåndteringssystemer på våre fasiliteter. I tillegg er våre mål godkjent av Science Based Targets-initiativet (SBTi), som bekrefter at de er i tråd med Parisavtalen. ABB har også sluttet seg til kampanjen Business Ambition for 1.5 ° C, en global sammenslutning av FN-organer og selskaps- og næringslivsledere, ledet av FNs Global Compact (UNGC).

Det gleder meg å se at vårt økte fokus på vekst fra oppkjøp har ført til at Robotics & Discrete Automation kjøpte ASTI etter avslutning av andre kvartal. ASTI er en ledende, global produsent av mobile roboter (Autonomous Guided Vehicles). Denne overtagelsen vil utvide sortimentet vårt, da ABB blir det eneste selskapet som tilbyr en helhetlig automatiseringsportefølje for hele verdikjeden, som hjelper kundene å erstatte dagens lineære produksjonslinjer med fullt fleksible nettverk. Fremover forventer jeg å se flere av disse små til mellomstore oppkjøpene, når divisjonene fyller på sine målsettinger. Vi har også gjort fremgang med de allerede kunngjorte porteføljeendringene, og i løpet av tredje kvartal forventer jeg å kunngjøre en avtale om et salg.

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO

Utsikter

ABB spår at veksttallene for tredje kvartal 2021 vil gjenspeile det lave forretningsnivået i tredje kvartal 2020. Basert på dagens markedssituasjon forventes sammenlignbare inntekter å vokse rundt 10 prosent, og ordrer vil øke mer enn inntektene.

I løpet av tredje kvartal bør høyere etterspørsel og serviceinntekter støtte den operative EBITA-marginen sammenlignet med fjoråret, men det forventes en viss sekvensiell, negativ påvirkning fra økende råvarekostnader, komponentmangel samt økte reiseutgifter ettersom de pandemirelaterte begrensningene letter.

ABB forventer en sammenlignbar omsetningsvekst på i underkant av 10 prosent (oppdatering fra rundt 5 prosent eller mer) for hele året 2021, der den prosessindustrirelaterte delen av virksomheten forventes å hente seg opp igjen i løpet av andre halvår.

I 2021 forventer ABB at en sterk (oppdatering fra stabil) forbedringstakt fra 2020 mot 2023-målet for den operative EBITA-marginen vil være i den øvre halvdelen av intervallet 13 -16 prosent.

Fotnoter:
1 Ekskluderer to større driftseksponeringer som pågår utenfor kjernevirksomheten hvor tidspunkt for avklaring er avhengig av omstendigheter utenfor ABBs kontroll, for eksempel juridiske prosesser.
2 Kostnader knyttet til kunngjort utskilling og potensiell separat listing av E-mobilitet.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp