ABB publicerar sin första integrerade årsrapport

ABB publicerar sin första integrerade årsrapport

Tillkännagivande i enlighet med Art. 53 Listing Rules på SIX Swiss Exchange

  • Rapporten omfattar ABB:s ekonomiska resultat och hållbarhetsresultat för 2022
  • Nya hållbarhetsmål på medellång sikt avseende utsläpp i den egna verksamheten och hos leverantörer till 2025
  • Minskning av bolagets egna utsläpp av växthusgaser med 65 % sedan 2019

ABB publicerar idag sin första integrerade årsrapport (integrated report) som lyfter fram hur långt bolaget nått mot sin strategi och visar hur ABB skapar värde holistiskt för sina intressenter på kort, medellång och lång sikt. Rapporten utgör ABB:s primära rapport på koncernnivå och riktar sig till många olika intressenter och samlar den viktigaste informationen om bolaget och dess strategi, verksamhet och styrning, liksom ekonomiska resultat och hållbarhetsresultat. Som tillägg till den integrerade rapporten innefattar ABB:s årsrapportering för 2022, som publiceras idag, också en ekonomisk rapport, bolagsstyrningsrapport, ersättningsrapport, hållbarhetsrapport samt Form 20-F som inlämnats till United States Securities and Exchange Commission.

”Jag är glad att kunna presentera ABB:s första integrerade årsrapport som beskriver hur företagets syfte gör det möjligt för oss att driva fram resultat och skapa värde för våra intressenter. Rapporten visar hur de olika delarna i vårt globala företag passar ihop och kan leverera förbättrade ekonomiska resultat samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart samhälle”, säger ABB:s ordförande Peter Voser. ”Den ger också en översikt över den externa miljö där vi verkar och hur vi tänker uppfylla våra mål på kort, medellång och lång sikt. Naturligtvis omfattar rapporten också våra resultat det senaste året och det är dessa prestationer som gör mig mest stolt och trygg vad gäller teamets förmåga att leverera på våra ambitiösa ekonomiska mål och hållbarhetsmål under åren framöver.”

Nya hållbarhetsmål på medellång sikt för 2025 lanseras för att förbättra ansvarsskyldigheten

Sedan lanseringen av sin hållbarhetsstrategi 2030 i november 2020 har ABB fortlöpande gjort framsteg mot sina mål att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, bevara resurser, främja sociala framsteg och skapa en kultur av integritet och transparens i hela värdekedjan.

ABB:s vd Björn Rosengren säger: ”Mot bakgrund av ett år med kriser och bakslag för samhället står det klart att ABB:s syfte – att möjliggöra en mer hållbar och resurseffektiv framtid med vårt tekniska ledarskap inom elektrifiering och automation – är mer relevant än någonsin, i synnerhet vad gäller att hantera klimatförändringarna.”

För att öka ansvarstagandet publicerade ABB idag nya mål på medellång sikt för 2025 för hörnstenen ”att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp” i sin hållbarhetsstrategi. Målen innefattar följande:

  • Minska egna koldioxidutsläpp avseende Scope 1 och 2 med minst 70 procent
  • Arbeta med de viktigaste tier-one-leverantörerna för att minska deras koldioxidutsläpp avseende Scope 1 och 2 med 20 procent

Goda framsteg mot 2030 års hållbarhetsmål

Under 2022 minskade ABB sina utsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten med 42 procent. Sedan 2019 har företaget uppnått en total minskning av utsläppen med ungefär 65 procent. Dessutom hjälpte ABB sina kunder att minska eller undvika utsläpp av växthusgaser tack vare sina ledande tekniker inom elektrifiering och automation.

ABB fortsatte också att göra framsteg vad gäller de övriga tre hörnstenarna i strategin. Under 2022 stärktes den cirkulära strategin genom att företaget definierade tydliga nyckeltal för alla faser i produktlivscykeln, från design till avveckling. Ett viktigt initiativ var lanseringen av vår EcoSolutions™-märkning som ger full transparens om produkters cirkulära värde och miljöpåverkan, verifierat av en tredje part.

Vad gäller sociala framsteg förbättrade ABB säkerheten på arbetsplatsen med en 29-procentig minskning jämfört med föregående år i skadefrekvens med förlorad arbetstid (LTIFR). Företaget stärkte också könsfördelningen i den högre ledningen genom en ökad andel kvinnor jämfört med föregående år från 16,3 procent till 17,8 procent och förbättrade också processen för efterlevnad av mänskliga rättigheter. Dessutom gjorde ABB avsevärda framsteg mot målet för 2030 om att implementera en omfattande, riskbaserad strategi för att säkerställa en konsekvent hög standard på integriteten inom organisationen.

Följer internationellt erkända standarder och ramverk

ABB:s integrerade årsrapport bygger på delar av det internationella ramverket för integrerad rapportering (International Integrated Reporting Framework) medan resultaträkningen tas fram i enlighet med regelverket US GAAP. Hållbarhetsinformationen tillhandahålls i enlighet med GRI Standards och omfattar också SASB Standards, TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) Recommendations, EU-taxonomin och de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Den fullständiga årsrapporteringen inklusive den integrerade årsrapporten och hållbarhetsrapporten kan laddas ned här.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. ABB:s verksamhet bygger på mer än 130 års spetskompetens och de cirka 105 000 medarbetarna är engagerade i att främja innovation som påskyndar den industriella omvandlingen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 februari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Endnotes

  1. Leverantörer som täcker 70 procent av ABB:s årliga inköpskostnader.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp