Undersökning visar att energifrågorna påverkar företagens konkurrenskraft, arbetskraften och utfasningen av fossila bränslen

Undersökning visar att energifrågorna påverkar företagens konkurrenskraft, arbetskraften och utfasningen av fossila bränslen

  • 92 procent av företagsledarna i undersökningen anser att fluktuerande energikostnader och instabilitet fortfarande utgör ett hot mot företagens konkurrenskraft
  • Påverkan på arbetskraften innefattar minskade investeringar inom rekrytering, utbildning, vidareutveckling och löneutveckling
  • Fyra av fem är också oroade över tryggheten i energiförsörjningen, och mer än hälften av dem framhåller effekterna på deras mål för minskade koldioxidutsläpp

Forskning visar att företag runt om i världen är fortsatt oroade över effekterna kring energisäkerhet och högre energipriser, något som kan trigga en rad olika miljömässiga, sociala och ekonomiska efterverkningar. Enligt ABB Electrifications undersökning Energy Insights1 med 2 300 chefer från små och stora företag inom en rad sektorer anser 92 procent av de tillfrågade att den fortsatta energi­instabiliteten hotar deras lönsamhet och konkurrenskraft. Energikostnader och osäkerheter har en avsevärd påverkan på arbetskraften med minskade personalinvesteringar. Företagsledarna är också oroade över potentiell påverkan på möjligheterna att klara sina hållbarhetsmål.

Affärsinvesteringar och tillväxt begränsas

Stigande energikostnader och osäkerhet tvingar företagsledare att ompröva hur de arbetar och var de investerar i sin verksamhet för att kunna växa och förbli konkurrenskraftiga. De största konsekvenserna för företagen på grund av ökande energikostnader det senaste året innefattar lägre vinstmarginaler (34 procent) och nedskärningar av utgifter inom vissa områden (34 procent), vilket leder till att investeringar i forskning och utveckling och andra initiativ för företagstillväxt inte längre genomförs. Över en tredjedel (38 procent) har eller planerar att minska sina teknikinvesteringar, medan 33 procent förväntar sig att behöva minska utgifterna för infrastruktur och 31 procent förutser en minskning av utgifterna inom marknadsföring.

Påverkan på medarbetarna

Företagen uppger att de har minskat investeringar i sin personalstyrka det senaste året på grund av ökade energikostnader och behovet att vidta riskreducerande åtgärder. Detta förväntas fortsätta under de kommande tre till fem åren om energiutmaningarna håller i sig. Tre av fem av de viktigaste områdena som lyftes fram ifråga om budgetminskningar hänger samman med arbetskraften: 42 procent lägger mindre på rekrytering; 38 procent ska minska sina utgifter för löner, övertid och bonusar medan 37 procent minskar sina investeringar i utbildning och utveckling av personalen.

Försenar utfasningen av koldioxidutsläppen

Respondenterna nämner en oro över att energipriser och osäkerheten kan försena framstegen i klimat­omställningen, där målet att minska koldioxidutsläppen i nuläget betraktas som mindre viktigt än att minska energikostnaderna. Över hälften (58 procent) av företagsledarna i undersökningen säger att energikostnaderna kan leda till att hållbarhetsmålen och målet att minska koldioxidutsläppen försenas med allt från ett till fem år. Att minska energikostnaderna har högsta prioritet för 61 procent av företagen men endast 40 procent har i nuläget minskning av koldioxidutsläppen som en övergripande affärs­prioritering.

Energisäkerhet

83 procent av företagsledarna uttrycker en oro över säkerheten för företagets energiförsörjning och många vidtar åtgärder för att hantera problemet. Över en tredjedel (36 procent) oroar sig för ytterligare ökningar i energikostnaderna, 31 procent oroar sig för större eller mindre strömavbrott och en fjärdedel oroar sig för en potentiell energiransonering. På grund av detta har 34 procent redan ökat sina investeringar med särskilt fokus på att förbättra sin energieffektivitet och 40 procent vill installera förnybar energiproduktion på anläggningen för att bli mindre beroende av elnätet.

Morten Wierod, chef för ABB Electrification, säger: ”Företagen säger att de måste skydda sig från energipriser och osäkerhet och omvärderar sina nuvarande och framtida utgiftsplaner. Att vidta åtgärder för att minska riskerna är en tydlig prioritering, men behöver inte vara en katalysator för potentiella effekter på arbetskraften eller miljön. Genom att investera i smart och hållbar teknik för förnybar energi och energieffektivitet kan företagen sänka sina kostnader samtidigt som utsläppen minskas. Med rätt strategi kan industrin uppnå kostnadsbesparingar utan att behöva minska konkurrenskraft, arbetskraft eller i utfasningen av fossila bränslen.”

Vidta åtgärder

Rent generellt vill företagen vidta proaktiva åtgärder för att få bukt med utmaningarna på energiområdet men en tredjedel blir avskräckta av den upplevda kostnaden för att implementera energieffektiviserings­åtgärder och nästan hälften (49 procent) känner att de inte har kunskapen eller resurserna för att gå vidare.

Mycket av tekniken som kan hjälpa företagen – stora som små – att optimera sin energihantering och minska kostnaderna är redan tillgänglig till en rimlig kostnad. Exempel: På ett telekom­huvudkontor i Hanoi har till exempel en smart byggteknik lett till minskade energikostnader med 20 procent, och på en ABB-fabrik i Italien har en eftermontering av hårdvara och användning av energihanteringslösningar lett till energibesparingar på 30 procent.

Mats Peterson, affärsområdeschef för ABB Electrification Sweden.
Mats Peterson, affärsområdeschef för ABB Electrification Sweden.

”Även våra fastigheter är en avgörande nyckel till en hållbar framtid. Idag står byggnader för nästan 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Men med rätt teknik kan vi vända på siffrorna så att våra byggnader istället blir en del av den cirkulära ekonomin”, säger Mats Peterson, affärsområdeschef för ABB Electrification Sweden.

Om du vill veta mer om hur ABB och våra kunder samarbetar för att minimera energiutmaningarna kan du besöka Sustainability in Electrification. Företag kan också gå med i ABB - Energy Efficiency Movement – ett globalt forum med över 300 organisationer som delar med sig av idéer och lösningar som kan hjälpa industrin att minska kostnaderna, minimera energiutmaningarna och påskynda klimatåtgärderna.

Läs också gärna mer på abb.se om hur ABB i Sverige arbetar med energieffektivisering av byggnader och industrier.

1ABB Energy Insights Survey January 2023. ABB:s undersökning som omfattar 2 300 högre beslutsfattare på stora och små företag i sektorer som tillverkning, IT och kommunikation, detaljhandel, byggnation, utbildning, konstruktion, hälso- och sjukvård, transport och logistik, finans samt livsmedel genomfördes 12 december 2022 – 6 januari 2023 av 3Gem Global Market Research & Insights. Respondenterna kommer från Australien, Brasilien, Kina, Tyskland, Indien, Italien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. 3Gem Research & Insights använder sig av panelhanteringssystem som är standard i branschen och följer strikta rutiner för kvalitetskontroll när de levererar konsument- och B2B-paneler, där de inhämtat uttryckligt samtycke vid registreringen och följer reglerna i GDPR.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. ABB:s verksamhet bygger på mer än 130 års spetskompetens och de cirka 105 000 medarbetarna är engagerade i att främja innovation som påskyndar den industriella omvandlingen. www.abb.com

ABB Electrification: Elektrifierar världen på ett säkert, smart och hållbart sätt, ABB Electrification är en global teknikledare inom eldistribution och elhantering från källa till uttag. I takt med att världens efterfrågan på el ökar samarbetar våra över 50 000 anställda i 100 länder med kunder och partners för att förändra hur människor kopplar upp sig, lever och arbetar. Vi utvecklar innovativa produkter, lösningar och digital teknik som möjliggör energieffektivitet och ett samhälle med låga koldioxidutsläpp inom alla sektorer. Genom att tillämpa global skala med lokal expertis formar och stödjer vi globala trender, levererar spetskompetens för kunderna och driver en hållbar framtid för samhället. go.Abb/electrification

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp