Resultat första kvartalet 2023

Resultat första kvartalet 2023

Stark inledning på året

  • Order 9 450 miljoner dollar, +1%; på jämförbar basis1 +9%
  • Intäkter 7 859 miljoner dollar, +13%; på jämförbar basis +22%
  • Rörelseresultat 1 198 miljoner dollar; marginal 15,2%
  • Operativt EBITA1 1 277 miljoner dollar; marginal1 16,3%
  • Resultat per aktie 0,56 dollar; +78%2
  • Kassaflöde från rörelsen4 282 miljoner dollar
center
”ABB inledde året starkt med en positiv utveckling av de flesta nyckeltal, inklusive kassaflödet. Det ger oss tillförsikt att höja vår prognos för 2023.” Björn Rosengren, VD

VD:s sammanfattning

Kundaktiviteten var hög under det första kvartalet. Trots mycket höga jämförelsetal från föregående år ökade vi orderingången med 1 procent (9 procent på jämförbar basis), med en positiv utveckling i tre av fyra affärsområden. Medan Robotics & Discrete Automation förbättrade orderingången sekventiellt, minskade den jämfört med föregående års höga nivå, vilken gynnades av förköp under en period med signifikant komponentbrist. Ett särskilt starkt momentum noterades inom Process Automation vars orderingång nådde den högsta nivån i modern tid. Ett positivt underliggande momentum noterades i samtliga tre regioner.

Precis som under föregående kvartal såg vi inga betydande begränsningar i försörjningskedjan, och därmed kunde vi konvertera orderstock till kundleveranser. Intäktstillväxten var stark på 13 procent (22 procent på jämförbar basis) med en tvåsiffrig ökning inom samtliga affärsområden, på jämförbar basis. Effekterna från en robust utveckling både vad gäller prissättning och volym kompenserade mer än väl för den noterbara negativa påverkan från valutakursförändringar. Trots en stark intäktstillväxt så var ration för bokade order/fakturering 120 procent och vi utökade orderstocken ytterligare.

Jag är nöjd med det operationella genomförandet av de ökade intäkterna. Vi förbättrade operativt EBITA med 28 procent till 1 277 miljoner dollar och marginalen ökade med 200 punkter till 16,3 procent. Detta är det starkaste resultatet för ett första kvartal på många år.

I tillägg till det starka operativa resultatet, förstärktes nettointäkterna av positiva skatteeffekter på cirka 200 miljoner dollar kopplade till en fördelaktig  lösning av vissa skatteärenden från föregående år, huvudsakligen hänförligt till avyttringen av Power Grids-verksamheten.

Det var bra att se kassaflödet förbättras med 855 miljoner dollar jämfört med föregående år, i linje med våra förväntningar. Kassaflöde från rörelsen på 282 miljoner dollar var ett starkt utfall för ett första kvartal, och en god start på ett år då jag förväntar mig ett bra kassaflöde. Jag känner mig trygg i att vår balansräkning kommer att vara tillräckligt stark för att ge utrymme för både organisk och förvärvad tillväxt, en ökande, hållbar utdelning per aktie över tid samt att nyttja aktieåterköp som ett sätt att dela ut kassaöverskott till aktieägarna. I början av april lanserade vi det nya aktieåterköpsprogrammet på upp till 1 miljard dollar, fram till mars 2024.

I februari publicerade vi vår första integrerade årsrapport, vilken inkluderade hållbarhetsrapporten för 2022, vilken visar på en solid utveckling mot våra mål för 2030. En höjdpunkt som är värd att nämna är att vi minskade våra egna utsläpp av växthusgaser med 43 procent, en total minskning med 65 procent räknat från baslinjen 2019.

Dessutom har vi fastställt ett nytt mål för minskade koldioxidutsläpp för vår försörjningskedja, vilket omfattar leverantörer som står för 70 procent av våra inköpskostnader. Vi har fortsatt arbetet för att stärka ABB:s cirkulära arbetssätt genom att definiera tydliga nyckeltal för varje steg i produktlivscykeln, från design till slutskedeshantering. Det är genom att förse våra kunder med resurseffektiva produkter som ABB kan åstadkomma den största möjliga positiva miljöpåverkan, och efterfrågan på ren energi och effektivitet är bred och långsiktig.

Efter att ha varit noterade på New York Stock Exchange (NYSE) sedan 2001, har vi beslutat oss för en avnotering och planerar att så småningom avregistrera oss hos SEC. Huvudskälet är att tillgången till internationella aktiemarknader har ökat sedan vår notering, till följd av en utbredd digital handel på flertalet plattformar. Därmed ser vi inte längre något behov att vara noterade på så många som tre aktiemarknader. Vi planerar att avnotera våra amerikanska depåbevis (American Depositary Receipts, ADR) på eller omkring den 23 maj 2023, och från tidpunkten för avnoteringen kommer ABB:s depåbevis istället att konverteras till ett sponsrat nivå I-program. Detta innebär att amerikanska investerare fortfarande har möjlighet att investera i ABB genom ADR. ABB-aktierna kommer fortsatt att vara noterade på SIX Swiss Exchange samt Nasdaq Stockholm på grund av företagets historia. Avnoteringen och den planerade avregistreringen i USA blir ett steg mot ytterligare förenkling och effektivisering av ABB.

Jag vill betona att vi fortsatt kommer att vara lika engagerade i den amerikanska marknaden, som 2022 stod för 24 procent av våra intäkter. USA är viktigt för ABB:s framgång och cirka 85 procent av vår försäljning i USA kommer från lokalt producerade produkter. För att stötta framtida framgångar investerar vi just nu cirka 170 miljoner dollar i våra anläggningar i USA för att tillgodose den ökande efterfrågan på ren energi och automation.

Björn Rosengren, vd
Björn Rosengren, vd
center

Utsikter

Under andra kvartalet 2023 förväntar vi oss en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt som stöttar en förbättring av den operativa EBITA-marginalen jämfört med föregående år.

För helåret 2023 förutser vi, trots rådande osäkerheter på marknaden, att den jämförbara intäktstillväxten ska bli minst 10 procent och vi förväntar oss att förbättra den operativa EBITA-marginalen jämfört med föregående år. 

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp