Resultat tredje kvartalet 2023

Resultat tredje kvartalet 2023

Positiv ”book-to-bill”, hög marginal och starkt kassaflöde

Tillkännagivande i enlighet med Art. 53 Listing Rules på SIX Swiss Exchange

  • Order 8 052 miljoner dollar, -2%; på jämförbar basis1 +2%
  • Intäkter 7 968 miljoner dollar, +8%; på jämförbar basis1 +11%
  • Rörelseresultat 1 259 miljoner dollar; marginal 15,8%
  • Operativt EBITA1 392 miljoner dollar; marginal1 17,4%
  • Resultat per aktie 0,48 dollar; +149%2
  • Kassaflöde från rörelsen4 1 351 miljoner dollar; +71%
center
”Tredje kvartalet 2023 var ett starkt kvartal för ABB med en positiv ”book-to-bill”, en operativ EBITA-marginal som återigen var över 17 procent och ett starkt kassaflöde som ger oss goda förutsättningar att uppnå ett fritt kassaflöde för året på cirka 3 miljarder dollar.” Björn Rosengren, VD

VD:s sammanfattning

Tredje kvartalet utvecklades i stort sett som planerat och jag är nöjd med den jämförbara ordertillväxten på 2 procent vilket drev ration för order/fakturering till 1,01. Det innebar att vi levde upp till vår förhoppning om en positiv ”book-to-bill” i kvartalet, trots en tvåsiffrig jämförbar intäktsökning. Vi hade ytterligare ett kvartal då alla affärsområden levererade starka operativa resultat, och denna gång i kombination med en mycket stark kassaflödesgenerering. Det ger oss god möjligheter att uppnå ett fritt kassaflöde på cirka 3 miljarder dollar under 2023. 

Totalt ökade operativt EBITA med 13 procent och vi uppnådde en operativ EBITA-marginal på 17,4 procent, en förbättring med 80 punkter jämfört med motsvarande period föregående år. En stark prisutveckling motverkade effekterna från kostnadsinflation relaterat till arbetskraft, med ytterligare stöd från ett effektivt genomförande av högre produktionsvolymer. Det var glädjande att se att vårt fokus på kassaflödeskonvertering gav resultat med ett kassaflöde från rörelsen på 1,4 miljarder dollar, en ökning med 560 miljoner dollar jämfört med förra året. Framförallt drivet av högre intäkter och en bättre hantering av nettorörelsekapitalet.

Likt de senaste kvartalen var orderutvecklingen stark i de projekt- och systemrelaterade verksamheterna, ofta  kopplade till våra olika erbjudanden inom mellanspänning. Detta mer än motverkade effekterna från en nedgång i delar av de kortcykliska verksamheterna. Sammantaget såg vi en stabil eller positiv utveckling i de flesta kundsegmenten, med en negativ utveckling noterades främst inom diskret automation och byggsektorn. Ordertillväxten var starkast inom affärsområdet Process Automation, pådrivet av en stark underliggande marknad med ytterligare stöd från en stor order som uppgick till cirka 285 miljoner dollar. Däremot hämmades orderingången inom Robotics & Discrete Automation av att kunder normaliserade sina ordermönster under en period med allt kortare  leveranstider och dessutom lagerjusteringar bland robotikrelaterade distributionskanaler i Kina.

Från ett geografiskt perspektiv utgjorde Nord- och Sydamerika tillväxtmotorn för orderingången, drivet av en tvåsiffrig jämförbar tillväxt i USA samt av tidpunkten för stora orderbokningar. Asien, Mellanöstern och Afrika förbättrades också på jämförbar basis där Indien noterade ytterligare ett kvartal med en stark utveckling jämfört med tidigare år. Däremot minskade orderingången i Kina med en låg ensiffrig jämförbar tillväxttakt, särskilt hämmad av svag efterfrågan inom robotik- och byggsektorn. Utanför dessa segment och mot slutet av kvartalet noterade vi vissa tecken på att den underliggande kinesiska marknaden stabiliseras, även om osäkerheten fortfarande är stor. Europa minskade i en låg tvåsiffrig takt och medan den underliggande marknaden försvagades, förstärktes nedgången av höga jämförbara siffror från föregående år på grund av tidpunkten för större orderbokningar.

Hållbarhet är integrerat i allt vi gör och det var glädjande att se att MSCI uppgraderade ABB till den högsta ESG-rankningen AAA, vilket innebär att vi tillhör de främsta tio procenten i vår sektor.

Under kvartalet utvidgade Process Automation sitt partnerskap med Northvolt för att tillhandahålla elektrifiering och automationstekniker för att driva världens största batteriåtervinningsanläggning Revolt Ett. Återvinningsanläggningen ska bearbeta 125 000 ton uttjänta batterier och batteriproduktionsavfall varje år – vilket gör anläggningen till den största av sitt slag i världen.

Nyligen tog vi ytterligare steg för att stötta våra kunder på deras resa mot en mer hållbar och flexibel produktion. Robotics & Discrete Automation utökar sin robotfamilj med fyra modeller i 22 varianter som ger energibesparingar på upp till 20 procent. Vi har också tillkännagivit våra planer på att investera 280 miljoner dollar i vår Robotics-verksamhet i Sverige. Anläggningen kommer att fungera som ett europeiskt nav och ytterligare stärka vår förmåga att förse våra kunder i Europa med lokalt tillverkade produkter på en växande marknad. Därmed kommer vi att ersätta de befintliga Robotics-anläggningarna och det nya campuset planeras öppna i slutet av 2026.

Som ett sista steg i avyttringarna av divisionsportföljer som tillkännagavs i slutet av 2020, slutförde vi framgångsrikt avyttringen av divisionen Power Conversion. Som en del av verksamhetsmodellen ABB Way kommer vi framöver kontinuerligt att se över produktgrupperna inom alla divisioner för att optimera portföljen.

Björn Rosengren, vd
Björn Rosengren, vd
center

Utsikter

Under fjärde kvartalet 2023 förväntar vi oss en låg till medelhög ensiffrig jämförbar intäktstillväxt. Dessutom förväntar vi oss att det historiska mönstret upprepas, där den operativa EBITA-marginalen under fjärde kvartalet är sekventiellt lägre än tredje kvartalet, och att vara runt 16 procent.

För helåret 2023 förväntar vi oss att den jämförbara intäktstillväxten ska vara i så kallade ”low-teens” och vi förväntar oss att den operativa EBITA-marginalen ska ligga i intervallet 16,5–17,0 procent.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp