Energieffektiva motorer – en del av Käppalaförbundets hållbarhetsarbete

Energieffektiva motorer – en del av Käppalaförbundets hållbarhetsarbete

Hållbarhet är A och O när Käppalaförbundet varje dag renar avloppsvatten åt en halv miljon människor. Käppalaverket på Lidingö är inte bara ett avloppsreningsverk, det är även en resursutvinningsanläggning där cirkulära kretslopp och energieffektivitet står i fokus.

I berget under Lidingö renas avloppsvatten från en halv miljon människor, skolor, industrier, kontor och sjukhus i elva kommuner norr och öster om Stockholm. Från Käppalaverket släpps varje dygn renat vatten motsvarande 700 000 badkar ut i Östersjön för att återgå till naturens eget kretslopp. Käppalaverket är inte enbart ett avloppsreningsverk, det är även en resursutvinningsanläggning.

– Vi tar vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och producerar slam som används som växtnäring på åkermark och biogas som används som bränsle. SL kör 100 bussar om dagen på gasen, det minskar fossilt koldioxidutsläpp med cirka 9000 ton per år, säger Christian Mikkelsen, underhållsingenjör inom el och automation på Käppalaförbundet.

– Käppalaförbundet är en miljöverksamhet som har stort fokus på hållbarhet och det känns bra att vi på det här sättet skapar ett kretslopp som kommer samhället till godo.

Energieffektivitet viktigt vid upphandling

Elanvändningen är en del av Käppalaförbundets hållbarhetsarbete, och då är energieffektiva motorer en viktig nyckel. Inom industrin går ofta mer än hälften av elanvändningen till att driva motorer, och Käppalaförbundet är inget undantag. Därför är energieffektivitet en viktig parameter vid upphandling av nya motorer, och på senare tid har även EPD*, miljövarudeklarationer, blivit intressant.

  • Käppalaförbundet är en miljöverksamhet som har stort fokus på hållbarhet som skapar ett kretslopp som kommer samhället till godo. Foto: Jonas Bilberg
  • Hanna Knaust, ABB, Christian Mikkelsen, underhållsingenjör inom el och automation på Käppalaförbundet och Lars Broomé, ABB. Foto: Jonas Bilberg
  • Energieffektivitet är viktigt när Käppalaförbundet upphandlar motorer. Här en av ABB:s synkrona reluktansmotor SynRM** med energiklass IE5. Foto: Jonas Bilberg
  • Lars Broomé, ABB här tillsammans med Christian Mikkelsen från Käppalaförbundet tillbringar en hel del tid ute bland drifterna för att kunna fånga upp problem i tid för planerade stopp. Foto: Jonas Bilberg
  • Käppalaförbundet har tagit ytterligare ett steg mot ökad hållbarhet. Nu finns en container för uttjänta motorer på området, där motorerna skickas till Stena Recycling för materialåtervinning.

– Vi vill ha högsta möjliga verkningsgrad och försöker därför välja motorer med så hög energieffektivitetsklass som möjligt. Sedan motorer började miljövarudeklareras kan vi även premiera det i våra upphandlingar. Skulle två motorer vara lika effektiva så väljer vi den som är miljövarudeklarerad framför den som inte är det, säger Christian Mikkelsen.

Redundans och service säkrar driften

Avloppsreningen i Käppalaverket pågår året runt och alla dygnets timmar. I en verksamhet som aldrig får stanna är driftsäkerhet högprioriterat, och vid sidan av redundans är bra reservdelshållning och service viktigt. Christian Mikkelsen tillbringar en hel del tid ute bland drifterna för att kunna fånga upp problem i tid för planerade stopp.

– Vi försöker ta hand om våra motorer på bästa sätt. Att serva utrustningen är också en del av att arbeta hållbart.

Men även motorer som fungerar behöver ibland bytas ut. Med hjälp av kalkyler för livscykelkostnader som också tar hänsyn till miljöaspekter kan man avgöra om ett utbyte är ekonomiskt lönsamt och vilken miljönytta det ger.

– Vi gör reinvesteringar där kan vi tjäna både pengar och miljö genom att byta ut gamla motorer mot nya som är mer energieffektiva. Många av våra drifter går dygnet runt och även en liten skillnad i energieffektivitet ger stora besparingar, säger Christian Mikkelsen.

Efterlängtad återvinning av motorer

Med ett nytt avtal om återvinning av motorer har Käppalaförbundet i år tagit ytterligare ett steg mot ökad hållbarhet. Nu finns en container för uttjänta motorer på Käppalaverkets område, och här om veckan kördes tio ton motorer till Stena Recycling för materialåtervinning. ABB och Stena Recycling har tillsammans tagit fram metod för att återvinna 98 procent av materialet i motorerna.

– Jag har frågat efter bra återvinning tidigare, så det här är faktiskt något jag gått och väntat på. Closing the loop står det på containern här utanför, och med materialet vi lämnar i den kan nya motorer tillverkas. Att nästan allt material som återvinns dessutom används i Sverige är jättebra, säger Christian Mikkelsen.

Helhetsgrepp blir viktigare

Ända sedan det togs i drift 1969 har Käppalaverket utvecklats i takt med tiden. De närmaste åren kommer strängare utsläppsvillkor och växande kommuner att leda till omfattade uppgraderingar av både anläggning och reningsprocess. Och även när Christian Mikkelsen blickar framåt inom sitt verksamhetsområde spår han förändringar:

– Energieffektivitet kommer fortsatt att vara prioriterat framöver, men inte bara på elmotorer, utan på hela systemet med motor, frekvensomriktare, pump och ledningar. Där finns det mer att vinna om mekaniker och elektriker arbetar tillsammans med helheten. Det hoppas jag blir framtiden i vår bransch.

*Fakta EPD:

Environmental Product Declarations är tredjepartsverifierade rapporter om miljöpåverkan under en produkts livslängd. Oftast, undersöks hela värdekedjan, från råmaterialframtagning till sluthantering. ABB:s SynRM motorer med IE5 klassning är de första industrimotorerna med EPD.

Fakta SynRM IE5:

Energieffektivitet är viktigt när Käppalaförbundet upphandlar motorer. De har bland annat investerat ABB:s synkrona reluktansmotor SynRM med energiklass IE5, en motortyp som erbjuder stora möjligheter att minska energianvändning och livscykelkostnad i krävande industriella miljöer.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp