Resultat fjärde kvartalet 2023

Resultat fjärde kvartalet 2023

Stabil avslutning på ett rekordår

KV 2023

 • Order 7,6 miljarder dollar, 0%; på jämförbar basis1 0%
 • Intäkter 8,2 miljarder dollar, +5%; på jämförbar basis +6%
 • Rörelseresultat 1 116 miljoner dollar; marginal 13,5%
 • Operativt EBITA1 1 333 miljoner dollar; marginal1 16,3%
 • Resultat per aktie 0,50 dollar; -18%2
 • Kassaflöde från rörelsen 1 897 miljoner dollar; +176%

BÅ 2023

 • Order 33,8 miljarder dollar, -1%; på jämförbar basis1 +3%
 • Intäkter 32,2 miljarder dollar, +9%; på jämförbar basis +14%
 • Rörelseresultat 4 871 miljoner dollar; marginal 15,1%
 • Operativt EBITA1 5 427 miljoner dollar; marginal1 16,9%
 • Resultat per aktie 2,02 dollar; +55%2
 • Kassaflöde från rörelsen 4 290 miljoner; +233%
 • Utdelningsförslag på 0,87 CHF per aktie
center
”Vårt starka utfall för 2023 är resultatet av både vår ledande marknadsposition inom elektrifiering och automation, och att ABB har ett mer flexibelt och effektivt arbetssätt. Med våra uppgraderade finansiella mål och hållbarhetsmål ser vi framåt med tillförsikt.” Björn Rosengren, VD

VD:s sammanfattning

Fjärde kvartalet 2023 var en solid avslutning på ett fantastiskt år. Vi förbättrade det operationella resultatet och levererade ett mycket starkt kassaflöde jämfört med föregående år. Vi ökade den årliga avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) med 460 punkter1 till 21,1 procent och vi utnyttjar vår starka balansräkning genom att nyligen underteckna sju små tilläggsförvärv, av vilka majoriteten adderar ytterligare integrerade mjukvaru- och AI-funktioner till våra kunderbjudanden. Vi levererade i linje med vår guidning och jag är nöjd med den solida avslutningen på året.

Den jämförbara orderingången var stabil jämfört med föregående år med ökningar i tre av fyra affärsområden. Flertalet kundsegment förbättrades eller var fortsatt stabila och en minskad efterfrågan noterades huvudsakligen inom bostadsbyggnadssektorn och diskret automation, där den senare dämpades av normaliserande ordermönster och en nedgång inom robotmarknaden. I linje med det historiska mönstret för ett fjärde kvartal låg kvoten för ”book-to-bill” under ett, på 0,93, då intäkterna tenderar att gynnas av systemleveranser vid årets slut.

Intäkterna uppgick till 8 245 miljoner dollar och ökade med 5 procent (6 procent på jämförbar basis), hjälpt av både högre volymer och tidigare implementerade prisökningar. Tack vare vårt fortsatta fokus på att förbättra kvaliteten i intäkterna förbättrades bruttomarginalen med 50 punkter till 34,5 procent och bidrog till en förbättring av den operativa EBITA-marginalen med 150 punkter till 16,3 procent. Bidraget från i huvudsak prisutveckling och hävstången från ökade volymer kompenserade mer än väl påverkan från framför allt högre arbetskraftskostnader. Detta är den högsta marginalen under ett fjärde kvartal på flera år. Som förväntat så upprepades det historiska mönstret med en sekventiellt mer dämpad marginal under fjärde kvartalet.

Under kvartalet genererade vi ett kassaflöde från rörelsen på 1,9 miljarder dollar. Detta bidrog till det fria kassaflödet på 3,7 miljarder dollar för helåret, vilket till och med var starkare än vad vi ursprungligen förväntade oss.

Enligt min mening är det starka resultatet 2023 bevis för att ABB har blivit ett effektivare och mer flexibelt företag, men också hur efterfrågan på våra erbjudanden gynnas av vår ledande position på marknader som påskyndar energiomställningen mot elektrifiering och ökad automation och digitalisering. Vi känner tillförsikt inför framtida resultat, vilket ledde oss till att höja våra finansiella mål och hållbarhetsmål på kapitalmarknadsdagen i november. Kort sagt så siktar vi på en högre tillväxt och högre avkastning samtidigt som vi möjliggör en värld med nettonollutsläpp.

När vi blickar mot 2024 skapar den geopolitiska situationen osäkerhet, dock förväntar vi oss ytterligare ett år med goda resultat. Vi förväntar oss en positiv ”book-to-bill” och intäkter som stöttas av genomförandet av delar av orderstocken på 21,6 miljarder dollar. I den projekt- och systemrelaterade verksamheten förväntar vi oss en fortsatt hög kundaktivitet, men vi står inför höga jämförelsetal från föregående år då stora order kom in på en mycket hög nivå. Totalt sett bör ordertillväxten jämfört med föregående år ha ett bättre momentum under den senare delen av året när jämförelsetalen lättar. Vi förväntar oss att de jämförbara intäkterna liksom den operativa EBITA-marginalen förbättras och kassaflödet bör gynnas av ett fortsatt starkt operativt utfall och vårt fortsatta fokus på ett effektivt nettorörelsekapital.

Med tanke på förbättrade resultat, ett robust kassaflöde och en solid balansräkning föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 0,87 CHF per aktie, en ökning från 0,84 CHF föregående år. Vi planerar också att fortsätta använda aktieåterköp som ett verktyg för att dela ut kassaöverskott till aktieägarna även under 2024.

Björn Rosengren, vd
Björn Rosengren, vd
center

Utsikter

Under första kvartalet 2024 förväntar vi oss en låg till medelhög ensiffrig tillväxt i jämförbara intäkter och att den operativa EBITA-marginalen förblir stabil eller ökar något jämfört med föregående år.

För helåret 2024 förväntar vi oss en positiv ”book-to-bill”, en tillväxt på cirka 5 procent i jämförbara intäkter, samt att den operativa EBITA-marginalen förbättras något från 2023 års nivå på 16,9 procent.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp