ABB publicerar integrerad rapport för 2023

ABB publicerar integrerad rapport för 2023

Tillkännagivande i enlighet med Art. 53 Listing Rules på SIX Swiss Exchange

  • Rapporten omfattar ABB:s strategi, verksamhet, styrning, finansiella resultat och hållbarhetsresultat för 2023
  • 76 procent minskning av Scope 1 och 2-utsläpp sedan 2019
  • 74 megaton koldioxidekvivalenter undviks under en produktlivscykel för de produkter som sålts under 2023

ABB publicerade idag sin integrerade rapport, företagets primära redovisning på koncernnivå. Rapporten samlar den viktigaste informationen om företagets strategi, verksamhet, styrning samt finansiella och hållbarhetsrelaterade resultat. Utöver den integrerade rapporten består ABB:s årsredovisning för 2023, som publiceras i sin helhet idag, också av en finansiell rapport, bolagsstyrningsrapport, ersättningsrapport, hållbarhetsrapport samt den Form 20-F som inlämnats till United States Securities and Exchange Commission.

ABB:s styrelseordförande Peter Voser säger: ”Genom att kombinera vårt ledarskap inom teknik för elektrifiering och automation med vår decentraliserade verksamhetsmodell ABB Way skapar vi holistiskt värde för våra intressenter, samtidigt som vi möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Under 2023 drog vi nytta av den gynnsamma marknadsmiljön och starka övergripande drivkrafter för efterfrågan, och våra finansiella såväl som våra hållbarhetsrelaterade resultat visar att vi går i rätt riktning.”

ABB:s modell för värdeskapande, som vidare beskrivs i den integrerade rapporten, ger en heltäckande summering av det holistiska värde som företaget genererar för samtliga intressenter i värdekedjan, inklusive kunder, anställda, investerare och leverantörer. Den beskriver det ABB behöver (inputs) för att kunna skapa värde och illustrerar hur koncernen genom den decentraliserade verksamhetsmodellen (ABB Way) omvandlar dessa insatser till resultat.

VD Björn Rosengren kommenterar ABB:s resultat för året: ”2023 var ett rekordår för ABB. Vi har levererat starka resultat och som ledande inom teknik för elektrifiering och automation har ABB fortsatt att spela en central roll i att påskynda energiomställningen för en framtid med nettonollutsläpp. Våra lösningar har bidragit till att optimera, elektrifiera och minska koldioxidutsläppen från industri, byggnader, energi och transporter – sektorer som tillsammans står för merparten av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Genom att göra detta har sätten som vi rör oss, producerar, arbetar och lever blivit mer hållbara och vi har fortsatt att göra goda framsteg mot att uppnå våra hållbarhetsmål. Jag är stolt över att ABB-teamet levererar så goda resultat och skapar värde för alla våra intressenter.”

Goda framsteg mot hållbarhetsmålen

Som en del av ABB:s arbete för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp har företaget skickat in sina uppdaterade mål för minskade koldioxidekvivalenter till Science-Based Targets initiative (SBTi) för validering, i linje med dess kriterier för Net-Zero Standard. Dessa mål innefattar ABB:s utsläppsmål enligt Scope 1 och 2 som syftar till att minska utsläppen med 80 procent senast 2030 och 100 procent senast 2050 jämfört med baslinjen 2019, liksom utsläppsmålen enligt Scope 3, som omfattar resten av värdekedjan, där målet är att minska utsläppen med 25 procent senast 2030 och 90 procent senast 2050, jämfört med baslinjen 2022.

Under 2023 uppnådde ABB en utsläppsminskning på 74 procent avScope 1 och 2-utsläpp jämfört med 2019 och utsläppen enligt Scope 3 förblev oförändrade jämfört med 2022, baserat på uppmätta energiförluster (representativt scenario). Beräkningar baserat på energiinsatser (strikt scenario) leder till en ökning på 11 procent av utsläppen av Scope 3-utsläpp jämfört med 2022.

Företaget har också minskat sin energiförbrukning med 21 procent jämfört med 2019. Vid utgången av 2023 kom 64 procent av ABB:s energiförbrukning och 94 procent av elektriciteten från förnybara energikällor.

De produkter som ABB sålde till kunder under 2023 kommer att undvika 74 megaton utsläpp under sin livscykel. Detta bidrar till företagets ambition att stötta kunderna att undvika 600 megaton växthusgasutsläpp mellan 2022 och 2030, baserat på alla produkter som företaget förväntar sig att sälja under den perioden.

Vad gäller bevarandet av resurser, som är en av hörnstenarna i ABB:s hållbarhetsagenda, har företaget ytterligare minskat mängden avfall som skickas till deponi till 6,3 procent 2023, en minskning med 40 procent sedan 2019, samtidigt som 86 procent av avfallet återvinns. Vid utgången av 2023 hade ABB också utvärderat 31 procent av produktportföljen, som en del av målet att 80 procent av våra produkter och lösningar ska omfattas av den cirkulära strategin senast 2030.

Slutligen, i linje med målet att främja sociala framsteg, minskade ABB under 2023 antalet olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR) med 9 procent till branschledande nivåer. Företaget ökade andelen kvinnor i högre ledande befattningar till 21 procent, upp från 17,8 procent 2022. Företaget har också utvidgat sina program för samhällsengagemang till att omfatta utbildning, nöd- och katastrofbistånd, samhällsengagemang samt miljö och resurshushållning och man stöttade över 500 samhälls- och välgörenhetsprojekt under 2023.

ABB:s fullständiga årsredovisning inklusive den integrerade rapporten och hållbarhetsrapporten kan laddas ned här: [https://global.abb/group/en/investors/annual-reporting-suite]

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 februari 2024, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp