ABB lanserar nytt aktieåterköpsprogram på upp till en miljard dollar

ABB lanserar nytt aktieåterköpsprogram på upp till en miljard dollar

Den 1 april 2024 lanserar ABB det tidigare tillkännagivna nya aktieåterköpsprogrammet på upp till en miljard dollar. Baserat på det aktuella priset för ABB-aktien motsvarar detta ungefär maximalt 21,3 miljoner aktier. Maxantal aktier som kan återköpas enligt det nya programmet en viss handelsdag är 692 486.

Det nya programmet följer ABB:s principer för kapitalallokering och är inriktat på att bibehålla en stark kreditvärdering. Sedan juli 2020 har ABB återköpt ungefär 308 miljoner aktier för kapitalminskningsändamål för totalt cirka 9,4 miljarder dollar.

Det totala antalet emitterade ABB-aktier uppgår till 1 882 002 575. Detta innefattar 21 387 687 aktier som återköptes under aktieåterköpsprogrammet 2023–2024 och förväntas annulleras under andra kvartalet 2024. ABB kommer att använda det kapitalband som godkändes vid årsstämman 2023 för annullering av dessa aktier. ABB äger för närvarande cirka 30 miljoner egna aktier.

Det nya aktieåterköpsprogrammet är avsett för kapitalminskningsändamål och ska genomföras i en s.k. second trading line på SIX Swiss Exchange (Valor: 35.767.961; ISIN: CH035 767 961 9). Programmet planeras löpa från 2 april 2024 till 31 januari 2025, efter ett beslut att anpassa tidpunkten för aktieåterköpscykeln så att den överensstämmer med tillkännagivandet av resultatet för fjärde kvartalet 2024 och 2024 års utdelningsförslag.

Det nya aktieåterköpsprogrammet kommer att skötas av en bank på uppdrag av ABB som, baserat på handelsparametrar från ABB, kommer att fatta sina handelsbeslut vid tidpunkter fristående från ABB. ABB kan ändra dessa parametrar utanför stängda perioder förutsatt att ingen insiderinformation finns.

Inköpspriset per aktie kommer inte att överstiga det högre priset av den senaste oberoende slutkursen vid ordinarie handel på SIX Swiss Exchange eller den högsta oberoende köpkursen på ordinarie trading line på SIX Swiss Exchange. Utöver detta kommer sedvanlig marginal på köpen på second trading line på SIX Swiss Exchange att betalas, i enlighet med begränsningarna i förordningen om Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FMIO). Betalning för aktierna görs i kontanta medel.

Återköpsprogrammet utförs i enlighet med förordningen om Ordinance on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FMIO), förordningen om marknadsmissbruk (EU) 596/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052. Veckovisa uppdateringar om programmet publiceras på ABB:s investor relations-webbplats på https://global.abb/group/en/investors/investor-and-shareholder-resources/share-buybacks och utges som pressreleaser.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 28 mars 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande information och uttalanden om aktieåterköpsprogrammet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat och känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förväntar, ”planerar” och liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp