ABB skapar en ledare fokuserad på digitala industrier

ABB genomför genomgripande åtgärder i syfte att fokusera, förenkla och leda digitala industrier för ett ökat värdeskapande till kunder och aktieägare.

Avyttringen av Power Grids möjliggör fokus på en portfölj inriktad på digitala industrier

 • Avyttringen av Power Grids till Hitachi innebär en utvidgning av ett befintligt partnerskap och stärker Power Grids position som en global ledare inom infrastruktur med ökad tillgång till marknader och finansiering
 • Bolagsvärde (Enterprise Value, EV) om 11 miljarder USD för 100% av Power Grids, motsvarande en EV/op. EBITA multipel på 11,2x.
 • Synliggör värde efter omvandlingen av Power Grids inklusive en fördubblad EBITA-marginal sedan 2014
 • ABB kommer inledningsvis behålla en ägarandel om 19,9% av det avknoppade Power Grids för att säkerställa övergången; en fördefinierad exitoption på de resterande 19,9 procent av Power Grids till verkligt marknadsvärde, med ett prisgolv på 90 procent av avtalat bolagsvärde (EV), som kan utnyttjas av ABB tre år efter transaktionens slutförande
 • Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2020
 • ABB avser att dela ut upp till 100% av det förväntade kassaflödet om 7,6-7,8 miljarder USD från försäljningen av 80,1% av Power Grids till aktieägarna på ett effektivt sätt genom återköp av aktier eller liknande

Förenkling av affärsmodell och struktur

 • Den tidigare matrisstrukturen avskaffas
 • Affärsområdena kommer att driva all kundkontakt och företagsfunktioner i respektive affärsområde och marknad, i syfte att främja ABB:s entreprenöriella företagskultur
 • Affärsområdena stärks genom ett överförande av erfarna ledningsresurser på landsnivå
 • Nuvarande land- och regionstrukturer, inklusive regionala ledningsgrupper, upphör efter slutförandet av transaktionen
 • Koncernövergripande aktiviteter ska fokusera på strategi, portfölj- och resultatstyrning, kapitalallokering, kärnteknologier och ABB Ability™ plattformen

Formar fyra ledande affärsområden, anpassade till kunder och marknader

Samtliga verksamheter är globala ledare (#1 och #2) i attraktiva tillväxtmarknader:

 • Electrification under ledning av Tarak Mehta
 • Industrial Automation under ledning av Peter Terwiesch
 • Robotics & Discrete Automation, en unik kombination av B&R och Robotics, under ledning av Sami Atiya
 • Motion, kombinerar ABB:s marknadsledande erbjudande inom motorer och drivsystem, under ledning av Morten Wierod, utsedd till medlem av koncernledningen per den 1 april, 2019

Skräddarsydda digitala lösningar från ABB Ability™ kommer att driva ett ökat kundvärde i varje verksamhet, samtidigt som en gemensam plattform skapar synergier.

Åtgärderna positionerar ABB som en ledare inom digitala lösningar och nya teknologier såsom artificiell intelligens

Finansiell påverkan på nya ABB

 • 500 miljoner USD i årliga kostnadsbesparingar (run-rate) över hela koncernen
 • Cirka 500 miljoner USD i icke-operativa omstruktureringskostnader

Nytt finansiellt ramverk definierat efter affärens slutförande

 • Nya mål för koncernen
 • Oförändrade prioriteringar för kapitalallokering
 • Utdelningspolicy om ökande uthållig utdelning per aktie
 • ABB avser behålla utdelningsnivån per aktie efter affärens slutförande
 • ABB avser behålla sitt långsiktiga kreditbetyg ”A”
 • Affärsmål och ytterligare finansiell information kommer att offentliggöras i samband med strategiuppdatering.

Den uppdaterade strategin presenteras den 28 februari 2019, i kombination med Q4- och bokslutskommunikén för 2018, där ytterligare detaljer kommer att lämnas om ABB:s nya strategi, verksamhet och finanser.

“ABB har drivit industriell förändring i mer än ett sekel som en global och banbrytande teknikledare. Ett resultat av vår strategi Next Level är att alla våra verksamheter idag är nummer 1 eller 2 på sina respektive marknader. För att bistå våra kunder i en värld av teknologisk förändring och digitalisering som saknar motstycke måste vi fokusera, förenkla och forma vår verksamhet för fortsatt ledarskap. Med denna affär skapas ett nytt ABB, en ledare som fokuserar på digitala industrier", säger ABB:s vd Ulrich Spiesshofer.

Power Grids kommer att stärka Hitachis världsledande position inom energiinfrastruktur och Hitachi kommer att stärka Power Grids position som global ledare inom kraftnät. Med den här transaktionen realiserar vi det värde som vi byggt upp genom omvandlingen av Power Grids under de senaste fyra åren. Våra aktieägare kommer direkt att kunna tillgodogöra sig värdet från avyttringen. Med utgångspunkt i vårt befintliga partnerskap med Hitachi som meddelades 2014 skapar vi kontinuitet för kunder och vårt globala team.”

"För att konkurrera i dagens snabbföränderliga värld behöver vi stärka vår affär genom att avskaffa den gamla matrisstrukturen, vilket leder oss närmare kunderna och skapar snabbare beslutsprocesser. Våra fyra nybildade affärsområden, som var och en är globala ledare inom sina respektive områden, kommer att vara väl anpassade till hur kunderna arbetar och få ett starkare fokus på snabbt framväxande teknologier som exempelvis artificiell intelligens. Förenklingen av vår affärsmodell och struktur blir en katalysator för tillväxt och effektivitet i våra verksamheter. Våra affärsområden kommer att stärkas ytterligare genom att vi överför erfarna resurser från dagens landsorganisationer."

“Allt detta möjliggörs tack vare engagemanget från vårt globala team som har gjort ABB till vad det är idag. Vår innovationskraft och inkluderande kultur kommer fortsatt vara den styrka som differentierar vårt företag. Vi kommer att säkerställa ett ökat kundfokus, ge attraktiva möjligheter för våra medarbetare och leverera värde till aktieägarna.”

Peter Voser, Styrelseordförande i ABB, kommenterar, “Dagens tillkännagivande är början på ett nytt kapitel i ABB:s historia. Med utgångspunkt i vår teknologi och talangfulla medarbetare globalt kommer vi att fortsätta stärka vårt fokus på digitala industrier och leverera attraktiv avkastning till aktieägarna, vilket inkluderar vår antagna utdelningspolicy. Under de senaste fem åren har ett noga övervägt genomförande av ABB:s strategi lagt grunden för att våra verksamheter ska kunna konkurrera i de snabbt föränderliga digitala industrierna och leverera lönsam tillväxt.

”Vi har varit mycket tydliga i att de åtgärder som krävts för att vända Power Grids bäst kunnat uppnås inom ABB. Efter att vi genomfört detta steg genomfördes en översyn av Power Grids-verksamhet och beslutade att kombinationen med Hitachi var det bästa sättet att säkerställa bästa möjliga hemvist för den framtida utvecklingen av Power Grids. Det nya ABB kommer att vara positionerat för att forma framtiden som en kundfokuserad teknikledare inom digitala industrier.”

Fokus på portfölj med digitala industrier genom försäljningen av Power Grids

ABB meddelar idag att Hitachi kommer att förvärva ABB:s verksamhet Power Grids vilket innebär en expansion av det befintliga partnerskapet med Hitachi. Det överenskomna priset motsvarar ett Enterprise Value på 11 miljarder USD för 100 % av Power Grids, vilket motsvarar en EV/op. EBITA-multipel på 11,2x1, före andel av koncerninterna kostnader. ABB kommer initialt att erhålla ett skuldjusterat vederlag om cirka $9,1 miljarder, från försäljningen av 80,1 procent av Power Grids, inklusive nettobelåningsgrad per datum före försäljning (divisionsintern nettokassa överförs), före transaktionsrelaterade engångskostnader och delningsrelaterade kostnader såväl som kassapåverkande skatteeffekter.

I en värld präglad av snabba förändringar inom energiinfrastruktur, ett skiftande kundlandskap och ökat behov av finansiering samt statligt inflytande, menar ABB att Hitachi är den bästa ägaren till Power Grids. Som en stabil och långsiktig engagerad partner med vilken ABB sedan 2014 har utvecklat ett starkt kommersiellt partnerskap, kommer Hitachi att stärka verksamheten ytterligare. Detta ger tillgång till nya och växande marknader samt till finansiering. Hitachi kommer att accelerera Power Grids utveckling till nästa nivå, som bygger på den solida grund som uppnåtts under ABB:s tidigare ägande.

Sedan 2014 har Power Grids förbättrats betydligt under ABB:s ägande. Den senaste kvartalsrapporten (Q3 2018) visar att Power Grids mer än fördubblat sina marginaler och ligger inom målmarginalkorridoren, med positiv utveckling av basorder från tredje part under sex kvartal i följd.

ABB kommer initialt att behålla en ägarandel på 19,9% i ett joint venture, vilket möjliggör en smidig övergång. Transaktionsavtalet inkluderar en fördefinierad option för ABB att avyttra den återstående 19,9-procentiga andelen som kommer att kunna utnyttjas av ABB tre år efter transaktionens slutförande, till ett bolagsvärde (EV) motsvarande minst 90% av överenskommet Enterprise Value. Hitachi innehar en köpoption av resterande 19,9% till ett marknadsvärde med ett prisgolv på 100% av överenskommet bolagsvärde (EV).

Joint venture bolaget kommer att ha sitt huvudsäte i Schweiz, där Hitachi behåller ledningsgruppen för att säkerställa kontinuitet.

Från och med fjärde kvartalet 2018 fram till affärens slutförande kommer ABB att rapportera Power Grids som avvecklad verksamhet. Som en konsekvens kommer ABB att rapportera 350-400 miljoner USD som kostnader för avknoppningen, som för närvarande huvudsakligen registreras som en del av Power Grids kostnadsbas. Dessa kommer nu att redovisas i ABB:s corporate & övriga operativa EBITA. ABB förväntar sig att eliminera majoriteten av dessa kostnader då affären är slutförd genom att överföra dem tillbaka till Power Grids. ABB förväntar sig cirka 200 miljoner USD i avgifter under fjärde kvartalet 2018 som huvudsakligen hänför sig till arvet från EPC-verksamheten som rapporterats i icke-kärnaffärs- och övriga operativa EBITA.

ABB förväntas ådra sig engångskostnader avseende icke-operativa transaktions- och separationsrelaterade kostnader på ungefär 500-600 miljoner USD. ABB förväntar sig skattepåverkan om cirka 800-900 miljoner USD. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2020, med förbehåll för myndighetsgodkännanden och uppfyllande av villkoren för transaktionens slutförande. ABB avser dela ut upp till 100 procent av kassaflödet om 7,6 -7,8 miljarder USD från 80,1% av försäljningen av Power Grids till aktieägarna på ett effektivt sätt genom återköp av aktier eller liknande mekanismer.

Förenkling av affärsmodell och struktur

Från och med den 1 april 2019 kommer ABB att förenkla sin organisation genom att avveckla den tidigare matrisstrukturen. Därigenom stärker man de fyra ledande affärsområdenas förmåga att bättre möta kunderna, samtidigt som det tydliggör ansvarsområden och ökar effektiviteten.

ABB:s nya organisation kommer att ge varje affärsområde fullt operationellt ägarskap av produkter, funktioner, FoU och geografiska marknader. Affärsområdena blir det enda gränssnittet till kunderna vilket maximerar närhet och snabbhet.

Koncernledningen blir slimmad och mer fokuserad på att sätta den långsiktiga visionen och strategin för koncernen, styrt av ABB:s värderingar. Den kommer att driva kapitalallokering och styra portfölj och resultatstyrning, kärnteknologier ABB Ability™, ABB:s varumärke och investeringar i människor. Som ett resultat av förenklingen av organisationsstrukturen kommer befintliga strukturer på lands- och regionnivå att upphöra efter avslutad transaktion, inklusive regionala ledningspositioner. De nya verksamheterna kommer också att stärkas av nuvarande resurser på landsnivå. ABB förväntar sig totalt 500 miljoner USD i årliga kostnadsbesparingar över koncernen på medellång sikt. Omstruktureringskostnader om ungefär 500 miljoner USD väntas under de närmaste två åren.

Vi skapar fyra ledande affärsområden anpassade till kunder och marknader

ABB kommer att skapa fyra kundfokuserade entreprenöriella affärsområden - Electrification, Industrial Automation, Robotics & Discrete Automation och Motion. Varje verksamhet kommer att vara globalt nummer 1 eller 2 på attraktiva tillväxtmarknader med starka underliggande drivkrafter. Med ABB:s etablerade specialistkunskaper, en ingenjörskonst i världsklass och teknologisk expertis, kommer de fyra affärsområdena att vara väl positionerade för att leverera innovativa produkter och lösningar och ett ökat kundvärde. De starka tillväxtfaktorerna kommer att möjliggöra att ABB:s tillgängliga marknad ökar med 3,5-4% per år, vilket adderar 140 miljarder USD för att nå 550 miljarder USD år 2025.

Med ABB:s branschövergripande digitala erbjudande ABB Ability ™ kommer affärsområdena erbjuda skräddarsydda lösningar och driva ett ökat kundvärde. Baserat på framväxande teknologier såsom artificiell intelligens och sitt starka mjukvaruerbjudande, kommer ABB Ability™ också att möta den ökande efterfrågan från ABB:s kunder för digitala lösningar i den snabbt föränderliga industriella världen.

Electrification - formar framtiden för säker, smart och hållbar elektrifiering

Den befintliga verksamheten kommer att tillhandahålla en komplett portfölj av innovativa produkter, digitala lösningar och tjänster från station till eluttag. Med en marknadsposition som nummer två globalt är dess tillgängliga marknad för närvarande 160 miljarder USD och kommer att växa med ungefär tre procent per år i genomsnitt på lång sikt. Verksamheten Electrification kommer att ha en stark exponering mot ett snabbare växande kundsegment, däribland förnybara energikällor, e-mobilitet, datacenters och smarta byggnader. Affärsområdet kommer att ledas av Tarak Mehta, för närvarande chef för divisionen Electrification Products. Electrification-verksamheten skulle ha genererat intäkter på cirka 13 miljarder USD under tolvmånadersperioden fram till slutet av september 2018, inklusive GEIS, en verksamhet som förvärvades den 30 juni 2018.

Industrial Automation – formar framtiden för säkra och smarta verksamheter

Det nya affärsområdet kommer erbjuda ett komplett utbud av innovativa lösningar som gör det möjligt för kunderna att driva säkra, autonoma och energieffektiva produktionsprocesser med ökad autonomi. Industrial Automation kommer att omfatta ABB:s industrispecifika och integrerade automation, elektrifiering och digitala lösningar, styrsystem, mjukvara och avancerade tjänster, samt mät- och analyserbjudanden och erbjudanden inom marin och turboladdning. Industrial Automation kommer att vara globalt nummer två på marknaden. Den tillgängliga marknaden på 90 miljarder USD förväntas växa med tre till fyra procent per år i genomsnitt på lång sikt. Verksamheten kommer att ledas av Peter Terwiesch, för närvarande chef för divisionen Industrial Automation. Industrial Automation skulle ha genererat intäkter på cirka 7 miljarder USD under tolvmånadersperioden fram till slutet av september 2018.

Robotics & Discrete Automation – formar framtiden för flexibel tillverkning och smarta maskiner

Det nya affärsområdet kommer på ett unikt sätt kombinera maskin- och fabriksautomationslösningar, främst från B&R, med de mest omfattande robotlösningarna och applikationserbjudandena på marknaden. Verksamheten kommer att vara nummer två globalt, med en ledande position inom robotteknik på den viktiga kinesiska marknaden som uppvisar hög tillväxt. Den tillgängliga marknaden, som redan är 80 miljarder USD, förväntas växa snabbt med sex till sju procent per år på lång sikt. Verksamheternas digitala lösningar och tjänster ger kunderna ökad säkerhet, effektivitet, uppehåll och hastighet, samt tillgodoser den växande efterfrågan hos kunder för flexibla och integrerade tillverkningslösningar. Robotics & Discrete Automation kommer att ledas av Sami Atiya, för närvarande chef för divisionen Robotics and Motion. Robotics & Discrete Automation skulle ha genererat intäkter på cirka 4 miljarder USD under tolvmånadersperioden fram till slutet av september 2018.

Motion – formar framtiden för smarta rörelser

Verksamheten kommer att förse kunderna med ett omfattande sortiment av innovativa elmotorer, generatorer, drivsystem och tjänster, samt ett integrerat digitalt drivsystem. Motion kommer att vara nummer ett globalt med den största installerade basen på en marknad värderad till 80 miljarder USD. Marknaden växer med i genomsnitt tre procent varje år. Verksamheten kommer att ledas av Morten Wierod, för närvarande global chef för affärsområdet Drives. Han kommer att bli medlem i koncernledningen från 1 april 2019. Motion skulle ha genererat intäkter på cirka 6 miljarder USD under tolvmånadersperioden fram till slutet av september 2018.

En attraktiv finansiell profil

ABB kommer att förbättra sin kommersiella förmåga och kvalitet, få ökad exponering mot snabbare växande marknader med större tonvikt på lösningar med högt värde, mindre storordervolatilitet och mer återkommande intäkter genom digitala lösningar, programvara och tjänster.

ABB:s investment case återspeglas i ett nytt medellångsiktigt mål på koncernnivå:

 • 3–6% årlig jämförbar omsättningstillväxt
 • Operativ EBITA-marginal på 13–16%
 • Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 15–20%
 • Konvertering av kassaflöde till nettoinkomst på 100%
 • Tillväxt i vinst per aktie (Basic EPS) som överstiger omsättningstillväxten.

ABB skulle ha genererat intäkter på cirka 29 miljarder USD under tolvmånadersperioden fram till slutet av september 2018, inklusive ett uppskattat intäktsbidrag under perioden från GEIS, ett företag som förvärvades den 30 juni 2018 och exklusive Power Grids bidrag.

Kapitalallokering

ABB:s fortsatta prioriteringar för kapitalallokering är oförändrade, vilka innefattar:

 • finansiera organisk tillväxt, FoU och capex för att ge attraktiv avkastning;
 • stigande hållbar utdelning;
 • värdeskapande förvärv;
 • dela ut överskott av egna medel till aktieägarna

Efter genomförd avyttring av Power Grids avser ABB att dela ut upp till 100 procent av nettokassaflödet till aktieägarna på ett snabbt och effektivt sätt tillämpa en policy för en ökad hållbar utdelning. ABB avser att behålla utdelningsnivån per aktie även efter affärens slutförande och behålla sitt långsiktiga kreditbetyg "A".

Strategiuppdatering

I samband med resultaten för Q4 2018 kommer ABB att hålla en strategiuppdatering. Under uppdateringen kommer presentationer att hållas av ABB:s ledning och ledningsgrupper i de fyra affärsområdena, för att ge detaljerade genomgångar av deras marknader, strategier, verksamheter och mål.

Reviderade datum

Mot bakgrund av dessa grundläggande förändringar kommer ABB att ändra de tillkännagivna datumen för:

 • Q4 och helåret 2018 till 28 februari 2019
 • Q1 2019 och koncernens årsstämma till 2 maj 2019

Credit Suisse AG och Dyal Co. LLC agerar som finansiella rådgivare och Freshfields Bruckhaus Deringer LLP som juridiska rådgivare, till ABB.

För ytterligare information om dagens tillkännagivande, besök ABB.com/writing-the-future.

ABB kommer att hålla en presskonferens idag med start kl 10:00. Presskonferensen kan följas på https://swisscomstream.ch/abb/20181217/en

ABB kommer att hålla ett konferenssamtal för analytiker och investerare, med start kl. 14.00. Konferensen nås via en webbsändning https://swisscomstream.ch/abb/20181217/en

Deltagande i konferensen är möjligt via telefon. Deltagare behöver ringa in 10 minuter före konferensens början. Analytiker och investerarkonferensen nås via följande nummer:
Sverige +46 8 5051 0031
Linjerna öppnas 10-15 minuter före utsatt tid.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder med ca 147 000 anställda. www.abb.com.

Denna information är sådan information som ABB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.00 CET den 17 december, 2018.

Viktigt meddelande om framåtblickande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande information och uttalanden, samt andra uttalanden, om utsikterna för vår verksamhet. Dessa uttalanden grundar sig på nuvarande förväntningar, estimat och prognoser om de faktorer som kan påverka vår framtida utveckling, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och industrier som är stora marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, estimat och prognoser är i allmänhet identifierade genom uttalanden som innehåller ord som "förväntar", "tror", "uppskattar", ”bedömer”, "mål", "planer", "sannolikt", "avsikt" eller liknande uttryck. Det finns emellertid många risker och osäkerhetsfaktorer, varav många ligger utanför vår kontroll, vilket kan leda till att våra faktiska resultat skiljer sig väsentlig från den framåtblickande informationen och uttalandena i detta pressmeddelande och som kan påverka vår förmåga att uppnå några eller alla av våra uttalade mål. De viktiga faktorerna som kan orsaka sådana skillnader är bland annat affärsrisker associerade med den volatila globala ekonomiska miljön och de politiska förhållandena, kostnader i samband med compliance aktiviteter, marknadsacceptans av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga bestämmelser, valutakurser och liknande faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd’s filings med US Securities and Exchange Commission, inklusive dess årliga Form 20-F rapporter. Även om ABB Ltd anser att dess förväntningar som återspeglas i något sådant framåtblickande uttalande är baserade på rimliga antaganden, finns det inte någon garanti för att dessa förväntningar kommer att uppnås.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 17 december 2018, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.


För mer information, vänligen kontakta:

Media Relations
Tel: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Jessica Mitchell
Tel: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Endnotes

 1. EV / senaste 12 månadernas operativ EBITA multipel, operativ EBITA beräknad med resultatet från de senaste tolv månaderna för perioden som slutade 30 september 2018, före del av koncerngemensamma kostnader
 2. 2014 års operativa EBITA-marginal som är beräknad enligt Power Grids gamla portföljstruktur
 3. Med förbehåll för myndighetsgodkännande och uppfyllande av transaktionens villkor för slutförande.
 4. Beräknade engångstransaktioner och separationsrelaterade kostnader på 500-600 miljoner USD och en positiv skatteeffekt på 800-900 miljoner USD. Totala EV-värdesjusteringar på ca 3,0 miljarder USD, inklusive ca 2,7 miljarder USD nettoskuld (divisionsintern nettokassa efter överförda likvider) och ca 0,3 miljarder USD i tillkommande kostnader efter skatt för icke-finansierade pensioner och övriga skulder
 5. Efter avslutande beräknade engångstransaktioner och separationsrelaterade kostnader på 500-600 miljoner USD och kontantskatteläckage på 800-900 miljoner USD. Totala företagsvärdesjusteringar på ~ 3,0 miljarder USD, inklusive ~ 2,7 miljarder USD netto i hävstångseffekt (koncernlån netto efter överförda likvider) och ~ 0,3 miljarder USD i efter skatt i oförutsedda pensioner och övriga skulder
 6. Efter avslutande beräknade engångstransaktioner och separationsrelaterade kostnader på 500-600 miljoner USD och kontantskatteläckage på 800-900 miljoner USD. Totala företagsvärdesjusteringar på ~ 3,0 miljarder USD, inklusive ~ 2,7 miljarder USD netto i hävstångseffekt (koncernlån netto efter överförda likvider) och ~ 0,3 miljarder USD i efter skatt i oförutsedda pensioner och övriga skulder

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp