Elektrifierade fartyg – hållbar trend inom sjöfarten

Avancerad automation kommer i grunden att förändra sjöfartsindustrin som ställer om för att bli fossilfri och mer hållbar.

Den internationella sjöfarten står inför en stor utmaning när FN:s internationella sjöfartsorganisation förutspår att sjötransporterna kommer öka upp mot 250 procent till år 2050. Samtidigt behöver branschen, som idag står för 2-3 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser, ställa om för att bli mer hållbar.

Därmed har elektrifiering blivit en av de mest tydliga trenderna inom sjöfarten just nu. Ökad elektrifiering av fartygsflottan kommer starkt bidra till en mer hållbar sjöfart och dessutom en ökad export av svensk, hållbar teknik. Detta går även ihop med Sveriges ambition att vara oberoende av fossila bränslen 2045.

Minskade koldioxidutsläpp

En del av framtidens fartyg kommer att bygga på en elektrisk plattform där batterier och bränsleceller stegvis ersätter fossila bränslen. Det nya elektriska ekosystemet styrs av avancerad automation och styrsystem, något som i grunden kommer att förändra sjöfartsindustrin. Vid ren eldrift minskar de lokala utsläppen och i de fall som elen produceras förnybart minskar också koldioxidutsläppen kraftigt.

Rikard Engström är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart. Han berättar att det redan görs mycket inom sjöfarten, men att man måste titta på det tillsammans utifrån ett bredare perspektiv där man exempelvis utvecklar fartygskonstruktionen för att kunna nå hållbarhetsmålen. Energikällorna som används för framdriften är förstås central, men långt ifrån det enda.

- Jag tänker till exempel på det initiativ som nu tas, vid sidan av de många satsningarna på gasdrift, av bland andra Wallenius Marine för att använda vinden som energikälla. Inom el/batteriområdet pågår det också mycket och potentialen är uppenbar. Inte minst tack vare Stena Lines satsningar för att på sikt kunna köra den 10 mil långa sträckan Göteborg – Fredrikshamn med eldrift.

Batteridrivna passagerarfärjor

Som ett led i arbetet för en hållbar sjöfartssektor lanserades i mars 2018 initiativet Electromobility for Shipping. Bakom initiativet står branschorganisationen Svensk Sjöfart, ABB, Stena Rederi och RISE. Organisationerna har tillsammans tecknat ett unikt samarbetsavtal för e-mobilitet inom sjöfart och därmed bidra till hållbar och smart sjöfart, internationell konkurrenskraft och ökade exportmöjlighet av hållbar teknik.

Det finns i dag flera olika typer av elektrifiering inom sjöfarten, till exempel dieselelektrisk, batterihybrid och helelektriskt. De som har kommit långt i utvecklingen är passagerarfartygen. Ett av de mest tydliga exemplen är ForSeas fyra kilometer långa rutt mellan Helsingborg och Helsingör, som idag trafikeras av världens största batteridrivna passagerarfärjor – Aurora och Tycho Brahe. Fartygen transporterar varje år över 7,4 miljoner passagerare och 1,9 miljoner fordon över sundet.

  • ForSea kör den fyra kilometer långa sträckan mellan Helsingborg och Helsingör med eldrift.
  • Färjorna ansluter med hjälp av en robot till laddstationerna när de lägger till vid land.

Färjorna, som tidigare var utrustade med dieselmotorer gick i november 2018 över till eldrift via batterier som bär på en kapacitet på 4160 kWh. En enkelresa för färjan förbrukar omkring 1175kWh och ansluter till laddstationerna varje gång den lägger till vid land. Detta innebär att färjorna alltid har ett överskott på el om laddningen inte skulle gå att genomföra. Elektrifieringen av dessa färjor har lett till en minskning av utsläppen med 65 % och energin tas från förnybara energikällor. ABB har bidragit i diskussionerna kring beslutet att konvertera till batteridrift, vilket har även inneburit installation av specialbyggda batterier tillsammans med två däckshus med transformatorer, omvandlare och kylanläggning.

Landström allt vanligare

Även på land går det att göra mycket för att förbättra miljön. Något som blivit allt vanligare är att koppla upp fartygen mot elnätet i hamnarna, vilket bidrar till kraftigt minskade utsläpp när stora kryssningsfartyg ligger förtöjda vid kajerna. Ett gott exempel är Göteborgs Hamn som ger rabatt till fartyg som elansluter sig vid kaj. Det är dock fortfarande många hamnar som saknar möjligheter att tillhandahålla de höga effekter som stora fartyg kräver.

- Här ligger ett stort ansvar hos kommunerna, som ofta äger hamnarna. Det ställer krav på el-infrastrukturen till hamnen och det är viktigt att kommunerna verkar för att hamnarna, som ofta ligger i hjärtat av städerna, har tillgång till landansluten el och att den används av såväl buller- som utsläppsskäl, säger Rikard Engström.

Elektrifieringen inom sjöfarten har kommit en bra bit på väg, men många utmaningar kvarstår. Digitalisering, uppkoppling och gränsöverskridande samarbeten är verktyg som kan användas för att skapa en hållbar framtid utan fossila bränslen.

Källor: Havsmiljöinstitutet och ForSea. 

Text: Ylva Carlsson

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp