Modernisera dina nätstationer med avancerad felsökningsteknik

Snabbare fellokalisering även på landsbygden med RIO600:s nya avancerad felindikator (FPI) - snabbt och prisvärt!

För att säkerställa att avbrott i elförsörjningen reduceras till ett absolut minimum, är det av yttersta vikt att lokalisera felet snabbt och noggrant, tillämpa selektiv felisolering och snabbt återställa elförsörjningen. Att säkra hög tillförlitlighet och tillgång till elförsörjning genom förbättrade värden på SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) och SAIDI (System Average Interruption Duration Index) är ett måste för ett elbolag. På så sätt kan de slippa betala betydande ekonomisk kompensation till kunder som drabbas av strömavbrott. Noggrannare information om felets placering medför även avsevärt förbättrad säkerhet för personalen.

Vi driver automatiseringen av det sekundära distributionsnätet med avancerad fellokaliseringsteknik

I nät med automationsapplikationer, möjliggör RIO600-mätningar av effekt och spänning från mellanspänningsnätet med ABB:s noggranna och lätta sensortekik. Utifrån uppmätta värden ger RIO600 selektiv felindikering och rapporterar den till översta systemnivån för snabbare felåterställning.

Genom att använda ABB:s unika, lättanvända algoritm för jordfelsdetektering med multifrekvent admittansberäkning (MFA) för felindikeringen, kan RIO600 upptäcka alla typer av jordfel med ojämförlig noggrannhet, oavsett typ av distributionsnät. Tillämpad på RIO600 bidrar felindikering med MFA till att underlätta automatiseringen av nätstationer i distributionsnätet. Ju högre nivå och grad av automatisering, desto snabbare och mer noggrant kan felen lokaliseras, vilket minimerar strömavbrotten.

Enkel modernisering av nätstationer även på landsbygden med ny FPI-funktionalitet

RIO600 inför ny funktionalitet för FPI som tillåter selektiv felindikering baserad på enbart strömmätning. Därmed blir ABB:s överlägsna FPI-funktionalitet även tillgänglig för befintliga nätstationer med endast strömmätning, eller till och med utan någon mätning. Nätstationer med enbart strömmätning finns vanligtvis i glest befolkade områden på landsbygden, där det skulle vara både tidskrävande och dyrt att lägga till spänningsmätning, för att inte tala om att byta ut hela ställverket.Ibland är det inte ens möjligt att lägga till spänningsmätning på grund av utrymmesbrist inuti nätstationen. Genom att den nya FPI-funktionen enbart baseras på strömmätning, erbjuder den ett bekvämt och prisvärt sätt att modernisera befintliga nätstationer när man vill öka graden och nivån av automatisering i distributionsnätet.

Snabb och noggrann fellokalisering på landsbygden är fortfarande lika viktigt som i städerna. Typiska fel är nedfallna träd på luftledningar eller kabelskador som orsakas av tjäle. Även om antalet kunder som drabbas av strömavbrott på landsbygden inte är lika stort som i stadsområdena, påverkas ett större geografiskt område. Antalet nätstationer är också mindre på landsbygden, och avstånden mellan dem är större, vilket gör det ännu viktigare att se till att de är uppdaterade och motsvarar dagens krav för att möjliggöra optimal fellokalisering.

Till skillnad från felindikering med MFA, upptäcker den nya strömmätningsbaserade FPI-funktionen bara jordfelsströmmar som passerar genom mätpunkten, och inte någon annanstans i nätet. Den är det perfekta valet för radiella nät, som är den vanligaste typen av elnät på landsbygden, eftersom den inte kräver information om felströmmens riktning. Felindikering med MFA kan å andra sidan även bestämma felets riktning, i och med att den baseras på mätningar av både ström och spänning. Den är idealisk för maskade nät, som vi vanligtvis hittar i tätbefolkade stadsområden. Utan att veta riktningen på felströmmen i ett maskat nät blir fellokaliseringen mer tidskrävande och därmed dyr för elbolagen.

När det gäller felindikering med MFA ger den nya FPI-funktionen tillförlitlig felindikering även i kompenserade och ojordade nät – oavsett typ av jordfel och felmotstånd – där noggrann och selektiv jordfelsdetektering är särskilt besvärligt.

Fjärransluten I/O-enhet RIO600 – modulär, mångsidig och flexibel

Den modulära fjärranslutna I/O-enheten RIO600 har utformats för att utöka antalet digitala och analoga in- och utgångar från Relion® reläskydd för skydd och kontroll samt stationsenhet COM600, i både primära och sekundära ställverk. Modbus® TCP-servern ansluter RIO600 till olika RTU:er (Remote Terminal Unit), SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) och gateways i elnätet.IEC 61850 erbjuder sömlös anslutning genom snabb GOOSE-kommunikation i realtid (Generic Object Oriented Substation Event), vilket gör att fler signaler kan överföras via Ethernet med förenklad och minskad ledningsdragning som resultat. Dessutom möjliggör det optiska gränssnittet långväga kommunikation och säkerställer god immunitet mot störningar i miljön, till exempel spänningstoppar som allvarligt kan skada enheter i kommunikationsnätet.

Genom att kombinera RIO600 med trådlösa kommunikationsprodukter från Arctic-familjen får man åtkomst och hantering av fjärrtillgångar från en central plats. Den centralt placerade M2M Gateway ARM600 möjliggör fjärrhantering av upp till 1 000 RIO600-enheter via Arctic kommunikationsenheter, medan den trådlösa styrenheten Arctic ARC600 ökar antalet styrda enheter avsevärt och ger en kostnadseffektiv lösning för elbolag som vill hantera fjärrstyrda tillgångar i sina distributionsnät. RIO600 är lika pålitlig, och har samma prestanda och realtidsfunktioner, som övriga Relion-produkter för skydd och styrning.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp