Resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020

Stabil avslutning på ett utmanande år

FJÄRDE KVARTALET 2020 I KORTHET 

 • Order 7,0 miljarder dollar, +2%; på jämförbar basis -1%
 • Intäkter 7,2 miljarder dollar, +2%; på jämförbar basis 0%
 • Rörelseresultat 578 miljoner dollar; marginal 8,0%
 • Operativt EBITA1 825 miljoner dollar; marginal1 11,5%, inklusive en sammantagen påverkan om 80 punkter från den fullständiga och slutgiltiga Kusile-uppgörelsen med Eskom i Sydafrika samt kostnader för icke-kärnverksamheten
 • Resultat per aktie före utspädning -0,04 dollar, operativ vinst per aktie1 0,26 dollar, -6%
 • Kassaflöde från rörelsen 1 182 miljoner dollar; kassaflöde från kvarvarande rörelseverksamhet 1 225 miljoner dollar efter negativ påverkan om sammanlagt cirka 200 miljoner dollar för Kusile-uppgörelsen och pensionsplansöverföringar

HELÅRET 2020 I KORTHET 

 • Order 26,5 miljarder dollar, -7%; på jämförbar basis -6%1
 • Intäkter 26,1 miljarder dollar, -7%; på jämförbar basis -5%
 • Rörelseresultat 1 593 miljoner dollar; marginal 6,1%
 • Operativt EBITA1 2 899 miljoner dollar; marginal1 11,1%, inklusive en sammantagen påverkan på 90 punkter från den fullständiga och slutgiltiga Kusile-uppgörelsen samt kostnader för icke-kärnverksamheten och 15 punkter från icke återvinningsbara kostnader
 • Resultat per aktie före utspädning 2,44 dollar, +261% inklusive vinst från försäljningen av Power Grids; operativ vinst per aktie1 0,98 dollar, -21%
 • Kassaflöde från rörelsen 1 693 miljoner dollar; kassaflöde från kvarvarande rörelseverksamhet 1 875 miljoner dollar efter cirka 1 miljard dollar i totaltutflöde för pensionsplansöverföringar, avknoppningen av Power Grids samt ABB-OS och andra projektrelaterade poster. Justerat för att exkludera ovanstående utflöden, förbättrades kassaflödet från kvarvarande rörelseverksamhet med närmare 550 miljoner dollar, jämfört med föregående år
 • 0,80 CHF i utdelning per aktie föreslås

NYCKELTALFÖRÄNDRINGFÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV4 2020

KV4 2019

USD

Jämförbart

BÅ 2020

BÅ 2019

USD

Jämförbart

Order

7 003

6 886

+2%

-1%

26 512

28 588

-7%

-6%

Intäkter

7 182

7 068

+2%

0%

26 134

27 978

-7%

-5%

Rörelseresultat

578

648

-11%


1 593

1 938

-18%


Operativt EBITA1

825

710

+16%

+12%

2 899

3 107

-7%

-8%3

i % av operativa intäkter

11,5

10,1

+1,4 p


11,1

11,1

0 p


Nettovinst (förlust) hänförlig till ABB

-79

325

Ej tillämpligt


5 146

1 439

+258%


Resultat före utspädning per aktie (dollar)

-0,04

0,15

Ej tillämpligt


2,44

0,67

+261%2


Operativt resultat per aktie (dollar)1

0,26

0,27

-6%2

-10%2

0,98

1,24

-21%2

-22%2

Kassaflöde från rörelsen

1 182

1 911

-38%


1 693

2 325

-27%


Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamheter

1 225

1 454

-16%


1 875

1 899

-1%


”Under fjärde kvartalet förbättrades marknadsförhållandena jämfört med tredje kvartalet. Trots detta var det fortsatt utmanande på vissa viktiga slutmarknader, kostnader för insatsvaror ökade och ovissheten med tanke på covid-19-relaterade restriktioner tilltog genom kvartalet. Orderingången var generellt sett stabil jämfört med föregående år, hjälpt av stora order som säkrades inom Industrial Automations marina verksamhet. Rörelsemarginalen gynnades av ett starkt resultat från Electrification, liksom en stabil leverans av Motion.”

”2020 var ett extraordinärt år då marknadsutvecklingen dominerades av utmaningar som uppstod i samband med pandemin. Jag är tacksam över hur snabbt och med vilket engagemang ABB-teamet implementerade skadebegränsande åtgärder alltmedan man alltid satt hälsa och säkerhet för våra medarbetare och kunder i första hand. Vi har tagit viktiga steg under 2020 genom att lansera den decentraliserade verksamhetsmodellen ABB Way, vår långsiktiga hållbarhetsstrategi samt inlett processen att avyttra tre divisioner. Med vår tydliga strategi, utomordentliga teknikbas och stärkta finansiella ställning är ABB väl positionerat för 2021 och framöver”, säger Björn Rosengren, vd och koncernchef för ABB.

Koncernresultat fjärde kvartalet 2020

Sammanfattning

Resultaten för fjärde kvartalet var stabila. Orderutvecklingen under fjärde kvartalet drevs av en god tillväxt inom kortcykliska produktområden, lett av Kina. Inkomna betydande stora order till Industrial Automation var en höjdpunkt. Minskade serviceaktiviteter dämpade resultatet. Rörelsemarginalen inom Electrification och Motion steg jämfört med föregående år tack vare i stort sett stabila volymer och kostnadsåtgärder, medan resultaten inom Industrial Automation och Robotics & Discrete Automation hölls tillbaka av negativa mixeffekter samt inom Industrial Automation av specifika projektkostnader. Åtgärder som vidtagits för att långsiktigt förbättra lönsamheten, stärka ABB:s finansiella flexibilitet och minimera riskerna i balansräkningen speglas också i kvartalets resultat.

Order

Orderingången var 2 procent högre (1 procent lägre på jämförbar basis) under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Valutakurseffekter hade en positiv nettoeffekt på 3 procent och portföljförändringar hade en nollpåverkan. Orderstocken uppgick till 14,3 miljarder dollar vid slutet av kvartalet, upp 7 procent (5 procent på jämförbar basis).

Regional översikt

 • Orderingången i Europa minskade med 8 procent (12 procent på jämförbar basis) med blandade resultat på landsnivå. I Tyskland och Sverige minskade orderingången, från en hög jämförelseperiod, med 21 procent (26 procent på jämförbar basis) respektive 13 procent (21 procent på jämförbar basis). Orderingången ökade i Italien med 22 procent (16 procent på jämförbar basis) och i Finland med 23 procent (13 procent på jämförbar basis).
 • Orderingången i Nord- och Sydamerika minskade med 7 procent (6 procent på jämförbar basis) med blandade resultat på landsnivå. I USA minskade orderingången med 12 procent (12 procent på jämförbar basis).
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade orderingången med 28 procent (23 procent på jämförbar basis). Orderingången var vikande i Indien med en nedgång på 7 procent (9 procent på jämförbar basis). Dessa negativa resultat mer än uppvägdes av en utomordentlig tillväxt i Kina, upp 23 procent (21 procent på jämförbar basis). Totalen hjälptes av en stark tillväxt om 357 procent i Sydkorea (368 procent på jämförbar basis) drivet av att stora order säkrades, liksom en stark efterfrågan från Australien och Förenade Arabemiraten.

Översikt över slutmarknader

 • Inom diskreta industrier gynnades koncernen av en stark aktivitet inom segmenten 3C (datorer, kommunikation och konsumentelektronik) och maskinkonstruktion. På sekventiell basis noterades positiva tecken inom bilbranschen för framtida investeringar och tillverkningssatsningar inom elfordon. Slutmarknader som livsmedelsindustrin fortsatte att expandera.
 • Aktiviteter inom energisegmenten var fortsatt dämpade, förutom inom naturgas, där ABB gynnades av omfattande order till specialfartyg vilka planeras för framtida byggnation. I andra delar sköt kunder på sina kostnader för service och investerade enbart i nödvändig drift. På sekventiell basis visade projektportföljen inom energi vissa tecken på stabilisering. Inom andra kundsegment, som gruvor, massa och papper samt vatten och avlopp, lanserades vissa kapitalinvesteringsprojekt under kvartalet.
 • Inom transport och infrastruktur var investeringarna inom järnväg och förnybara energikällor gynnsamma. Orderingången var stark inom datacenter och e-mobilitet. Marina aktiviteter utmanades på daglig basis, i synnerhet inom service.
 • Efterfrågan inom byggsektorn förbättrades sekventiellt; på det hela taget presterade bostadsmarknaden bättre än kommersiella fastigheter.

Intäkter

Intäkterna steg 2 procent (oförändrat på jämförbar basis) jämfört med föregående år, vilket speglar en tillväxt för kortcykliska produkter, något som uppvägdes av den mer utmanade servicesektorn. Valutakurseffekter gav en positiv nettoeffekt på 3 procent och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 1 procent. Kvoten bokade order/fakturering låg under kvartalet på 0,981, likvärdigt med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat och operativt EBITA

Rörelseresultatet uppgick till 578 miljoner dollar. Resultatet för kvartalet inkluderar omstruktureringar och därtill relaterade kostnader på 220 miljoner dollar, jämfört med 99 miljoner dollar under motsvarande period föregående år. Dessa kostnader låg något högre än ledningens prognos. Bokningar avser huvudsakligen en framtida leverans av ABB-OS-relaterade besparingar, synergieffekter från integreringen av GEIS och planerade resultatförbättringar inom Industrial Automation.

Operativt EBITA1 var 16 procent högre i dollar (12 procent i lokala valutor) och uppgick till 825 miljoner dollar. Den operativa EBITA-marginalen på 11,5 procent steg 140 punkter jämfört med föregående år. Marginalerna var högre inom Electrification och Motion, medan Industrial Automation och Robotics & Discrete Automation redovisade lägre marginaler jämfört med föregående år. Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt förbättrades med cirka 110 miljoner dollar.

Den operativa EBITA-marginalen inkluderar en negativ påverkan om 45 punkter efter en slutlig förlikning med Eskom i Sydafrika avseende Kusile-projektet, samt ytterligare negativ påverkan om 35 punkter från icke-kärnverksamhet.

Nettovinst och rörelseresultat per aktie

Koncernens nettoförlust hänförlig till ABB uppgick till -79 miljoner dollar. Koncernen redovisade nettoförluster på cirka 200 miljoner dollar, varav 162 miljoner dollar uppkom i samband med en tidig återbetalning av obligationer. Dessutom uppgick icke-operativa pensionskostnader till cirka 130 miljoner dollar. Ytterligare information om dessa poster återfinns nedan. Kostnader för inkomstskatt uppgick till 123 miljoner dollar med en skattesats på 49,2 procent. Specialposter, som icke-operativa pensionskostnader och kostnader för återbetalning av obligationer, påverkade skattesatsen med cirka 21 procentenheter. Förlusten från avvecklad verksamhet på 183 miljoner dollar speglar den ordinarie utgående balansräkningen avseende justeringar kopplade till det bokförda överskottet vid försäljningen av Power Grids.

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 dollar. Operativ vinst per aktie på 0,26 dollar1 var 6 procent2 lägre jämfört med föregående år, huvudsakligen på grund av att föregående år innefattade den operativa nettovinsten från den tidigare Power Grids-verksamheten som sålts.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen i kvarvarande rörelseverksamhet uppgick till 1 225 miljoner dollar, cirka -230 miljoner dollar lägre jämfört med föregående år. Resultatet speglar flera viktiga poster, nämligen cirka -115 miljoner dollar i kassautflöde för förlikningen med Eskom avseende Kusile-projektet i Sydafrika, cirka -85 miljoner dollar i kassautflöde för att möjliggöra överföringen av vissa pensionsplaner samt ytterligare kassautflöden för omstruktureringen kallad ABB-OS och andra omstruktureringsprogram.

Jämfört med föregående år påverkades kassaflödet negativt av tidpunkten för skattebetalningar samt mindre fördelaktiga förändringar i nettorörelsekapitalet. Kundfordringar och leverantörsskulder var mindre gynnsamma än föregående år, något som delvis uppvägdes av lägre lagernivåer, vilket stöttade kassagenereringen. Nettorörelsekapitalet i procent av intäkterna låg på 10,5 procent vid kvartalets slut, jämfört med 9,5 procent för motsvarande periodslut föregående år.

Resultat för affärsområdena fjärde kvartalet 2020

Samtliga kommentarer för affärsområdena avser resultaten för fjärde kvartalet. Kommentarerna kring order och intäkter avser jämförbar tillväxt jämfört med föregående år om inget annat sägs.

Electrification (EL)

NYCKELTALFÖRÄNDRINGFÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV4 2020

KV4 2019

USD

Jämförbart

BÅ 2020

BÅ 2019

USD

Jämförbart

Order

3 074

3 160

-3%

-2%

11 884

13 050

-9%

-6%

Orderstock

4 358

4 488

-3%

-1%

4 358

4 488

-3%

-1%

Intäkter

3 356

3 238

+4%

+5%

11 924

12 728

-6%

-3%

Operativt EBITA1

522

421

+24%

1 681

1 688

+0%

i % av operativa intäkter

15,6

13,1

+2,5 p

14,1

13,3

+0,8 p

 • Orderingången gynnades av en stark efterfrågan från datacenter, elbilsladdning och förnybara energikällor liksom en god aktivitet i sektorer som järnväg och livsmedel. Kemi, olja och gas samt andra processindustrier var vikande. Efterfrågan i byggsektorn var blandad, och bostäder gick bättre än kommersiella fastigheter. Regionalt sett var Kina och Tyskland märkbart starka.
 • Starkt genomförande av orderstocken och stabila kortcykliska verksamheter gav en god tillväxt på intäkterna under fjärde kvartalet.
 • Marginaltillväxten speglar bättre volymer och prissättning. Pågående kostnadsbesparingar, till exempel från minskade resekostnader, avyttring av solomriktarverksamheten och förbättrade resultat från Installation Products och GEIS-integreringen har bidragit på ett positivt sätt.

Industrial Automation (IA)

NYCKELTALFÖRÄNDRINGFÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV4 2020

KV4 2019

USD

Jämförbart

BÅ 2020

BÅ 2019

USD

Jämförbart

Order

1 918

1 706

+12%

+9%

6 144

6 432

-4%

-4%

Orderstock

5 805

5 077

+14%

+9%

5 805

5 077

+14%

+9%

Intäkter

1 545

1 683

-8%

-11%

5 792

6 273

-8%

-7%

Operativt EBITA1

103

202

-49%

451

732

-38%

i % av operativa intäkter

6,8

12,1

-5,3 p

7,8

11,7

-3,9 p

 • En stark orderingång är resultatet av betydande stora order5 på 645 miljoner dollar, i synnerhet till specialfartyg för naturgas. Verksamheten hade en stabil aktivitet inom andra industrier som gruvor, vatten och avlopp. Olja, kemi och konventionell kraftgenerering var fortsatt vikande. Orderingången var högre i AMEA och lägre i Europa och Nord- och Sydamerika.
 • Intäkterna minskade, något som huvudsakligen speglar en dämpad aktivitet inom affären med kort leveranstid; service gick avsevärt sämre eftersom många länder gick in i andra vågen av covid-19 och vissa kundindustrier, i synnerhet kryssningsoperatörer, låg avsevärt under sin normala operativa nivå.
 • Industrial Automation nådde en fullständig och slutgiltig uppgörelse med Eskom om Kusile-projektet i Sydafrika. Kostnader tagna för äldre projekt i Indien speglade också resultatet. Tillsammans minskade dessa poster rörelsemarginalen med 270 punkter. Bortsett från dessa poster påverkades marginalen av lägre volymer och en ogynnsam mix som framför allt är relaterad till lägre serviceaktiviteter. I respons till de pågående utmaningarna på de olika marknaderna fortsätter divisionerna att vid behov anpassa och omstrukturera sin verksamhet.

Motion (MO)

NYCKELTALFÖRÄNDRINGFÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV4 2020

KV4 2019

USD

Jämförbart

BÅ 2020

BÅ 2019

USD

Jämförbart

Order

1 552

1 602

-3%

-5%

6 574

6 782

-3%

-2%

Orderstock

3 320

2 967

+12%

+6%

3 320

2 967

+12%

+6%

Intäkter

1 705

1 657

+3%

0%

6 409

6 533

-2%

-2%

Operativt EBITA1

285

254

+12%

1 075

1 082

-1%

i % av operativa intäkter

16,8

15,4

+1,4 p

16,8

16,6

+0,2 p

 • Ordertillväxten speglar en tuff jämförelse i föregående år gällande stora order5 samt även fortsatta svagheter på vissa slutmarknader som olja och gas. Efterfrågan från segmenten järnväg och vatten och avlopp var stark medan slutmarknader som metall, massa och papper samt livsmedel var goda. Orderingången var stabil i AMEA, relativt stabil i Nord- och Sydamerika och svagare i Europa.
 • Intäktsutvecklingen speglar tillväxt från kortcykliska verksamheter liksom ett starka leveranser frånorderstocken.
 • Rörelsemarginalen expanderade och drog nytta av goda kostnadsbesparingar, stabila volymer och mix samtidigt som det fanns ett visst tryck från exempelvis ökande fraktkostnader.

Robotics & Discrete Automation (RA)

NYCKELTALFÖRÄNDRINGFÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV4 2020

KV4 2019

USD

Jämförbart

BÅ 2020

BÅ 2019

USD

Jämförbart

Order

699

701

+0%

-5%

2 868

3 260

-12%

-12%

Orderstock

1 403

1 356

+3%

-2%

1 403

1 356

+3%

-2%

Intäkter

801

787

+2%

-3%

2 907

3 314

-12%

-13%

Operativt EBITA1

59

86

-31%

237

393

-40%

i % av operativa intäkter

7,3

11,0

-3,7 p

8,2

11,9

-3,7 p

 • Orderingången gynnades av vissa robotinvesteringar inom 3C och elbilsrelaterad tillverkning, lett av Kina, och en generellt god industriell aktivitetsnivå. Aktiviteten inom maskinkonstruktion var stark. Den redovisade orderingången påverkades av reverseringar om totalt cirka 50 miljoner dollar, primärt inom Machine Automation, något som påverkade jämförbar tillväxt negativt med cirka 7 procent.
 • Intäkterna hjälptes av en positiv utveckling inom maskinautomatisering och ett bra genomförande av orderstocken inom 3C och industrin generellt, vilket uppvägdes av en svagare aktivitet i bilsegmentet då verksamheten arbetar på att lägga om sin mix mot smarta system med högre mervärde och applikationsceller.
 • Rörelsemarginalen dämpades av en ogynnsam utvecklingsmix, i synnerhet intäkter från orderstocken i Robotics bilsegment under kvartalet, vilka överskred de fortsatta kostnadsbesparingarna. Marginalerna speglar också ledningens beslut att öka investeringarna i forskning och utveckling för att främja ett framtida marknadsledarskap.
 • För att förbättra resultaten på lång sikt har en ledningsförändring initierats inom Machine Automation.

Koncerngemensamt och övrigt

NYCKELTALFÖRÄNDRINGFÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV4 2020

KV4 2019

USD

BÅ 2020

BÅ 2019

USD

Order

(240)

(283)

+43

(958)

(936)

(22)

Intäkter

(225)

(297)

+72

(898)

(870)

(28)

Rörelseresultatet

(175)

(331)

+156

(912)

(1 118)

+206


Operativt EBITA1

(144)

(253)

+109

(545)

(788)

+243


 • Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt har förbättrats till -144 miljoner dollar. Jämfört med för ett år sedan speglar detta lägre kostnader för icke-kärnverksamheten, eliminering av icke återvinningsbara kostnader avseende försäljningen av Power Grids samt lägre löpande koncernkostnader.

Order och intäkter för Koncerngemensamt och övrigt representerar primärt eliminering mellan verksamhetssegmenten.

Koncernresultat helåret 2020

Order

Orderingången var 7 procent lägre (6 procent lägre på jämförbar basis) med 26 512 miljoner dollar, där alla affärsområden såg en påverkan från covid-19 i resultaten. Inom Robotics & Discrete Automation adderades störningarna från covid-19 ovanpå redan omfattande motgångar från vissa marknader och affärsområdenas orderingång minskade med 12 procent (12 procent på jämförbar basis). Andra affärsområden har klarat sig bättre med en låg till medelhög ensiffrig procentuell ordernedgång jämfört med föregående år. Orderingången för ABB:s digitala lösningar klarade sig bra med en kundacceptans för fjärrdriftsättning och en ökad användning av digitala fjärrtjänster som ökat snabbt i och med pandemin.

Orderingången var 8 procent lägre i Europa (7 procent på jämförbar basis), 12 procent lägre i Nord- och Sydamerika (10 procent på jämförbar basis) och 1 procent lägre i AMEA (upp 2 procent på jämförbar basis), tack vare en stabil utveckling i Kina med en stabil orderingång (upp 3 procent på jämförbar basis). Serviceorder, som stod för 18 procent av den totala orderingången, var 15 procent lägre (14 procent på jämförbar basis).

Intäkter

Intäkterna var 7 procent lägre (5 procent lägre på jämförbar basis) med 26 134 miljoner dollar. Intäkterna dämpades inom alla affärsområden. Motions intäkter var 2 procent lägre (2 procent på jämförbar basis) och Electrifications intäkter var 6 procent lägre (3 procent på jämförbar basis). Intäkterna för Industrial Automation minskade 8 procent (7 procent på jämförbar basis) medan intäkterna för Robotics & Discrete Automation föll 12 procent (13 procent på jämförbar basis). Intäkterna minskade i alla regioner, lett av Nord- och Sydamerika. Serviceintäkterna var 9 procent lägre (9 procent på jämförbar basis) och står för 19 procent av koncernintäkterna; de introducerade reserestriktionerna för att begränsa spridningen av covid-19 hindrade utförandet av arbete.

Rörelseresultat och operativt EBITA

Rörelseresultatet uppgick till 1 593 miljoner dollar, en minskning med 18 procent jämfört med föregående år. Resultatet för året inkluderar cirka 410 miljoner dollar i omstruktureringar och relaterade kostnader, cirka 300 miljoner dollar i nedskrivning av goodwill och cirka 200 miljoner dollar i kostnader på grund av ändrade betingelser avseende avyttrade verksamheter.

Operativt EBITA1 på 2 899 miljoner dollar var 7 procent lägre än motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen på 11,1 procent låg stabil och stöttades av genomförandet av effektiviseringsåtgärder, i synnerhet inom Electrification samt kostnadsbesparingar inom alla affärsområden. Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt förbättrades med 243 miljoner dollar.

Nettovinst och rörelseresultat per aktie

Koncernens nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 5 146 miljoner dollar. Nettovinsten gynnades av nettovinst från avvecklad verksamhet på 4,9 miljarder dollar, något som huvudsakligen speglar det bokförda överskottet från försäljningen av Power Grids. Koncernen redovisade nettoförluster1 på 351 miljoner dollar, varav 162 miljoner dollar uppkom i samband med en tidig återbetalning av obligationer. Dessutom uppgick icke-operativa pensionskostnader till 401 miljoner dollar på grund av olika pensionsplansöverföringar. Ytterligare information om dessa poster finns nedan. Kostnader för inkomstskatt uppgick till 496 miljoner dollar, vilket motsvarar en skattesats på 59 procent. Vissa icke-avdragsgilla pensionskostnader, kostnader för återbetalning av obligationer och nedskrivning av goodwill ökade skattesatsen med 33 procent.

Resultat per aktie före utspädning på 2,44 dollar ökade 261 procent jämfört med föregående år. Operativ vinst per aktie på 0,98 dollar1 var 21 procent2 lägre jämfört med föregående år.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen i kvarvarande rörelseverksamhet uppgick till 1 875 miljoner dollar under 2020, jämfört med 1 899 miljoner dollar under 2019. Resultatet för 2020 innefattar totalt cirka 1 miljard dollar i kassautflöden som uppkommit i samband med ABB:s transformeringsprogram, nämligen avknoppningen av Power Grids och implementeringen av transformeringsprogrammet ABB-OS och andra omstruktureringsprogram, plus kostnader för att överföra vissa pensionsplaner liksom kassautflöden för förlikningen med Eskom i Sydafrika. Om dessa påverkande poster exkluderas för båda perioderna skulle kassaflödesutvecklingen jämfört med föregående år stärkas med närmare 550 miljoner dollar. Kassaflödesutvecklingen speglar också minskade affärsaktiviteter under året, samtidigt som förändringarna i nettorörelsekapitalet utvecklades positivt.

Kassaflödet från avvecklad verksamhet, där Power Grids avyttrades 1 juli 2020, uppgick till negativa -182 miljoner dollar, jämfört med ett inflöde på 426 miljoner dollar 2019. Koncernens totala kassaflöde från rörelsen, omfattande både kvarvarande och avvecklad verksamhet, uppgick till 1 693 miljoner dollar.

Strategiska höjdpunkter

Implementerat ABB Way

Under 2020 nådde ledningen viktiga milstolpar som beslutats under fjärde kvartalet 2018 om att fokusera och förenkla ABB. Power Grids avyttrades som planerat den 1 juli 2020, vilket utkristalliserade ett värde för aktieägarna och stärkte koncernens fokus på industrikunderna. En decentraliserad verksamhetsmodell där divisionerna är den högsta operativa nivån i ABB lanserades i början av tredje kvartalet 2020, tillsammans med ett stabilt uppföljningssystem och en prestationshanteringsprocess. Företagets avsikt att avyttra tre högkvalitativa divisioner till det fulla värdet fortlöper enligt plan.

Ledningen nådde koncernens mål på nettobesparingar på 500 miljoner dollar per år genom transformeringsprogrammet ABB-OS under fjärde kvartalet 2020, ett år tidigare än planerat.

Optimeringen av kapitalstrukturen är till stora delar avslutad

ABB har till stora delar avslutat sitt program för optimering av kapitalstrukturen som genomfördes i syfte att stärka ABB:s ekonomiska flexibilitet och stödja en långsiktig riskminimering av balansräkningen.

Företaget minskade sina skuldförbindelser med 2,9 miljarder dollar under 2020 genom både schemalagda och förtida återbetalningar av obligationer och genom att minska utestående kreditfaciliteter. Den förtida återbetalningen av obligationer speglas i inkrementella finansiella utgifter på cirka 160 miljoner dollar i resultaträkningen för fjärde kvartalet.

Under andra halvåret 2020 överförde ABB också vissa av koncernens pensionsplansåtaganden till försäkringsgivare från tredje part som har åtagit sig att betala ut alla pensioner och förmåner till berättigade försäkringstagare. Sammantaget omfattar dessa transaktioner uppskattningsvis 2,5 miljarder dollar i pensionsobligationer som var underfinansierade med uppskattningsvis 770 miljoner dollar. Transaktionerna har möjliggjorts genom cirka 360 miljoner dollar i kontantnettobidrag samt en överföring av cirka 1,8 miljarder dollar i befintliga pensionsplanstillgångar. Som ett resultat av detta redovisar ABB icke-operativa pensionskostnader på 379 miljoner dollar respektive 141 miljoner dollar i resultaträkningen under tredje och fjärde kvartalet.

Som tidigare meddelats avser ABB att ge aktieägarna likviden på 7,6–7,8 miljarder dollar från avyttringen av Power Grids. Ett återköpsprogram på 10 procent av företagets aktiekapital inleddes den 23 juli 2020 och pågår fram till företagets årsstämma den 25 mars 2021. Vid årsstämman avser ABB att lägga fram ett förslag till aktieägarna om att makulera de förvärvade aktierna i programmet samt meddela kommande steg. ABB äger för närvarande 140’953’809 egna aktier inklusive aktier som har återköpts genom återköpsprogrammet.

Efter årets slut utfärdade ABB räntefria obligationer till ett värde av 800 miljoner euro med löptid på 9 år för allmänna verksamhetsändamål.

Utdelning

ABB:s styrelse har föreslagit en ordinarie utdelning på 0,80 CHF per aktie för 2020, förutsatt att aktieägarna godkänner detta vid den kommande årsstämman. Förslaget är i linje med ABB:s utdelningspolicy att betala en ökande, hållbar utdelning per aktie över tid. Ytterligare information kommer att finnas tillgänglig på ABB:s webbplats.

Utsikter på kort sikt

Marknadsosäkerheten på grund av covid-19 ökade under fjärde kvartalet. Utsikterna är fortsatt dämpade för segment som olja och gas, konventionell kraftgenerering och den marina sektorn, medan kostnaderna för råmaterial stiger. Dock finns det tecken på positiv utveckling inom industrin generellt och segmentet för maskinkonstruktion, medan slutmarknader som byggsektorn, eldistributionsbolag, datacenter, konsumentelektronik och livsmedel förväntas växa stabilt.

Mot denna bakgrund och en tuff jämförelsebas för första kvartalet 2021 förutser ABB en återgång till en positiv orderutveckling jämfört med tidigare år under andra kvartalet. Den jämförbara intäktstillväxten förväntas vara motståndskraftig under första kvartalet, stöttat av orderstockskonvertering, även om Industrial Automation (från och med nu Process Automation) troligen kommer att ha en större utmaning. Den operativa EBITA-marginalen för koncernen förväntas förbättras tydligt jämfört med föregående år stöttat av förbättringar i flertalet affärsområden samt att sekventiellt förbli i stort sett stabil.

Ledningens grundscenario bygger på en successiv och gradvis förbättring av marknadsförhållandena under 2021. Dock förblir transparensen vad gäller utsikterna begränsad, i synnerhet avseende återhämtningen av servicemarknaden inom Process Automation. Med tanke på ovanstående förväntar sig ABB en jämförbar intäktstillväxt i stort sett i linje med det långsiktiga målet samt en tydlig marginaltillväxt för helåret 2021, jämfört med helåret 2020. ABB förväntar sig också en stark vinsttillväxt per aktie och ett stabilt kassaflöde för helåret.

ABB:s finansiella mål förblir oförändrade enligt vad som fastslogs på kapitalmarknadsdagen i november 2020.

Mer information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för fjärde kvartalet 2020 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:00. Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations Den inspelade konferensen finns tillgänglig efter konferensens slut på ABB:s webbplats.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

DATUM ATT NOTERA

Årsstämma (virtuell)

25 mars 2021

Resultat för första kvartalet

27 april 2021

Resultat för andra kvartalet

22 juli 2021

Resultat tredje kvartalet

21 oktober 2021

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnittet Utsikter på kort sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar”, ”uppskattar”, ”planer”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 4 februari 2021, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

4 februari 2021

Björn Rosengren, vd och koncernchef

Endnotes

 1. För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q4 2020 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.
 2. Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2019 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).
 3. Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).
 4. Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet.
 5. Stora order definieras som order överstigande >15 miljoner dollar.
 6. Förlikningen omfattar inte myndighetsrelaterade förfaranden utanför Sydafrika, en kostnad som för närvarande inte kan uppskattas.
 7. Max 10 procent av företagets emitterade aktiekapital, inklusive egna aktier.
 8. Exklusive det bokförda överskottet vid försäljningen av Power Grids.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp