Resultat första kvartalet 2021

Resultat första kvartalet 2021

Stark inledning på året

  • Order 7,8 miljarder dollar, +6%; på jämförbar basis1 +1%
  • Intäkter 6,9 miljarder dollar, +11%; på jämförbar basis +7%
  • Rörelseresultat 797 miljoner dollar; marginal 11,5%
  • Operativt EBITA1 959 miljoner dollar; marginal1 13,8%
  • Resultat per aktie 0,25 dollar; +41%2
  • Kassaflöde från rörelsen 543 miljoner dollar; kassaflödet från kvarvarande rörelseverksamhet 523 miljoner dollar

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV1 2021

KV1 2020

US$

Jämförbart1

Order

7 756

7 346

6%

1%

Intäkter

6 901

6 216

11%

7%

Bruttovinst

2 268

1 910

19%

i % av intäkter

32,9%

30,7%

+2,2 p

Rörelseintäkter

797

373

114%

Operativt EBITA1

959

636

51%

40% 3

i % av operativa intäkter1

13,8%

10,2%

+3,6 p

Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt

551

326

69%

Nettovinst (förlust) hänförlig till ABB

502

376

34%

Resultat före utspädning per aktie (dollar)

0,25

0,18

41%2

Kassaflöde från rörelsen4

543

(577)

Ej tillämpligt

Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamheter

523

(396)

Ej tillämpligt

1

För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q1 2021 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.

2

Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp.

3

Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).

4

Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

”Efter ett händelserikt år då vi skapat rätt förutsättningar för koncernen börjar vi nu se den verkliga potentialen i våra underliggande verksamheter. Genom större ansvarstagande, transparens och snabbhet skapar vi allt mer värde för våra intressenter."

Björn Rosengren, VD

VDs sammanfattning

Marknadsaktiviteten fortsatte att återhämta sig från sin lägsta nivå under sommaren 2020. Efterfrågan var särskilt stark inom kortcykliska affärer, över förväntan. Den högre kundaktiviteten, tillsammans med effekterna från tidigare implementerade besparingsåtgärder, resulterade i en tvåsiffrig tillväxt i operativt EBITA, liksom en mycket hög marginal för första kvartalet på 13,8 procent. Jag är också nöjd med utvecklingen av kassaflödet, vilket var starkt för ett första kvartal, och uppgick till 523 miljoner dollar. Även om vi inte såg någon betydande påverkan på resultatet under perioden, är det progressivt allt knappare utbudet av vissa komponenter, t.ex. halvledare och plast, ett orosmoment.  Vi förutser längre leveranstider till kund i vissa delar av vår verksamhet under kommande kvartal. För att övergå till något annat, under kvartalet så genomförde vi den viktiga lanseringen av vår nya portfölj med kollaborativa robotar. I och med detta utökade sortiment siktar vi på att nå ut till kundgrupper som i nuläget har en låg nivå av automation.

Totalt sett, rapporterade vi en ordertillväxt på 6 procent (1 procent på jämförbar basis), hjälpt av en bred återhämtning inom flertalet av våra kortcykliska verksamheter. I viss utsträckning drevs sannolikt efterfrågan av en lageruppbyggnad till följd av osäkerhet inom försörjningskedjan. På nedsidan ser vi att tillväxten hämmades av en svag utveckling inom segmenten för kryssningsfartyg samt olja & gas – även om vi noterade initiala tecken på stabilisering. Totalt sett ökade orderingången något i Europa och AMEA, där det senare hjälptes av en kraftig tillväxt i Kina. Den underliggande affärsaktiviteten förbättrades i Nord- och Sydamerika, drivet av USA, även om regionen ställdes inför höga jämförelsetal från föregående period, vilket satte press på tillväxttalen.

Jag är nöjd med framstegen mot vårt marginalmål för 2023. Alla affärsområden ökade sin operativa EBITA marginal med mer än 100 punkter. Vi vidtar dock åtgärder för att ytterligare förbättra våra operationella resultat inom Process Automation, vilka dessutom borde gynnas av förväntade förbättringar i slutmarknaderna under senare delen av året.

Vi har gjort goda framsteg med avyttringsprocessen för de tre tidigare tillkännagivna divisionerna, och jag förväntar mig att vi kommer att underteckna det första avtalet under andra halvåret. Dessutom har vi omvandlat vår e-mobilitetsverksamhet till en egen division och inlett en avknoppning till en separat juridisk struktur. Dessa steg innebär att vi kan förbereda oss för en eventuell börsnotering och skapa en plattform för accelererad tillväxt och värdeskapande i denna verksamhet.

Vi höll bolagsstämma där den föreslagna utdelningen på 0,80 CHF godkändes. Vi tillkännagav också ett ytterligare aktieåterköpsprogram på upp till 4,3 miljarder dollar, och återbekräftar därigenom vår avsikt att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar.

Björn Rosengren, VD
Björn Rosengren, VD

Utsikter

Baserat på nuvarande marknadssituation, förutser ABB att tillväxttalen för det andra kvartalet 2021 kommer att spegla den låga nivån på affärsaktiviteter under andra kvartalet 2020. Jämförbara order och intäkter förväntas växa med mer än 10 procent; order ökar mer än intäkterna.

Den operativa EBITA-marginalen för koncernen förväntas förbättras avsevärt jämfört med föregående år till cirka 14 procent.

Såsom tillkännagetts i den senaste marknads-uppdateringen förväntar sig ABB en tillväxt för jämförbara intäkter på cirka 5 procent eller högre för helåret 2021, och att den processindustrirelaterade delen av verksamheten förväntas återhämta sig under andra halvåret.

Under 2021 förväntar sig ABB en stabil förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa EBITA-marginalen att vara i den övre halvan av intervallet 13–16 procent. Detta exkluderar den kombinerade negativa påverkan från Kusile-projektet och icke återvinningsbara kostnader, vilka tyngde marginalen 2020.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp