ABB lanserar nytt globalt program för könsneutral föräldraledighet

ABB lanserar nytt globalt program för könsneutral föräldraledighet

Som en del i att främja en mer mångsidig och inkluderande kultur kommer ABB att lansera ett globalt könsneutralt program för föräldraledighet som beviljar tolv veckors betald ledighet för primära vårdnadshavare respektive fyra veckor för sekundära vårdgivare i den globala organisationen.

ABB introducerar det nya programmet med avsikt att stötta familjer genom att ge alla föräldrar möjlighet att tillbringa mer tid med sina nyfödda och kunna balansera karriären med familjeansvaret. Alla ABB-medarbetare världen över som får barn, vars partner får barn eller som adopterar ett barn eller blir förälder genom surrogatmödraskap, är berättigade till betald föräldraledighet enligt programmet.

Det globala föräldraledighetsprogrammet utgör en del av ABB:s strategi ”Global Diversity & Inclusion Strategy 2030”, som lanserades hösten 2020. Strategin för mångfald och inkludering fastställer tydligt ABB:s satsning att säkerställa inkludering och lika behandling av alla, oavsett kön, funktionshinder, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning m.m.

”Att bygga upp och främja en kultur med mångfald och inkludering är en prioritet för ABB och utgör en grund för innovation och bättre beslutsfattande”, säger Carolina Granat, global HR-chef. ”På ABB stöttar vi jämställdhet mellan könen, liksom mångfald, och förstår att alla familjer är unika. Den globala föräldraledigheten gäller över hela ABB för att stötta våra medarbetare när de får barn. Detta hjälper till att ge en god start i barnens liv och stöttar också det egna välbefinnandet som arbetande föräldrar.”

Alla medarbetare som har det primära ansvaret för det nyfödda eller nyadopterade barnet under tre år beviljas tolv veckors betald ledighet efter födelse respektive adoption. Alla sekundära vårdgivare beviljas fyra veckors betald föräldraledighet. Ledigheten kan tas ut när som helst under det första året efter barnets födelse respektive adoption. När föräldraledigheten är slut är medarbetaren garanterad rätten att återvända till samma jobb som tidigare, eller, om detta inte är praktiskt möjligt, ett likvärdigt jobb med samma eller bättre status och villkor som det tidigare jobbet.

Det globala föräldraledighetsprogrammet träder i kraft den 1 januari 2022, med implementering på landsbasis av den lokala ledningen, i enlighet med lokala lagar och regler och eventuella föregående obligatoriska samråd med fackliga representanter. Den exakta tidsplanen för utrullning i respektive land beror på de lokala förhållandena. I händelse av att den lokala lagstiftningen är mer generös än de förmåner som fastställts av ABB gäller denna lagstiftning.

ABB Sverige kommer att anpassa det globala programmet till svensk lagstiftning och kollektivavtal. I korthet innebär den nya, mer förmånliga policyn i Sverige att den primära vårdnadsgivaren utöver föräldrapenning (utbetald av Försäkringskassan) ges förstärkt ersättning (föräldralön). Det gör att vårdnadsgivaren når upp till sin fulla lön under tolv veckor av de sammanlagt 180 dagar som täcks av nuvarande föräldraförsäkring och kollektivavtal där ABB ger tio procent utöver föräldrapenningen. Till den sekundära vårdgivaren ges ytterligare två veckors betald ledighet utöver de tio dagar som idag ges i samband med barnets födelse (totalt fyra veckor). Mer detaljer, information och svar på konkreta frågeställningar kommer att kommuniceras löpande till medarbetarna.

Som en del av ABB:s hållbarhetsstrategi till 2030 är vi engagerade att driva sociala framsteg tillsammans med våra leverantörer och i de samhällen där vi verkar. Inom ABB skapar vi säkra, rättvisa, skäliga och inkluderande arbetsmiljöer där våra medarbetare kan lyckas och utvecklas. Vi har ett omfattande ramverk för mångfald och inkludering och per 2030 kommer vi att fördubbla antalet kvinnor globalt i högre ledningsroller till 25 procent.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 18 juni 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Endnotes

  1. För löner under tio prisbasbelopp innebär det 90 procents ersättning totalt, för lönedelar över tio prisbasbelopp gör ABB en löneutfyllnad med 80 procent.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp