Resultat andra kvartalet 2021

Starkt resultat i ett återhämtningskvartal

  • Order 8,0 miljarder dollar, +32 %; på jämförbar basis1 +24 %
  • Intäkter 7,4 miljarder dollar, +21 %; på jämförbar basis +14 %
  • Rörelseresultat 1 094 miljoner dollar; marginal 14,7 %
  • Operativt EBITA1 1 113 miljoner dollar; marginal1 15,0 %
  • Resultat per aktie 0,37 dollar; +150 %2
  • Kassaflöde från rörelsen och från rörelsen i kvarvarande verksamhet uppgick till 663 miljoner dollar

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV2 2021

KV2 2020

US$

Jämförbart1

H1 2021

H1 2020

US$

Jämförbart1

Order

7 989

6 054

32%

24%

15 745

13 400

18%

11%

Intäkter

7 449

6 154

21%

14%

14 350

12 370

16%

11%

Bruttovinst

2 508

1 987

26%

4 776

3 897

23%

i % av intäkter

33,7%

32,3%

+1,4 p

33,3%

31,5%

+1,8 p

Rörelseintäkter

1 094

571

92%

1 891

944

100%

Operativt EBITA1

1 113

651

71%

59% 3

2 072

1 287

61%

50% 3

i % av operativa intäkter1

15,0%

10,6%

+4,4 p

14,4%

10,4%

+4 p

Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt

789

395

100%

1 340

721

86%

Nettovinst (förlust) hänförlig till ABB

752

319

136%

1 254

695

80%

Resultat före utspädning per aktie (dollar)

0,37

0,15

150%2

0,62

0,33

91%2

Kassaflöde från rörelsen4

663

680

-3%

1 206

103

Ej tillämpligt

Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamheter

663

648

2%

1 186

252

n.a.

1

För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q2 2021 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.

2

Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp.

3

Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).

4

Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

”Jag är nöjd med att vi levererar ett klart förbättrat resultat. Den starkt förbättrade operativa EBITA-marginalen speglar återhämtningen i efterfrågan, tillsammans med en ökad intern effektivitet samt styrkan i ABB:s erbjudande inom elektrifiering och automation. Vi fortsätter att öka vårt fokus på lönsamhet genom innovation, hållbarhet och digitalisering samtidigt som vi arbetar aktivt med vår portfölj.”

Björn Rosengren, VD

VDs sammanfattning

Den underliggande kundaktiviteten under andra kvartalet ökade något på sekventiell basis. Orderingång och intäkter ökade dock betydligt jämfört med föregående års låga nivåer då den negativa påverkan från covid-19-pandemin var som störst. Samtliga affärsområden redovisade en tvåsiffrig ordertillväxt, drivet av generella förbättringar i flertalet kortcykliska kundsegment och en positiv utveckling i flera processrelaterade verksamheter. Tillväxten var till viss del hjälpt av att kunderna byggde lager.

Vi förbättrade operativt EBITA med 71 procent och den operativa EBITA-marginalen ökade så mycket som till 15,0 procent, upp 440 punkter jämfört med föregående år. Resultaten stöttades av en återhämtning i efterfrågan i kombination med påverkan från tidigare implementerade kostnadsåtgärder samt fortsatta begränsade resekostnader. En ytterligare effekt härrör från proaktiva prisåtgärder som vidtagits för att möta den förväntade kostnadsökningen till följd av högre råvarupriser. Jag är nöjd med att se hur väl teamet har hanterat komponentbrist inom vissa områden, och därigenom begränsat påverkan på kundleveranser. Trots en aktiv hantering förväntas situationen med brist på vissa komponenter som halvledare att fortsätta under det kommande kvartalet.

Det starka resultatet konverterade till ett kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamheter om 663 miljoner dollar och förbättrades något jämfört med föregående år. Jag är nöjd med hur teamet har lyckats hålla nettorörelsekapitalet i stort sett stabilt jämfört med föregående år även i denna starka tillväxtmiljö. Vårt starka kassaflöde under första halvåret utgör en god grund för att kunna leverera på vårt löfte om ett solitt kassaflöde för 2021.

Under andra kvartalet breddade Robotics & Discrete Automation sitt erbjudande inom automation till byggsektorn. Robotautomation används ännu inte i någon större omfattning i den branschen och vi ser en potential att öka effektiviteten inom områden som exempelvis tillverkning av prefabricerade modulhus, svetsning och materialhantering. Dessutom, vi är nöjda med att ha mottagit det prestigefyllda priset Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation (IERA) för PixelPaint – robottekniken för fordonsindustrin, där man eliminerar överlackering.

Vi gjorde ytterligare framsteg mot vårt långsiktiga hållbarhetsmål att minska utsläppen och uppnå koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet till 2030 genom att delta i tre projekt som leds av den internationella ideella organisationen Climate Group. Projekten innefattar elektrifiering av vår fordonsflotta på över 10 000 fordon, köpa in 100 procent förnybar el samt fastställa energieffektivitetsmål och fortsätta att driftsätta energihanteringssystem vid våra anläggningar. Dessutom har våra mål godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), vilket bekräftar att vi följer Parisavtalet. ABB har också gått med i kampanjen Business Ambition for 1.5°C, en global sammanslutning av FN-organ, företag och industriledare som leds av UN Global Compact (UNGC).

Jag är nöjd med att se att vårt ökade fokus på förvärvad tillväxt lett till att Robotics & Discrete Automation förvärvar ASTI efter att det andra kvartalet avslutats. Det är en ledande global tillverkare av mobila robotar och transaktionen kommer att utvidga vårt sortiment då ABB blir det enda företaget som erbjuder en heltäckande automationsportfölj för hela värdekedjan som hjälper kunderna att ersätta dagens linjära produktionslinjer med fullständigt flexibla nätverk. Framöver förväntar jag mig att se fler av dessa små till medelstora tilläggsförvärv i takt med att divisionerna fyller på i listan över möjliga förvärvskandidater. Vi har också gjort framsteg med redan offentliggjorda portföljförändringar och under tredje kvartalet förväntar jag mig att kunna tillkännage ett avtal avseende en avyttring.

Björn Rosengren, vd.
Björn Rosengren, vd.

Utsikter

ABB förutser att tillväxttalen för det tredje kvartalet 2021 kommer att spegla den låga nivån på affärsaktiviteter under tredje kvartalet 2020. Baserat på den nuvarande marknadssituationen förväntas jämförbara intäkter växa ~ 10 procent, och order att öka mer än intäkterna.

Under tredje kvartalet bör högre efterfrågan och serviceintäkter stötta den operativa EBITA-marginalen jämfört med föregående år, dock förväntas en viss sekventiell negativ påverkan från ökande råvarukostnader, komponentbrist samt ökade resekostnader då de pandemirelaterade restriktionerna lättar.

För helåret 2021 förväntar sig ABB en jämförbar intäktstillväxt strax under 10 procent (uppdatering från ~ 5 procent eller mer), där den processindustrirelaterade delen av verksamheten förväntas återhämta sig under det andra halvåret.

Under 2021 förväntar sig ABB en stark (uppdatering från stabil) förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa EBITA-marginalen att ligga i den övre halvan av intervallet 13–16 procent.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp