Resultat tredje kvartalet 2021

Resultat tredje kvartalet 2021

Stark efterfrågan, ansträngd försörjningskedja påverkar intäkterna

  • Order 9 miljarder dollar, +29%; på jämförbar basis1 +26%
  • Intäkter 7.0 miljarder dollar, +7%; på jämförbar basis +4%
  • Rörelseresultat 852 miljoner dollar; marginal 12.1%
  • Operativt EBITA1 1,062 miljoner dollar; marginal1 15,1%
  • Resultat per aktie 0.33 dollar; -85%2
  • Kassaflöde från rörelsen uppgick till 1,104 miljoner dollar och från rörelsen i kvarvarande verksamhet till 1,119 miljoner dollar

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV3 2021

KV3 2020

US$

Jämförbart1

9M 2021

9M 2020

US$

Jämförbart1

Order

7,866

6,109

29%

26%

23,611

19,509

21%

16%

Intäkter

7,028

6,582

7%

4%

21,378

18,952

13%

8%

Bruttovinst

2,294

1,834

25%


7,070

5,731

23%


i % av intäkter

32.6%

27.9%

+4.7 p


33.1%

30.2%

+2.9 p


Rörelseintäkter

852

71

n.a.


2,743

1,015

170%


Operativt EBITA1

1,062

787

35%

32% 3

3,134

2,074

51%

43% 3

i % av operativa intäkter1

15.1%

12.0%

+3.1 p


14.6%

10.9%

+3.7 p


Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt

687

(503)

n.a.


2,027

218

830%


Nettovinst hänförlig till ABB

652

4,530

-86%


1,906

5,225

-64%


Resultat före utspädning per aktie (dollar)

0.33

2.14

-85%2


0.95

2.45

-61%2


Kassaflöde från rörelsen4

1,104

408

171%


2,310

511

352%


Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamheter

1,119

398

181%


2,305

650

255%


1

För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q3 2021 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.

2

Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp.

3

Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).

4

Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

"Givet situationen med en ansträngd försörjningskedja är jag nöjd med att vi uppnådde en bra marginal det här kvartalet. Vårt kassaflöde var mycket starkt och skapar gott om utrymme i balansräkningen för både organisk tillväxt och förvärv, samt att belöna våra aktieägare."

Björn Rosengren, VD

VD:s sammanfattning

Det tredje kvartalet målade upp en blandad bild, med å ena sidan hög efterfrågan som resulterade i en stark ordertillväxt, å andra sidan en ansträngd försörjningskedja, vilket påverkade våra intäkter mer än väntat. Vi förbättrade dock både det underliggande operativa resultatet och marginalen, levererade ett starkt kassaflöde, gjorde framsteg med portföljförändringar och genomförde viktiga produktlanseringar.

Orderingången ökade med 29 procent (26 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år. Vi satsar medvetet på att kontrollera att de order vi accepterar stödjs av verklig efterfrågan, men i den nuvarande situationen med en ansträngd försörjningskedja är det rimligt att anta att en viss andel av kunderna lägger extra order för att säkra framtida leveranser. Alla affärsområden bidrog med tvåsiffriga tillväxttal och alla segment och regioner har noterat en positiv utveckling. Sekventiellt ökade den underliggande kundaktiviteten något i Nord- och Sydamerika, minskade i Europa och var fortsatt stabil i Kina.

Intäkterna hämmades av en begränsad försörjningskedja som ledde till försenade kundleveranser. Detta härrörde främst till halvledare och obalans i den övergripande försörjningskedjan, där påverkan var tydligast inom Electrification och Robotics & Discrete Automation. Intäkterna ökade med 7 procent (4 procent på jämförbar basis).

Operativt EBITA ökade med 35 procent jämfört med föregående år och marginalen ökade med 310 punkter till 15,1 procent. Förbättringen gynnades dock av de negativa engångsposterna i föregående års resultat, god utveckling inom de flesta affärsområdena och ovanligt låga koncerngemensamma kostnader under innevarande kvartal.

Jag är nöjd med att vi levererade ytterligare ett kvartal med starkt kassaflöde, vilket mer än fördubblades jämfört med föregående år, till 1,1 miljarder dollar. Balansräkningen är stark med en nettoskuld i förhållande till EBITDA på 0,5.

I linje med vår strategi för aktiv portföljförvaltning har vi under perioden tillkännagett både en avyttring och ett förvärv. Vi slöt avtal om att avyttra divisionen Mechanical Power Transmission (Dodge) för 2,9 miljarder dollar och vi förväntar oss att affären slutförs före årsskiftet. Robotics & Discrete Automation förvärvade ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), en ledande global tillverkare av autonoma mobila robotar (AMR). Förvärvet kommer att hjälpa oss att fånga potentialen inom områden som logistik och lagerautomation. Vi gör också framsteg med övriga portföljaktiviteter. 

Jag är nöjd med att se vår division E-mobility lansera Terra 360, världens snabbaste elbilsladdare. Det är den enda laddaren på marknaden som utformats för att ladda upp till fyra fordon samtidigt med dynamisk eldistribution. Den har en maximal effekt på 360 kW och kan fulladda en elbil på max 15 minuter. Detta kommer att ytterligare befästa vår ledande position inom elfordonsladdning.

På ett liknande tema, men med fokus på gruvindustrin, lanserade Process Automation portföljen ABB Ability™ eMine. Teknologiportföljen ger tillgång till en helt eldriven gruvdrift, inklusive övervakning och optimering av energianvändningen. Från 2022 ingår även ABB Ability™ eMine FastCharge, som tillhandahåller högeffektsladdning av gruvtruckar. Den innefattar också ABB Ability™ eMine Trolley System med potential att minska dieselförbrukningen med upp till 90 procent.

Vi uppmärksammades också för våra hållbarhetssatsningar då vi ännu en gång inkluderats i FTSE4Good Index Series med en total poäng på 4,2 på en skala från 0 till 5 (5 är bästa poängen). Vi rankas bland de bäst presterande i det globala indexet och över branschgenomsnittet.

Björn Rosengren, VD.
Björn Rosengren, VD.

Utsikter

Under det fjärde kvartalet 2021 förväntar sig ABB att en fortsatt ansträngd försörjningskedja påverkar kundleveranserna. Den jämförbara intäktstillväxten förväntas ligga på ungefär samma nivå som för det tredje kvartalet.

I linje med det historiska mönstret förväntas den operativa EBITA-marginalen minska sekventiellt under det fjärde kvartalet.

ABB förväntar sig en jämförbar intäktstillväxt på 6 till 8 procent (uppdatering från strax under 10 procent) för helåret 2021, hämmad av begränsningar i försörjningskedjan under senare delen av året.

Under 2021 förväntar sig ABB en stark förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa EBITA-marginalen att ligga i den övre halvan av intervallet 13–16 procent.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp