ABB Kapitalmarknadsdag 2021: Befästa en resultatstyrd kultur

  • Målet för intäktstillväxten lyfts till 4-7 procent genom konjunkturcykeln
  • Koncernens operativa EBITA-marginalmål skärps till minst 15 procent från och med 2023
  • Hållbara transporter stöttar tillväxten på medellång sikt
  • VD: ”Efterfrågan har förblivit robust hittills och vi förutser en positiv tillväxttakt på marknaden under 2022, men behöver fortfarande hantera störningar i försörjningskedjan”
  • E-mobilitys börsnotering i Schweiz planeras till första halvåret 2022
  • CFO: ”Fortsatt starkt kassaflöde som stödjer organisk tillväxt och M&A”
  • Introduktion av ABB:s ramverk för cirkularitet som en del av hållbarhetsstrategin för 2030

ABB håller i dag den 7 december sin kapitalmarknadsdag med start kl. 12.00. Under kapitalmarknadsdagen kommer VD Björn Rosengren och CFO Timo Ihamuotila liksom andra medlemmar i koncernledningen att ge en uppdatering om ABB:s pågående transformation till en mer lönsam koncern med ökade tillväxttal, uppdaterade finansiella mål och satsningar inom portföljhanteringen. De kommer dessutom att ge en inblick i de tekniker och erbjudanden som främjar hållbara transporter.

”Under de senaste 24 månaderna har ABB gjort stabila framsteg med att implementera den decentraliserade organisationen och förbättra kvaliteten på intäkterna. Men vi är ännu inte där vi vill vara”, säger VD Björn Rosengren. ”Vårt tekniska ledarskap inom elektrifiering och automation är, tillsammans med hållbarhet och de globala megatrenderna, kärnan i ABB:s syfte och ger oss konkurrensfördelar. Icke desto mindre behöver vi befästa en högpresterande kultur med integritet i allt vi gör. Under 2022 kommer därför ett skärpt fokus på ansvarstagande, transparens och tempo att hjälpa oss driva tillväxten, lyfta lönsamheten och skapa ytterligare aktieägarevärde.”

Förbättrad prestation

Sedan början av 2020 har ABB decentraliserat organisationen för att föra affärsbesluten närmare kunden och framgångsrikt lanserat den nya verksamhetsmodellen ABB Way, inklusive introduktionen av ett uppföljningssystem för prestation och resultat. Därutöver har koncernen fokuserat på att få en bättre kvalitet på intäkterna genom att rikta in sig på segment med hög tillväxt (exempelvis datacenter, livsmedel, elfordonsladdning), stärka mjukvaruportföljen, öka intäkterna genom distributörer och öka exponeringen av kortcykliska produkter.

ABB har lyft målet för intäktstillväxt till 4-7 procent genom konjunkturcykeln, i konstant valuta, vilket är summan av 3-5 procent organisk tillväxt och 1-2 procent förvärvad tillväxt. ABB har också skärpt målet för den operativa EBITA-marginalen till minst 15 procent från och med 2023. Uppdateringarna tar hänsyn till negativ marginalpåverkan i och med avyttringarna av divisionerna Dodge (MPT) och Turbocharging. Koncernen hade tidigare målet 3-5 procent för intäktstillväxt genom cykeln och en operativ EBITA-marginal i den övre halvan av intervallet 13-16 procent från och med 2023.

VD Björn Rosengren tillägger: ”Orderaktiviteten har förblivit robust hittills och vi förutser en positiv tillväxttakt på marknaden under budgetåret 2022. Med det sagt behöver vi fortfarande hantera störningar i försörjningskedjan vilka med största sannolikhet kommer att påverka kundleveranser under fjärde kvartalet och åtminstone början av nästa år.”

ABB är mer optimistisk om utsikterna för intäktstillväxt, inte bara på grund av de globalt ledande verksamheterna och den decentraliserade verksamhetsmodellen, utan också genom att dra nytta av viktiga sekulära trender. Till exempel är energieffektivitet en viktig drivkraft för att minska koldioxidutsläppen i ekonomin, inklusive industrisektorn, medan den minskande arbetsföra befolkningen och stigande arbetskraftskostnader driver efterfrågan på automation inom industrin och andra sektorer.

Omkring 60 procent av koncernens divisioner befinner sig nu i tillväxtfas, vilket innebär att de fokuserar både på organisk tillväxt och möjligheter inom M&A som kan överbrygga teknikgapen, fokus på segment med hög tillväxt och öppna upp nya geografiska marknader.

ABB förväntar sig att göra minst fem små till medelstora förvärv per år. Detta ska finansieras genom koncernens ”fortsatt starka kassaflöde”, säger CFO Timo Ihamuotila. Han upprepar också ABB:s prioriteringar kring kapitalallokering: finansiering av organisk tillväxt, en ökande hållbar aktieutdelning, värdeskapande förvärv samt ge ytterligare återbäring till aktieägarna via aktieåterköpsprogram.

Framsteg inom portföljhanteringen

Förra året offentliggjorde ABB beslutet att avyttra tre divisioner där Dodge (MPT) såldes redan i november. Vid dagens kapitalmarknadsdag ger VD Björn Rosengren en uppdatering om koncernens pågående satsningar inom portföljhanteringen. Det innefattar avyttringen av divisionen Turbocharging (PA) genom en avknoppning till befintliga aktieägare eller en avyttring, som planeras att genomföras under sommaren 2022. Det slutliga beslutet baseras helt på vilket alternativ som skapar mest värde. ABB planerar också att avyttra divisionen Power Conversion (EL) under andra halvåret 2022 då den fortsätter att förbättra verksamhetsresultaten.

Dessutom fortsätter ABB att arbeta för en börsnotering av divisionen E-mobility (EL). Den juridiska separationen förväntas vara slutförd under första kvartalet 2022 och om marknadsförhållandena är fortsatt gynnsamma planeras en börsnotering i Schweiz under första halvåret 2022. ABB avser behålla en majoritet av innehavet i det framtida noterade bolaget.

Hållbara transporter

Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer de fyra affärsområdescheferna att presentera sina produktportföljer som möjliggör hållbara transporter, vilka står för totalt cirka 10 procent av koncernens orderingång. ABB har överträffat genomsnittet för det här marknadssegmentet de senaste fem åren och växer med uppskattningsvis 17 procent per år. Företaget förväntas fortsätta överträffa marknaden som uppskattas visa en tvåsiffrig tillväxt på medellång sikt. Viktiga drivkrafter för produkterna kommer att vara laddning av elbilar och elbussar, traktionssystem för järnväg, lastbilar och gruvor samt grön vätgasteknik i den marina sektorn.

En särskild höjdpunkt är den ökande efterfrågan på elfordon, där försäljningen förväntas att överskrida försäljningen av fossildrivna fordon till 2035*, drivet av global elektrifiering, minskning av koldioxidutsläpp och digitaliseringstrender. Divisionen Robotics är till exempel den näst största leverantören av teknik för montering av drivsystem och batterier, bilkaross liksom lackering och tätning av elfordon. Dessutom är ABB det ledande företaget inom laddlösningar (både växel- och likström) för elbilar, elbussar och ellastbilar liksom järnvägsinfrastruktur.

Hållbarhetsstrategi: Lansering av ett ramverk för cirkularitet

Vid förra årets kapitalmarknadsdag presenterade ABB sin ambitiösa koncernövergripande hållbarhetsstrategi 2030, baserad på tre pelare: att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, bevara resurser och främja sociala framsteg. Betydande steg har redan tagits, framförallt genom teknik från ABB som hjälper kunderna att minska sina årliga koldioxidutsläpp med mer än 100 megaton, vilket motsvarar 30 miljoner bilar med förbränningsmotorer.

Under 2022 kommer ABB att introducera ett ramverk för cirkularitet som omfattar alla faser i produktens livscykel i syfte att bevara resurser. Ramverket innefattar faserna: design och inköp; produktion och förpackningar; optimering av användning (effektivitet och livslängd) samt slutskede (återtagande och återvinning). Målet är att 80 procent av ABB:s produkter, lösningar och tjänster ska omfattas av ramverket för cirkularitet till 2030 och företagets framsteg ska mätas med ett antal nyckeltal. Redan idag pågår flera projekt. Till exempel skickar nästan 40 procent av ABB:s 400 anläggningar runt om i världen noll avfall till deponi.

*Källa: Long-term Electric Vehicle Outlook 2021, BloombergNEF

Till redaktörer: Kapitalmarknadsdagen kan följas på ABB:s hemsida för Investor relations, från 12.00 till 17.00.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”mål”, ” siktar på” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål eller förväntade transaktioner. Några väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med covid-19-pandemin, fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias. Ovanstående lista över faktorer är inte exklusiv och otillbörlig tillit bör inte ges på några framåtblickande uttalanden, inklusive prognoser, vilka endast utgår från datumet de gjordes.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 7 december 2021, vilket kan läsas i på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp