ABB publicerar hållbarhetsrapport för 2021

ABB publicerar hållbarhetsrapport för 2021

  • Stark inledning på att nå hållbarhetsstrategins mål för 2030
  • ABB minskar koldioxidutsläppen med 39 procent 2021 jämfört med basåret 2019
  • ABB är ett av de första företagen i branschen att lämna en redovisning av hur väl man uppfyller granskningskriterierna enligt det nya klassificeringssystemet för hållbarhet, ”EU-taxonomin”

ABB har släppt sin hållbarhetsrapport för 2021 där företaget beskriver resultaten enligt de fyra grundpelarna i den ambitiösa hållbarhetsstrategin 2030.

”Hållbarhet är centralt för ABB:s företagssyfte och för vår förmåga att generera värde för våra intressenter i hela värdekedjan”, säger ABB:s vd Björn Rosengren. ”Jag är mycket glad över att vi 2021 fick en utomordentlig start på att uppnå de ambitiösa mål vi har satt upp i vår hållbarhetsstrategi 2030.”

ABB är ett av de första företagen i branschen att lämna en redovisning av hur väl man uppfyller granskningskriterierna enligt EU:s nya klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter, kallat ”EU-taxonomin”. Målet med EU-taxonomin är att ta fram en tydlig definition av vad som är att betrakta som ”hållbart” för att kunna driva investeringar i ekonomiska aktiviteter som bidrar till EU:s klimat- och energimål och som stöttar EU:s gröna giv.

Vi möjliggör ett samhälle med låga koldioxidutsläpp

Under det första året efter lanseringen av ABB:s hållbarhetsstrategi 2030 har företagets produkter, tjänster och lösningar redan gjort det möjligt för kunderna att minska sina utsläpp räknat i koldioxidekvivalenter med 11,5 megaton. ABB strävar efter att hjälpa kunderna att minska sina årliga utsläpp räknat i koldioxidekvivalenter med över 100 megaton fram till 2030, vilket motsvarar de årliga utsläppen av 30 miljoner bilar med förbränningsmotorer. ABB:s revisionsmetod har verifierats av en tredje part.

”Vi menar vi att tekniken är nyckeln till en hållbar framtid och till att tackla klimatförändringarna”, säger Theodor Swedjemark, ABB:s kommunikations- och hållbarhetschef. ”Även om vi är på god väg att nå vårt mål om koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet till 2030, kommer den största påverkan dock att uppnås genom de ledande tekniker som ABB tillhandahåller kunderna”.

Bland ABB:s tekniker med den största energieffektivitetspotentialen återfinns högeffektiva motorer och drivsystem. Elmotorer, som återfinns i många skilda tillämpningar inom industrin och i byggnader, står för 45 procent av världens elförbrukning, vilket innebär att också små effektivitetsförbättringar ger potential för enorma energibesparingar. Den schweiziska tillverkaren av pappersförpackningar, Model Group, har till exempel minskat sin energiförbrukning med nästan 900 000 kWh per år – det motsvarar elförbrukningen för cirka 200 enfamiljshus – genom att man implementerat nya motorer och drivsystem från ABB.

Förra året gjorde ABB goda framsteg mot att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten till 2030 då företaget minskade sina koldioxidutsläpp med 39 procent jämfört med basåret 2019.

ABB satsar på att elektrifiera hela fordonsflottan på över 10 000 fordon och köpa in 100 procent förnybar el till 2030. Redan under 2021 lades 44 procent av ABB:s nya globala fordonsbeställningar på antingen elfordon eller pluginhybrider. Andelen certifierad grön el och egengenererad solenergi ökade till 51 procent, en uppgång från 31 procent föregående år. Fler än 100 energieffektiviseringsprojekt implementerades inom ABB, med energibesparingar på 17,5 GWh.

I och med Beijing (Kina), Borgå (Finland) och Ede (Nederländerna) adderades ytterligare tre anläggningar till ABB Mission to Zero™ under 2021, vilka alla använder ABB:s digitala och smarta energihanteringslösningar, något som understryker koncernens satsning på att föregå med gott exempel vad gäller minskning av utsläppen.

Vi bevarar resurserna

I december 2021 lanserade ABB också en ny företagsomspännande strategi för cirkularitet. År 2030 ska minst 80 procent av ABB:s produkter och lösningar omfattas av denna strategi och utvärderas mot en tydlig uppsättning nyckeltal som motsvarar respektive fas i produktlivscykeln. För att göra produktdesign och anskaffningsprocesser mer cirkulära har ABB fortsatt att exempelvis implementera ett antal projekt som är avsedda att identifiera helt förnybara, återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara insatsvaror till de produkter företaget tillverkar.

I den egna verksamheten ska ABB inte skicka något avfall till deponi på de platser detta följer lokala förhållanden och lagar. Redan idag skickar 40 procent av ABB:s cirka 440 anläggningar runt om i världen noll avfall till deponi. En av dessa anläggningar är ABB Smart Powers fabrik för lågspänningsbrytare i Frosinone i Italien – en anläggning som har utsetts till mönsteranläggning av de italienska myndigheterna – där man uppnådde målet med noll produktionsavfall till deponi redan 2020 och går längre än de mål som finns i EU-kommissionens paket om cirkulär ekonomi om max 10 procent deponi till 2035.

Vi främjar sociala framsteg

2021 var också ett år då ABB gjorde stora framsteg vad gäller att skapa en ännu mer mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö. Andelen kvinnor i högre ledande befattningar ökade till 16,3 procent, en uppgång från 13,5 procent föregående år. I linje med strategin Mångfald och inkludering 2030 siktar ABB på att öka denna andel till 25 procent. ABB lanserade ett nytt världsomspännande könsneutralt program för föräldraledighet, där alla ABB-medarbetare beviljas 12 veckors betald ledighet för primära vårdnadshavare och fyra veckor för sekundära vårdgivare. Koncernen bidrog också till sociala framsteg genom över 400 samhällsbyggande projekt med fokus på utbildning, mångfald och inkludering samt omsorg i samhället.

För första gången på tio år redovisade ABB noll arbetsrelaterade dödsfall under 2021. Dessutom minskade antalet arbetsrelaterade skador som ledde till frånvaro med 44 procent, vilket understryker företagets ansträngningar att fortlöpande främja säkerhetsåtgärder i världsklass, en integrerad del i hållbarhetsambitionerna.

Vi driver integritet och transparens

ABB stärker fortlöpande sina program för styrning och integritet. Att bedriva verksamhet med integritet och transparens innefattar en ansvarstagande materialanskaffning. För att ytterligare stärka hållbarheten i försörjningskedjan har ABB lanserat en ny ”hållbar hantering av försörjningsbasen” (Sustainable Supply Base Management), vilken omfattar alla miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter (ESG). ABB:s mål är att täcka 80 procent av försörjningskostnaderna i fokusländer baserat på det nya systemet per 2030.

ABB kopplar också ESG-målen till ledande befattningshavares incitamentsprogram för att uppnå hållbarhetsmålen till 2030. ESG:s ”ramvillkor” för 2021 var fastställandet av strategiska planer och implementeringsplaner som beskriver de nyckelåtgärder och aktiviteter som krävs för att minska eller kompensera för utsläpp av växthusgaser mål 1 och 2 för att uppnå koldioxidneutralitet i ABB:s egen verksamhet senast 2030 (jämfört med basåret 2019). I slutet av året fastställde styrelsen att premisserna för detta villkor hade uppfyllts till fullo.

Den kompletta hållbarhetsrapporten och ytterligare information om hållbarhetsstrategin 2030 finns här.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 14 mars 2022, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp