Resultat första kvartalet 2022

Resultat första kvartalet 2022

Gediget resultat i en osäker omvärld

  • Order 9,4 miljarder dollar, +21%; på jämförbar basis1 +28% 
  • Intäkter 7,0 miljarder dollar, +1%; på jämförbar basis +7% 
  • Rörelseresultat 857 miljoner dollar; marginal 12,3%
  • Operativt EBITA1 997 miljoner dollar; marginal1 14,3%
  • Resultat per aktie 0,31 dollar; 25%2
  • Kassaflöde från rörelsen -573 miljoner dollar; kassaflöde från kvarvarande rörelseverksamhet -564 miljoner dollar

NYCKELTALFÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

KV1 2022

KV1 2021

US$

Jämförbart1


Order

9 373

7 756

21%

28%


Intäkter

6 965

6 901

1%

7%


Bruttovinst

2 281

2 268

1%i % av intäkter

32,7%

32,9%

-0.2 pRörelseintäkter

857

797

8%Operativt EBITA1

997

959

4%

8% 3


i % av operativa intäkter1

14,3%

13,8%

+0.5 pVinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt

643

551

17%Nettovinst hänförlig till ABB

604

502

20%Resultat före utspädning per aktie (dollar)

0,31

0,25

25%2Kassaflöde från rörelsen4

(573)

543

Ej tillämpligtKassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamheter

(564)

523

Ej tillämpligt1

För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q1 2022 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.


2

Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp.


3

Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).


4

Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet.


”ABB hade en lovande start på året, trots flera externa osäkerhetsfaktorer. Jag förväntar mig att det här året ska resultera i förbättrad lönsamhet, stabilt kassaflöde och att vi genomför våra planerade portföljaktiviteter.”

Björn Rosengren, VD

VD:s sammanfattning

Under första kvartalet bevittnade vi krigsutbrottet i Ukraina – en humanitär tragedi – och följaktligen blev en av våra viktigaste prioriteringar att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet. För att stötta Ukrainas folk har vi gjort en betydande donation till Internationella Rödakorskommittén (ICRC). Innan nya orderbokningar i Ryssland stoppades stod den marknaden endast för 1 till 2 procent av ABB:s intäkter.

Kundaktiviteterna var höga under kvartalet, något som resulterat i en mycket stark ordertillväxt på 21 procent jämfört med föregående år (28 procent på jämförbar basis). De flesta större kundsegment och regioner utvecklades gynnsamt och tre av fyra affärsområden redovisade en hög tvåsiffrig tillväxt. Nämnvärt är att den stora orderingången drevs av en hög generell kundaktivitet, och inte av stora order, och innefattar en avbokning på cirka 190 miljoner dollar inom Process Automation.

Vi såg en intäktsökning som förbättrades med 1 procent (7 procent på jämförbar basis), stöttad av en positiv utveckling inom alla affärsområden förutom Robotics & Discrete Automation, som hämmades av komponentbrist. Orderstocken ökade till 18,9 miljarder dollar vid periodens utgång, upp 28 procent jämfört med föregående år (32 procent på jämförbar basis). Kinas strategi för nolltolerans mot covid-19 hade inte någon väsentlig påverkan på vår förmåga att utföra kundleveranser under första kvartalet. Vi följer dock situationen löpande och även om det är svårt att kvantifiera utesluter vi inte en viss negativ kortsiktig påverkan på verksamheten på grund av lokala nedstängningar.

Totalt sett uppnådde vi en operativ EBITA-marginal på 14,3 procent. Tack vare stödet från högre volymer och framgångsrika prishöjningar har vi lyckats väga upp den negativa påverkan från kostnadsinflation som främst härrör från råvaror, vissa komponenter, logistik och en ansträngd arbetsmarknad. Dessutom stöttades resultatet av låga kostnader inom Koncerngemensamt & övrigt. Noterbart är att förra årets operativa EBITA-marginal på 13,8 procent påverkades positivt med 30 punkter från den nyligen avyttrade verksamheten Mechanical Power Transmission. När vi tittar på den underliggande verksamheten är jag nöjd med att vi kunnat förbättra den operativa EBITA-marginalen något, trots nuvarande inflationsmiljön och en ansträngd försörjningskedja. Detta återspeglar att vårt hårda arbete för ökat ansvarstagande, transparens och snabbhet ger resultat.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till -573 miljoner dollar. Som förväntat minskade kassaflödet jämfört med föregående år men minskningen blev kraftigare än förväntat, framför allt på grund av att uppbyggnaden av nettorörelsekapital var högre än väntat för att stötta leveranser från orderstocken. Kassaflödet kommer helt klart att vara i fokus framöver och jag förväntar mig en stabil kassaflödesleverans för helåret.

Under 2021 gjorde vi rent generellt goda framsteg mot våra hållbarhetsmål för 2030, vilket framgår av vår hållbarhetsrapport som publicerades i mars. Vi minskade till exempel våra egna koldioxidutsläpp med 39 procent från 2019 års baslinje. Dessutom kommer de produkter, tjänster och lösningar som såldes förra året att möjliggöra för våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp med 11,5 megaton efter det första året, vilket är en bra början mot målet på över 100 megaton per 2030.

Vad gäller portföljaktiviteterna har vi gjort framsteg. Vi planerar att avyttra verksamheten Turbocharging, dock innebär de geopolitiska osäkerheterna att vi senarelägger det slutliga beslutet om en spinoff eller försäljning till andra kvartalet. Som en förberedelse inför avyttringen har vi lanserat det nya företagsnamnet och varumärket Accelleron. Vår plan att särnotera verksamheten E-mobility under andra kvartalet ligger fast, under förutsättning att marknadsförhållandena är tillfredsställande.

Jag ser fram emot effekterna av ledarbytet inom Electrification och Motion. Jag har stort förtroende för både Tarak och Morten, och förväntar mig att de fortsätter att förbättra de operationella resultaten vad gäller såväl tillväxt som lönsamhet. Förändringen trädde i kraft den 1 april.

Slutligen är jag nöjd med att vi tillkännagav en fortsättning av aktieåterköpen på upp till 3 miljarder dollar, inklusive att vi uppfyller utfästelsen att ge tillbaka återstående 1,2 miljarder dollar från avyttringen av Power Grids. Det nya aktieåterköpsprogrammet lanserades den 1 april.

Björn Rosengren, VD.
Björn Rosengren, VD.

Utsikter

Under andra kvartalet 2022 förväntar sig ABB att den underliggande marknadsaktiviteten förblir i stort sett likartad jämfört med föregående kvartal. Intäkterna under andra kvartalet tenderar att vara sekventiellt säsongsmässigt starkare i absoluta termer, med stöd för en viss sekventiell marginalökning, förutsatt att det inte sker någon eskalering av nedstängningarna i Kina.

För helåret 2022 förväntar vi oss en stabil marginalförbättring mot 2023 års mål på minst 15 procent, stöttad av förbättrad effektivitet i och med att vi till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom samtliga divisioner. Dessutom förväntar vi oss stöd från en förväntad positiv tillväxttakt på marknaden och vår starka orderstock.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp