Resultat andra kvartalet 2022

Resultat andra kvartalet 2022

Stark efterfrågan och bra verksamhetsresultat

  • Order 8,8 miljarder dollar, +10%; på jämförbar basis1 +20%
  • Intäkter 7,3 miljarder dollar, -3%; på jämförbar basis +6%
  • Rörelseresultat 587 miljoner dollar; marginal 8,1%
  • Operativt EBITA11 136 miljoner dollar; marginal1 15,5%
  • Resultat per aktie 0,20 dollar; -47%2
  • Kassaflöde från rörelsen 382 miljoner dollar
”Jag är nöjd med vårt resultat och att vi har tagit ytterligare ett steg mot vårt långsiktiga marginalmål. Jag är också glad över att vi går vidare med en utdelning av Accelleron och den planerade börsnoteringen i Schweiz.” Björn Rosengren, vd 

VD:s sammanfattning

Sammantaget är jag nöjd med hur teamen har levererat såväl en stark ordertillväxt som en marginal i linje med vårt långsiktiga mål. Detta uppnåddes trots trycket från en ansträngd försörjningskedja, covid-19-relaterade nedstängningar i Kina och rådande hög inflation. Kassaflödet var högre än under första kvartalet och jag förväntar mig en ett gott utfall under andra halvåret.

Vi uppnådde en stark ordertillväxt på 10 procent (20 procent på jämförbar basis) och såg en positiv utveckling inom alla större kundsegment. Medan förändringar i valutakurser tyngde ned totalsiffrorna ökade order på jämför basis med en tvåsiffrig tillväxttakt inom alla regioner. Med en tvåsiffrig ordertillväxt i alla affärsområden uppgick orderingången till 8 807 miljoner dollar och orderstocken till rekordhöga 19,5 miljarder dollar.

Totalt sett minskade intäkterna med 3 procent (upp 6 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år. En negativ påverkan från förändringar i valutakurser och portföljändringar motverkade de positiva bidragen från en stark prisutveckling och ökade volymer, där volymerna i viss mån hölls tillbaka av den ansträngda försörjningskedjan. På jämförbar basis ökade intäkterna inom alla affärsområden utom Robotics & Discrete Automation, som tillsammans med divisionen Distribution Solutions inom Electrification utgör de delar där takten på kundleveranser minskade avsevärt på grund av komponentbrist. Generellt lättade störningarna i försörjningskedjan något jämfört med föregående kvartal, dock hämmades kundleveranser i Kina temporärt då nedstängningarna störde den lokala logistiken något mer än förväntat. Vi förutser att komponentförsörjningen kommer att lätta ytterligare under kommande kvartal.

Jag är nöjd med att vi lyckades förbättra den operativa EBITA-marginalen till 15,5 procent. Det är värt att notera att våra team framgångsrikt lyckades kompensera för inflation i kostnader såsom insatsvaror och frakt tack vare en god prishantering och högre volymer. Process Automation noterade en kraftig förbättring av marginalen med 180 punkter jämfört med föregående år. Jag är också nöjd med resultatnivåerna för Electrification och Motion, även om marginalerna minskade från föregående års höga nivåer. Robotics & Discrete Automation är det område som har underpresterat, och det till följd av att kundleveranser hämmats avsevärt av nedstängningarna i Kina och halvledarbristen. I tillägg, så hjälptes resultatet av lägre kostnader än förväntat inom Koncerngemensamt och övrigt, inklusive en positiv marginalpåverkan på cirka 60 punkter hänförligt till avvecklingen av ett äldre projekt samt en fastighetsförsäljning som genomfördes tidigare än förväntat.

Rörelseresultatet innefattade jämförelsestörande poster på cirka 250 miljoner dollar.

De inkluderar den tidigare nämnda kostnaden på 195 miljoner dollar som föranleddes av att vi avvecklade den största exponeringen vi har hänförligt till gamla projekt inom icke-kärnverksamheter, nämligen verksamheten för efteranpassning av tåg. Det innefattar också den finansiella påverkan av vårt beslut att lämna den ryska marknaden, vilket föranleddes av det pågående kriget i Ukraina och påverkan från relaterade internationella sanktioner. Vi har inlett processen att avveckla kvarvarande verksamhet i Ryssland. Detta har lett till kostnader på 57 miljoner dollar, varav 23 miljoner dollar kommer att påverka kassaflödet under tredje kvartalet.

Balansräkningen är stabil även om kassaflödet från rörelsen i kvarvarande verksamhet minskade jämfört med föregående år till 385 miljoner dollar, vilket framför allt drevs av en högre uppbyggnad av nettorörelsekapital. Vi har dock fortsatt att genomföra vårt aktieåterköpsprogram och strax efter stängningen av andra kvartalet levererade vi framgångsrikt på löftet att ge aktieägarna den återstående likviden på 1,2 miljarder dollar – av totalt 7,8 miljarder dollar – från avyttringen av Power Grids. Vi fortsätter nu med genomförandet av vårt pågående aktieåterköpsprogram på upp till 3 miljarder dollar.

Mot bakgrund av den volatila finansiella marknaden beslutade vi att skjuta upp den planerade börsnoteringen av verksamheten E-mobility. Vi kommer att följa marknadsförhållandena och är fast beslutna att gå vidare med en notering på SIX Swiss Exchange så snart marknadsförhållandena är konstruktiva. Under tiden bygger teamet i E-mobility vidare på den tidigare såddinvesteringen för tre år sedan och har kommit överens om att förvärva en majoritetsandel i Numocity, en ledande digital plattform för elfordonsladdning i Indien. Detta avtal innebär att E-mobility kan dra nytta av den regionalt ökande efterfrågan på laddlösningar för två- och trehjulingar, bilar och lätta nyttofordon. Efter stängningen av andra kvartalet beslutade vi att dela ut Accelleron-verksamheten (Turbocharging) med en planerad notering på SIX Swiss Exchange den 3 oktober, förutsatt att detta godkänns av en extra bolagsstämma. Jag är nöjd med detta eftersom det innebär att aktieägarna kan realisera hela värdet av Accelleron samtidigt som ABB kan fokusera på sina kärnområden inom elektrifiering och automation. 

Björn Rosengren, vd
Björn Rosengren, vd

Utsikter

Under tredje kvartalet 2022 förutser vi en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt samt att den operativa EBITA-marginalen sekventiellt ska förbättras, undantaget de 60 punkter i positiv påverkan från specialposter under andra kvartalet.    

För helåret 2022 förväntar vi oss en stabil marginalförbättringstakt mot 2023 års mål på minst 15 procent, stöttat av förbättrad effektivitet i och med att vi till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom alla divisioner. Dessutom förväntar vi oss stöd från en positiv tillväxttakt på marknaden och vår starka orderstock.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp