ABB:s aktieägare godkänner utdelningen av Accelleron

ABB:s aktieägare godkänner utdelningen av Accelleron

ABB:s aktieägare godkände den föreslagna utdelningen av turboladdningsdivisionen Accelleron vid dagens extra bolagsstämma som hölls i Zürich. Styrelsens förslag att knoppa av ABB:s marknadsledande turboladdningsverksamhet genom en sakutdelning av Accelleron Industries Ltd:s aktier till ABB:s aktieägare bifölls med 99,72 procent av rösterna. ABB kommer till sina aktieägare att proportionellt i förhållande till aktieinnehavet göra en sakutdelning med 1 Accelleron-aktie per 20 ABB Ltd-aktier. Aktieägare som representerar 62,3 procent av det totala aktiekapitalet med rösträtt deltog vid stämman.

Accellerons notering på SIX Swiss Exchange i Zürich planeras genomföras den 3 oktober 2022. ABB planerar att publicera Accellerons noteringsprospekt den 23 september 2022.

Accelleron är global ledare inom turboladdningsteknik och optimeringslösningar för motorer på 0,5 till 80+ MW och bidrar till att tillhandahålla hållbar, effektiv och tillförlitlig kraft till segment som marint, energi, järnväg och entreprenadmaskiner. Tack vare de innovativa produkterbjudandena och den ledande forskningen påskyndar företaget utfasningen av koldioxidutsläppen i de industrier där företaget verkar. Accelleron har en installerad bas på cirka 180 000 turboladdare och ett nätverk på över 100 servicestationer i 50 länder runt om i världen. www.accelleron-industries.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Exchange) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Friskrivningsklausul

Detta pressmeddelande och informationen häri är avsett enbart för informationssyften. Distributionen av detta pressmeddelande och distributionen av värdepapper i samband med denna transaktion kan omfattas av begränsningar enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som får tillgång till detta dokument eller annan information som det hänvisas till häri ska hålla sig underrättade om och följa sådana restriktioner. Bristande efterlevnad av dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot lagstiftningen om värdepapper i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om värdepapper eller investeringar och heller inte någon uppmaning om något erbjudande att köpa värdepapper eller göra investeringar i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara olagligt. Ingen åtgärd har vidtagits som skulle tillåta ett erbjudande av värdepapper eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande i någon jurisdiktion där en åtgärd i detta syfte krävs. Personer som får tillgång till detta pressmeddelande är skyldiga att hålla sig underrättade om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande och utgör inte någon del av ett erbjudande om värdepapper eller uppmaning att köpa eller teckna några värdepapper i USA. Värdepapperen får inte saluföras, tecknas eller säljas i USA utan registrering enligt U.S. Securities Act från 1933, i konsoliderad version (”U.S. Securities Act”), förutom i enlighet med befrielse från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven däri. Värdepapper som ska distribueras i samband med denna transaktion har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act eller enligt lagstiftning i någon delstat i USA. Varken ABB Ltd eller Accelleron Industries Ltd avser att registrera några värdepapper som det refereras till häri i USA.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”mål”, ”siktar på” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål eller förväntade transaktioner. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med covid-19-pandemin, fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser, påverkan från Accellerons ekonomiska resultat samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om både ABB Ltd och Accelleron Industries Ltd bedömer att respektive företags förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företagen lämna garantier för att dessa förväntningar kommer att infrias. Föregående lista över faktorer är inte uttömmande och alltför stor vikt ska inte läggas vid något framåtblickande uttalande, inklusive prognoser, som enbart kan hänföras till det datum då det utfärdades. ABB Ltd och Accelleron Industries Ltd förbinder sig inte att uppdatera, och frånsäger sig härmed uttryckligen alla åtaganden att uppdatera, några framåtblickande uttalanden, oavsett om det handlar om omständigheter eller händelser som uppkommit efter det datum då de har framtagits, ny information, eller liknande.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp