Resultat tredje kvartalet 2022

Resultat tredje kvartalet 2022

Stark ordertillväxt, höga intäkter och historiskt hög operativ EBITA-marginal

  • Order 8,2 miljarder dollar, +4%; på jämförbar basis1 +16%
  • Intäkter 7,4 miljarder dollar, +5%; på jämförbar basis +18%
  • Rörelseresultat 708 miljoner dollar; marginal 9,6%
  • Operativt EBITA11 231 miljoner dollar; marginal1 16,6%
  • Resultat per aktie 0,19 dollar; -41%%2
  • Kassaflöde från rörelsen 791 miljoner dollar
“Under tredje kvartalet levererade vi en hög ordertillväxt, en stark intäktsutveckling och en historiskt hög marginal. Vi har inte sett några väsentliga förändringar i kundaktiviteten. Det ser ut som att vi sannolikt kommer att uppnå vårt marginalmål till 2023 ett år tidigare. Vi börjar nu se de verkliga fördelarna med verksamhetsmodellen ABB Way.” Björn Rosengren, VD

VD:s sammanfattning

Det fanns flera positiva saker att ta med sig från det tredje kvartalet 2022. En stark ordertillväxt på 4 procent (16 procent på jämförbar basis) resulterade i det sjunde kvartalet i rad med en positive ratio för order/fakturering. Intäkterna fick stöd från en sekventiell lättnad i komponentbristen, vilket främjade kundleveranserna, men också av en avsevärt lägre nivå av störningar från covid-relaterade nedstängningar i Kina.

Jag var nöjd med att operativt EBITA öka med 16 procent från förra året, och den höga operativa EBITA-marginalen på 16,6 procent med förbättringar inom samtliga affärsområden. Ett mycket bra utfall drivet av högre volymer och operativa förbättringar, inklusive bra hantering av prisjusteringar, vilket kompenserade för kostnadsinflationen avseende råvaror, frakt och arbetskraft. Det är viktigt då det signalerar att vårt nya arbetssätt med större ansvarstagande, transparens och snabbhet verkligen börjar ge resultat. Jag är stolt över att vi sannolikt kommer att uppnå vårt mål för den operativa EBITA-marginalen på minst 15 procent redan 2022, ett år före plan.

Det var bra att se kassaflödet från rörelsen öka från förra kvartalet, till 791 miljoner dollar, och jag förväntar mig en ytterligare ökning i fjärde kvartalet. Orderingången ökade inom alla regioner, lett av en mycket stark utveckling i Nord- och Sydamerika. Totalt sett såg vi en stark förbättring av orderingången i Europa, även om en viss normalisering av lagernivåer noterades i Tyskland för delar av kundbasen. Asien, Mellanöstern och Afrika förbättrades trots en dämpning som noterades i Kina.

Kundaktiviteten låg på en hög nivå under kvartalet med en övergripande stabil till positiv utveckling inom de flesta segment, utom inom diskreta industrier. I den senare såg vi att en del kunder normaliserade sina ordermönster i förväntan om kortare leveranstider när den ansträngda försörjningskedjan lättar. Generellt ökade efterfrågan för både kortcyklisk verksamhet och systemdrivna erbjudanden. Valutakursförändringar tyngde ned den totala orderingången inom alla affärsområden, dock förbättrades den underliggande kundaktiviteten. Totalt låg orderstocken kvar på en hög nivå om 19,4 miljarder dollar. 

Rörelseresultatet uppgick till 708 miljoner dollar och minskade med 17 procent (7 procent i konstant valuta), jämfört med föregående år. Detta innefattar icke-operativa avsättningar på cirka 325 miljoner dollar avseende återstående frågor relaterat till det flera år gamla Kusile-projektet, och en liknande kassaflödespåverkan förväntas under kommande kvartal. Vi löser nu de här frågorna som avser ett projekt som tilldelades 2015. Den nya verksamhets-modellen ABB Way styrs av vår uppförandekod och ingår i våra ordinarie och transparenta verksamhetsuppföljningar.

Jag är nöjd med de många portföljförvaltningsaktiviteterna under kvartalet. Viktigt att notera är att Motion undertecknade två avtal om förvärv – i divisionerna NEMA motors och Traction – vilket ytterligare kommer att befästa deras ledande marknadspositioner. Jag vill också nämna vår investering i ett accelererat strategiskt samarbete mellan Process Automation och kanadensiska Hydrogen Optimized som inleddes 2020. Tillsammans arbetar vi mot att kunna driftsätta ekonomiska storskaliga produktionssystem drivna av grön vätgas, för att minska koldioxidutsläppen inom nödvändiga industrier.

Vi tillkännagav också den tidiga avyttringen av de återstående 19,9 procenten av joint venture-bolaget Hitachi Energy till Hitachi då de utnyttjade den köpoption som överenskommits 2018. Vi förutser inte några betydande vinster eller förluster från försäljningen och förväntar oss ett positivt nettokassaflöde på cirka 1,4 miljarder dollar vid affärens slutförande, som förväntas ske under fjärde kvartalet 2022. Detta kommer att stärka vår balansräkning ytterligare och ge oss ökad flexibilitet i våra beslut om kapitalallokering. Vad gäller E-mobility håller vi fast vid våra planer att börsnotera divisionen, även om vi inte längre förväntar oss att detta ska ske i år på grund av den nuvarande volatiliteten på kapitalmarknaderna. Slutligen, strax efter tredje kvartalets slut, delade vi ut Accelleron till aktieägarna i form av en sakutdelning. Det kändes väldigt bra att uppmärksamma Accellerons första handelsdag genom att tillsammans med deras ledningsgrupp ringa i den schweiziska börsklockan. Jag önskar teamet all framgång som fristående börsnoterat företag.

Björn Rosengren, vd
Björn Rosengren, vd

Utsikter

Under fjärde kvartalet 2022 förväntar vi oss en låg tvåsiffrig tillväxttakt i jämförbara intäkter, påverkad av den höga intäktsnivån som redovisades förra året. Vi förväntar oss det typiska sekventiella mönstret med en lägre operativ EBITA-marginal.

För helåret 2022 ser vi det som sannolikt att vi uppnår 2023 års mål tidigare än förväntat, med en operativ EBITA-marginal på minst 15 procent, stöttat av förbättrad effektivitet i och med att vi till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom alla divisioner samt ett starkt intäktsgenomförande.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp