Resultat fjärde kvartalet 2022

Resultat fjärde kvartalet 2022

Starka resultatförbättringar under fjärde kvartalet och tidig uppfyllelse av långsiktigt marginalmål

KV 2022

 • 7,6 miljarder dollar Order, -8%; på jämförbar basis1 +2%
 • Intäkter 7,8 miljarder dollar, +3%; på jämförbar basis +16%
 • Rörelseresultat 1 185 miljoner dollar; marginal 15,1%• Operativt EBITA11 146 miljoner dollar; marginal114,8%
 • Resultat per aktie 0,61 dollar
 • Kassaflöde från rörelsen uppgick till 687 miljoner dollar och från rörelsen i kvarvarande verksamhet
 • Kassaflöde från rörelsen uppgick till 687 miljoner dollar och från kvarvarande verksamhet till 720 miljoner dollar, inklusive en negativ påverkan på cirka 315 miljoner dollar på grund av tidigare tillkännagivna överenskommelse avseende Kusile-projektet

BÅ 2022

 • Order 34,0 miljarder dollar, +7%; på jämförbar basis1 +16%
 • Intäkter 29,4 miljarder dollar, +2%; på jämförbar basis +12%
 • Rörelseresultat 3 337 miljoner dollar; marginal 11,3%
 • Operativt EBITA1 4 510 miljoner dollar; marginal115,3%
 • Resultat per aktie 1,30 dollar
 • Kassaflöde från rörelsen uppgick till 1 287 miljoner dollar och från rörelsen i kvarvarande verksamhet till 1 334 miljoner dollar
”2022 blev ännu ett framgångsrikt år för ABB, inklusive ytterligare anpassning av verksamhetsportföljen och att vi uppnådde vårt marginalmål tidigare än förväntat. Vi har gjort ABB mer motståndskraftigt. Under 2023 vill vi, oavsett rådande osäkerheterpå marknaden, visa att vi kontinuerligt kan leverera en operativ EBITA-marginal på minst 15 procent.” Björn Rosengren, vd

VD:s sammanfattning

Under fjärde kvartalet 2022 förbättrade vi jämförbara order och intäkter, vi ökade operativt EBITA med 16 procent, höjde den operativa EBITA-marginalen med 170 punkter och lyfte avkastning på sysselsatt kapital till 16,5 procent för 2022 till inom vårt målspann. Totalt sett, tycker jag att det är bra genomfört.

Kundaktiviteterna ökade något eller förblev stabila i de flesta kundsegmenten, förutom nedgångar relaterat till bostadssektorn och diskret tillverkning. Marknadsutsikterna för diskret tillverkning är fortsatt goda, även om fjärde kvartalet påverkades negativt av att kunder återgår till ett mer normalt ordermönster efter en period av förbeställningar föranlett av långa leveranstider i en ansträngd försörjningskedja. Detta hämmadeorderingången i Robotics & Discrete Automation, medan övriga tre affärsområden förblev stabila eller ökade jämförbara order. Intäkterna var starka och ökade med 3 procent (16 procent på jämförbar basis). Regionen Nordoch Sydamerika var loket i ordertillväxten, medan Europa backade. Asien, Mellanöstern och Afrika fortsatt var i stort sett stabila, trots en nedgång i Kina. Den eskalerande covidrelaterade situationen i Kina ledde till att de lokala affärsaktiviteterna minskade något i slutet av perioden. Vår prioritet är att skydda våra medarbetare.

Vårt starka prisgenomförande och ökade volymer gav stöd till bruttomarginalen och drev förbättringen på 170 punkter i operativ EBITA-marginal till 14,8 procent. Den starkaste marginalen under ett fjärde kvartal på flera år. Detta ledde till att 2022 blev ett rekordår för ABB sett till de senaste åren, med en operativ EBITA-marginal på 15,3 procent. Vi lyckades hantera priser väl, levererade ökade volymer på ett bra sätt och fick ytterligare stöd från ovanligt låga koncernkostnader. Jag är nöjd med hur divisionerna hanterade utmaningar som begränsningar i försörjningskedjan, en ansträngd arbetsmarknad, covid-relaterade nedstängningar i Kina och hög inflation.

Kassaflödet på 687 miljoner dollar under kvartalet är det enda område som inte helt uppfyllde våra förväntningar dåminskningen av nettorörelsekapitalet gick långsammare än förutsett. Detta blir ett viktigt fokusområde för oss i närtid då vi ska leverera från vår stora orderstock. Som tidigare tillkännagivits tyngde slutförandet av de Kusile-relaterade frågorna ned kassaflödet med cirka 315 miljoner dollar, medan avyttringen av Power Grids genererade ett nettoinflöde på 1,4 miljarder dollar i investeringsaktiviteter.

Vi håller fast vid våra planer på en separat börsnotering avvår E-mobility-verksamhet, förutsatt konstruktiva marknadsförhållanden. I väntan på börsnoteringen, har vi i slutet av januari slutfört en private placement på cirka 525 miljoner CHF för nyemitterade aktier till nya minoritetsinvesterare, motsvarande 20 % av ägandet i E-mobility-verksamheten. Kapitalet ska användas till att ta tillvara E-mobilitys tillväxtpotential genom organisk tillväxt och förvärv inom hård- och mjukvara.Strax efter fjärde kvartalets utgång tog vi ett steg framåt med den sista delen av de tidigare tillkännagivna divisionsavyttringar i och med undertecknandet av ett avtal om att avyttra divisionen Power Conversion inom affärsområdet Electrification.

Framöver kommer vi att fortsätta att utvärdera vår affärsportfölj på produktgruppsnivå inom våra nuvarande divisioner. Ett exempel är vårt beslut att under 2023 initiera avyttringen av verksamheten för nödbelysningssystem inom divisionen Smart Buildings i affärsområdet Electrification.

Tillsammans med det svenska gruv- och smältverksbolaget Boliden bygger vi upp ett strategiskt samarbete där återvunnen koppar med lägre koldioxidavtryck används i utrustning för elektromagnetisk omrörning (EMS) och högeffektiva elmotorer. Därmed tog vi ytterligare ett steg mot målet att 2030 ha en cirkulär strategi i minst 80 procent av våra produkter och lösningar. Syftet är att minska mängden utsläpp av växthusgaser och samtidigt driva omställningen mot en mer cirkulär ekonomi.

Under 2023 ser vi just nu inte någon större nedgång i efterfrågan även om den höga inflationen skapar osäkerhet. Jämförbar ordertillväxt bör, åtminstone under första halvåret, hämmas något av föregående års mycket höga ordernivå i kombination med en normalisering av kundernas ordermönster efter en period av förbeställningar till följd av en ansträngd försörjningskedja. Jag förväntar mig att den jämförbara intäktstillväxten blir över 5 procent, hjälpt av leveranser från orderstocken. Kassaflödet bör gynnas av att vi arbetar ned nettorörelsekapitalet och vi bör också få färre negativa jämförelsestörande poster. Jag ser 2023 som en god möjlighet för ABB att bevisa att vi kontinuerligt kan leverera en årlig operativ EBITA-marginal på minst 15 procent.

Med tanke på förbättrade resultat, ett robust kassaflöde och en stabil balansräkning föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 0,84 CHF per aktie. Det är en uppgång från föregående års 0,82 CHF och går i linje med den långsiktiga ambitionen om en stigande, hållbar utdelning per aktie över tid, samtidigt som vi fortsätter att prioritera en robust balansräkning för att stötta våra tillväxtambitioner. Vi planerar att fortsätta med aktieåterköp under helåret 2023.

Björn Rosengren, vd
Björn Rosengren, vd

Utsikter

Under första kvartalet 2023 förväntar vi oss att en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt ger stöd till en viss förbättring av den operativa EBITA-marginalen jämfört med föregående år.

För helåret 2023 förväntar vi oss, trots rådande osäkerheter på marknaden, att den jämförbara intäktstillväxten ska bli över 5 procent och att vi än en gång ska uppnå vårt långsiktiga mål med en operativ EBITA-marginal på minst 15 procent. 

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp