Consumer Units และการติดตั้งเดินสายไฟ

Consumer Units และการติดตั้งเดินสายไฟ

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ตู้ไฟหรือกล่องไฟ เป็นจุดรวมการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันอันตรายต่างๆ จากไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดการ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์เมน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด และเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตจะแบ่งเป็นสองระบบหลักๆคือ ระบบ Bolt on และระบบ Plug on ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งในระบบที่ต่างกันนั้นจะไม่สามารถนำมาติดตั้งร่วมกันได้ โดยระบบ Plug on จะใช้ระยะเวลาการติดตั้งน้อยกว่าแต่ระบบ Bolt on จุดเด่นในด้านความคงทนในการใช้งานมากกว่า

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ส่วนใหญ่จะผลิตมาจากพลาสติกหรือเหล็กโดยตู้คอนซูเมอร์ยูนิตที่ผลิตมาจากพลาสติกนั้นจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเหล็ก ในด้านความเป็นฉนวนและไม่เกิดสนิม นอกจากนี้พลาสติกที่นำมาผลิตตู้คอนซูเมอร์ยูนิตจะต้องเป็นพลาสติกทนความร้อนและไม่ลามไฟตามมาตรฐาน IEC ด้วย

Consumer unit - SCP series
Consumer unit - SCP series

การเดินสายไฟในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต

สายไฟด้านขาข้าวของตู้คอนซูเมอร์ยูนิตนั้น ในระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสจะมีทั้งหมดสามสายคือ 1.สายไลน์ (Line) 2.สายนิวตรอล (Neutral) 3.สายดิน (Ground / Earth) โดยสายไลน์จะถูกต่อเข้าโดยตรงจากมิเตอร์ถึงเซอร์กิต เบรกเกอร์เมน สายนิวตรอลจะต้องต่อจากมิเตอร์เข้าเทอมินอลกราวนด์ในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตก่อนแล้ว จึงค่อยต่อเข้ากับเมนเบรกเกอร์ได้ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า ส่วนสายดินนั้นจะต่อตรงมาจากหลักดินที่บ้านมายังเทอมินอลกราวนด์ในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต

การเดินสายไฟที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก - โดยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเส้นใดคือ สายไลน์ และสายเส้นใดคือสายนิวตรอล เพื่อป้องกันการลัดวงจรเมื่อต่อสายนิวตรอลเข้ากับเทอมินอลกราวนด์ก่อนต่อเข้าเมนเซอร์กิตเบรกเกอรและที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือ การต่อสายดินที่ถูกต้องเพราะ การต่อสายดินที่ถูกต้องจะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยจากไฟรั่วไฟดูด

การตรวจสอบหาวงจรที่มีปัญหาไฟรั่ว

ถ้าหากพบว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตเกิดการทริป (Trip) จะมีวิธีตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหาจุดที่มีไฟฟ้ารั่วได้ โดยเริ่มแรกให้ทำการปิด (off) เบรกเกอร์ย่อยทุกตัวที่ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด หลังจากนั้นให้เปิด (on) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด และให้ทยอยเปิด (on) เบรกเกอร์ย่อยทีละตัว เพื่อทดสอบดูว่าเบรกเกอร์ย่อยวงจรใดที่เมื่อเปิดแล้วทำให้อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดทริปลง จากนั้นเพื่อความปลอดภัยให้ปิดการใช้งานเฉพาะวงจรที่มีปัญหาดังกล่าวไว้ และทำการติดต่อช่างผู้ เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป

การเดินสายไฟภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต แบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด สำหรับควบคุมทุกวงจรย่อย
การเดินสายไฟภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต แบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด สำหรับควบคุมทุกวงจรย่อย

ข้อควรพิจารณาเพื่อความปลอดภัย

สิ่งที่ควรทำ

1. ควรเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดแอมป์ของเบรกเกอร์

2. ต้องต่อสายนิวตรอลจากมิเตอร์การไฟฟ้าฯ ลงดินก่อนที่จะเข้าเมนเบรกเกอร์ เพื่อให้มั่นใจว่านิวตรอลที่ต่อเข้าภายในที่พักอาศัย มีความต่างศักย์เป็นศูนย์จริง

3. ต้องติดตั้งระบบสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ

4. ควรพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

5. ก่อนทำการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า ควรปิดเมนเบรกเกอร์ (off) เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

สิ่งที่ไม่ควรทำ

1. ห้ามต่อสายนิวตรอลของวงจรที่ไม่ได้ต่อผ่าน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดร่วมกันกับสายนิวตรอลของวงจรที่ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด

2. ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดทำหน้าที่เป็นเมนแต่ควรใช้ควบคู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์

3. หากในระบบมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ห้ามไม่ให้มีการต่อบายพาสอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต

4. กรณีใช้ฟิวส์ควบคุมวงจรไฟฟ้า หากฟิวส์ขาดไม่ควรใช้ตัวนำทองแดง หรือตัวนำชนิดอื่นๆมาเชื่อมต่อแทนที่ฟิวส์ แต่ต้องทำการเปลี่ยน ฟิวส์ใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แทน

ลิงก์

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp