Personvernerklæring for ansatte i ABB

ABB respekterer dine personvernrettigheter

 1. Personvern

  Denne personvernerklæringen for ansatte i ABB («erklæringen») gjelder for hele konsernet, det vil si ABB Ltd. og enhver enhet hvor ABB direkte eller indirekte har aksjemajoriteten, eller eier eller kontrollerer et flertall av stemmerettene. Det ABB-selskapet som er din arbeidsgiver (her omtalt som «ABB» eller «vi») har behandlingsansvar for dine personopplysninger og kontrollerer hvordan de benyttes i tråd med denne erklæringen.

  Å respektere ditt personvern har høyeste prioritet i ABB. Denne personvernerklæringen angir hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har med hensyn til dette.

 2. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?


  ABB Ltd. og dets datterselskaper er ansvarlig for dine personopplysninger. Den primære personvernansvarlige etter gjeldende juridiske bestemmelser er det ABB-selskap som er din nåværende (eller tidligere) arbeidsgiver. Også andre selskaper i ABB-konsernet kan, enten som behandlingsansvarlig eller databehandler, motta og behandle dine personopplysninger, og denne erklæringen gjelder på samme måte for dem.

 3. Hva slags opplysninger samler og benytter vi?

  Vi samler personopplysninger som gjelder deg og som er nødvendige for ditt arbeidsforhold i ABB. Dette kan gjelde følgende opplysninger:

  • Personlige opplysninger og identitet, som navn, alder, fødselsdato, privat- og jobbadresse, privat telefonnummer, privat e-postadresse eller andre kontaktdetaljer, fødested, bilde og statsborgerskap.
  • Personopplysninger knyttet til ansettelsesforholdet, slik som ansattnummer, signatur, personnummer, forsikringsnummer, bostedsland, nasjonalitet, bilde, pårørende, passinformasjon, arbeids- og oppholdstillatelse, immigrasjonsstatus og reisevisum.

  • Opplysninger om kompetanse og erfaring, som kvalifikasjoner og sertifiseringer, nåværende og tidligere stillinger, utdannelse og kurs, resymé/CV, vitnemål og attester, i noen tilfeller kontaktopplysninger til referanser og resultater fra ferdighetsevalueringer og intervjuevalueringer/tilbakemeldinger og annen personlig informasjon du velger å dele med oss.

  • Informasjon om ansettelsesforholdet, som stilling, tittel, ansettelsesavtale, lønnsnummer, hvem som er din overordnede, lønnsnivå, ansettelseshistorikk, ansettelsesstatus, fravær, timelister, gjennomførte kurs, oppnåelse av oppsatte resultat- og utviklingsmål. I visse tilfeller kan vi også lagre resultater av kvalifikasjonskartlegging, sikkerhets- og hendelsesrapporter og yrkesmessige tilbakemeldinger.

  • Lønn, godtgjørelser, fordeler og annen informasjon knyttet til ulike kostnader, for eksempel lønn, lønnsdata, personnummer og pensjonsinnskudd, fordeler som ikke er knyttet til lønn, bonus, kompensasjon, aksjeandeler og sykepenger, reiseregninger og kvitteringer, kontoopplysninger, kredittkortopplysninger, telefonregninger og forsikringsinformasjon.

  • Elektronisk identifiseringsdata og informasjon (der den ansatte har adgang til eller berøres av slike systemer eller applikasjoner), som tilgangslogger, IT- og internettbruk, enhets-ID (mobil-ID, PC-ID osv.), registrerings- og innloggingsopplysninger, IP-adresser, sporings- og analysedata, opptak (talepost/telefonsvarer, telefonopptak), delinger på jobbsider (for eksempel Yammer), opplysninger om gjenoppretting av passord og informasjon mottatt via verktøy for IT-sikkerhet.

  • Finansielle opplysninger og annen tilsvarende informasjon, som kontoopplysninger, kredittvurderinger, opplysninger om betalinger, overføringer og tidligere disiplinære avgjørelser.

  • Andre personopplysninger (som kan omfatte spesielle typer av informasjon som beskrevet nedenfor), nærmere bestemt hvor du eller andre (for eksempel dine kollegaer) kan registrere data i våre systemer, programmer eller applikasjoner, så som forretningsdokumenter som inneholder personopplysninger (som forespørsler, spørsmål, klager, bestillinger og relatert dokumentasjon, e-post, rapporter, kontrakter, presentasjoner, møtenotater eller produkter av arbeid), fotografier, bilder og/eller videoer.


  De følgende kategoriene av personopplysninger kan bare samles inn og behandles om du holder til i land der lokal lovgivning/lokale myndigheter krever dette.

  • Sensitive personopplysninger, som:
  • Medlemskap i religiøse trossamfunn
  • Helseopplysninger inkludert grad av funksjonsnedsettelser, behov for tilrettelagt arbeidsplass (for eksempel skrivebord i ståhøyde), behov for medisinske hjelpemidler på arbeidsplassen, arbeidsrelaterte skader/sykdommer og opplysninger for akuttmedisinsk behandling under reiser (blodtype, medisinsk historikk, allergier).
  • Etnisitet (der dette benyttes for å sikre mangfold)
  • I noen tilfeller: fagforeningsmedlemskap, politiske holdninger, og seksuell praksis/orientering (der dette er nødvendig for å etterforske diskriminering)

  Data om tidligere straffedommer og lovbrudd, slik som vandelsattest og ilagte sanksjoner i den grad dette er nødvendig (for stillinger som krever utvidet bakgrunnssjekk, kundekunnskapsprogram («KYC») og forpliktelser for å hindre hvitvasking («AML»).

  I den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser, kan det bli samlet inn data fra offentlig tilgjengelige kilder, eller som er spredt lovlig av tredjepartselskaper, (for eksempel kredittopplysningsforetak) og åpne jobbrelaterte sosiale nettverk som LinkedIn for å samle bakgrunnsdata.

  Om du ønsker mer informasjon om spesielle behandlingsaktiviteter kan du sende en forespørsel via www.abb.com/privacy.

   

 4. Hvorfor vi trenger disse opplysningene?
  Personopplysningene vi samler kan bli benyttet til følgende formål:
  • Håndtering av personalressurser, inkludert administrasjon på individuelt- og organisatorisk nivå, administrasjon av arbeidstid, forbedring og vedlikehold av rutiner for administrasjon av ansattressurser, rapportering og planlegging.

  • Personelloverføring fra ulike enheter og påfølgende planlegging.

  • Administrasjon av lønn, tillegg og fordeler, inkludert å fremskaffe ansattfordeler, lønnsutbetalinger, kompensasjon for immaterielle rettigheter, godtgjørelser, fordeler, forsikringer, pensjoner og resultatvurderinger.

  • Håndtere ansettelsesprosesser, inkludert rekruttering, vurdering av egnethet og arbeidskapasitet, bakgrunnssjekk og verifisering av kvalifikasjoner, innhenting og fremvisning av referanser.

  • Lærings- og utviklingsledelse inkludert sertifiseringer, opplæring av ansatte og utførelse av vurderinger og medarbeidertilfredshetsundersøkelser.

  • Prosesser knyttet til tilsetting og avgang, inkludert interne forflytninger og oppsigelser.
  • Administrasjon av sykefravær, ferier og andre fravær.

  • Interne helse- og sikkerhetsprogrammer inkludert helse og sikkerhet og ulykkesregister eller rapportering og styring av prosesskvalitet.

  • Håndtere reiseregninger og organisere forretningsreiser, inkludert styre utgifter og overvåke reisende for å gi støtte under sikkerhets- eller medisinske nødsituasjoner; tilby reisetrygghet, helse- og sikkerhetsopplæring, og på frivillig basis gi bistand til sikkerhetsstøtte i nødssituasjoner.

  • Gjennomføre forpliktelsene og utøve spesifikke rettigheter innen arbeids- og trygderetten eller en tariffavtale.

  • Intern og ekstern kommunikasjon av ABBs organisering og representasjon av ABB inkludert kommersielt register og tildeling av fullmakter.

  • Organisere ABB-arrangementer og dokumentasjon av slike arrangementer, inkludert administrasjon og organisering av interne ikke-markedsføringsrelaterte kampanjer, arrangementer og møter.

  • Administrere ABB-eiendeler, inkludert bilder og videoer som viser ansatte eller andre personer og som er tilgjengelige for nedlasting på ABBs intranett, ABB.no osv.

  • Finansiering og delte regnskapstjenester som leverer poster for rapportering, ordre til kontanter og innkjøp til betalingstjenester.

  • Reorganisering, anskaffelse og salg av aktiviteter, forretningsenheter og selskaper.

  • Forretningsrapportering, statistikk og analyse.

  • Overvåkning og revisjon av samsvar mellom ansattes aktiviteter på arbeidsplassen opp mot ABBs selskapsretningslinjer, kontraktsforpliktelser og juridiske krav, inkludert disiplinære tiltak.

  • Gjennomføre revisjoner, tilsyn og kontroller for å møte krav fra regulerende myndigheter.

  • Styring, risiko og etterlevelse, inkludert overholdelse av lover, rettshåndhevelse, rettslige og regulerende organers krav (for eksempel for prosessen med å bekrefte identiteten til kunder, kalt "Know Your Customer ("KYC") og å forhindre hvitvasking, Anti Money Laundering ("AML") overvåkningsformål), toll- og global handelsoverholdelse, interessekonflikt og sikkerhetsforpliktelser, og forebygging, avdekking, etterforskning og forbedring av aktiviteter som har til formål å forebygge kriminalitet og svindel eller ulovlige aktiviteter, eller på annen måte beskytte juridiske rettigheter og å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

  • Administrere kundeforhold, behandle kundeordrer og gi kundestøtte, behandling, evaluering og oppfølging av forespørsler og henvendelser.

  • Administrere leverandører, entreprenører, rådgivere og andre profesjonelle eksperter, inkludert samhandling med kontakter, behandling og oppfyllelse av kjøp og fakturaer, og styring av kontrakters livssyklus.

  • Gjøre bruk av arbeidsytelse og produkter og for referanser på dokumenter, for eksempel tegninger, innkjøpsordrer, salgsordrer, fakturaer og rapporter.

  • Adgangskontrollsystemer med elektronisk kontroll over autorisert personell som kommer og går til områder med begrenset tilgang, og en oversikt over hvem som er til stede i tilfelle nødsituasjoner.

  • Innbruddsalarm med tredjepartsovervåking for oppdagelse av inntrengning i ulike soner, overvåkning av interne sikkerhetspunkter samt tilhørende overvåkningsmonitorer for vedlikehold av lokasjoner/automatiserte systemer.

  • Vedlikeholde og bevare sikkerheten for produkter, anlegg, tjenester, systemer, nettverk, datamaskiner og informasjon, forebygge og oppdage sikkerhetstrusler, svindel eller annen kriminell eller ondsinnet aktivitet, og trygge stabil drift, og administrere IT-ressurser inkludert administrasjon av infrastruktur med back-up av data, støtte for IT-systemer, service og administrasjon på programvare, sluttbrukerstøtte, testing, vedlikehold, sikkerhet (håndtere respons ved sikkerhetsbrudd/-hendelser, risiko, sårbarhet), masterdata og arbeidsplassdata, inkludert administrasjon av brukerkontoer, tildeling av software-lisenser, sikkerhets- og ytelsestesting samt driftssikkerhet.

  Vi samler kun de opplysninger om deg som vi trenger til formålene beskrevet ovenfor. Enkelte av opplysningene vi samler om deg gjelder dine pårørende eller andre det kan være nødvendig å kontakte i en nødsituasjon. Vi ber om at du informerer disse om innholdet i denne erklæringen.

  Dersom du jobber ute hos en tredjepart (for eksempel på et anlegg hos en ABB-kunde), kan det hende at en slik tredjepart som behandlingsansvarlig har behov for å behandle dine personopplysninger. I så fall vil du motta, eller kan etterspørre, en egen erklæring fra den behandlingsansvarlige det gjelder.

  Hva skjer om du ikke gir oss de opplysningene vi etterspør?

  For behandling av opplysninger ABB trenger for å opprette et ansettelsesforhold, vil mangel på slike data medføre at vi ikke kan gjennomføre ansettelsesprosessen på en hensiktsmessig måte. Du vil da heller ikke kunne utøve dine rettigheter som ansatt.

  Vi kan ikke pålegge deg å dele dine personopplysninger, men vær oppmerksom på at mangel på slike opplysninger kan få negative konsekvenser for ditt arbeidsforhold.

  Det kan bety at du går glipp av ytelser eller støtte du har krav på, eller i verste fall at vi ikke kan opprettholde ditt ansettelsesforhold. I de tilfeller hvor vi spør etter dine personopplysninger vil vi fortelle deg hvilke opplysninger som er påkrevet, og hvilke det er frivillig om du vil dele.

  5. Vårt rettslige grunnlag

  Ved behandling av dine personopplysninger til formål som beskrevet i punkt 4, baserer vi oss på følgende rettslige grunnlag avhengig av formålet:

  Vi behandler dine data for å oppfylle ansettelsesavtalen som du er part i, eller for tilsvarende kollektive ansettelsesavtaler, eller for å gjennomføre nødvendige tiltak og kontraktsforberedelser som er nødvendig for å kunne gjennomføre en ansettelse.

  I enkelte tilfeller er behandlingen nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger. Slike legitime interesser kan være:

  • Overvåkning (for eksempel gjennom IT-systemer), undersøkelser som skal sikre samsvar med juridiske-, regulatoriske- eller ABBs interne betingelser og retningslinjer.

    

  • Forebygging av svindel og kriminell aktivitet inkludert gransking av slike aktiviteter, misbruk av ABBs eiendeler, produkter og tjenester, og så langt det er nødvendig og proporsjonalt for å sikre nettverks- og IT-sikkerhet.

    

  • Overføring av personopplysninger internt i ABB når dette er nødvendig av administrative hensyn, for eksempel for å kunne tilby sentraliserte tjenester.

  Du kan be om en kopi av hva vi legger til grunn ved vurderingen av vår legitime interesse for å behandle dine personopplysninger ved å besøke www.abb.com/privacy.

  I enkelte tilfeller vil behandlingen være nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss som behandlingsansvarlige, for eksempel basert på arbeidsmiljø- eller sosiallovgivningen, tillatelser, skatt eller rapporteringsplikter, pålagt samarbeid med myndighetene eller lovbestemte oppbevaringstider for å kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser som arbeidsgiver.

  I særlige tilfeller kan vi ved innsamling be om samtykke til behandling av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål, for eksempel ved fotografering, til kommunikasjonsmateriell og ved arrangement. Når vi ber om ditt samtykke til at vi bruker dine personopplysninger vil vi også minne om at du når som helst kan trekke samtykket tilbake, og vi vil informere om hvordan du går frem for å gjøre dette.

  Sensitive personopplysninger vil kun bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og regler og bare:

  • Med ditt uttrykte samtykke og kun til spesifikke formål og i tråd med gjeldende lovgivning.

    

  • Når det er nødvendig for å utøve rettigheter basert på ansettelse, trygde- eller sosiallovgivning eller som godtatt gjennom kollektive avtaler, eller det er nødvendig av forebyggende medisinske eller jobbhelsemessige årsaker og/eller for å kartlegge arbeidsevne.

    

  • Når det er nødvendig for å fastslå, utøve og/eller forsvare rettslige krav.

  For personopplysninger som omhandler vandel og kriminelle handlinger vil slike data bare bli behandlet der gjeldende (stedlig) lovgivning gir hjemmel for dette.

  6. Hvem vi deler dine personopplysninger med (innenfor og utenfor EU/EØS eller utenfor landet der din arbeidsgiver er lokalisert

  ABB vil bare dele dine personopplysninger med andre ABB-selskaper eller samarbeidspartnere når det er nødvendig for formålene beskrevet i tabellen under. I de tilfeller der dine personopplysninger deles slik at de er tilgjengelige utenfor EU/EØS eller utenfor landet din arbeidsgiver er lokalisert i, vil vi alltid sørge for hensiktsmessige sikkerhetstiltak for beskyttelse av dine personopplysninger.

  Eksempler på slike sikkerhetstiltak er at EU-kommisjonen anser at mottakerlandet har tilstrekkelig beskyttelsesnivå (les mer her), standard kontraktsbetingelser (les mer her), sertifisering av personverntiltak – Privacy Shield (les mer her) og de bindende virksomhetsreglene som noen av våre leverandører har vedtatt (les mer her).

  Vi har iverksatt ytterligere tiltak for å styrke ditt personvern ved overføring av data til land utenfor EU/EØS og utenfor landet der arbeidsgiveren din er lokalisert. Hvis du vil ha en oversikt over sikkerhetsforholdene som er på plass, kan du sende en forespørsel på www.abb.com/privacy.


  Mottakerkategori Mottaker lokasjon  Formål 
  ABB-tilknyttet selskap med datterselskaper
  Se listen over ABB-tilknyttede selskaper
  Til formål som beskrevet i punkt 4, inkludert HR-administrasjon, rekruttering og administrasjon av interne kurs og arrangement.
  ABB-kunder, distributører, agenter og andre forretningspartnere
  I og utenfor EU/EØS (globalt)
  Til formål som beskrevet i punkt 4, inkludert prosjekttildeling, gjennomføring av internkontroll, tilsyn og lovbestemte kontroller, administrasjon av kundeforhold og håndtering av reiseregninger og utlegg.
  Tjenestetilbydere
  I og utenfor EU/EØS (globalt)
  IT-tjenester, HR og opplæring, lønns- og utbetalingsbehandling, konsulenter og rådgivningstjenester, inkludert regnskapsførere, revisorer, advokater, forsikringsselskap, banker, rekrutteringstjenester, reisebyrå og andre rådgivere som opptrer på vegne av ABB.
  Pensjonsfond, arbeids- og industri- organisasjoner og sammenslutninger
  I og utenfor EU/EØS (globalt)
  Formål som beskrevet i punkt 4.
  Potensielle eller aktuelle kjøpere av ABBs virksomheter eller eiendeler I og utenfor EU/EØS (globalt)
  Til evaluering av den aktuelle virksomheten eller eiendelen, eller til formål som beskrevet i punkt 4.
  Lovpålagte mottakere eller juridiske prosesser, til retts-håndhevelse, til myndighetene osv.
  I og utenfor EU/EØS (globalt)
  Der dette er lovpålagt , eller det foreligger en legitim forespørsel fra myndighetene eller det er en gyldig juridisk betingelse.
   


  Du kan lese mer om de sikkerhetstiltakene vi benytter for å beskytte dine personopplysninger ved å sende inn en forespørsel via www.abb.com/privacy.

  7. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

  Det er et lovkrav at ABB beholder enkelte typer av personopplysninger en viss tid. For eksempel stilles det krav om at ansattavtaler, og informasjon om lønns- og refusjonsutbetalinger oppbevares i en minimumsperiode basert på lokal selskaps- og skattelovgivning.

  Samtidig krever personopplysningsloven at identifiserbare personopplysninger ikke skal oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålet. Gjennom innstillinger i IT-applikasjoner og våre retningslinjer sikrer vi at dine personopplysninger blir slettet på en sikker måte når vi ikke lenger har bruk for dem.

  Oppbevaringstiden for informasjonen vi lagrer finner du i vårt Records Management Directive GD/LI-44.

  For mer informasjon om spesifikke oppbevaringsperioder som gjelder dine personopplysninger, vennligst send en forespørsel til privacy@abb.com.

  8. Sikkerhet og overvåkning av ABBs systemer, anlegg og lokaler

  ABB tar sikring av data, inkludert dine personopplysninger, og forretningsdata svært alvorlig. ABB ser på dette som et felles ansvar der bedriften gjør det den kan for å sikre data, og forventer at de ansatte gjør det samme.

  Overvåkning av ABBs systemer

  Av forretningsmessige årsaker, og for å opprettholde målene for IT-sikkerhet, samles og overvåkes informasjon om bruk av ABBs systemer, herunder telefonbruk (fast og mobil) og PC-systemer (inkludert e-post og Internett-tilgang), og enhver personlig bruk av disse systemene, og innsamlet informasjon brukes ved behov for å sikre at ABBs systemer benyttes i tråd med ABBs retningslinjer for sikker databruk, og i tråd med aktuell lovgivning. Benytter du brukernavn og passord for å få tilgang til en tjeneste via ABBs IT- og kommunikasjonssystemer kan dette bety at ABB ser dine tilgangsdata.

  Overvåkning gjennomføres bare i den grad det er tillatt og nødvendig og kan forsvares ut fra legitime forretningsmessige hensyn. Loggfiler fra slik overvåkning lagres i en minimumsperiode i henhold til punkt 7. Dette er nødvendig for å avdekke forsøk på misbruk og andre sikkerhetshendelser, og for at opplysningene skal være tilgjengelige ved behov for nærmere undersøkelser eller tiltak. Opplysningene kan, i den grad interne retningslinjer og rettslige bestemmelser åpner for dette, også danne grunnlag for disiplinære forføyninger.

  Om nødvendig kan slik informasjon bli utlevert til politiet eller andre etater for rettshåndhevelse. Undersøkelser og deling av opplysninger med relevante myndigheter skal kun skje med hjemmel i lov.

  9. Hvilke rettigheter har du med hensyn til dine personopplysninger?

  Du kan stille visse krav til hvordan dine personopplysninger behandles:

  Rettighet etter personopplysningsloven Hva dette betyr
  Retten til tilgang til opplysningene som er lagret om deg
  Du har rett til å be ABB om en oversikt, eller til å be om en kopi av personopplysninger vi har om deg.
  Retten til retting
  Du har rett til å be om umiddelbar retting av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.
  Retten til sletting
  Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes når det ikke lenger er nødvendig for oss å behandle dem, eller gjeldende rettslige bestemmelser pålegger oss å slette data, eller behandlingen er lovstridig.
  Retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger
  Du kan i enkelte tilfeller ha rett til å begrense måten vi behandler dine personopplysninger på.
  Retten til dataportabilitet
  Du har rett til å motta dine personlige data i et strukturert, maskinlesbart format for overføring til en tredjepart.
  Retten til å motsette deg behandling av dine personopplysninger
  Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger med mindre vårt behandlingsgrunnlag er basert på berettiget interesse som veier tyngre enn personvernhensynet, i tråd med gjeldende rettspraksis.
  Retten til å trekke ditt samtykke
  Der ABB har bedt om ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger kan du når som helst velge å trekke dette samtykket tilbake.

   

  Merk deg at disse rettighetene ikke er absolutte, og at du ikke alltid vil kunne få dine krav innfridd til fulle.

  10. Kontaktinformasjon og tillegg

  Dersom du har spørsmål om bruken av dine personopplysninger eller ønsker å klage på hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, ta kontakt med vårt personvernombud på privacy@abb.com, eller send inn en klage på www.abb.com/privacy.

  Dersom du ikke er fornøyd med vår tilbakemelding eller du mener at vi ikke har behandlet dine personopplysninger i henhold til gjeldende rett, ta kontakt med datatilsynsmyndighetene i landet du bor eller arbeider i, eller der du mener lovbruddet har funnet sted.

  Tillegg - liste over ABBs datterselskaper

  Country/region Company 
   Algeria  ABB Algeria SpA Asea Brown Boveri
   Angola  Asea Brown Boveri Electrica SGPS (Angola) Limitada
   Argentina  ABB S.A.
   Australia  ABB Australia Pty Limited
   Austria  ABB AG
   Bahrain  ABB Technologies W.L.L.
   Bangladesh  ABB Limited
   Belarus  Asea Brown Boveri LLC
   Belgium  ABB N.V.
   Bolivia, Plurinational State of  Asea Brown Boveri Ltda.
   Botswana  ABB (Pty) Ltd.
   Brazil  ABB Ltda.
   Bulgaria  ABB Bulgaria EOOD
   Cameroon  Asea Brown Boveri S.A.
   Canada  ABB Inc.
   Chile  ABB S.A.
   China  ABB (China) Ltd.
   Colombia  ABB Ltda.
   Congo, Democratic Republic of the  ABB SARL
   Cote d'Ivoire  ABB Technology SA
   Croatia  ABB Ltd.
   Czech Republic  ABB s.r.o.
   Denmark  ABB A/S
   Ecuador  ABB Ecuador S.A.
   Egypt  Asea Brown Boveri S.A.E.
   El Salvador  ABB S.A. de CV
   Estonia  ABB AS
   Finland  ABB Oy
   France  ABB SAS
   Germany  ABB AG
   Ghana  ABB Power & Automation Limited
   Greece  Asea Brown Boveri Industrial, Technical & Commercial Company of Imports – Exports S.A.
   Hong Kong  ABB (Hong Kong) Ltd.
   Hungary  ABB Engineering Trading and Service Ltd.
   India  ABB India Limited
   Indonesia  PT ABB Jasa Indonesia
   Iraq  Iraq Technology for Advanced Energy LLC
   Ireland  ABB Limited
   Israel  ABB Technologies Ltd.
   Italy  ABB S.p.A.
   Japan  ABB K.K.
   Jordan  ABB Limited/Jordan LLC.
   Kazakhstan  ABB LLP.
   Kenya  ABB Limited
   Korea, Republic of  ABB Ltd.
   Kuwait  ABB Engg. Technologies Co. (KSCC)
   Lao People's Democratic Republic  ABB Sole Company Limited
   Latvia  ABB SIA
   Lithuania  ABB UAB
   Luxembourg  ABB S.A. (in Liquidation)
   Malaysia  ABB Holdings Sdn. Bhd.
   Mauritius  Asea Brown Boveri Ltd.
   Mexico  Asea Brown Boveri S.A. de C.V.
   Morocco  ABB S.A.
   Mozambique  ABB Limitada
   Namibia  ABB (Namibia) (Pty) Ltd.
   Netherlands  ABB B.V.
   New Caledonia  ABB SAS
   New Zealand  ABB Limited
   Nigeria  ABBNG Limited
   Norway  ABB AS
   Oman  ABB LLC,
   Pakistan  ABB (Pvt) Ltd.
   Panama  ABB S.A.
   Peru  ABB S.A.
   Philippines  ABB, Inc.
   Poland  ABB Sp. z o.o.
   Portugal  ABB (Asea Brown Boveri), S.A.
   Qatar  ABB LLC
   Romania  ABB SRL
   Russian Federation  ABB Ltd.
   Saudi Arabia  ABB Contracting Company Ltd.
   Senegal  ABB Technologies S.A.
   Serbia  ABB d.o.o.
   Singapore  ABB Pte. Ltd.
   Slovakia  ABB, s.r.o.
   Slovenia  ABB Inzeniring d.o.o.
   South Africa  ABB Holdings (Pty) Ltd.
   Spain  Asea Brown Boveri S.A.
   Sri Lanka  Asea Brown Boveri Lanka (Private) Limited
   Sweden  ABB AB
   Switzerland  ABB Asea Brown Boveri Ltd
   Taiwan  ABB Ltd.
   Tanzania, United Republic of  ABB Limited
   Thailand  ABB LIMITED
   Tunisia  ABB Maghreb Services S.A.
   Turkey  ABB Elektrik Sanayi A.S.
   Uganda  ABB Ltd.
   Ukraine  ABB Ltd.
   United Arab Emirates  ABB FZ-LLC
   United Kingdom  ABB Limited
   United States  ABB Inc.
   Viet Nam  ABB Ltd.
   Zambia  ABB Ltd.
   Zimbabwe  ABB (Private) Ltd.

   

Select region / language