Rekrytointiohjelman tietosuojaseloste

ABB kunnioittaa oikeuttasi yksityisyyteen

ABB:llä tietosuojaa koskevat oikeutesi ovat etusijalla. Tässä selosteessa kerrotaan, miten ja minkä vuoksi keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja koskevia oikeuksia sinulla on.

Henkilötietosi

ABB tarkoittaa ABB Ltd:tä ja sen tytäryhtiöitä. Sovellettavan tietosuojalain tarkoituksia varten tietojesi rekisterinpitäjänä toimii se ABB:n tytäryhtiö, jonka työtehtävään haet. Jos haluat lisätietoja, voit katsoa luettelon ABB:n kaikista tytäryhtiöistä napsauttamalla tästä. Tämä ilmoitus koskee kaikkia näitä yhtiöitä.

Olemme saaneet henkilötietosi ABB:n uraportaalin kautta.

Joissain tapauksissa käsittelemme myös kolmansien osapuolten välittämiä henkilötietojasi, joita saamme esimerkiksi taustaselvitysten tekijöiltä, työnhaun välikätenä toimivilta rekrytointiyrityksiltä ja muilta hallinnollisten palvelujen tarjoajilta.

Joissain tapauksissa käsittelemme myös henkilötietojasi, jotka ovat saatavissa julkisista lähteistä, kuten rekrytointiin ja liike-elämän käyttöön tarkoitetuista sosiaalisen median palveluista (esimerkiksi LinkedIn ja Glassdoor) ja rekrytointimessuilta.

Tietosuojavastaava

ABB:n tietosuojavastaava on tavoitettavissa seuraavasta sähköpostiosoitteesta: privacy@abb.com.

Mitä tarvitsemme

Keräämme ja käytämme henkilötietoja ABB:n rekrytointiprosessin yhteydessä. Keräämme seuraavia henkilötietoryhmiä:

Henkilöllisyyttä koskevat tiedot ja tunnistetiedot, kuten nimi, sukupuoli, kotiosoite ja työosoite, kotipuhelinnumero ja työpuhelinnumero, henkilökohtainen sähköpostiosoite tai muut yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka, valokuva, kansalaisuus ja kansallisuus.

Osaamista ja työkokemusta koskevat tiedot, kuten pätevyys ja todistukset, mukaan lukien nykyiset ja aiemmat työsuhteet, koulutus ja lyhyet koulutuskurssit, ansioluettelo, opintorekisteriotteet ja saavutukset töissä. Joissain tapauksissa suosittelijan yhteystiedot ja soveltuvuustestien tulokset sekä haastattelun arvio tai annettu palaute ja muut henkilötiedot, joita olet oman valintasi mukaan luovuttanut meille osana työhakemustasi.

Voimme haettavasta työtehtävästä riippuen tehdä sisäisiä tai ulkoisia arviointeja, joita varten keräämme lisätietoja, kuten työsuoritusten arviointitietoja, arvosanoja, puhelinhaastattelujen tallenteita tai muistiinpanoja ja videohaastattelujen tallenteita tai muistiinpanoja.

Joissain maissa meidän on lisäksi käsiteltävä tietoja, jotka koskevat ammattiliittojen jäsenyyttä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta sekä rikosrekisteritietoja (vain jos sitä edellytetään paikallisessa laissa tai jos niin tehdään kaikkien työnhakijoiden ja ABB:n työntekijöiden yhdenmukaisten mahdollisuuksien ja kohtelun varmistamiseksi paikallisen lainsäädännön mukaisesti). Jos teemme sinua koskevia taustaselvityksiä rekrytointiprosessin aikana, käsittelemme tällaisia tietoja vain sovellettavan lain mukaisesti.

Valituksi tulleiden hakijoiden työsopimuksen tekemiseen ja työsuhteen aloittamiseen tarvittavat tiedot, kuten tarvittavat tunnistetiedot (veronumero, henkilötunnus, sosiaaliturvatunnus tai mahdolliset muut yksilöivät tunnukset, joita tarvitset asuinmaassasi), lähiomaistesi tiedot (puolison, lasten jne. nimet), allekirjoitus, pankkitilin tiedot, yhteyshenkilöt hätätilanteessa, vakuutustiedot, ajokortin numero, koulutustiedot, tarvittaessa vaatteiden ja kenkien koot.

Joissain maissa meidän on käsiteltävä työsuhteen alussa terveystietojasi ja rotua ja etnistä taustaa koskevia tietoja (vain kun paikallisessa lainsäädännössä edellytetään niin tai kun se on tarpeen työnhakijoiden ja ABB:n työntekijöiden yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi paikallisen lainsäädännön mukaisesti). Mitään edellä mainituista henkilötietoryhmistä ei käsitellä, jos käsittely on kielletty sovellettavan kansallisen lain säännöksissä.

Lisätietoja maassasi käsittelemistämme henkilötiedoista saat lähettämällä pyynnön osoitteeseen privacy@abb.com.

Miksi tarvitsemme tietoja

Keräämiämme henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • ABB:n tai ABB:n ja kolmannen osapuolen muodostaman yhteisyrityksen tarjoamaa työtehtävää varten lähettämäsi työhakemuksen käsittely työsuhteen muodostamiseen tarvittavan sopimuksen ja siihen liittyvien sopimusten valmistelua varten (jotta voimme ryhtyä työsopimuksen allekirjoittamista edeltäviin toimiin);
 • hakemuksesi arvioiminen, joka perustuu ABB:n tai ABB:n ja kolmannen osapuolen muodostaman yhteisyrityksen oikeutettuun etuun löytää sopivin ehdokas avoinna olevaan työtehtävään, mikä vastaa myös sinun etuasi löytää sinulle parhaiten sopiva työ;
 • työhakemuksesi käsittely ABB:n tai ABB:n ja kolmannen osapuolen muodostaman yhteisyrityksen mahdollisia tulevia rekrytointiprosesseja varten suostumuksesi perusteella.
 • Jos työsopimus tehdään: työsuhteesta ja soveltuvista säännöksistä johtuvien valvontavelvollisuuksien toteuttaminen, esimerkiksi sen varmistaminen, että täytät asiaankuuluvan työtehtävän sisäiset ja lakisääteiset vaatimukset, työsopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen laatiminen ja allekirjoittaminen, tarvittavien tietojärjestelmien tilien luominen, ABB:n toimitilojen pääsyoikeuksien myöntäminen sinulle, pakollisten ilmoitusten antaminen viranomaisille, työvaatteiden ja henkilökohtaisten suojavarusteiden antaminen sinulle tarpeen mukaan ja perehdytyksen toteuttaminen, jotta saat työtehtävässäsi tarvittavat laitteet, koulutuksen ja tiedot.
 • Jos työsopimus tehdään, voimme pyynnöstäsi myös käsitellä tietojasi sopimuksen täytäntöönpanon niin edellyttäessä joidenkin työsuhteeseen liittyvien palveluiden yhteydessä (esim. uudelleensijoituspalvelut tai tarvittavan oleskelu- ja työluvan hankkiminen).
 • Auditointien, tarkastusten ja vaatimustenmukaisuustarkistusten tekeminen rekrytointiprosessin laadun valvomiseksi, mukaan lukien ABB:n yrityskäytäntöjen ja lakisääteisten vaatimusten noudattaminen, valituksiin vastaaminen, asiaan liittyvien kysymysten käsittely ja oikeusvaateiden esittäminen tai puolustaminen perustuen ABB:n tai ABB:n ja kolmannen osapuolen muodostaman yhteisyrityksen oikeutettuun etuun.

Kopio asiakirjasta, jossa arvioimme oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietojasi, on saatavilla osoitteessa www.abb.com/privacy. Lisätietoja edellä esitetyistä tarkoituksista saat lähettämällä pyynnön osoitteeseen privacy@abb.com.

Keräämme sinulta ainoastaan sellaisia henkilötietojasi, joita tarvitsemme näihin tarkoituksiin. Hakuprosessin aikana saatujen henkilötietojen käyttö rajoittuu vain tarpeelliseen, ja niitä jaetaan vain niille työntekijöille ja kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat kohteena olevan tehtävän rekrytointiprosessiin suoraan.

Hakemuksesi voidaan hylätä, jos profiilisi tiedot ovat puutteellisia ja/tai epätäsmällisiä. Täsmällisiä henkilötietoja ja täydellisiä profiilitietoja tarvitaan hakemuksesi käsittelemiseen ja jotta voimme ottaa yhteyttä sinuun.

Mitä teemme tiedoilla

Jaamme henkilötietojasi vain niille työntekijöille ja kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat rekrytointiprosessiin suoraan. Osana henkilötietojen käsittelyä jaamme henkilötietojasi seuraaville ABB:n tytäryhtiöille ja kolmansille osapuolille:

Vastaanottajan nimi tai ryhmä

Vastaanottajan sijainti

Tarkoitus

Toteutetut suojatoimet henkilötietojen suojaamiseksi

ABB Ltd
(EU ABB -yhtiö)

CH, Zürich

Henkilötietojen tallentaminen palvelimiimme

Tämä tytäryhtiö sijaitsee Sveitsissä, jossa tietosuojan taso on EU:n komission päätöksen mukaan riittävä.

ABB:n tytäryhtiö Euroopassa

EU

Hakemuksesi jakaminen tytäryhtiöille, jotka osallistuvat välittömästi kohteena olevaa työtehtävää koskevaan rekrytointiprosessiin ja mahdollisiin tuleviin rekrytointiprosesseihin, jos olet antanut sitä koskevan suostumuksen.

Jos työsopimus tehdään, meidän on jaettava tietosi tahoille, jotka vastaavat tarvittavien tilien luomisesta tietojärjestelmiimme

ja ylläpitävät palvelimia ja järjestelmiä, joissa säilytetään ja jaetaan työntekijöiden henkilötietoja tässä lausunnossa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tämä tytäryhtiö sijaitsee EU:ssa, jonka katsotaan tarjoavan riittävän tietosuojan tason.

ABB:n tytäryhtiö Euroopan ulkopuolella

Ei-EU

Hakemuksesi jakaminen tytäryhtiöille, jotka osallistuvat välittömästi kohteena olevan työtehtävän rekrytointiprosessiin ja mahdollisiin tuleviin rekrytointiprosesseihin suostumuksesi perusteella.

Jos työsopimus tehdään, meidän on jaettava tietosi tahoille, jotka vastaavat tarvittavien tilien luomisesta tietojärjestelmiimme

ja ylläpitävät palvelimia ja järjestelmiä, joissa säilytetään ja jaetaan työntekijöiden henkilötietoja tässä lausunnossa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tämä tytäryhtiö kuuluu ABB:n organisaatioon, joten siirron oikeudellisen perustan muodostavat EU:n mallilausekkeet ja konsernin sitovat säännöt, kun ne ovat tulleet voimaan.

Kolmannet osapuolet EU:n alueella (mukaan lukien ABB:n liikekumppanit, ABB:n ja kolmansien osapuolten yhteisyritykset, ohjelmistotoimittajat, henkilöarvioiden toteuttajat, asianajotoimistot ja viranomaiset)

EU

Hakemuksesi jakaminen kyseessä olevan työtehtävän rekrytointiprosessiin välittömästi osallistuville kolmansille osapuolille Internet-rekrytointialustan tarjoamista, työnhakijoiden etsimistä ja arviointia sekä työlupien, oleskelulupien ja muiden tarvittavien oikeudellisten asiakirjojen myöntämistä varten.

Jos työsopimus tehdään, meidän on jaettava tietosi tahoille, jotka myöntävät pääsyn ABB:n tiloihin, tekevät lakisääteiset ilmoitukset viranomaisille, toteuttavat työntekijäehdokkaiden terveystarkastukset ja tekevät tausta- tai suositusselvitykset.

Tämä kolmas osapuoli sijaitsee EU:ssa, jonka katsotaan tarjoavan riittävän tietosuojan tason.

Kolmannet osapuolet EU:n ulkopuolella (mukaan lukien ABB:n liiketoimintakumppanit, ABB:n ja kolmansien osapuolten yhteisyritykset, ohjelmistotoimittajat, henkilöstöarvioiden toteuttajat, asianajotoimistot ja hallinnon virastot)

Ei-EU

Hakemuksesi jakaminen kyseessä olevan työtehtävän rekrytointiprosessiin välittömästi osallistuville kolmansille osapuolille Internet-rekrytointialustan tarjoamista, työnhakijoiden etsimistä ja arviointia sekä työlupien, oleskelulupien ja muiden lakisääteisten asiakirjojen myöntämistä varten.

Jos työsopimus allekirjoitetaan, meidän on jaettava tietosi tahoille, jotka myöntävät pääsyn ABB:n toimitiloihin, tekevät lakisääteiset ilmoitukset viranomaisille, toteuttavat työntekijäehdokkaiden terveystarkastukset ja tekevät tausta- tai suositusselvitykset.

Tämä kolmas osapuoli sijaitsee EU:n ulkopuolisessa maassa, jossa henkilötietojen suojan ei katsota olevan riittävä, joten siirto perustuu EU:n mallisopimuslausekkeisiin tai vastaavaan oikeudelliseen mekanismiin.

ABB:n liiketoimintojen tai varojen potentiaaliset tai nykyiset siirronsaajat

EU ja ei-EU

Kyseisten liiketoimintojen tai varojen arviointia tai yritysten muutoksen tai fuusion toteuttamista varten.

Jos potentiaalinen tai nykyinen siirronsaaja sijaitsee EU:n ulkopuolella eikä sen siten katsota tarjoavan riittävää henkilötietojen suojaa, siirto perustuu EU:n mallisopimuslausekkeisiin tai vastaavaan oikeusmekanismiin.

Jaamme henkilötietojasi tarvittaessa kolmansille osapuolille maassa, jossa hakemasi työtehtävä sijaitsee, tai tällaisissa maissa sijaitseville kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat välittömästi hakemasi asiaankuuluvan työtehtävän rekrytointiprosessiin. Näin saatetaan toimia, jos haet muualla kuin asuinmaassasi sijaitsevaa työtehtävää. Järjestelyn tavoitteena on oleskelu- ja työlupien luominen ja järjestäminen.

Jos haet EU:n ulkopuolella sijaitsevaa työtehtävää, tietosi siirretään EU:n ulkopuolelle maahan, jossa hakemasi työtehtävä sijaitsee. EU:n komissio katsoo, ettei kyseinen maa tarjoa henkilötiedoillesi riittävää suojaa, joten käytämme henkilötietojesi suojaamiseen EU:n mallilausekkeita.

Profilointi ja tietojesi automatisoitu käsittely

Voimme käyttää automatisoituja menetelmiä tehdäksemme päätöksiä henkilötietojesi perusteella. Tämä päätös perustuu työtehtävän vaatimuksiin ja siihen, vastaavatko kokemuksesi ja taustasi kyseisiä vaatimuksia. Automaattisen päätöksen seurauksena hakemuksesi saatetaan hylätä, jos hakijaprofiilisi ei täytä työtehtävän vähimmäisvaatimuksia. Jos käytämme automatisoituja menetelmiä, sinulla on oikeus vaatia ihmistä puuttumaan prosessiin tai oikeus ilmaista näkemyksesi ja riitauttaa päätös toimittamalla pyyntö osoitteeseen www.abb.com/privacy.

Voimme myös käyttää automatisoituja menetelmiä rekrytointialustallemme lähetettyjen henkilötietojesi analysoimiseen ja profiilin laatimiseen työnhakijoista (profilointiin). Profiilia käytetään vain työnhakijoiden yhtenäiseen arviointiin rekrytointiprosessin paremman yhdenmukaisuuden ja kohtuullisuuden varmistamiseksi. Profilointitulos tarjoaa lisäpalautetta rekrytoijalle, eikä se määrää rekrytointiprosessin tuloksia ennalta.

Kun olet lähettänyt hakemuksen, voimme lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa pyydämme sinua vastaamaan rekrytointiprosessia koskevaan kyselyyn, riippumatta siitä, tuletko valituksi vai et. Tällaiseen kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Kuinka kauan säilytämme tietoja

Säilytämme tämän prosessin aikana saamiamme henkilötietojasi niin kauan kuin meidän oikeutettu etumme tai suostumuksesi ovat voimassa. Vaikka kansallisesta lainsäädännöstä (esimerkiksi vero- tai kauppalainsäädännöstä) saattaa seurata rajattuja poikkeuksia, yleisesti ottaen henkilötietojasi käsitellään enintään 24 kuukauden ajan. Tämä säilytysaika alkaa jokaisesta kerrasta, jolloin kirjaudut tilillesi.

Jos työsopimus tehdään, käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen keston ajan.

Pakottavaan lainsäädäntöön perustuen ABB:n on säilytettävä tiettyjä henkilötietoja vähimmäisajan verran. Esimerkiksi työsopimukset, palkanmaksutiedot ja takaisinmaksut on säilytettävä kansallisessa yhtiö- ja verolainsäädännössä määritetyn vähimmäisajan verran.

Säilytysajan päätyttyä henkilötietosi poistetaan.

Saat lisätietoja henkilötietoihisi sovellettavista säilytysajoista lähettämällä pyynnön osoitteeseen privacy@abb.com.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Riippuen lainkäyttöalueesta, jossa oleskelet ja jossa henkilötietojasi käsitellään, sinulla voi olla seuraavat oikeudet:

 • korjata henkilötiedoissa esiintyvät virheet tai päivittää tiedot
 • päästä käsiksi henkilötietoihisi ja saada kopio säilyttämistämme henkilötiedoista
 • poistaa henkilötietosi, joiden käsittelyyn meillä ei ole enää laillista perustetta
 • siirtää henkilötietosi uudelle toimittajalle (jos tämä soveltuu)
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella (edellyttäen, etteivät käsittelyperusteemme saa suurempaa painoarvoa kuin tietosuojaoikeudellesi aiheutuva haitta)
 • rajoittaa oikeuttamme käsitellä henkilötietojasi tekemäsi valituksen ollessa tutkittavana tai
 • peruuttaa suostumuksesi, jos olemme pyytäneet suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyä varten.

Voit esittää tällaisen pyynnön osoitteessa www.abb.com/privacy. Joissakin tilanteissa meidän on ehkä rajoitettava edellä mainittuja oikeuksia yleisen edun (kuten rikosten torjunta tai selvittäminen) ja omien etujemme (kuten salassapitovelvollisuuden ylläpitäminen) turvaamiseksi.

Jos haluat tehdä valituksen tavasta, jolla olemme käsitelleet henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä konsernin tietosuojavastaavaan lähettämällä valituksen osoitteeseen privacy@abb.com tai jättämällä sen osoitteessa www.abb.com/privacy.

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme tai uskot, että käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, voit myös ottaa yhteyttä sen maan tietosuojaviranomaiseen, jossa asut tai työskentelet tai jossa uskot tietosuojalainsäädännön loukkauksen tapahtuneen.

Liity rekrytointiaiheiselle postituslistallemme

Haluamme käyttää sähköpostiosoitettasi kertoaksemme sinulle sinua kiinnostavien maiden ja alueiden avoimista ABB:n työtehtävistä. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa napsauttamalla ”Lopeta tilaus” ‑linkkiä, joka sijaitsee kaikkien sähköpostiviestien alareunassa, tai täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.abb.com/privacy.

Lisätietoja

Lähettämällä hakemuksesi vahvistat, että hakemuksessa ilmoittamasi henkilötietosi ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Lisäksi vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi tämän tietosuojalausunnon ja ymmärtäväsi, että lähettämällä hakemuksesi suostut siihen, että käsittelemme henkilötietojasi hakemuksesi arvioimiseksi (mikäli käsittelyn perustana on suostumuksesi) tai toteutamme samat toimet työsopimuksesi valmistelemista varten.