Privacykennisgeving voor de klant

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Deze privacykennisgeving voor de Klant ("Bericht") is van toepassing op de ABB-groep van bedrijven, wat betekent dat ABB Ltd, Zwitserland en elke entiteit waarin ABB Ltd, Zwitserland, rechtstreeks of onrechtstreeks, een meerderheidsparticipatie heeft of de meerderheid van de stemrechten bezit of controleert. Het ABB-bedrijf dat diensten verleent of aan u communiceert (aangeduid als "ABB" of "wij"), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en controleert hoe deze worden gebruikt, in overeenstemming met dit Bericht.

Andere dochterbedrijven van ABB kunnen ook uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken, hetzij in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, hetzij in de hoedanigheid van verwerker, en deze Kennisgeving is eveneens op hen van toepassing.

2. Het soort informatie dat we verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u in verband met de overeenkomsten met onze klanten. We kunnen de volgende categorieën van persoonlijke gegevens verzamelen:

 • De zakelijke contactgegevens die u met ons deelt: naam, titel, functieomschrijving, e-mailadres, bedrijfsadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer
 • Aanvullende informatie die u aan ons verstrekt in het kader van onze zakelijke relaties, zoals: belangen in ABB-producten, marketingvoorkeuren, registratie-informatie bij evenementen, webinars, beurzen, contract- of ordergegevens, facturen, betalingen, geschiedenis van zakenpartners, gegevens over de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en precontractuele maatregelen, waaronder marketingactiviteiten, correspondentiegegevens, aanbiedingen, offertes, contract- en ordergegevens, facturen, betalingen, verzekeringsgegevens, gegevens met betrekking tot verzoeken/vragen/klachten/bestellingen, werknemersnummer, paspoortnummer, geboortedatum, reisvisuminformatie, beoordelings-/feedbackgesprek, opleidingsgegevens, geslacht, klant/consumenten-ID, gebruiksgegevens van het product, voorkeuren.
 • Elektronische identificatiegegevens en informatie die door de communicatiesystemen, IT-toepassingen en websitebrowser worden verzameld, zoals IP-adres, de bron van uw websitebezoek, bekeken webpagina's en de tijd die op de website of een bepaalde pagina is doorgebracht, aangeklikte links, gedeelde opmerkingen, geopende e-mails, browsertype, datum en tijd van het bezoek, device-identifiers (mobiel apparaat-ID, PC-ID etc.), cookies, digitale alias/handtekening, aanmeldingsgegevens, tracking- en analysegegevens.

De hieronder genoemde soorten persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt, als dat überhaupt gebeurt, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving in het land waar u woont.

 • Gegevens over criminele veroordelingen en overtredingen, zoals criminele achtergrondinformatie en sanctielijstinformatie, voor zover dit nodig is voor de doeleinden van het criminele antecedentenonderzoek en de Know Your Customer ("KYC") en Anti Money Laundering ("AML") verplichtingen.
 • Voor zover dat nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen, gegevens die zijn verkregen uit publiek toegankelijke bronnen of die rechtmatig worden doorgegeven door andere derden (bv. een kredietagentschap): gegevens uit handelsregisters, gegevens uit verenigingsregisters, kredietwaardigheidsgegevens.

3. Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het verwerken en uitvoeren van bestellingen, het leveren van diensten en het op de hoogte houden van de status van uw bestelling of die van uw bedrijf;
 • het leveren en beheren van onze producten en diensten;
 • het verwerken van offertes en het beheren van de klantrelatie, met inbegrip van het verlenen van klanten- en productondersteuning en het verwerken, evalueren en beantwoorden van verzoeken en vragen, het beheer van de levenscyclus van contracten en het vastleggen van persoonlijke gegevens van potentiële klanten voor toekomstige communicatie;
 • het uitvoeren en faciliteren van klanttevredenheidsonderzoeken, marketingcampagnes, marktanalyses, sweepstakes, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of evenementen;
 • het uitvoeren van marketing- en verkoopactiviteiten (inclusief het genereren van leads, het nastreven van marketingvooruitzichten, het uitvoeren van marktonderzoek, het bepalen en beheren van de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes en het beheren van ons merk en het communiceren over nieuwe zakelijke projecten); u marketingcommunicatie sturen per post, telefoon, tekst, e-mail en andere digitale methoden over producten en diensten (zoals waarschuwingen, promotiemateriaal, nieuwsbrieven, enz.);
 • het analyseren van persoonlijke gegevens om relevante marketingaanbiedingen en -informatie te verstrekken, de nauwkeurigheid van de contactinformatie van de klant te garanderen.
 • het uitvoeren van klantentrainingen en -cursussen
 • rapportering en gegevensanalyse zoals marktonderzoek, trendanalyse, financiële analyse, klantsegmentatie en profilering van klanten om de klantenervaring met ABB te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde inhoud te bieden met inbegrip van marktintelligentie en de ontwikkeling en verbetering van diensten of producten door middel van evaluatie en analyse van de informatie;
 • het communiceren met Business Partners over producten, diensten en projecten van ABB of Business Partners, bijvoorbeeld door te antwoorden op vragen of verzoeken;
 • reisregeling, ticket- en workflowbeheer, vlootbeheer;
 • reorganisatie, acquisitie en verkoop van activiteiten, business units en bedrijven;
 • beheer van proceskwaliteit en verzekeringsmanagement;
 • het uitvoeren van audits, beoordelingen en reglementaire controles om te voldoen aan de verplichtingen tegenover de regelgevende instanties;
 • bestuur, risico's en naleving, met inbegrip van due diligence en anti-witwaspraktijken ("AML") verplichtingen, naleving van de douane- en wereldhandelsnormen en controle van de lijst van gesanctioneerde partijen, veiligheid, met inbegrip van preventie, opsporing van misdaad en fraude;
 • het onderhouden en beschermen van de veiligheid van producten, faciliteiten, diensten, systemen, netwerken, computers en informatie, het voorkomen en opsporen van veiligheidsdreigingen, en fraude of andere criminele of kwaadaardige activiteiten; en
 • beheer van IT-middelen, met inbegrip van infrastructuurbeheer met inbegrip van gegevensback-up, ondersteuning van informatiesystemen en serviceactiviteiten voor applicatiebeheer, ondersteuning van eindgebruikers, testen, onderhoud, beveiliging (reactie op incidenten, risico's, kwetsbaarheid, reactie op inbreuken), aanmaak en beheer van gebruikersaccounts, toewijzing van softwarelicenties en het beheer daarvan, testen van beveiliging en prestaties en bedrijfscontinuïteit, bewaking van toegang tot de systemen en downloads.

Om de juistheid van uw contactgegevens te bevestigen, u marketing communicatie en reclame op maat te bieden en u gepersonaliseerde berichten te sturen, zullen we geautomatiseerde methoden gebruiken om een profiel op te bouwen op basis van gegevens die we hebben verkregen zoals beschreven in deze Kennisgeving, zoals het aantal bekeken ABB-webpagina's, geopende e-mails, uw webinarregistraties en de recente interactie en activiteiten met ABB. Indien u meer informatie wenst over de geautomatiseerde methoden om een profiel op te bouwen, kunt u dit aanvragen via www.abb.com/privacy. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van profielen door een verzoek in te dienen bij www.abb.com/privacy.

We verzamelen alleen de persoonlijke gegevens van u die we nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Voor statistische doeleinden, het verbeteren van onze dienstverlening en het testen van onze IT-systemen gebruiken we zoveel mogelijk geanonimiseerde gegevens als redelijkerwijs mogelijk is. Dit betekent dat deze gegevens u niet meer (in)direct kunnen identificeren of u als individu kunnen onderscheiden.

4. Wat gebeurt er als u ons niet de informatie geeft waar we om gevraagd hadden of als u ons vraagt te stoppen met het verwerken van uw gegevens

Wanneer het gaat om verwerkingen die verband houden met de zakelijke relatie met u), is ABB niet in staat een zakelijke relatie met u of uw bedrijf op adequate wijze tot stand te brengen, uit te voeren of te beëindigen en in het algemeen de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren zonder bepaalde persoonsgegevens.

Hoewel we u niet kunnen verplichten om uw persoonsgegevens met ons te delen, dient u er rekening mee te houden dat dit dan gevolgen kan hebben die de zakelijke relatie negatief kunnen beïnvloeden, zoals het niet kunnen nemen van gevraagde precontractuele maatregelen om een contract met u aan te gaan of om een overeenkomst met u of uw bedrijf te sluiten en de zakelijke relatie waar u om gevraagd hebt verder te zetten.

5. De rechtsgrondslag waarop wij ons baseren

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de in deze mededeling beschreven doeleinden op basis van ééen van de volgende rechtsgrondslagen, voor zover van toepassing:

 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor het nakomen van contractuele verplichtingen die voortvloeien uit contracten met u of uw bedrijf, of als onderdeel van precontractuele maatregelen die ons zijn gevraagd te nemen;
 • We zullen uw toestemming vragen voor de activiteiten die in deze privacyverklaring worden beschreven wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens verwerken voor marketingdoeleinden, inclusief het delen van op maat gemaakte marketingcommunicatie met u, het verzenden van gepersonaliseerde berichten, en om de juistheid van uw contactgegevens te garanderen wanneer we geen bestaande zakelijke relatie met u of uw bedrijf hebben; of
 • We vertrouwen op onze rechtmatige belangen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van de zakelijke relatie met u of uw bedrijf, voor zover uw eigen privacybelangen niet prevaleren boven uw eigen belangen. Dergelijke belangen kunnen onder meer zijn:
  • verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens voor dit doel is het beheer en de ontwikkelling en bevordering van ons bedrijf.
  • gedrag, beheer, ontwikkeling en bevordering van ons bedrijf in de breedste zin van het woord mogelijk met inbegrip van de levering van producten en diensten, de uitvoering van overeenkomsten en bestel beheer met klanten, behandeling en uitvoering van aankopen, proceskwaliteitsmanagement en verbetering van producten of diensten, analyse en marktintelligentie, vermindering van wanbetalingsrisico's in onze verkoopprocessen, afdwinging van juridische claims, met inbegrip van de inning van vorderingen via buitengerechtelijke procedures, acquisitie en verkoop van activiteiten, bedrijfsonderdelen en bedrijven;
  • voor direct marketingdoeleinden voor bestaande klanten, met inbegrip van het delen van op maat gemaakte marketing, voor direct marketingdoeleinden voor bestaande klanten, communicatie met u, het verzenden van gepersonaliseerde berichten en het verzekeren van de juistheid van uw contactgegevens;
  • de naleving van de wettelijke, reglementaire, standaard en interne ABB-vereisten en -beleidslijnen op te volgen, te onderzoeken en te verzekeren;
  • voorkomen van fraude en criminele activiteiten, met inbegrip van onderzoeken naar dergelijke activiteiten, misbruik van activa, producten en diensten van ABB, en voor zover dit strikt noodzakelijk en evenredig is om de netwerk- en informatieveiligheid te verzekeren; en
  • het doorgeven van persoonsgegevens binnen de ABB-groep voor interne administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om gecentraliseerde diensten te verlenen.

U kunt een kopie van onze beoordeling van de reden waarom wij uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden mogen verwerken, verkrijgen door een verzoek in te dienen op www.abb.com/privacy.

 • In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichtingen en wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op basis van fiscale of rapporteringsverplichtingen, samenwerkingsverplichtingen met de overheid, wettelijke bewaartermijnen of de bekendmaking van persoonsgegevens in het kader van officiële of gerechtelijke maatregelen kan vereist zijn met het oog op bewijsverkrijging, vervolging of handhaving van civielrechtelijke vorderingen.

Met betrekking tot persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen zullen wij deze gegevens alleen verwerken als dit volgens de geldende (lokale) wetgeving is toegestaan.

6. Partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen (binnen en buiten de EU en de EER of buiten het land waar het ABB-bedrijf dat uw gegevens beheert, gevestigd is)

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met andere ABB-filialen of met derden voor zover dat nodig is voor de doeleinden die in deze tabel worden beschreven. Wanneer we uw persoonsgegevens delen met een filiaal of derde partij zodat ze worden doorgegeven aan of toegankelijk worden van buiten de Europese Unie ("EU") en de Europese Economische Ruimte ("EER") of buiten het land waar het ABB-bedrijf dat uw gegevens beheert, gevestigd is, stellen we altijd voldoende waarborgen in om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden van deze waarborgen zijn een adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie of Standard Contractual Clausules. We hebben aanvullende maatregelen genomen voor de overdracht van gegevens van binnen naar buiten de EU, de EER en buiten het land waar het ABB-bedrijf dat uw gegevens beheert gevestigd is, om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u een overzicht wilt hebben van de bestaande beveiligingen, kunt u een verzoek indienen via www.abb.com/privacy.

Naam van de ontvanger of - voor niet-EU-landen ontvangerscategorie

Locatie van de ontvanger

Doeleinde

Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van ABB

Zie de lijst met dochterondernemingen van ABB

De doeleinden die worden beschreven in deze privacykennisgeving

Zakelijke partners, distributeurs en agenten van ABB

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd)

De doeleinden die worden beschreven in deze privacykennisgeving

Dienstverleners zoals, IT-diensten, marketing agentschappen, onafhankelijke agenten, betaling processoren, beoordeling en evaluatiediensten, Professionele en adviserende diensten, waaronder boekhouders, accountants, advocaten, verzekeraars, bankiers, rekruteerders, reizigers agenten en andere adviseurs of dienstverleners die werken voor ABB

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd)

De doeleinden beschreven in deze privacykennisgeving

Insolventiebeheerders

of schuldeisers

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd)

Voor wanbetaling en insolventie

management

Potentiële of daadwerkelijke overnemers van ABB bedrijven of activa

EU en niet-EU

Voor de evaluatie van het bedrijf of de activa in kwestie of het uitvoeren van de transformatie/fusie van de bedrijven.

Ontvangers zoals vereist door de toepasselijke wet of wettelijke procedure, aan rechtshandhavings-instanties of overheidsinstanties, enz.

EU en niet-EU

Indien vereist door toepasselijke wetgeving of een legitiem verzoek van overheidsinstanties, of een geldige wettelijke vereiste

7. Hoelang we uw persoonlijke gegevens bewaren

Op grond van dwingende wetgeving moet ABB bepaalde persoonsgegevens gedurende een minimumperiode bewaren.We bewaren uw persoonlijke gegevens enkel zolang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacykennisgeving of totdat u ons op de hoogte brengt dat u geen ABB marketingmateriaal meer wenst te ontvangen.

In het algemeen worden klantgerelateerde persoonsgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie en voor een minimumperiode (gewoonlijk tussen 5 en 10 jaar na de beëindiging van het contract) of voor een langere periode indien vereist door de lokale wet- en regelgeving. Het profiel dat is opgebouwd op basis van geautomatiseerde methoden zoals beschreven in deze kennisgeving, wordt tot 24 maanden bewaard.

Tegelijkertijd vereisen de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming dat wij persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Door het instellen van IT-applicaties en -beleid zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer wij deze niet langer nodig hebben.

8. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u zich bevindt en waarin uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft u mogelijk de volgende rechten:

Rechten inzake gegevensbescherming

Wat het betekent

Het recht op gegevenstoegang

U mag ABB een overzicht of een kopie vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.

Het recht op rectificatie van gegevens

U hebt altijd het recht om te vragen om onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens.

Het recht op gegevensverwijdering

U hebt het recht om te vragen dat persoonlijke gegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn, indien de toepasselijke wetgeving ons verplicht om de gegevens te verwijderen of de verwerking ervan onwettig is.

Het recht om gegevensverwerking te beperken

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in specifieke omstandigheden te beperken. Waar dat het geval is, kunnen we uw informatie toch opslaan, maar niet verder gebruiken.

Het recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat voor uw eigen doeleinden, of om ons te verzoeken het te delen met een derde partij.

Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die gebaseerd is op een legitiem belang.

Het recht om de toestemming in te trekken

Waar ABB uw toestemming heeft gevraagd voor het verwerken van persoonlijke gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking.

Houd er rekening mee dat de hierboven beschreven rechten niet absoluut zijn, en dat aan uw verzoek niet altijd volledig kan worden voldaan. Zo kunnen wij soms bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens niet verwijderen of de verwerking ervan niet beperken, aangezien wij wettelijk of contractueel verplicht kunnen zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren.

U kunt een verzoek indienen om uw gegevensbeschermingsrechten af te dwingen op www.abb.com/privacy.

9. Contact en verdere informatie

Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens, gebruik wilt maken van een van de andere rechten die hierboven zijn vermeld of als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop ABB uw persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met onze Group Data Protection Officer op privacy@abb.com, of uw klacht indienen op www.abb.com/privacy.

Indien u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met de wet verwerken, kunt u ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Data Privacy Authority in het land waar u woont of werkt, of een rechtszaak aan te spannen bij de rechter wanneer u van mening bent dat er een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

10. Updates van dit document

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt als gevolg van noodzakelijke ontwikkelingen. In het geval van dergelijke updates zullen wij de nodige acties ondernemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de aangebrachte wijzigingen. Indien en voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u ook vragen om uw toestemming te geven voor eventuele wezenlijke wijzigingen in de privacykennisgeving die onze bijgewerkte praktijken beschrijven.

Controleer de "datum van publicatie" om te zien wanneer deze privacykennisgeving is bijgewerkt.

Datum van publicatie: 01.03.2021