Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w procesie pozyskiwania talentów

ABB szanuje Państwa prawo do prywatności

Nadrzędnym priorytetem firmy ABB jest poszanowanie Państwa praw do prywatności danych. Niniejsza Informacja wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak przetwarzamy takie dane oraz jakie mają Państwo prawa odnośnie tych danych osobowych.

Państwa dane osobowe

Za Państwa dane osobowe odpowiada ABB. ABB oznacza spółkę ABB Ltd oraz jej spółki zależne. Do celów określonych przez stosowne przepisy dotyczące ochrony danych, administratorem danych jest podmiot powiązany ABB, w którym ubiegają się Państwo o stanowisko. W celu otrzymania dalszych informacji na temat podmiotów powiązanych ABB prosimy kliknąć tutaj. Niniejsza informacja dotyczy wszystkich takich podmiotów.

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy za pośrednictwem strony rekrutacyjnej ABB.

W niektórych przypadkach będziemy również gromadzić Państwa dane osobowe pośrednio od przedstawicieli stron trzecich, tj. od dostawców usług polegających na weryfikacji historii zatrudnienia kandydatów do pracy, agencji rekrutacyjnych, przez które aplikują Państwo na stanowisko, a także od innych dostawców usług administracyjnych.

W niektórych przypadkach będziemy także przetwarzać Państwa dane osobowe z ogólnodostępnych zasobów, takich jak serwisy społecznościowe zorientowane na zatrudnienie i biznes (np. LinkedIn, Glassdoor) czy targi pracy.

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych w ABB można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: privacy@abb.com.

Czego potrzebujemy?

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które Państwa dotyczą w związku z procesem rekrutacji w firmie ABB. Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

Dane osobowe i dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, płeć, , adres prywatny i służbowy, numer telefonu prywatny i służbowy, adres e-mail prywatny i służbowy lub inne dane adresowe, data i kraj urodzenia, zdjęcie, obywatelstwo oraz narodowość.

Dane dotyczące umiejętności i doświadczenia, takie jak kwalifikacje i certyfikaty dotyczące stanowisk zajmowanych obecnie i w przeszłości, wykształcenie i szkolenia, CV, rejestry dotyczące wykształcenia i osiągnięć zawodowych. W niektórych przypadkach: dane kontaktowe osób, które mogą udzielić referencji oraz wyniki oceny zdolności, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i dowolne inne informacje, które zechcą nam Państwo udostępnić w ramach procesu aplikowania na stanowisko pracy.

W zależności od stanowiska przeprowadzamy wewnętrzną/ zewnętrzną ocenę, podczas której gromadzimy dodatkowe informacje, takie jak data przeprowadzenia oceny, wynik oceny, notatki/ zapisy sporządzone podczas rozmowy telefonicznej, notatki/ zapisy sporządzone podczas rozmowy wideo.

W niektórych krajach musimy również przetwarzać dane dotyczące Państwa członkostwa w związkach zawodowych, przekonań religijnych i filozoficznych, a także informacje z rejestrów karnych (tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa krajowego lub niezbędne do zapewnienia równych szans i równego traktowania wszystkich kandydatów w ABB i przebiega zgodnie z przepisami prawa krajowego). Jeżeli w ramach procesu rekrutacyjnego weryfikujemy historię Państwa zatrudnienia, pozyskane w taki sposób dane przetwarzamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane niezbędne do sporządzenia umowy o pracę i wdrożenia do pracy pracownika, który został wybrany w procesie rekrutacji, takie jak odpowiedni numer identyfikacyjny (numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny obywatelstwa, numer ubezpieczenia społecznego lub inny dowolny numer identyfikacyjny, obowiązujący w Państwa kraju); dane osób powiązanych z Państwem (imię i nazwisko współmałżonka(-ki)/ partnera(-ki), dzieci itp.); podpis; dane rachunku bankowego; dane osób, z którymi należy kontaktować się w nagłych wypadkach; dane ubezpieczenia; numer prawa jazdy; rejestry dotyczące szkoleń; rozmiar buta i ubrań, w razie potrzeby.

W niektórych krajach, podczas procesu wdrażania do pracy wybranego kandydata, musimy również przetwarzać dane dotyczące stanu Państwa zdrowia, dane dotyczące Państwa pochodzenia etnicznego lub rasy (tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa krajowego lub niezbędne do zapewnienia równych szans i równego traktowania wszystkich kandydatów w ABB i przebiega zgodnie z przepisami prawa krajowego). Odpowiednio, dane osobowe z żadnej z wyżej wymienionych kategorii nie będą przetwarzane, jeżeli zabraniają tego przepisy prawa krajowego.

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat danych osobowych, jakie gromadzimy w Państwa kraju, prosimy wysłać zapytanie na adres privacy@abb.com.

Dlaczego ich potrzebujemy?

Gromadzone przez nas dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

 • Aplikowanie przez Państwo o pracę na określonym stanowisku w ABB lub w spółce ABB i strony trzeciej, które w zależności od jurysdykcji przetwarzamy jako środki przedumowne w celu ustanowienia zatrudnienia i związanych z nim umów (aby podjąć działania przed zawarciem umowy o pracę).
 • Ocena Państwa podania o pracę, na podstawie uzasadnionego interesu ABB lub spółki ABB i strony trzeciej, w celu znalezienia kandydata najlepiej odpowiadającego wymaganiom nieobsadzonego stanowiska, aby dzięki temu ABB mogła przeprowadzić ocenę i rozmowę kwalifikacyjną, co zgadza się również z Państwa dążeniem do znalezienia pracy, która najbardziej Państwu odpowiada.
 • Państwa podanie o pracę dla celów potencjalnych przyszłych rekrutacji w ABB lub w spółce ABB i strony trzeciej na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • W przypadku zawarcia umowy o pracę – w celu podjęcia kroków koniecznych do wypełnienia obowiązków administratora danych wynikających z umowy o pracę i obowiązujących przepisów prawa, takich jak potwierdzenie, że spełniają Państwo wewnętrzne i prawne wymagania danego stanowiska, opracowanie i podpisanie umowy o pracę oraz pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem, założenie koniecznych kont w naszych systemach informacyjnych; zapewnienie Państwu dostępu do obiektów ABB; dostarczenie obowiązkowych zawiadomień do urzędów; zapewnienie stroju firmowego oraz środków ochrony osobistej tam, gdzie jest to konieczne; przeprowadzenie sesji wdrożenia do pracy obejmującej przekazanie narzędzi do pracy, przeszkolenie i przekazanie informacji dotyczących stanowiska, na którym zostali Państwo zatrudnieni.
 • W przypadku zawarcia umowy o pracę, na Państwa wniosek możemy również przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania niektórych usług związanych z zatrudnieniem (np. usługi relokacyjne lub uzyskanie wymaganej wizy lub zezwolenia na pracę).
 • Realizacja audytów, sprawdzeń oraz kontroli w celu monitorowania jakości procesu rekrutacji, w tym zgodności z polityką korporacyjną ABB i wymogami prawnymi, odpowiadania na skargi oraz pytania dotyczące rekrutacji oraz wniesienia lub obrony przez roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu ABB lub joint venture ABB i podmiotów trzecich.

Kopię oceny naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla tych celów mogą Państwo pobrać ze strony www.abb.com/privacy. Dodatkowe informacje dotyczące wyżej wymienionych celów przetwarzania Państwa danych osobowych można uzyskać wysyłając wniosek na adres privacy@abb.com.

Gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które potrzebujemy do realizacji wymienionych celów. Wykorzystywanie danych osobowych przekazanych przez Państwa podczas aplikowania na stanowisko pracy będzie ograniczone do minimum, a dane zostaną udostępnione wyłącznie tym pracownikom i podmiotom strony trzeciej, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rekrutacyjny na dane stanowisko.

Jeżeli Państwa profil jest niepełny lub zawiera nieprawidłowe dane, Państwa aplikacja może zostać odrzucona. Dokładne dane osobowe, dane kontaktowe i uzupełniony profil są wymagane w celu umożliwienia kontaktu z Państwem i przetwarzania Państwa podania o pracę.

Co z nimi robimy?

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie tym pracownikom i podmiotom strony trzeciej, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rekrutacyjny. Udostępniamy Państwa dane osobowe poniższym podmiotom powiązanym z ABB i podmiotom strony trzeciej w następujących celach w ramach czynności przetwarzania danych:

Nazwa lub kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Zabezpieczenia podjęte w celu ochrony Państwa danych osobowych

ABB Ltd
(podmiot powiązany ABB w UE)

CH, Zürich

Przechowywanie danych osobowych na naszych serwerach.

Ten podmiot powiązany ma siedzibę w Szwajcarii, którą uważa się za państwo zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych według wytycznych Komisji UE

Podmiot powiązany ABB w Europie

UE

Udostępnianie Państwa podania o pracę tym podmiotom powiązanym, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rekrutacyjny na określone stanowisko i w dowolny inny proces rekrutacyjny w przyszłości, na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody.

W przypadku zawarcia umowy o pracę musimy udostępnić Państwa dane jednostkom zajmującym się tworzeniem koniecznych kont w naszych systemach informatycznych, utrzymywaniem serwerów i systemów wykorzystywanych do przechowywania i udostępniania danych osobowych pracownika w zakresie celów opisanych w niniejszym dokumencie.

Ten podmiot powiązany ma siedzibę w UE, którą uważa się za organizację zapewniającą odpowiednią ochronę danych osobowych

Podmiot powiązany ABB poza Europą

Poza UE

Udostępnianie Państwa podania o pracę tym podmiotom powiązanym, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rekrutacyjny na określone stanowisko i w dowolny inny proces rekrutacyjny w przyszłości, na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody.

W przypadku zawarcia umowy o pracę musimy udostępnić Państwa dane jednostkom zajmującym się tworzeniem koniecznych kont w naszych systemach informatycznych, utrzymywaniem serwerów i systemów wykorzystywanych do przechowywania i udostępniania danych osobowych pracownika w zakresie celów opisanych w niniejszym dokumencie.

Jest to podmiot powiązany w strukturach ABB, a prawnym mechanizmem do przekazywania danych są unijne klauzule wzorcowe oraz wiążące reguły korporacyjne po ich wejściu w życie

Inne podmioty zlokalizowane na terenie UE (w tym partnerzy biznesowi ABB oraz spółki joint venture z podmiotami stron trzecich, dostawcy oprogramowania, dostawcy procesów oceniania personelu, kancelarie prawne i agencje rządowe)

UE

Udostępnianie Państwa podania o pracę tym podmiotom powiązanym, które są bezpośrednio zaangażowane w proces w celu udostępnienia platformy rekrutacyjnej, poszukiwania i oceny kandydatów, uzyskania wiz i pozwoleń na pracę lub innych prawnie wymaganych dokumentów.

W przypadku zawarcia umowy o pracę musimy udostępnić Państwa dane jednostkom odpowiedzialnym za umożliwienie Państwu dostępu do terenu ABB; wysyłającym obowiązkowe powiadomienia do instytucji rządowych i organizujących badania lekarskie przyszłych pracowników, a także podmiotów sprawdzających Państwa referencje oraz historię zatrudnienia.

Ten podmiot powiązany ma siedzibę w UE, którą uważa się za organizację zapewniającą odpowiednią ochronę danych osobowych

Inne podmioty zlokalizowane poza UE (w tym partnerzy biznesowi ABB oraz spółki joint venture z podmiotami stron trzecich, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług oceniania personelu, kancelarie prawne i agencje rządowe)

Poza UE

Udostępnianie Państwa podania o pracę tym podmiotom powiązanym, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rekrutacyjny w celu udostępnienia platformy rekrutacyjnej, poszukiwania i oceny kandydatów , uzyskania wiz i pozwoleń na pracę lub innych prawnie wymaganych dokumentów.

W przypadku zawarcia umowy o pracę musimy udostępnić Państwa dane jednostkom odpowiedzialnym za zapewnienie Państwu dostępu do terenu ABB; wysyłającym obowiązkowe powiadomienia do instytucji rządowych i organizujących badania lekarskie przyszłych pracowników, a także podmiotów sprawdzających Państwa referencje oraz historię zatrudnienia.

Ten podmiot trzeciej strony ma siedzibę poza UE, co nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych, stąd mechanizmem prawnym przekazywania danych są unijne klauzule wzorcowe lub ich odpowiedniki.

Potencjalni lub obecni nabywcy ofert lub aktywów firmy ABB

W UE i poza UE

W celu oceny przedmiotowych ofert lub aktywów lub przeprowadzenia przekształceń / połączeń spółek.

Jeżeli potencjalny lub obecny nabywca ma siedzibę poza UE, co nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych, mechanizmem prawnym przekazywania danych są unijne klauzule wzorcowe lub ich odpowiedniki.

W razie potrzeby udostępnimy Państwa dane osobowe podmiotom strony trzeciej w państwie, w którym aplikowali Państwo na dane stanowisko lub podmiotom stron trzecich w państwie, które są bezpośrednio powiązane z procesem rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. Może to mieć znaczenie w przypadku aplikowania na stanowisko znajdujące się w innym państwie. Celem jest opracowanie i zorganizowanie pozwolenia na pracę lub wizy.

W przypadku aplikowania na stanowisko w państwie poza UE, Państwa dane zostaną przekazane poza UE do miejsca, w którym znajduje się dane stanowisko pracy. Komisja UE stoi na stanowisku, że takie państwo nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych, dlatego w celu zapewnienia tej ochrony stosujemy europejskie klauzule wzorcowe.

Profilowanie oraz automatyczne przetwarzanie Państwa danych

Do podjęcia decyzji na podstawie Państwa danych osobowych możemy wykorzystywać metody zautomatyzowane. Logika podejmowania tej decyzji zależy od wymagań profilu zawodowego oraz tego, czy Państwa doświadczenie i historia zatrudnienia spełniają te wymagania. Potencjalną konsekwencją i sensem automatycznego podejmowania decyzji jest to, że jeżeli Państwa profil nie spełnia minimalnych wymagań określonych w opisie stanowiska pracy, Państwa podanie o pracę może zostać odrzucone. W przypadku korzystania przez nas z metod automatycznych, mają Państwo prawo do interwencji ze strony człowieka i do wyrażenia swojego punktu widzenia, a także do zakwestionowania decyzji, składając w tym celu wniosek podmiotu danych, który znajduje się na stronie www.abb.com/privacy.

Możemy również korzystać ze zautomatyzowanych sposobów przetwarzania danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej oraz tworzyć profile naszych kandydatów (profilowanie). Profil kandydata będzie użyty wyłącznie w celu zapewnienia jednolitej oceny naszych kandydatów, co zwiększy rzetelność i uczciwość procesu rekrutacji. Informacje uzyskane w wyniku profilowania stanowią dodatkową informację uwzględnianą w procesie rekrutacji, która nie przesądza wyniku postępowania.

Po procesie aplikacyjnym, niezależnie od tego czy zostali Państwo zatrudnieni czy nie, możemy wysłać Państwu prośbę o udział w ankiecie dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji. Państwa udział w ankiecie jest dobrowolny.

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w tym procesie przechowujemy tak długo, jak wymagają tego nasze uzasadnione interesy lub przez czas obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody. Na ogół dane te są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z niewielkimi wyjątkami związanymi z wymaganiami lokalnych przepisów prawa (takich jak prawo podatkowe czy handlowe). Czas przechowywania danych zaczyna się w chwili każdego logowania się do Państwa konta.

W przypadku zawarcia umowy o pracę, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania tej umowy.

Na podstawie obowiązującego prawa ABB musi przechowywać niektóre dane osobowe przez minimalny okres czasu. Na przykład umowy o zatrudnienie, informacje o wykonanych przelewach i zwrotach muszą być przechowywane przez minimalny okres wyznaczony przez lokalne przepisy o podatku dochodowym.

Po upływie czasu przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Dodatkowe informacje dotyczące okresów przechowywania Państwa danych osobowych można uzyskać wysyłając wniosek na adres privacy@abb.com.

Jakie są Państwa prawa?

 • W zależności od przepisów którym Państwo podlegają lub zgodnie z którymi przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą Państwu przysługiwać następujące prawa:poprawienia wszelkich błędów w danych osobowych lub ich aktualizacji,
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy,
 • usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie których nie mamy już podstawy prawnej do ich wykorzystywania,
 • przekazania swoich danych osobowych do nowego dostawcy (jeśli dotyczy),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (pod warunkiem, że nasze powody przetwarzania nie przeważają względem jakiegokolwiek zastrzeżenia praw do prywatności danych),
 • ograniczenia sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w czasie wyjaśniania skargi,
 • wycofania zgody, jeśli zwróciliśmy się do Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Takie wnioski mogą Państwo kierować za pośrednictwem strony www.abb.com/privacy. W pewnych okolicznościach możemy wymagać ograniczenia powyższych praw w celu ochrony interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrycie przestępstwa) oraz naszych interesów (np. w celu zachowania tajemnicy prawnej).

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając skargę na adres mailowy privacy@abb.com lub przez formularz zamieszczony na stronie www.abb.com/privacy.

Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z naszej odpowiedzi lub uznają, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu ds. ochrony danych osobowych w swoim kraju zamieszkania lub pracy, albo w miejscu, w którym mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych.

Dołącz do naszej rekrutacyjnej listy mailingowej

Chcielibyśmy wykorzystać Państwa adres e-mail do informowania o wakatach na stanowiskach w ABB w państwie lub obszarze, który Państwa interesuje. Mogą Państwo wypisać się z listy mailingowej w każdej chwili, klikając link „Unsubscribe” znajdujący się w każdym przesłanym powiadomieniu lub wypełniając formularz na stronie www.abb.com/privacy.

Więcej informacji

Składając podanie o pracę potwierdzają Państwo, że zawarte w nim dane osobowe są dokładne i aktualne. Ponadto oświadczają Państwo, że przeczytali i zrozumieli niniejszą informację o ochronie danych osobowych i są Państwo świadomi tego, że składając podanie o pracę wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celu dokonania przeglądu i oceny Państwa aplikacji (w sytuacji, gdy działamy w oparciu o Państwa zgodę) lub w celu podjęcia tych samych kroków zmierzających do przygotowania i zawarcia z Państwem umowy o pracę.