Informacja o ochronie prywatności klienta

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności klienta („Informacja”) dotyczy grup przedsiębiorstw ABB, co oznacza ABB Ltd w Szwajcarii i każdy podmiot, w którym ABB Ltd dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów lub posiada własność lub kontroluje większość praw głosu. Firma ABB, która świadczy usługi lub komunikuje się z Tobą (zwana dalej „ABB” lub „my”), jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych i kontroluje sposób ich wykorzystywania, zgodnie z niniejszą Informacją.

Inne spółki zależne ABB również mogą otrzymywać i przetwarzać Twoje dane osobowe, zarówno jako administrator lub podmiot przetwarzający, a niniejsza Informacja ma również zastosowanie do nich.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy na Twój temat

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które Ciebie dotyczą w związku z umowami zawartymi z naszymi klientami. Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Biznesowe Informacje kontaktowe, które nam udostępniasz: imię i nazwisko, tytuł, stanowisko, adres e-mail, nazwa Twojej firmy, adres firmy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego
 • Dodatkowe informacje, które przekazujesz nam w ramach naszych relacji biznesowych, takie jak: zainteresowanie produktami ABB, preferencje marketingowe, informacje rejestracyjne dostarczane podczas wydarzeń, targów, danych kontraktowych lub zamówień, faktury, płatności, historia partnerów biznesowych, dane dotyczące wypełnienia zobowiązań umownych i działań przedumownych w tym działania marketingowe, dane do korespondencji, oferty, informacje dotyczące przetargów, dane ubezpieczeniowe, zapisy dotyczące zapytań / pytań / reklamacji / zamówień, numer pracownika, numer paszportu, data urodzenia, informacje o wizie podróżnej, ocena rozmowy kwalifikacyjnej / informacja zwrotna, zapisy ze szkoleń, płeć, klient/ nr identyfikacyjny klienta, dane dotyczące użytkowania produktów, preferencji.
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne oraz informacje zbierane przez systemy łączności, aplikacje informatyczne i przeglądarkę internetową, takie jak: adres IP, źródło Twojej wizyty w witrynie, czas spędzony na stronie internetowej lub określonej stronie, kliknięte linki, udostępnione komentarze, typ przeglądarki, data i godzina wizyty, identyfikatory urządzenia (identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator komputera itp.), cookies, dane śledzenia i analizy, podpis elektroniczny, dane uwierzytelniające do rejestracji i logowania, itp.

Rodzaje danych osobowych wskazane poniżej są wyłącznie gromadzone i przetwarzane, jeśli w ogóle, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w Twoim kraju zamieszkania.

 • Dane dotyczące wyroków skazujących i wykroczeń, takie jak: informacje z rejestru karnego i listy sankcji w zakresie wymaganym w celu weryfikacji danych o karalności i zasad „poznaj swojego klienta (ang. Know Your Customer, KYC) oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (ang. Anti Money Laundering, AML).
 • W zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań, dane uzyskane z publicznie dostępnych źródeł lub które są legalnie przekazywane przez inne strony trzecie (np. Agencję kredytową): dane z rejestru handlowego, dane z rejestru stowarzyszeń, dane dotyczące zdolności kredytowej.

3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Możemy używać Twoich danych osobowych w następujących celach:

 • przygotowywanie, składanie i rejestrowanie ofert handlowych dla Twojej firmy;
 • przetwarzanie i realizacja zamówień oraz informowanie Cię o stanie zamówienia Twojego lub Twojej firmy;
 • dostarczanie i zarządzanie naszymi produktami i usługami;
 • przetwarzanie oferty wyceny i zarządzanie relacjami z klientami, w tym zapewnianie wsparcia dla klientów i produktów oraz przetwarzanie, ocena i odpowiadanie na żądania i zapytania klienta, zarządzanie cyklem życia umowy oraz pozyskiwanie danych osobowych potencjalnych klientów do przyszłej komunikacji;
 • przeprowadzanie i wsparcie procesu badania satysfakcji klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań promocyjnych lub wydarzeń;
 • prowadzenie działań marketingowych i sprzedażowych (w tym generowanie leadów, realizowanie perspektyw marketingowych, przeprowadzanie badań rynkowych, określanie i zarządzanie efektywnością naszych kampanii reklamowych i marketingowych oraz zarządzanie naszą marką);
 • wysyłanie informacji marketingowych pocztą, telefonem, wiadomością, e-mailem i innymi metodami cyfrowymi dotyczącymi produktów i usług (takich jak alerty, materiały promocyjne, biuletyny itp.);
 • analizowanie danych osobowych w celu dostarczenia odpowiednich ofert i informacji marketingowych, zapewnienie poprawności danych kontaktowych klientów;
 • raportowanie i analityka danych, taka jak badania rynku, analiza trendów, analiza finansowa, segmentacja klientów i profilowanie klientów w celu poprawy doświadczenia klientów z ABB oraz dostarczanie lepszych i bardziej spersonalizowanych treści; w tym badanie rynku oraz rozwój i ulepszanie usług lub produktów poprzez ocenę i analizę informacji;
 • prowadzenie szkoleń i kursów dla klientów
 • komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi o produktach, usługach i projektach ABB lub Partnerów Biznesowych, np. odpowiadając na zapytania lub prośby;
 • organizacja podróży, zarządzanie biletami podróżnymi i organizacją pracy, zarządzanie flotą;
 • reorganizacja, zakup i sprzedaż działalności, jednostek biznesowych i spółek;
 • zarządzanie jakością procesów i ubezpieczeniami;
 • przeprowadzanie audytów, przeglądów i kontroli regulacyjnych w celu spełnienia zobowiązań wobec organów regulacyjnych;
 • działania związane z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością, w tym kontrolowanie zobowiązań dotyczące należytej staranności i przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”), przestrzeganie przepisów celnych i handlu światowego oraz sprawdzanie rejestrów stron objętych sankcjami, bezpieczeństwo, w tym zapobieganie, wykrywanie przestępstw i oszustw;
 • utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa produktów, obiektów, usług, systemów, sieci, komputerów i informacji, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych; oraz
 • zarządzanie zasobami IT, w tym zarządzanie infrastrukturą, w tym tworzenie kopii zapasowych danych, wsparcie systemów informatycznych i operacje serwisowe w zakresie zarządzania aplikacjami, wsparcie użytkowników końcowych, testowanie, konserwacja, bezpieczeństwo (reagowanie na incydenty, ryzyko, podatność, reagowanie na naruszenia), tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi , przypisywanie licencji na oprogramowanie i zarządzanie nimi, testowanie bezpieczeństwa i wydajności oraz ciągłość działania, monitorowanie dostępu do systemów oraz pobrań.

Aby potwierdzić dokładność danych kontaktowych, zapewnić Ci dostosowaną komunikację marketingową i reklamę oraz dostarczać spersonalizowane wiadomości, wykorzystamy zautomatyzowane metody do zbudowania profilu na podstawie danych, które uzyskaliśmy zgodnie z opisem w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, takich jak ilość wyświetleń stron internetowych ABB, otwarte wiadomości e-mail, rejestracje na wydarzenia internetowe takie jak webinaria oraz niedawne kontakty i interakcje podjęte z ABB. Masz prawo sprzeciwić się działaniom profilującym, przesyłając wniosek osoby, której dane dotyczą, używając formularza pod adresem www.abb.com/privacy.

Zbieramy tylko dane osobowe, które są nam potrzebne do powyższych celów. Możemy również anonimizować Twoje dane osobowe, tak aby Cię nie identyfikowały i które wykorzystamy do różnych celów, w tym ulepszania naszych usług i testowania naszych systemów informatycznych. Oznacza to, że dane te nie mogą już bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Cię jako osoby fizycznej.

4. Co się stanie, jeśli nie przekażesz nam informacji, o które Cię poprosiliśmy, lub jeśli poprosisz nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych

Niektóre dane osobowe są niezbędne do nawiązania, prowadzenia lub zakończenia relacji biznesowej z Tobą. Potrzebujemy Cię, abyś przekazał nam dane osobowe wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub do zbierania których jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez takich danych osobowych nie będziemy mogli nawiązać, zrealizować ani rozwiązać umowy z Tobą. Ponadto nie będziemy w stanie podjąć wymaganych działań przed zawarciem umowy, a które to wymagane są do jej zawarcia z Tobą lub twoim przedsiębiorstwem, lub nawiązania i kontynuowania relacji biznesowych, o które prosiłeś.

5. Podstawa prawna, na bazie której wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Polityce na podstawie następujących podstaw prawnych, na ile znajduje zastosowanie:

 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z umów z Tobą lub Twoją firmą lub w ramach działań przedkontraktowych, o które byliśmy proszeni;
 • Będziemy prosić o Twoją zgodę na działania opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, na przykład gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych, gdy nie mamy istniejących relacji biznesowych z Tobą lub Twoją firmą; lub
 • Będziemy polegać na naszych uzasadnionym interesie, aby przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach relacji biznesowych z Tobą lub Twoją firmą. Nasze uzasadnione interesy w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych to:
  • zarządzanie i wspieranie naszej działalności biznesowej;
  • prowadzenie, zarządzanie, rozwój i wspieranie naszej działalności w najszerszym możliwym zakresie, w tym dostawy produktów i usług, wykonywanie umów i zarządzanie zamówieniami z klientami, proces i realizacja zakupów, zarządzanie jakością procesów i ulepszanie produktów lub usług, analityka i badanie rynku, redukcja ryzyka niewykonania zobowiązań w naszych procesach sprzedaży, dochodzenie roszczeń prawnych, w tym windykacja w postępowaniu pozasądowym oraz reorganizacja, przejęcia i sprzedaż działalności, działów biznesowych i spółek;
  • do celów marketingu bezpośredniego dla obecnych klientów, w tym do udostępniania Ci dostosowanej komunikacji marketingowej, wysyłania Ci spersonalizowanych wiadomości oraz w celu zapewnienia dokładności Twoich danych kontaktowych;
  • monitorowanie, badanie i zapewnianie zgodność z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, standardami oraz wewnętrznymi wymogami i politykami ABB;
  • zapobieganie oszustwom i działalności przestępczej, w tym dochodzeniom w sprawie takiej działalności, niewłaściwemu wykorzystaniu aktywów, produktów i usług ABB oraz w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; i
  • przekazywanie danych osobowych w ramach grupy ABB do wewnętrznych celów administracyjnych, na przykład w celu świadczenia scentralizowanych usług.

Możesz uzyskać kopię naszej oceny, dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla tych interesów, składając wniosek pod adresem www.abb.com/privacy.

 • W określonych sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie obowiązków prawnych i wymogów ustawowych, na przykład na podstawie obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych, obowiązków współpracy z organami, ustawowych okresów przechowywania lub ujawnienia danych osobowych w ramach lub w celu przeprowadzenia dowodów, ścigania lub egzekwowania roszczeń cywilnoprawnych, gdzie mogą być wymagane środki sądowe.

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa będziemy przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy takie przetwarzanie jest dozwolone przez obowiązujące (lokalne) prawo.

 1. Strony, z którymi dzielimy się Państwa danymi osobowymi (w i poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub poza krajem, w którym znajduje się Państwa administrator).

Dzielimy się Twoimi danymi osobowymi wyłącznie z innymi spółkami zależnymi firmy ABB lub stronami trzecimi, jeżeli jest to konieczne dla celów opisanych w tabeli poniżej. Zawsze stosujemy odpowiednie środki ochrony, aby chronić Twoje dane osobowe, jeżeli dzielimy się nimi ze spółką zależną lub stroną trzecią przez co są przekazywane lub stają się dostępne poza Unią Europejską („UE”) i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub poza krajem, gdzie znajduje się Twój administrator. Przykładami tych zabezpieczeń są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające ich odpowiedni poziom bezpieczeństwa i Standardowe Klauzule Umowne. Podjęliśmy dodatkowe środki podczas przekazywania danych z UE, EOG i spoza kraju, w którym znajduje się Twój administrator, aby chronić Twoje dane osobowe. W przypadku chęci otrzymania opisu zabezpieczeń znajdujących zastosowanie, należy złożyć wniosek na stronie www.abb.com/privacy.

Nazwa odbiorcy lub - dla krajów spoza UE - kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Spółki stowarzyszone i zależne firmy ABB

Zobacz listę spółek zależnych ABB

Cele opisane w sekcji 3 niniejszej Polityki

Klienci, dystrybutorzy, agenci i inni partnerzy biznesowi firmy ABB

Ze strefy UE/EOG i spoza strefy UE/EOG (globalnie)

Cele opisane w sekcji 3 niniejszej Polityki

Usługodawcy, tacy jak usługi IT, agencje marketingowe, niezależni agenci, podmioty przetwarzające płatności, usługi w zakresie oceny, usługi profesjonalne i doradcze, w tym księgowi, audytorzy, prawnicy, ubezpieczyciele, bankowcy, rekruterzy, biura podróży i inni doradcy lub usługodawcy pracujący w imieniu ABB

Ze strefy UE/EOG i spoza strefy UE/EOG (globalnie)

Usługi IT, agencje marketingowe, procesory płatności, dostawcy obsługi klienta pracujący w imieniu ABB itp.

Potencjalni lub faktyczni nabywcy przedsiębiorstw lub aktywów ABB

Ze strefy UE/EOG i spoza strefy UE/EOG (globalnie)

Do oceny danej firmy lub aktywów lub przeprowadzenia przekształcenia / połączenia spółek.

Zarządcy lub wierzyciele

Ze strefy UE/EOG i spoza strefy UE/EOG (globalnie)

Do zarządzania niewypłacalnością

Odbiorcy uprawnieni zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub procedury prawnej, organy ścigania lub organy rządowe itp.

Ze strefy UE/EOG i spoza strefy UE/EOG (globalnie)

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub uzasadniony wniosek władz, lub ważny wymóg prawny

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ABB musi przechowywać niektóre dane osobowe przez minimalny okres. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce lub do momentu, gdy poinformujesz nas, że nie chcesz już otrzymywać materiałów marketingowych ABB.

Dane osobowe klientów są przechowywane przez czas trwania stosunku umownego i przez minimalny okres (zwykle od 5 do 10 lat po wygaśnięciu umowy) lub przez dłuższy okres, jeśli wymagają tego lokalne przepisy i wymogi regulacyjne. Profil zbudowany w oparciu o zautomatyzowane metody opisane w niniejszym zawiadomieniu jest przechowywany do 24 miesięcy.

Równocześnie, obowiązujące przepisy o ochronie danych wymagają, abyśmy nie przechowywali danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację dłużej niż jest to konieczne do celów, w których są przetwarzane. Poprzez ustawienie aplikacji i zasad informatycznych zapewniamy, że przechowywanie przez nas Twoich danych osobowych jest usuwane, gdy nie są już potrzebne.

8. Twoje prawa do ochrony danych osobowych

W zależności od jurysdykcji, w której się znajdujesz i w której przetwarzane są Twoje dane osobowe, możesz mieć następujące prawa:

Prawa do ochrony danych osobowych

Co to oznacza

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Prawo do sprostowania danych

Zawsze masz prawo zażądać natychmiastowej korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usuwania danych

Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, gdy nie są już potrzebne, w przypadku gdy obowiązujące prawo zobowiązuje nas do usunięcia danych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Możesz również poprosić nas o usunięcie danych osobowych, w których wycofałeś swoją zgodę lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych. Nie jest to jednak ogólne prawo do usuwania danych - istnieją wyjątki.

Prawo do ograniczania przetwarzania danych

Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. W takim przypadku możemy nadal przechowywać Twoje informacje, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, możliwym do odczytu maszynowego do własnych celów lub do żądania od nas udostępnienia ich osobom trzecim.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli ABB poprosiło Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz poprosić o egzekwowanie praw do ochrony danych na stronie www.abb.com/privacy. W pewnych okolicznościach może być konieczne ograniczenie powyższych praw w celu ochrony interesu publicznego (np. Zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) lub naszych interesów biznesowych (np. Utrzymanie przywileju prawnego).

9. Kontakt i dalsze informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub pragniesz złożyć skargę na to, jak z nimi postępujemy, możesz skontaktować się z naszym specjalistą ds. Ochrony danych osobowych pod adresem privacy@abb.com lub złożyć skargę na stronie www.abb.com/privacy. Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe wbrew prawu, lub jeśli uważasz, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych. możesz również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w swoim kraju zamieszkania lub pracy (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Aktualizacje tego dokumentu

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana w wyniku wymaganych zmian. W przypadku takich aktualizacji podejmiemy niezbędne działania, aby poinformować Cię o nich w zależności od wagi wprowadzonych zmian. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, poprosimy Cię również o wyrażenie zgody na wszelkie istotne zmiany w tym dokumencie opisujące nasze aktualne praktyki.

Aby sprawdzić, kiedy zaktualizowano niniejszą Informację o Ochronie Prywatności zobacz „datę publikacji”.

Data publikacji: 01.03.2021