Konfidencialitātes un sīkfailu politika

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. oktobris

Konfidencialitāte

Uzņēmums ABB nopietni izturas pret konfidencialitāti un līdz ar to izstrādā un nodrošina savus tiešsaistes pakalpojumus, aizsargājot konfidencialitāti.

Konfidencialitātes politikā (turpmāk tekstā — “Paziņojums”) ir aprakstīti personas datu veidi, kādus mēs vācam no jums vietnes apmeklējuma laikā, kā mēs šos datus apkopojam un apstrādājam, kam mēs tos izsniedzam, kā arī noteiktas tiesības, kādas ir jums ir attiecībā uz šiem datiem. Šis Paziņojums attiecas uz vietni new.abb.com, kas pieder uzņēmumam ABB Asea Brown Boveri Ltd un ko tas nodrošina, un uz visām citām vietnēm, kuras nodrošina uzņēmums ABB un kurās var būt norāde uz šo Paziņojumu.

Kurš ir atbildīgs par jūsu personas datiem?

Uzņēmums ABB ir atbildīgs par jūsu personas datiem. ABB attiecas uz ABB Asea Brown Boveri Ltd (reģistrēts Šveicē ar reģistrācijas numuru CH-020.3.900.058-8) un tā filiālēm. Informācija par visām ABB filiālēm ir pieejama ABB filiāļu sarakstā. Attiecībā uz piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos norādītajiem mērķiem jūsu datu pārzinis būs ABB sadarbības partneris, kas nodrošina jums pakalpojumus vai saziņu. Šis Paziņojums attiecas uz visiem šādiem uzņēmumiem.

Personas datu vākšana

Mēs varam vākt ierobežotu personas datu apjomu, kuru apmeklējuma laikā jūsu pārlūks nodrošina mūsu vietnei. Šī reģistrētā informācija ietver interneta protokola adresi, pārlūka veidu, pārlūka valodu, apmeklējuma datumu un laiku un vienu vai vairākus sīkfailus, kas var unikāli identificēt jūsu pārlūku (papildinformāciju skatiet tālāk sadaļā Sīkfaili). Mēs izmantojam šo informāciju, lai realizētu savas leģitīmās tiesības un labāk izprastu lietotāju rīcību, turpmāk uzlabojot savus piedāvājumus, kā arī novēršot ļaunprātīgu darbību, piemēram, pakalpojumu uzlaušanu un uzbrukumus.

Dažos mūsu pakalpojumos ir jāreģistrē konts. Jūsu konta izveidei mēs lūgsim norādīt noteiktus personas datus un izmantosim šo informāciju, lai sniegtu pieprasītos pakalpojumus. Dažiem pakalpojumiem mēs varam pieprasīt kredītkarti vai citu apmaksas informāciju, kuru mēs šifrētā veidā uzturam drošos serveros. Mēs vācam šo informāciju, lai realizētu savas leģitīmās intereses, izpildītu ar jums vai jūsu uzņēmumu noslēgtā līgumā norādīto vai veiktu ar līgumu saistītas darbības.

Kad mēs pieprasām sniegt papildu personas datus, mēs norādām, kādus datu veidus mēs apkopojam, kā mēs šos datus izmantojam, kam mēs tos nododam un cik ilgi mēs tos uzglabāsim. Mēs ceram, ka mēs palīdzēsim jums pieņemt informētu lēmumu par personas datu sniegšanu mums.

Mēs izmantosim jūsu sniegtos personas datus tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti. Jūsu dati netiks izmantoti citiem nolūkiem, piemēram, tiešajam mārketingam, ja vien nebūsim jūs par to informējuši un gadījumos, kad tas likumīgi nepieciešams, saņēmuši jūsu piekrišanu.

Lietotāja ģenerētais saturs

Mēs piedāvājam noteiktus pakalpojumus, ar kuru palīdzību vietnē varat publicēt informāciju, kas pēc tam ir pieejama citiem vietnes apmeklētājiem. Piemēri ir diskusiju forumi un komentāri emuāros.

Publicējot ziņojumu, pamatinformācija, kas identificē jūs kā publicētāju, būs redzama citiem apmeklētājiem kopā ar publicēto informāciju. Šī informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu vai aizstājvārdu un attiecīgos gadījumos var ietvert citu informāciju, piemēram, jūsu valsti vai uzņēmuma vai organizācijas, kurā strādājat, nosaukumu. Jums ir kontrole pār šiem datiem savā lietotāja profilā, un jūs varat kontrolēt to, kas ir redzams jūsu publicētajos ziņojumos.

Mēs varam arī parādīt statistikas datus, reputācijas un citu informāciju, kas saistīta ar jūsu kontu. Piemēri ir forumā publicēto ziņojumu skaits vai novērtējums, kā citi apmeklētāji ir novērtējuši jūsu publicētās informācijas lietderīgumu. Papildinformāciju skatiet katra pakalpojuma palīdzības lapās.

Informācijas nodošana citiem

Mēs varam nodot citiem šādu informāciju jebkurā no tālāk minētajiem ierobežotajiem gadījumiem.

◾Mēs esam saņēmuši jūsu skaidri izteiktu rakstisku atļauju.

◾Mēs nododam šādu informāciju uzticamiem uzņēmumiem vai personām tikai un vienīgi nolūkā apstrādāt jūsu pieprasījumu mūsu uzņēmuma vārdā. Kad tas ir izdarīts, uz to attiecas līgumi, kas uzliek par pienākumu šādām pusēm apstrādāt šo informāciju tikai atbilstoši mūsu norādījumiem un saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem, atbilstīgi ievērojot konfidencialitāti un piemērojot aizsargpasākumus, par ko jūs tiksiet atbilstīgi informēts.

◾Mēs konstatējam, ka saskaņā ar likumu vai pēc mūsu labticības principiem piekļuve šādai informācijai, tās uzglabāšana vai atklāšana ir pamatoti nepieciešama, lai aizsargātu uzņēmuma ABB, lietotāju vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai drošību.

Mēs nodosim jūsu personas datus saviem sadarbības partneriem ar mērķi nodrošināt jums mūsu pakalpojumus, kā aprakstīts šajā Paziņojumā. Sarakstā iepriekš ir pieejama plašāka informācija par mūsu grupas struktūrvienībām. Mēs turpinām ieviest politikas un aizsargpasākumus visos ABB uzņēmumos valstīs, kur esam pārstāvēti, lai nodrošinātu, ka visos gadījumos personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti atbilstoši vienai un tai pašai politikai un drošības standartiem. Ja jūsu personas dati tiek nodoti mūsu filiālēm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai uz teritoriju, kurai Eiropas Komisija nav sniegusi atzinumu par atbilstošu aizsargpasākumu nodrošinājumu, tas tiks norādīts atbilstošā informatīvā paziņojumā, un mēs lūgsim jūs sniegt savu piekrišanu, ja šāda prasība būs noteikta piemērojamos personas datu aizsardzības tiesību aktos.

Gadījumos, kad ABB daļu īpašumtiesības tiek nodotas tālāk, piemēram, tiek pārņemts cits uzņēmums vai notiek apvienošana ar citu uzņēmumu, mēs par to informēsim un lūgsim (ja tāda prasība būs noteikta likumā) jūs sniegt savu piekrišanu pirms jebkādu personas datu nodošanas, un uz to attieksies cita konfidencialitātes politika.

Mēs varam nodot jūsu personas datus dažiem pakalpojumu sniedzējiem un partneriem tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu jums netraucētu pakalpojumu saņemšanu un uzlabotu to kvalitāti. Daži no šiem partneriem var atrasties valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurās netiek nodrošināts tāds pats datu aizsardzības līmenis kā jūsu mītnes valstī un kurās pēc Eiropas Komisija atzinuma netiek nodrošināts atbilstošs datu aizsardzības līmenis. Mēs nododam personas datus šīm valstīm tikai tad, ja ir paredzētas atbilstošas garantijas personas datu aizsardzībai, piemēram, Eiropas Komisijas apstiprinātas standarta līguma klauzulas.

 

Mēs nenodosim jūsu personas datus citiem cilvēkiem vai uzņēmumiem, ar kuriem nesadarbojamies, izņemot ierobežotos apstākļos, kādi norādīti šajā Politikā, vai ar jūsu piekrišanu.

Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personas datus?

Ja konfidencialitātes paziņojumā saistībā ar attiecīgo pakalpojumu nav norādīts citādi, mēs uzglabājam datus minimālo laika periodu, kāds ir nepieciešams tiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti, tostarp, lai panāktu atbilstību visām tiesiskajām, grāmatvedības vai ziņošanas prasībām (tostarp, kā nepieciešams uzņēmumam ABB, lai aizstāvētos tiesībpamatotos prasījumos). Ja, piemēram, mēs pieprasām jūsu personas datus, kad reģistrējaties semināram, mēs uzglabājam jūsu datus līdz semināra beigām un vēl pamatotu laika periodu pēc tā, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem vai pretenzijām. Līdzko jūsu dati vairs nav nepieciešami, mēs tos neatgriezeniski dzēšam saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Informācijas drošība

Mēs veicam atbilstošus aizsargpasākumus, lai aizsargātu datus pret neatļautu piekļuvi vai neatļautu pārveidošanu, atklāšanu vai iznīcināšanu.

Mēs nodrošinām piekļuvi jūsu personas datiem tikai tiem ABB darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai izpildītu jūsu prasību vai nodrošinātu savus pakalpojumus.

Saites

Ārējās saites, kuras savienotas ar ABB vietnēm, ir izstrādājušas personas, pār kurām ABB nav kontroles. Šīs citas vietnes var izvietot savus sīkfailus jūsu datorā, apkopot datus vai ar viltu iegūt personas datus. Papildinformācijai skatiet katras vietnes konfidencialitātes politiku.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

◾izlabot visas personas datos esošās kļūdas vai atjaunināt tos,

◾saņemt mūsu reģistros uzturēto jūsu personas datu kopiju,

◾izdzēst savus personas datus, kurus mums vairs nav likumīga pamata izmantot,

◾nodot savus personas datus jaunam piegādātājam (vajadzības gadījumā),

◾iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm (ja mūsu norādītie iemesli par apstrādi neierobežo jūsu datu aizsardzības tiesības) vai ierobežot to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, kamēr sūdzība tiek izskatīta; šādus pieprasījumus var iesniegt ABB.com konfidencialitātes lapā. Dažos gadījumos mums var būt nepieciešamība ierobežot iepriekš minētās tiesības, lai aizsargātu sabiedrības intereses (piemēram, nozieguma novēršanai vai atklāšanai) un mūsu intereses (piemēram, tiesisko privilēģiju uzturēšanai).

Ja esam lūguši jūs sniegt piekrišanu savu datu izmantošanai konkrētam nolūkam, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. To var izdarīt, piesakoties savā kontā, noklikšķinot uz abonementa atteikšanas saites vai apmeklējot ABB.com konfidencialitātes lapu. Šādos gadījumos mēs pārtrauksim izmantot jūsu datus konkrētam nolūkam un izdzēsīsim tos.

 

Ja vēlaties iesniegt pretenziju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, iesniedzot savu pretenziju ABB.com konfidencialitātes lapā.

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu savu pakalpojumu kvalitāti un labāk izprastu, kā cilvēki izmanto mūsu vietnes. To mēs realizējam, saglabājot lietotāju preferences sīkfailos un izsekojot lietotāju tendences un iezīmes, kā cilvēki naviģē mūsu vietnēs. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nošķirtu apmeklētājus vienu no otra, piešķirot nejauši izvēlētu anonīmu identifikatoru katram apmeklētājam. Mēs izmantojam šo informāciju, lai realizētu savas leģitīmās intereses, uzlabojot savu vietni, uzskaitītu apmeklētājus, gūtu ieskatu sava satura popularitātē un uzzinātu, kā cilvēki izmanto mūsu vietni.

Mēs varam apkopot informāciju par jūsu pārlūkošanas ieradumiem mūsu vietnē (piemēram, apmeklētās lapas, saites, uz kurām noklikšķināt, konkrētās lapās pavadītais laiks utt.), pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, lai nodrošinātu reklāmas, kas atbilst jums un jūsu interesēm.

Savā pārlūkā varat iestatīt atteikumu no visiem sīkfailiem vai norādīt, kad sīkfails tiek nosūtīts. Tomēr dažas funkcijas vai pakalpojumi mūsu vietnē var nedarboties pareizi bez sīkfailiem.

ABB vietnei raksturīgie sīkfaili

ABB vietnē izmanto gan pirmās puses sīkfailus (sīkfaili, kas iestatīti ABB vietnē), gan trešās puses sīkfailus (sīkfaili, kurus iestatījusi trešās puses vietne, kas nodrošina pakalpojumu ABB vietnei). Mēs izmantojam pirmās puses sīkfailus, lai uzglabātu preferences, izsekotu lietotāju tendencēm un iezīmēm ar tīmekļa statistikas nodrošinātāju palīdzību un uzglabātu datus, kas nepieciešami jūsu apmeklējumam mūsu vietnē (piemēram, saturs jūsu iepirkuma grozā).

Tabulā tālāk ir norādīti tīmekļa izsekošanas sīkfaili, kas var tikt izmantoti ABB vietnē.

Sīkfaila nodrošinātājs

Sīkfaila veids

Sīkfaila nolūks

Google Analytics

Pirmā puse

Tīmekļa analītika (anonīma lietošanas statistika).

New Relic

Pirmā puse

Veiktspējas uzraudzība (anonīma statistika, cik ātri mūsu lapas ielādējas lietotājiem dažādās vietās pasaulē).

 

Optimizely

Pirmā puse

Vietnes jauno funkciju A/B testēšana (anonīma).

Crazy Egg

Pirmā puse

Lietotāju rīcības analizēšana (anonīmi dati, kā lietotāji ritina lapu un mijiedarbojas ar to).

 

wiredminds

Pirmā puse

Anonīmi lietošanas profili potenciālā klienta izveides mērķiem (noteikšana, no kuriem uzņēmumiem ir mūsu apmeklētāji).

SalesForce Pardot

Pirmā puse

Anonīmi lietošanas profili potenciālā klienta izveides mērķiem un mārketinga kampaņu pārvaldībai.

Salesforce Marketing Cloud

Pirmā puse

Mārketinga automatizācijas pakalpojums. Izseko darbību no e-pasta ziņojumiem un mūsu tiešsaistes kanālos.

Salesforce DMP

Trešā puse vai pirmā puse

Lietotāja skatījumu un mijiedarbību izsekošana analīzei un informācijas sniegšanai par saturu un reklāmām.

Marketo Pirmā puse
Anonīmi lietošanas profili potenciālā klienta izveides mērķiem un mārketinga kampaņu pārvaldībai. 

LinkedIn Insights

Trešā puse

Datu apkopošana par LinkedIn biedru apmeklējumiem vietnē. Uzkrātie pārskati (anonīmi) par vietnes auditoriju un reklāmu veiktspēju.

 


Veicinošā tirgvedība

ABB vietne izmanto veicinošo tirgvedību, lai izvietotu reklāmas tiešsaistē, izmantojot teksta vai attēlu reklāmas. Veicinošā tirgvedība ir funkcija, kas ļauj mums uzrunāt cilvēkus, kas iepriekš apmeklēja mūsu vietni, un parādīt viņiem saistošās reklāmas, kad viņi apmeklē citas vietnes. Trešo pušu pārdevēji, piemēram, Google, izmanto sīkfailus, lai rādītu reklāmas, ņemot vērā lietotāju iepriekšējos apmeklējumus mūsu vietnē. Šim nolūkam trešās puses reklāmdevēja sīkfaili tiek izvietoti, kad apmeklējat mūsu vietni. Lietotāji var atteikties no Google sīkfailu izmantošanas, apmeklējot Google reklāmu atteikšanās lapu vai atsakoties no trešās puses pārdevēja sīkfailiem, apmeklējot interneta reklāmu iniciatīvas atteikšanas lapu.

Apmeklējot ABB vietni, var tikt iestatīti sīkfaili no tālāk norādītajiem reklāmdevējiem.

Sīkfaila nodrošinātājs

 

Sīkfaila veids

 

Sīkfaila nolūks

 

Brightcove

 

Pirmā puse

 

Video straumēšanas pakalpojums. Nodrošina anonīmas darbības ieskatus straumēšanas un mijiedarbības laikā.

 

Crazy Egg

 

Pirmā puse

 

Lietotāju rīcības analizēšana (anonīmi dati, kā lietotāji ritina lapu un mijiedarbojas ar to).

 

Disqus

 

Trešā puse

 

Tīkla komentēšanas sistēmas nodrošināšana.

 

Google Analytics

 

Pirmā puse

 

Tīmekļa analītika (anonīma lietošanas statistika).

 

LinkedIn Insights

 

Trešā puse

 

Datu apkopošana par LinkedIn biedru apmeklējumiem vietnē. Uzkrātie pārskati (anonīmi) par vietnes auditoriju un reklāmu veiktspēju.

 

Monsido

 

Pirmā puse

 

Vietnes datplūsmas mērīšana un satura optimizācija.

 

New Relic

 

Pirmā puse

 

Veiktspējas uzraudzība (anonīma statistika, cik ātri mūsu lapas ielādējas lietotājiem dažādās vietās pasaulē).

 

Optimizely

 

Pirmā puse

 

Vietnes jauno funkciju A/B testēšana (anonīma).

 

Salesforce DMP

 

Trešā puse vai pirmā puse

 

Lietotāja skatījumu un mijiedarbību izsekošana analīzei un informācijas sniegšanai par saturu un reklāmām.

 

SalesForce LiveAgent

 

Pirmā puse

 

Iegults tērzēšanas pakalpojums. Darbības ieskatu un atbalsta metrikas nodrošināšana.

 

Salesforce Marketing Cloud

 

Pirmā puse

 

Mārketinga automatizācijas pakalpojums. Izseko darbību no e-pasta ziņojumiem un mūsu tiešsaistes kanālos.

 

SalesForce Pardot

 

Pirmā puse

 

Anonīmi lietošanas profili potenciālā klienta izveides mērķiem un mārketinga kampaņu pārvaldībai.

 

Marketo  Pirmā puse Anonīmi lietošanas profili potenciālā klienta izveides mērķiem un mārketinga kampaņu pārvaldībai.

Wiredminds

 

Pirmā puse

 

Anonīmi lietošanas profili potenciālā klienta izveides mērķiem (noteikšana, no kuriem uzņēmumiem ir mūsu apmeklētāji).

 


Šīs politikas izmaiņas

Ņemiet vērā, ka šī konfidencialitātes politika laiku pa laikam var tikt mainīta. Mēs paredzam, ka šādas izmaiņas būs nenozīmīgas, bet var tikt ieviestas arī ievērojamas izmaiņas. Ja nepieciešams un iespējams, mēs informēsim jūs par šādām izmaiņām e-pasta ziņojumā. Katra versija tiek norādīta lapas augšdaļā.

Saziņa ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šo Paziņojumu, iesniedziet tos ABB.com konfidencialitātes lapā.

Select region / language