Ochrana osobných údajov a cookies na abb.sk

Posledná aktualizácia: 18. júna 2018 

Súkromie

ABB považuje súkromie za dôležitú otázku, preto budeme naše online služby tvoriť a prevádzkovať s ohľadom na ochranu súkromia. 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú rôzne druhy osobných informácií, ktoré od vás zozbieravame pri používaní našich webových stránok, spôsoby, ako zhromažďujeme a spracuvávame tieto informácie, s kým ich zdieľame a niektoré práva, ktoré máte vo vzťahu k týmto informáciám. Toto oznámenie sa vzťahuje na webové stránky new.abb.com a jeho lokálne verzie ako aj na www.abb-conversations.com, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť ABB Asea Brown Boveri Ltd. 

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje? 

Za vaše osobné údaje je zodpovedná spoločnosť ABB. Pod ABB sa rozumie spoločnosť ABB Asea Brown Boveri Ltd (založená vo Švajčiarsku pod číselným kódom CH-020.3.900.058-8) a jej dcérske spoločnosti. Informácie o všetkých dcérskych spoločnostiach ABB nájdete v dodatku na konci tejto stránky. Na účely platných právnych predpisov o ochrane údajov bude správcom vašich údajov pridružená spoločnosť ABB, ktorá poskytuje služby alebo komunikuje s vami. Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky takéto spoločnosti.  

Zbieranie vašich osobných údajov

Môžeme zhromažďovať obmedzené množstvo osobných údajov, ktoré váš prehliadač sprístupní našim webovým stránka pri ich návšteve. Tieto zaznamenávané informácie obsahujú vašu IP adresu, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej návštevy a jeden alebo viac súborov cookies, ktoré môžu identifikovať váš prehliadač (viac informácií nájdete v sekcii Cookies nižšie). Tieto informácie používame, aby sme lepšie porozumeli správaniu používateľov, aby sme ďalej zlepšovali naše ponuky a zabránili nezákonnému využívaniu našich webových stránok. 

Niektoré z našich služieb vyžadujú, aby ste sa si na našich stránkach zaregistrovali účet. Pre vytvorenie účtu sa vás opýtame na niektoré osobné informácie, ktoré použijeme pre poskytnutie služby. Pri niektorých službách môžeme požiadať o platobné karty alebo iné platobné informácie, ktoré uchovávame v šifrovanej forme na zabezpečených serveroch. 

Keď požadujeme, aby ste poskytli dodatočné osobné údaje, budeme vás včas informovať o type informácií, ktoré zhromažďujeme, o tom, ako ich používame, s kým ich zdieľame a o tom, na ako dlho ich uložíme. Dúfame, že vám to pomôže urobiť informované rozhodnutie o zdieľaní vašich osobných informácií s nami. 

Osobné údaje, ktoré poskytnete, budeme používať iba na splnenie účelu, pre ktorý sme informácie získali. Vaše údaje nebudú použité na iné účely (napr. priamy marketing), pokiaľ sme vás na to neupozornili vopred a, ak je to zákonom požadované, pokiaľ na to nemáme váš výslovný súhlas. 

Obsah tvorený užívateľmi

Na našich webových stránkach ponúkame tiež služby, kde môžete uverejňovať informácie dostupné aj ostatným návštevníkom stránky. Príkladom sú diskusné fóra a komentáre k blogom. 

Pri uverejnení vášho príspevku budú základné informácie identifikujúce vás ako prispievateľa sprístupnené ostatným návštevníkom spolu s vašimi zverejnenými názormi. Tieto informácie zahŕňajú vaše meno alebo prezývku a podľa potreby môžu obsahovať ďalšie informácie, napríklad vašu krajinu, názov spoločnosti alebo organizácie, pre ktorú pracujete. Tieto údaje si môžete upravovať vo svojom profile a môžete sa tiež rozhodnúť, čo sa pri vašich príspevkoch bude zobrazovať. 

Môžeme tiež zobrazovať štatistické a rôzne kvalitatívne informácie súvisiace s vaším užívateľským účtom. Príkladom je počet vašich príspevkov na fóre, ktoré ste zverejnili alebo hodnotenia užitočnosti vašich príspevkov ostatnými návštevníkmi. Pre ďalšie podrobnosti navštívte pomocné stránky. 

Zdieľanie informácií

Informácie môžeme zdieľať v ktoromkoľvek z týchto prípadov: 

  • Máme váš výslovný a zdokumentovaný súhlas. 

  • Informácie poskytujeme dôveryhodným entitám alebo osobám s jediným cieľom, a to spracovanie vašej žiadosti v našom mene. Keď sa tak stane, tento proces podlieha dohode, ktorá zaväzuje tieto strany spracovávať takéto informácie iba na základe našich pokynov a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a vhodnými opatreniami na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti, o čom budete náležite informovaní. 

  • Vyplýva nám zo zákona a je tiež v našej dobrej viere, že prístup, uchovávanie alebo sprístupnenie informácií je oprávnene potrebné pre ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti ABB, jej užívateľov alebo verejnosti. 

Vaše osobné údaje zdieľame s našimi spolupracujúcimi organizáciami za účelom poskytnutia našich služieb, ako je to popísané v tomto upozornení. Pokračujeme v implementácii politiky a bezpečnostných opatrení vo všetkých spoločnostiach ABB v krajinách, kde pôsobíme, aby sme zabezpečili, že osobné údaje budú uložené a spracované podľa rovnakých štandardov ochrany súkromia a bezpečnosti vo všetkých prípadoch. Ak sa vaše osobné údaje prenášajú na naše pobočky mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo do oblasti bez rozhodnutia Európskej komisie, ktoré zabezpečujú primeranú ochranu údajov, budú zahrnuté v príslušnom informačnom upozornení a budeme musieť získať váš súhlas, ak to vyžaduje príslušný zákon o ochrane údajov. 

V prípade prevodu vlastníctva častí ABB, ako napríklad akvizícia alebo zlúčenie s inou spoločnosťou, upozorníme vás na to a (ak to vyžaduje zákon) požiadame o váš súhlas ešte pred prenosom osobných údajov, ktoré by sa takto stali súčasťou ochrany osobných údajov inej entity. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať medzi niektorými poskytovateľmi služieb a partnermi v rozsahu potrebnom na poskytnutie kvalitnej služby a zlepšenie ich kvality. Niektorí z týchto partnerov sa môžu nachádzať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako krajina, v ktorej máte bydlisko a Európska komisia ich neuznáva za dostatočne zabezpečené v poskytovaní primeranej úrovne ochrany údajov. Osobné informácie prenášame iba do tých krajín, ktoré podliehajú dostatočnému zabezpečeniu ochranu osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. 

Vaše osobné údaje nebudeme zverejňovať iným osobám alebo nespolupracujúcim spoločnostiam s výnimkou okolností popísaných v týchto pravidlách alebo s vaším výslovným súhlasom. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Pokiaľ v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov nie je uvedené inak, budeme uchovávať vaše údaje na minimálnu dobu potrebnú na splnenie účelov, pre ktoré sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo vykazovacích požiadaviek (vrátane potreby pre ABB obhajovať sa proti právnym nárokom). Ak napríklad žiadame o vaše osobné údaje pri registrácii na seminár, budeme uchovávať vaše údaje až do skončenia seminára a po primeranú dobu po ňom, aby sme vedeli odpovedať na vaše možné otázky alebo sťažnosti. Akonáhle vaše údaje už nie sú potrebné, natrvalo ich vymažeme v súlade s platnými zákonmi. 

Informačná bezpečnosť

Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením údajov. 

Obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom na zamestnancov ABB, ktorí potrebujú mať tieto informácie na splnenie vašej žiadosti alebo poskytovanie našich služieb. 

Odkazy

Externé stránky prepojené s webovými stránkami ABB sú vyvinuté ľuďmi, ktorí nepodliehajú žiadnej kontrole zo strany ABB. Tieto stránky môžu umiestniť na váš počítač svoje vlastné súbory cookies, zhromažďovať údaje alebo vyžadovať osobné informácie. Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov na jednotlivých stránkach. 

Vaše práva

Máte nárok: 

  • opraviť akékoľvek chyby vo vašich osobných údajoch alebo ich aktualizovať, 

  • dostať kópiu vašich osobných údajov, ktoré vlastníme, 

  • vymazať osobné údaje, na ktoré už nemáme legálny dôvod na použitie, 

  • preniesť svoje osobné údaje na nového dodávateľa (ak je to aplikovateľné), 

  • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených podkladov (za predpokladu, že naše dôvody na spracovanie nepresahujú poškodenie vašich práv na ochranu osobných údajov) alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov počas prešetrovania sťažnosti, 

Takúto žiadosť môžete podať na stránke ABB.com Privacy Page. Za určitých okolností môže byť potrebné obmedziť vyššie uvedené práva na ochranu verejného záujmu (napríklad prevenciu alebo odhaľovanie zločinu) a našich záujmov (napríklad zachovanie právnej ochrany). 

V prípade, keď sme požiadali o váš súhlas na použitie vašich údajov na konkrétny účel, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Môžete to urobiť tak, že sa prihlásite do svojho účtu, kliknete na odkaz na zrušenie odberu alebo navštívite stránku ABB.com Privacy Page. V takýchto prípadoch prestaneme používať vaše údaje na určitý účel a zmažeme ich. 

Ak chcete podať sťažnosť proti spracovaniu vašich osobných údajov, môžete kontaktovať nášho zodpovedného zástupcu pre ochranu osobných údajov odoslaním sťažnosti na stránke ABB.com Privacy Page

Cookies

Cookies používame na zlepšenie kvality našich služieb a na lepšie pochopenie toho, ako ľudia používajú naše webové stránky. Robíme to ukladaním preferencií užívateľov do súborov cookies a sledovaním spôsobu správania užívateľov na našich stránkach. Cookies používame na rozlíšenie návštevníkov od seba navzájom priradením náhodného anonymného identifikátora pre každého návštevníka. Tieto informácie používame na spočítavanie návštevníkov, získanie informácií o popularite nášho obsahu a na zistenie, ako ľudia používajú web. 

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietol všetky súbory cookies alebo aby ukázal, kedy sa súbor cookies odosiela. Niektoré funkcie alebo služby na našich stránkach však bez cookies nemusia fungovať. 

Súbory cookies špecifické pre webovú stránku ABB

Webová stránka spoločnosti ABB používa súbory cookies tzv. prvej strany (súbory cookies nastavené na webových stránkach ABB) a súbory cookies tretej strany (súbory cookies nastavené webovou stránkou tretej strany, ktorá poskytuje službu pre webové stránky ABB). Súbory cookies prvej strany používame na ukladanie preferencii, sledovanie trendov a vzorov užívateľov pomocou poskytovateľov webových štatistických údajov a na ukladanie potrebných údajov počas návštevy stránky (napríklad obsah nákupného košíka).  

Nasledujúca tabuľka opisuje súbory cookies na sledovanie webu, ktoré používa internetová stránka ABB. 

Účel cookies   A/B testovanie nových funkcií webových stránok (anonymné)  Automatizácia marketingových služieb. Sleduje aktivitu od e-mailu cez naše online kanály. 
Poskytovateľ 
cookies  
Typ cookies    Účel cookies  
Google Analytics Prvá strana  Webová analýza (anonymné štatistiky používania) 
New Relic Prvá strana  Monitorovanie výkonu (anonymné štatistiky o tom, ako rýchlo sa načítavajú stránky pre používateľov z rôznych častí sveta) 
Optimizely Prvá strana   
Crazy Egg Prvá strana  Analýza správania užívateľov (anonymné údaje o tom, ako užívatelia posúvajú stránku a akú s ňou majú interakciu) 
wiredminds Prvá strana  Anonymizované profily užívateľov pre účely získania nových kontaktov (identifikuje, z akých spoločností sú naši návštevníci) 
Pardot
by SalesForce
Prvá strana 
Anonymizované profily pre účely získania nových kontaktov a riadenie marketingových kampaní 
Marketo  Prvá strana Anonymizované profily pre účely získania nových kontaktov a riadenie marketingových kampaní 
Salesforce
Marketing Cloud
Prvá strana   

Zmeny týchto pravidiel

Upozorňujeme, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa čas od času menia. Očakávame, že väčšina takýchto zmien bude nepatrná, no môžu nastať aj výraznejšie zmeny. Ak je to vhodné a možné, upozorníme vás na takéto zmeny e-mailom. Každá verzia bude uvedená v hornej časti stránky. 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu, odošlite ich na stránke ABB.com Privacy Page

Dodatok – zoznam pobočiek ABB 


Štát/Región Spoločnosť
Alžírsko ABB Algeria SpA Asea Brown Boveri
Angola Asea Brown Boveri Electrica SGPS (Angola) Limitada
Argentína ABB S.A.
Austrália ABB Australia Pty Limited
Bahrain ABB Technologies W.L.L.
Bangladéš ABB Limited
Belgicko ABB N.V.
Bielorusko Asea Brown Boveri LLC
Bolívia Asea Brown Boveri Ltda.
Botswana ABB (Pty) Ltd.
Brazília ABB Ltda.
Bulharsko ABB Bulgaria EOOD
Česká republika ABB s.r.o.
Čína ABB (China) Ltd.
Dánsko ABB A/S
Demokratická
republika Kongo
ABB SARL
Ekvádor ABB Ecuador S.A.
Egypt Asea Brown Boveri S.A.E.
Estónsko ABB AS
Filipíny ABB, Inc.
Fínsko ABB Oy
Francúzsko ABB SAS
Ghana ABB Power & Automation Limited
Grécko Asea Brown Boveri Industrial, Technical & Commercial Company of Imports – Exports S.A.
Holandsko ABB B.V.
Hong Kong ABB (Hong Kong) Ltd.
Chile ABB S.A.
Chorvátsko ABB Ltd.
India ABB India Limited
Indonézia PT ABB Jasa Indonesia
Irak Iraq Technology for Advanced Energy LLC
Írsko ABB Limited
Izrael ABB Technologies Ltd.
Japonsko ABB K.K.
Jordánsko ABB Limited/Jordan LLC.
Južná Afrika ABB Holdings (Pty) Ltd.
Južná Kórea ABB Ltd.
Kamerun Asea Brown Boveri S.A.
Kanada ABB Inc.
Katar ABB LLC
Kazachstan ABB LLP.
Keňa ABB Limited
Kolumbia ABB Ltda.
Kuvajt ABB Engg. Technologies Co. (KSCC)
Laos ABB Sole Company Limited
Litva ABB UAB
Lotyšsko ABB SIA
Luxembursko ABB S.A. (in Liquidation)
Maďarsko ABB Engineering Trading and Service Ltd.
Malajzia ABB Holdings Sdn. Bhd.
Maroko ABB S.A.
Maurícius Asea Brown Boveri Ltd.
Mexiko Asea Brown Boveri S.A. de C.V.
Mozambik ABB Limitada
Namíbia ABB (Namibia) (Pty) Ltd.
Nemecko ABB AG
Nigéria ABBNG Limited
Nová Kaledónia ABB SAS
Nový Zéland ABB Limited
Nórsko ABB AS
Omán ABB LLC,
Pakistan ABB (Pvt) Ltd.
Panama ABB S.A.
Peru ABB S.A.
Pobrežie Slonoviny ABB Technology SA
Poľsko ABB Sp. z o.o.
Portugalsko ABB (Asea Brown Boveri), S.A.
Rakúsko ABB AG
Rumunsko ABB SRL
Rusko ABB Ltd.
Salvádor ABB S.A. de CV
Saudská Arábia ABB Contracting Company Ltd.
Senegal ABB Technologies S.A.
Singapúr ABB Pte. Ltd.
Slovensko ABB, s.r.o.
Slovinsko ABB Inzeniring d.o.o.
Spojené arabské emiráty ABB FZ-LLC
Spojené štáty americké ABB Inc.
Srbsko ABB d.o.o.
Srí Lanka Asea Brown Boveri Lanka (Private) Limited
Španielsko Asea Brown Boveri S.A.
Švajčiarsko ABB Asea Brown Boveri Ltd
Švédsko ABB AB
Taiwan ABB Ltd.
Taliansko ABB S.p.A.
Tanzánia ABB Limited
Thajsko ABB LIMITED
Tunisko ABB Maghreb Services S.A.
Turecko ABB Elektrik Sanayi A.S.
Uganda ABB Ltd.
Ukrajina ABB Ltd.
Veľká Británia ABB Limited
Vietnam ABB Ltd.
Zambia ABB Ltd.
Zimbabwe ABB (Private) Ltd.
Select region / language