abb.com Integritetspolicy samt användning av cookies

Senast uppdaterad: 18 juni 2018  

Personlig integritet

ABB anser att personlig integritet är en viktig fråga och vi bygger och hanterar våra onlinetjänster med hänsyn tagen till skyddet av den personliga integriteten. 

Denna Integritetspolicy (”Meddelande”) beskriver de olika typer av personlig information vi samlar in från dig när du använder vår webbplats, hur vi samlar in och behandlar denna information, vem vi delar den med samt vilka rättigheter du har avseende denna information. Detta Meddelande gäller webbplatserna new.abb.com och www.abb-conversations.com som ägs och drivs av ABB Asea Brown Boveri Ltd. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

ABB ansvarar för dina personuppgifter. ABB avser ABB Asea Brown Boveri Ltd (registrerad i Schweiz under företagsnummer CH-020.3.900.058-8) samt dess dotterbolag. Information om ABB:s samtliga dotterbolag finns i bilagan längst ned på sidan. Vad gäller tillämplig dataskyddsförordning kommer den personuppgiftsansvarige att vara det ABB-bolag som tillhandahåller tjänster eller som kommunicerar med dig. Detta meddelande gäller alla sådana bolag. 

Insamling av dina personuppgifter 

Vi kan samla in en begränsad mängd personuppgifter som din webbläsare tillhandahåller vår webbplats när du besöker den. Denna logginformation innefattar din IP-adress, typ av webbläsare, språk på webbläsaren, datum och klockslag för ditt besök samt en eller flera cookies som unikt kan identifiera din webbläsare (mer information finns i avsnittet Cookies nedan). Vi använder denna information för att bättre förstå användarnas beteenden och därmed kunna förbättra våra erbjudanden ytterligare liksom förebygga skadlig användning som intrång och överbelastningsattacker. 

Vissa av våra tjänster kräver att du registrerar dig för ett konto. Vi ber dig om vissa personuppgifter när vi ska skapa ett konto och vi använder den informationen för att tillhandahålla tjänsten. För vissa tjänster kan vi begära ett kreditkortsnummer eller annan betalningsinformation som vi sedan lagrar i krypterad form på säkra servrar. 

När vi kräver att du ska ange ytterligare personuppgifter kommer vi vid det tillfället att informera dig om vilka typer av information vi samlar in, hur vi använder den, vilka den delas med och hur länge den kommer att lagras. Vi hoppas att detta hjälper dig att fatta ett informerat beslut om du vill dela dina personuppgifter med oss. 

Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller enbart i de syften för vilka vi inhämtade informationen. Dina personuppgifter kommer inte att användas i andra syften som direktmarknadsföring såvitt vi inte har meddelat dig om detta och, i de fall detta krävs enligt lag, har inhämtat ditt uttryckliga samtycke. 

Användargenererat innehåll 

Vi erbjuder vissa tjänster där du kan lägga upp information på webbplatsen som sedan blir tillgängliga för andra besökare på webbplatsen. Exempel är diskussionsforum och kommentarer i bloggar. 

När du lägger upp saker kommer basinformation som identifierar dig som avsändare att göras tillgänglig för andra besökare tillsammans med den information du lagt upp. Denna information innefattar ditt namn eller alias och kan, där så är relevant, innefatta annan information som land eller namn på det företag eller den organisation du arbetar för. Du har kontroll över dessa data i din användarprofil och kan styra vad som ska visas i dina inlägg. 

Vi kan också visa statistik, uppgifter relaterade till vårt anseende och annan liknande information som avser ditt användarkonto. Exempel är antal foruminlägg du har lagt upp eller ett betyg som visar hur användbar andra besökare tycker att din information är. Mer information finns på hjälpsidorna för respektive tjänst. 

Informationsdelning 

Vi kan komma att dela sådan information enligt följande begränsade förutsättningar: 

  • Om vi har inhämtat ditt uttryckliga och dokumenterade samtycke. 

  • Om vi tillhandahåller informationen till betrodda företag eller personer endast i syfte att dessa ska behandla din begäran å våra vägnar. När detta är slutfört gäller enligt avtal att dessa parter får behandla denna information endast enligt våra instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning och med vidtagande av lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet varpå du kommer att informeras på lämpligt sätt. 

  • Vi fastställer att vi har är förpliktade enligt lag eller har god anledning att tro att sådan tillgång, bevarande eller utlämnande av sådan information är skäligen nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för ABB, användare eller allmänheten. 

Vi delar dina personuppgifter med våra dotterbolag i syfte att tillhandahålla våra tjänster så som beskrivs i detta Meddelande. Du kan läsa mer om våra koncernenheter i listan ovan. Vi fortsätter att implementera policyer och skydd i alla ABB-bolag i de länder där vi verkar för att säkerställa att personuppgifterna lagras och behandlas enligt samma normer för integritet och säkerhet i samtliga fall. För det fall dina personuppgifter överförs till våra dotterbolag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller till ett område utan beslut om lämpligt skydd från Europeiska kommissionen kommer detta att beskrivas i ett meddelande från oss till dig med relevant information och vi kommer att be om ditt samtycke där så erfordras enligt tillämplig dataskyddsförordning. 

I händelse av ägarbyte av delar av ABB, som förvärv av eller sammanslagning med ett annat företag, kommer vi att skicka ett meddelande om detta och (där så erfordras enligt lag) be om ditt samtycke innan några personuppgifter överförs och därmed kommer att omfattas av en annan integritetspolicy. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vissa tjänsteleverantörer och partners i den mån det behövs för att kunna tillhandahålla en smidig upplevelse och för att kunna förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vissa av dessa partners kan finnas i länder utanför EES-området och har därför inte samma dataskydd som det land där du bor och har inte enligt Europeiska kommissionen en tillfredsställande dataskyddsnivå. Vi överför personuppgifter till dessa länder endast förutsatt att det finns åtgärder som säkerställer skyddet av dina personuppgifter, såsom standardiserade avtalsklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen. 

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra personer eller företag förutom i de begränsade fall som beskrivs i denna Policy eller med ditt samtycke. 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 

Om inte annat anges i integritetsmeddelandet för tjänsten ifråga sparar vi dina data under den minsta tidslängd som krävs för att uppfylla de syften för vilka vi samlat in informationen, inklusive syftet att tillgodose eventuella juridiska, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga krav (inklusive vad som behövs för att ABB ska kunna försvara rättsliga anspråk). Vi kan till exempel be om dina personuppgifter när du registrerar dig för ett seminarium och behåller då dina uppgifter tills seminariet är över plus en rimlig tid därefter för att kunna besvara frågor eller klagomål. När dina data inte längre behövs kommer vi att ta bort dem permanent i enlighet med tillämpliga lagar. 

Informationssäkerhet 

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehöriga ändringar, utlämnande eller radering av data. 

Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till anställda på ABB som behöver ha den informationen för att kunna tillgodose dina förfrågningar eller leverera våra tjänster. 

Länkar 

De externa webbplatser som det länkas till från ABB:s webbplatser har utvecklats av personer som ABB inte har någon kontroll över. Dessa externa webbplatser kan placera sina egna cookies på din dator, samla in data eller inhämta personlig information. Se integritetspolicyn på respektive webbplats för mer information. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att: 

  • Begära att vi korrigerar eventuella fel i personuppgifterna eller uppdatera dem 

  • Få en kopia av de personuppgifter vi har om dig 

  • Begära att vi raderar de personuppgifter om dig som vi inte längre har laglig grund att använda 

  • Vi porterar dina personuppgifter till en ny leverantör (om tillämpligt), 

  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av legitima intressen (under förutsättning att våra skäl för behandlingen inte väger tyngre än eventuella förfång för din datasekretessrätt) eller begränsa hur vi använder dina personuppgifter medan ett klagomål utreds. 

 

Du kan ställa din begäran på integritetssidan på abb.com. Under vissa omständigheter kan vi behöva begränsa rättigheterna ovan för att skydda det allmänna intresset (t.ex. för att förhindra eller upptäcka brott) och våra egna intressen (t.ex. för att upprätthålla tystnadsplikt). 

I fall då vi har bett om ditt samtycke att använda dina data för ett visst syfte kan du dra tillbaka detta samtycke när du vill. Detta kan göras genom att logga in på ditt konto, klicka på en länk för att säga upp din prenumeration eller genom att besöka integritetssidan på abb.com. I sådana fall kommer vi att sluta att använda dina data för angivet syfte och radera uppgifterna. 

Om du vill lämna in ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud på integritetssidan på abb.com. 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och för att bättre förstå hur människor använder våra webbplatser. Vi gör detta genom att lagra användarens preferenser i cookies och genom att logga användartrender och mönster för hur människor navigerar på våra webbplatser. Vi använder cookies för att skilja ut användare från varandra genom att tilldela varje besökare ett slumpmässigt anonymt id. Vi använder den här informationen för att kunna räkna besökare, få insikter i hur populärt vårt material på webben är och lära oss hur människor använder webbplatsen. 

Du kan ange i din webbläsare att du vill stänga av alla cookies eller att du vill få en varning varje gång en cookie skickas. Vissa funktioner eller tjänster på våra webbplatser kanske dock inte fungerar korrekt utan cookies. 

Cookies som är specifika för ABB:s webbplats 

ABB:s webbplats använder både cookies från ”första part” (cookies som kommer från ABB:s webbplats) och cookies från ”tredje part” (cookies som kommer från en webbplats som tillhör tredje part och som tillhandahåller tjänster åt ABB:s webbplats). Vi använder cookies från första part för att lagra preferenser, logga användartrender och mönster med hjälp av webbstatistikleverantörer och för att lagra data som behövs under ditt besök på webbplatsen (till exempel innehållet i din kundvagn).  

Tabellen nedan beskriver de webbloggningscookies som används av ABB:s webbplats. 

Syfte med cookie Första part
Leverantör av cookie   Typ av cookie  Syfte med cookie  
Google Analytics Första part  Webbanalyser (anonym statistik över användning)
New Relic Första part  Prestandaövervakning (anonym statistik över hur snabbt våra sidor laddas för användare från olika delar av världen) 
Optimizely  Första part  A/B-testning av nya funktioner på webbplatsen (anonymt) 
Crazy Egg First party Analyser om användarbeteenden (anonyma data om hur användare bläddrar och interagerar med sidan) 
wiredminds Första part  Anonymiserade användningsprofiler för tipsgenerering (identifiera vilka företag våra besökare kommer från) 
Pardot by SalesForce Första part  Anonymiserade användningsprofiler för tipsgenerering och hantering av marknadsföringskampanjer 
Marketo Första part 
Anonymiserade användningsprofiler för tipsgenerering och hantering av marknadsföringskampanjer 
Salesforce Marketing Cloud Första part  Tjänst för automatisering av marknadsföring. Loggar aktivitet från e-post och i våra onlinekanaler. 

Ändringar av denna policy

Denna integritetspolicy kommer att ändras från tid till annan. Vi förväntar oss att flertalet sådana ändringar kommer att vara mindre men det kan också förekomma mer betydande ändringar. Där så är lämpligt och möjligt kommer vi att meddela dig om sådana ändringar per e-post. Varje version kommer att framgå överst på sidan. 

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om detta Meddelande ber vi dig att lämna dem på integritetssidan på ABB.com

Bilaga – lista över ABB:s dotterbolag 

Land/region Företag
Algeriet ABB Algeria SpA Asea Brown Boveri
Angola Asea Brown Boveri Electrica SGPS (Angola) Limitada
Argentina ABB S.A.
Australien ABB Australia Pty Limited
Österrike ABB AG
Bahrain ABB Technologies W.L.L.
Bangladesh ABB Limited
Vitryssland Asea Brown Boveri LLC
Belgien ABB N.V.
Mångnationella
staten Bolivia
Asea Brown Boveri Ltda.
Botswana ABB (Pty) Ltd.
Brasilien ABB Ltda.
Bulgarien ABB Bulgaria EOOD
Kamerun Asea Brown Boveri S.A.
Kanada ABB Inc.
Chile ABB S.A.
Kina ABB (China) Ltd.
Colombia ABB Ltda.
Demokratiska
republiken Kongo
ABB SARL
Elfenbenskusten ABB Technology SA
Kroatien ABB Ltd.
Tjeckien ABB s.r.o.
Danmark ABB A/S
Ecuador ABB Ecuador S.A.
Egypten Asea Brown Boveri S.A.E.
El Salvador ABB S.A. de CV
Estland ABB AS
Finland ABB Oy
Frankrike ABB SAS
Tyskland ABB AG
Ghana ABB Power & Automation Limited
Grekland Asea Brown Boveri Industrial, Technical & Commercial Company of Imports – Exports S.A.
Hongkong ABB (Hong Kong) Ltd.
Ungern ABB Engineering Trading and Service Ltd.
Indien ABB India Limited
Indonesien PT ABB Jasa Indonesia
Irak Iraq Technology for Advanced Energy LLC
Irland ABB Limited
Israel ABB Technologies Ltd.
Italien ABB S.p.A.
Japan ABB K.K.
Jordanien ABB Limited/Jordan LLC.
Kazakstan ABB LLP.
Kenya ABB Limited
Korea, Republiken ABB Ltd.
Kuwait ABB Engg. Technologies Co. (KSCC)
Laos ABB Sole Company Limited
Lettland ABB SIA
Litauen ABB UAB
Luxemburg ABB S.A. (i likvidation)
Malaysia ABB Holdings Sdn. Bhd.
Mauritius Asea Brown Boveri Ltd.
Mexico Asea Brown Boveri S.A. de C.V.
Marocko ABB S.A.
Mozambique ABB Limitada
Namibia ABB (Namibia) (Pty) Ltd.
Nederländerna ABB B.V.
Nya Kaledonien ABB SAS
Nya Zeeland ABB Limited
Nigeria ABBNG Limited
Norge ABB AS
Oman ABB LLC.
Pakistan ABB (Pvt) Ltd.
Panama ABB S.A.
Peru ABB S.A.
Filippinerna ABB, Inc.
Polen ABB Sp. z o.o.
Portugal ABB (Asea Brown Boveri), S.A.
Qatar ABB LLC
Rumänien ABB SRL
Ryssland ABB Ltd.
Saudiarabien ABB Contracting Company Ltd.
Senegal ABB Technologies S.A.
Serbien ABB d.o.o.
Singapore ABB Pte. Ltd.
Slovakien ABB, s.r.o.
Slovenien ABB Inzeniring d.o.o.
Sydafrika ABB Holdings (Pty) Ltd.
Spanien Asea Brown Boveri S.A.
Sri Lanka Asea Brown Boveri Lanka (Private) Limited
Sverige ABB AB
Schweiz ABB Asea Brown Boveri Ltd
Taiwan ABB Ltd.
Tanzania ABB Limited
Thailand ABB LIMITED
Tunisien ABB Maghreb Services S.A.
Turkiet ABB Elektrik Sanayi A.S.
Uganda ABB Ltd.
Ukraina ABB Ltd.
Förenade Arabemiraten ABB FZ-LLC
Storbritannien ABB Limited
USA ABB Inc.
Vietnam ABB Ltd.
Zambia ABB Ltd.
Zimbabwe ABB (Private) Ltd.
Select region / language