นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้านดิจิทัลและการใช้คุกกี้

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้านดิจิทัลและการใช้คุกกี้ (“นโยบาย”) ฉบับนี้ใช้สำหรับกลุ่มบริษัท ABB ทั้งนี้บริษัท ABB ที่ติดต่อสื่อสารกับท่าน และที่จัดส่งสินค้าและบริการให้แก่ท่าน (ต่อไปนี้เรียกว่า "ABB" หรือ "พวกเรา") เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงคุกกี้ และเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจการใช้ข้อมูล (รวมถึงคุกกี้) ดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้

บริษัทย่อยอื่นของ ABB อาจได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นกัน ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายฉบับนี้จะถูกใช้กับการประมวลผลโดยบริษัทย่อยดังกล่าวด้วย

อาจมีเว็บไซต์ภายนอกอื่นที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ ABB ที่ได้รับการพัฒนาโดยบุคคลภายนอกที่ ABB ไม่มีอำนาจควบคุมเหนือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลดังกล่าว กรุณาศึกษานโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ดังกล่าวโดยตรง

2. ประเภทของข้อมูลที่ ABB เก็บรวบรวม และใช้

ABB เก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในส่วนที่ท่านใช้ ช่องทางการติดต่อทางดิจิทัลของ ABB (ได้แก่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืออินทราเน็ต) ซึ่งABBจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ (รวมถึง คุกกี้) ดังนี้:

 • ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจที่ท่านนำส่งแก่ABBเช่น ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งงาน อีเมลติดต่อทางธุรกิจ ที่อยู่ติดต่อทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ วันเกิด ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ
 • ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้แก่ ABBในระหว่างการใช้แพลตฟอร์ม การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน และการใช้บริการที่ ต้องการเช่น ความสนใจในสินค้าของ ABB ความสนใจในการรับข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมอบรม ข้อมูลประวัติ (cv) ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ภาพถ่าย วีดีโอ ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการชำระเงินอื่น
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่เก็บจากระบบการติดต่อสื่อสาร แอปพลิเคชันไอที และเว็บเบราว์เซอร์เช่น ข้อมูลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การเข้าถึงระบบ การใช้ระบบไอทีและอินเตอร์เน็ต) ข้อมูลระบุเครื่องมือ (เช่น ID ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ IP Address ประเภทของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเบราว์เซอร์ เวลา และ URL ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ และคุกกี้) ข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการใช้งาน ID ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลการค้นหา ข้อมูลลงทะเบียนเว็บไซต์ และข้อมูลการบันทึกเสียง (เช่น บันทึกเสียงโทรศัพท์ ข้อมูลบันทึกการสนทนาวีดีโอทางไกล)

ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ABBประมวลผล ท่านสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยการส่งคำขอมาที่ www.abb.com/privacy.

3. เหตุผลและความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ABB อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลอื่นใดที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้:

3.1 ABBอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่ABBมีกับท่าน หรือบริษัทของท่าน หรือเป็นการประมวลผลข้อมูลเพื่อพิจารณากระบวนการก่อนการทำสัญญา ซึ่งอาจรวมถึงการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้:

 • เพื่อการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อให้สิทธิและตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงช่องทางดิจิทัลของ ABB ในกรณีที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่ABBจัดให้มีกิจกรรมการดำเนินการดังกล่าวและท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคคลภายในหรือภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (i) เพื่อการสมัครเข้าระบบ และการสมัครเข้าไปให้ความเห็น แสดงความคิดเห็น เขียนบทความ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ การรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ ABB (ii) เพื่อสร้างโปรไฟล์ของท่านในช่องทางดิจิทัลของ ABB เช่นเพื่อการแสงดความคิดเห็น การติดตามข้อมูล และเข้าร่วมการปรึกษาหารือ รวมถึงการสมัครรับหนังสือพิมพ์ข่าวสาร เป็นต้น (iii) เพื่อให้ท่านสามารถแสดงความเห็น นำเสนอเนื้อหา เข้าร่วมแบบทดสอบและเผยแพร่คำเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลของ ABB ได้
 • เพื่อให้บริการสนับสนุนแก่ท่านในฐานะลูกค้า และการตอบกลับคำขอหรือคำถามของท่าน และ
 • เพื่อลงทะเบียนและจัดสัมมนาออนไลน์ หรือกิจกรรมอื่นที่ท่านอาจสนใจลงทะเบียนเข้าร่วม

3.2 ABBจะขอความยินยอมจากท่าน สำหรับกิจกรรมใดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการขอความยินยอม เช่น เมื่อABBประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยคุกกี้ที่เป็นคุกกี้ของABBโดยตรง หรือคุกกี้ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก หรือ

3.3 ในบางกรณี ABB อาจอ้างถึง สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ การดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านมากเกินสมควร ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าว รวมถึง

 • เพื่อให้เข้าใจความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมของท่านในฐานะผู้ใช้งานระบบดิจิทัล และเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของ ABB ให้ดีขึ้น
 • เพื่อการรับประกันความปลอดภัยในระบบเครือข่ายหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งรวมถึงการป้องกันการใช้ระบบอย่างไม่ถูกต้อง การแฮ็คหรือการโจมตีระบบในรูปแบบต่างๆ) ด้วยการดำเนินกระบวนการติดตามการเข้าถึงและใช้งานระบบ
 • เพื่อการให้บริการและการติดต่อสื่อสารที่ได้รับการปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น
 • เพื่อการวิเคราะห์และจัดประเภทผู้ใช้บริการ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 • ในกระบวนการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือการนำเสนอตำแหน่งงาน ABBอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (i) เพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงผลสำเร็จการจัดกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วม และ (ii) เพื่อจัดทำโบรชัวร์ ข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์ (เช่น ภาพและวีดีโอ) หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลของ ABB ทั้งภายในและภายนอก

ABBจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น สำหรับการประมวลผลในเชิงสถิติ การประมวลผลเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ หรือการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของABB ABBจะใช้ข้อมูลที่เป็นนิรนามให้มากที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นข้อมูลที่นำมาใช้ดังกล่าวจะไม่สามารถระบุเชื่อมโยงมายังตัวตนของท่านได้โดยตรงหรือโดยอ้อมอีก

ABBเปิดช่องทางดิจิทัล ซึ่งท่านสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของABBได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางสนทนา และบล็อกสำหรับการแสดงความเห็น เมื่อท่านแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลใดผ่านช่องทางดังกล่าว ข้อมูลพื้นฐานที่ระบุตัวตนของท่านในฐานะผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยสาธารณะ ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเห็นได้ พร้อมกับข้อมูลที่ท่านนำเสนอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อและตำแหน่งของท่าน และเมื่อจำเป็นและเกี่ยวข้อง อาจรวมถึงข้อมูลประเทศ หรือบริษัทหรือองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ ทั้งนี้ท่านสามารถ ควบคุมขอบเขตของข้อมูลที่ท่านจะนำเสนอในโปรไฟล์ของท่านที่จะถูกนำเสนอพร้อมกับข้อความผ่านช่องทางดิจิทัลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

ABBอาจแสดงข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลด้านชื่อเสียง และข้อมูลอื่นในลักษณะใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนของข้อมูลและคำเห็นที่ท่านนำเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลของเรา หรือคะแนนความพึงพอใจที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ท่านอื่นอาจให้แก่ข้อมูลที่ท่านนำเสนอ สำหรับรายละเอียดของการนำเสนอดังกล่าว สามารถศึกษาได้จากหน้าที่ABBจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสำหรับแต่ละบริการ

4. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากท่านไม่นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ABB หรือท่านร้องขอให้ABBหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อการดำเนินการของช่องทางดิจิทัลของ ABB (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ABB จะไม่สามารถสร้าง ดำเนินการและยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่าน หรือบริษัทของท่านกับเราได้อย่างเหมาะสม และจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้ หากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

แม้ว่าABBจะไม่สามารถบังคับให้ท่านส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ABBได้ แต่ทางABBขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การที่ABBไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานช่องทางดิจิทัลของท่านในทางลบ เช่น ABBอาจไม่สามารถให้บริการที่ร้องขอได้ หรือไม่สามารถพิจารณาให้ท่านผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านได้

5. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดว่า ABBต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์การประมวลผลที่ระบุไว้ ดังนั้นABBจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ด้วยการตั้งค่าระบบและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของABB ABBรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นจะถูกลบออก โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่จำเป็นดังกล่าว ABBจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกอย่างปลอดภัย เว้นแต่เป็นกรณีที่ABBอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายหรือมีความจำเป็นในการต่อสู้คดีต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคต นอกจากนี้ ในกรณีจำเป็น ABB จะลบข้อความ บทความ สื่อ หรือโบรชัวร์ ที่มีการใช้ภาพถ่ายของท่าน และจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลนั้นมาใช้อีกในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องขอข้อมูลรายละเอียดได้ที่ www.abb.com/privacy.

6. บุคคลภายนอกที่ABBอาจส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลลของท่านให้ (ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกสหภาพยุโรป และอาจอยู่นอกประเทศที่บริษัท ABB ซึ่งควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตั้งอยู่)

ABBจะส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกับบริษัทย่อยของ ABB หรือบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ในบางบริการที่ABBนำเสนอ ข้อมูลการเป็นสมาชิกกลุ่มและข้อมูลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้บุคคลอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับท่าน และในขณะเดียวกันท่านก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เช่นกัน

เมื่อABBส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกประเทศที่บริษัท ABB ที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคุคลของท่านตั้งอยู่ ABBจะดำเนินมาตรการป้องกันคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ถ้าท่านต้องการทราบถึงภาพรวมของมาตรการดังกล่าว ท่านสามารถส่งคำขอเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวมาได้ที่ www.abb.com/privacy.

ABBจะส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ระบุไว้ ดังนี้ (i) บริษัทย่อยในเครือ ABB (ii) พันธมิตรธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนของABB เท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของABB (iii) ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนอิสระที่ดำเนินการในนามABB ตามที่จำเป็นเพื่อการดำเนินกลไกของช่องทางดิจิทัล (iv) ผู้สนใจซื้อธุรกิจ หรือทรัพย์สินของABB เพื่อประโยชน์ในการประเมินมูลค่าธุรกิจหรือทรัพย์สิน หรือการปรับโครงสร้างของบริษัท และ (v) บุคคลอื่นที่ABBอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิที่ท่านมี ABB เคารพสิทธิตามกฎหมายที่ท่านมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่: (ก) สิทธิในการแก้ไขความบกพร่องหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB มีอยู่ (ค) สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB ไม่มีความจำเป็นอันเป็นฐานอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว (ง) สิทธิในการขอให้ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกอื่น (ถ้าดำเนินการได้) (จ) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยอ้างอิงฐานการประมวลผลการใช้สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (ฉ) สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างที่ ABB อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อโต้แย้งกับท่านหรือระหว่างที่ท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอลบข้อมูล หรือ (ช) สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ตามที่ ABB ได้ขอความยินยอมจากท่านสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ท่านอาจส่งคำร้องขอมาที่ www.abb.com/privacy ซึ่งในบางกรณี ABB อาจจำเป็นต้องจำกัดการใช้สิทธิบางส่วนที่กล่าวมาเพื่อป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ (เช่น ป้องกันและติดตามการกระทำผิดกฎหมาย) หรือเพื่อป้องกันประโยชน์อันชอบกฎหมายของเรา (เช่น การรักษาเอกสิทธิตามกฎหมายที่เราอาจมี)

8. ข้อมูลการติดต่อ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนมีตามที่ระบุไว้ หรือถ้าท่านมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB ดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ที่ privacy@abb.com หรือส่งข้อร้องเรียนของท่านมาได้ที่ www.abb.com/privacy.

ถ้าท่านไม่พอใจกับการตอบรับของABB หรือเชื่อว่า ABBประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านอาจติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หรือที่ท่านทำงานอยู่ หรืออาจเรียกร้องให้มีการดำเนินการเยียวยาจากศาลในกรณีที่ท่านเชื่อว่า มีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น

9. การใช้คุกกี้ และเทคนิคในการติดตามพฤติกรรม

คุกกี้เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยจะถูกส่งไปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทั้งนี้คุกกี้ดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งจะได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของคุกกี้ในตารางด้านล่าง โดยในบางประเภทของคุกกี้ ข้อมูลคุกกี้ดังกล่าวอาจได้รับการส่งต่อเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องของABB

ประเภทคุกกี้

จุดประสงค์

การส่งต่อเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก

คุกกี้ที่ควบคุมทางเทคนิค

ควบคุมการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ระบบ เป็นต้น

ไม่มี

คุกกี้ที่จดจำการตั้งค่า

จดจำการตั้งค่าของท่าน เพื่อการปรับประสบการณ์การใช้งานของท่านให้ตรงกับการตั้งค่าที่ท่านกำหนด และบนพื้นฐานประวัติการใช้งานของท่าน เป็นต้น

ไม่มี

คุกกี้ที่ฝังไว้ในเนื้อหาที่นำเสนอ

คุกกี้ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งฝังแทรกไว้ในเนื้อหาที่ABBนำเสนอ โดยเป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ABBไม่มีอำนาจในการควบคุมการใช้คุกกี้ประเภทนี้ เนื่องจากเป็นคุกกี้ที่ควบคุมโดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ABBใช้งาน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ

ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

ประเมินปริมาณการใช้งาน และรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของABB การทดสอบการปรับปรุงต่างๆ ที่ดำเนินการ และประเมินประสิทธิภาพในการโฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับคุกกี้ประเภทนี้ข้อมูลที่จัดเก็บ จะได้รับการจัดเก็บในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลคนหนึ่งคนใดได้เป็นการเฉพาะ

Google

คุกกี้เพื่อการโฆษณา และการติดตามพฤติกรรม

§ ข้อมูลพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของท่าน จะได้รับการส่งต่อเปิดเผย กับผู้ให้ บริการโฆษณา และเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวอาจสร้างโปรไฟล์การใช้งานออนไลน์ของท่านขึ้น และใช้โปรไฟล์ดังกล่าวในการทำการโฆษณาโดยเฉพาะเจาะจงตามโปรไฟล์ หรือการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับโปรไฟล์ดังกล่าวของท่าน

§ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ท่านเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ของABB เนื้อหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องอาจถูกนำไปนำเสนอในเว็บไซต์อื่น ซึ่งเข้าร่วมในเครือข่ายการโฆษณา หรือเป็นพันธมิตรในการโฆษณากับABB

Google และผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

วิธีการจัดการคุกกี้. ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ที่ footer ของเว็บไซต์ของABB โดยท่านสามารถเลือกที่อนุญาตให้ใช้บางคุกกี้ที่ท่านต้อการให้ABBส่งไปยังเครื่องของท่านได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือ plug-in เพื่อปฏิเสธการส่งคุกกี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธไม่ให้ABBใช้คุกกี้ อาจทำให้บางบริการหรือกลไกของABBไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

10. การปรับปรุงนโยบาย

นโยบายฉบับนี้อาจได้รับการปรับปรุงตามแต่ละระยะเวลา ตามการปรับปรุงที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีมีการปรับปรุง ABBจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกล่าว โดยอ้างอิงตามความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย และกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในส่วนที่มีสาระสำคัญ ABBจะขอความยินยอมตามที่จำเป็นดังกล่าว

กรุณาตรวจสอบ “วันที่เผยแพร่นโยบาย” เพื่อตรวจสอบว่า นโยบายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อใด

วันที่เผยแพร่นโยบาย: 06.03.2024

Select region / language